Na vsebino
EN

018-173/2020 Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Številka: 018-173/2020-7
Datum sprejema: 30. 11. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Sama Červeka in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava plinskega kromatografa s FID detektorjem in avtomatskim injektorjem in avtomatskim podajalnikom vzorcev za ZRS Koper«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, Koper - Capodistria (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 11. 2020

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 8. 9. 2020 pod številko JN005537/2020-W01.

Naročnik je 5. 10. 2020 na Portalu javnih naročil pod številko JN005537/2020-ODL01 objavil dokument »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb« št. 2671-13/2020-POG z dne 5. 10. 2020. Iz odločitve izhaja, da je naročnik pravočasno prejel eno, vlagateljevo ponudbo, ki jo je kot nedopustno zavrnil. Naročnik v odločitvi navaja, da vlagatelj ni predložil tehničnih specifikacij, zahtevanih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ampak zgolj dokument, ki je le dobesedni prevod naročnikovih zahtev. Ker ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati, dejanskih tehničnih specifikacij ponujene opreme ni mogoče objektivno preveriti, posledično pa ni mogoče preveriti, ali ponudba ustreza potrebam in zahtevam, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 10. 2020, v katerem predlaga njeno razveljavitev in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je njegova ponudba dopustna in da je v ponudbi predložil vsa s strani naročnika zahtevana dokazila. V dokumentu »Technical specifications«, ki ga je predložil v ponudbi, je navedel specifikacije ponujene opreme, ki so popolnoma skladne z naročnikovimi specifikacijami, dokument pa je potrjen še s strani proizvajalca ponujene opreme. Navaja še, da je Državna revizijska komisija že večkrat odločila (v zadevah št. 018-100/2014, 018-033/2017 in 018-066/2020), da se tehnične specifikacije ponujene opreme lahko dokazujejo tudi z izjavo proizvajalca.

Naročnik je z dokumentom št. 2657-01/20 z dne 23. 10. 2020 v celoti zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je pri vlagateljevi ponudbi ugotovil neskladnost z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj namreč ni oddal ponudbe, ki bi ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, ki so bile določene v dokumentu »Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe«.

Naročnik navaja, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila taksativno naštel zahtevane dokumente ter določil, da mora predmet ponudbe izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v dokumentu »Tehnične specifikacije«, v katerem je natančno naštel (1) kaj vse mora vključevati ponudba sistema, (2) lastnosti in sestavne dele instrumenta in programske opreme, (3) osnovne tehnične specifikacije plinskega kromatografa in vzorčevalnega sistema, (4) vsebino programske opreme za vodenje plinskega kromatografa in zajem ter obdelavo podatkov in (5) pogoje, ki jih mora izpolnjevati oprema. Naročnik poudarja, da je v dokumentu »Tehnične specifikacije« navedel tudi, da mora ponujena strojna oprema in licence programske opreme v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam in zahtevam, specifikacije pa morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, ki mora biti tudi javno dostopna.

V zvezi z vlagateljevo ponudbo navaja, da le-ta z izjemo predloženega dokumenta »Technical Specifications«, ki pa ga ni mogoče šteti kot ustrezno dokazilo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, ne vsebuje nobene dodatne dokumentacije (npr. tehnične dokumentacije proizvajalca, brošur, tehničnih prospektov, javno dostopnih podatkov o proizvodu), ki bi potrjevala, da ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije in ki bi bila tudi javno dostopna.

V zvezi z dokumentom »Technical Specifications« naročnik navaja še, da gre po vsebini za dobesedni prevod naročnikovega dokumenta »Tehnične specifikacije« v angleški jezik, pri čemer se na zadnji strani nahaja še žig podjetja, ki naj bi bil proizvajalec ponujene opreme, lastnoročno dopisan stavek »We, […] confirm that our product fullyfill all requirements« in podpis vodje tima za čezmejno prodajo. Dokument ne vsebuje podatka o modelu ali tipu plinskega kromatografa, na podlagi dokumenta pa ni mogoče preveriti niti tega, ali se sploh nanaša na artikle, ki jih je vlagatelj navedel v dokumentu »Ponudba«. Da gre za neprofesionalen in neverodostojen dokument, kažejo tudi pri prevajanju neposrečeno uporabljene neustrezne besedne zveze kot npr. »The system offer must include […]«, pravilno pa bi bilo »The system offer includes […]«, »The gas chromatograph should consist of […]«, pravilno pa bi bilo »The gas chromatograph consists of […]« in podobno.

Naročnik opozarja, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni navedel, da kot dokaz o izpolnjevanju pogoja ustreznosti oziroma skladnosti ponujene opreme z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami zadošča zgolj izjava proizvajalca ponujene opreme o tem, da ponujeni proizvod ustreza razpisanim tehničnim zahtevam, ter da ni navedel, da ima izjava proizvajalca enako težo kot tehnična dokumentacija proizvoda.

V zvezi z javno (ne)dostopnostjo vlagateljeve tehnične dokumentacije naročnik navaja, da iz ponudbe ne izhaja ali so tehnične specifikacije oziroma dokumentacija, ki bi izkazovala tehnično ustreznost ponujene opreme, javno dostopne, prav tako ni navedeno, na katerem spletnem mestu lahko naročnik dobi informacije o ponujeni opremi oziroma na kakšen drug način bi se lahko naročnik javno seznanil in objektivno preveril tehnično ustreznost ponujene opreme. Naročnik navaja, da je vpogledal v spletne strani tako vlagatelja kot tudi proizvajalca, pa podatkov o ponujeni opremi ni našel. Je pa v predrevizijskem postopku na vlagateljevi spletni strani našel povezavo na dokument »Technical Specifications«, ki jo vlagatelj poimenuje »primer konfiguracije GC-FID aparata«. V zvezi s tem dokumentom naročnik navaja, da je po vsebini identičen dokumentu, ki ga je vlagatelj priložil ponudbi, s to razliko, da ne vsebuje na roko dopisane izjave proizvajalca.

Naročnik zaključuje, da iz v ponudbi predloženih dokumentov »Technical Specifications« in »Ponudba« ne izhaja ter da se iz javno dostopnih podatkov ne da objektivno preveriti (1) koliko inletov in detektorjev se lahko vgradi v plinski kromatograf, (2) ali je možna kompenzacija spremembe zunanje temperature in tlaka z vgrajenimi senzorji, (3) ali je temperatura peči nastavljiva, (4) ali je možnost nastaviti vsaj 15 dvigov temperature, (5) ali je v plinski kromatograf vgrajen dodatni trikanalni modul za elektronsko kontrolo pretokov/tokov plinov, (6) ali je vgrajen sistem za avtomatsko detekcijo in puščanje nosilnega plina, (7) ali ponudba izpolnjuje zahteve za vzorčevalni sistem in (8) ali ponujena programska oprema izpolnjuje zahteve, navedene pod točko 1.2. dokumenta »Tehnične specifikacije«. Ponudba prav tako ne vsebuje niti informacije o izpolnjevanju pogoja glede usposabljanja osebja za delo z opremo niti informacije o izpolnjevanju pogoja zagotavljanja servisa in rezervnih delov, slednje pa je za naročnika bistveno, saj vlagatelj ponuja izdelek proizvajalca iz tujine.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 26. 10. 2020 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 29. 10. 2020 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi vztraja pri pravovarstvenem predlogu in pri vseh očitkih iz zahtevka za revizijo ter se dodatno opredeljuje do posameznih naročnikovih navedb. Navaja, da se očitek, da predložena tehnična specifikacija ni javno dostopna, prvič pojavi v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kar pa ni dopustno, saj naročnik tega argumenta v odločitvi, s katero je zavrnil vlagateljevo ponudbo, ni navedel. Vlagatelj izpostavlja še, da so s strani vlagatelja predložene tehnične specifikacije javno dostopne in štejejo kot potrditev zahtevanih naročnikovih tehničnih specifikacij. Poleg tega so predložene tehnične specifikacije javno dostopne tudi na sedežu vlagatelja oziroma pri vlagatelju in jih lahko vsak, ki zanje zaprosi, tudi prejme. Javna dostopnost, kot sam meni, ne pomeni nujno objave na spletu, ampak je to le eden od možnih načinov, da je ponujeno blago dostopno širšemu krogu ljudi. Vlagatelj zavrača stališče naročnika, da v ponudbi ni navedel javne dostopnosti tehnične dokumentacije, saj da naročnik tega sploh ni zahteval. Nadalje zavrača navedbo naročnika, da v ponudbi ni navedel podatka o tem, na kateri model ali tip plinskega kromatografa se zatrjevane tehnične specifikacije nanašajo, saj da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila le-tega ni zahteval. Nadalje navaja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila tudi ni predpisal oblike dokazila, zato so naročnikove navedbe, kaj vse bi vlagatelj moral predložiti (brošure, tehnični prospekt in podobno) neutemeljene. V zvezi z naročnikovo navedbo, da je dokument »Technical Specifications« le dobesedni prevod naročnikovih tehničnih specifikacij, vlagatelj navaja, da navedeni dokument in dopisana izjava proizvajalca zgolj potrjujeta dejstvo, da so tehnične specifikacije proizvajalca povsem skladne z naročnikovimi tehničnimi zahtevami. Glede naročnikovih navedb, katerih tehničnih karakteristik na podlagi dokumenta »Technical Specifications« in »Ponudba« ni mogel preveriti, vlagatelj navaja, da bi moral naročnik vse te očitke zapisati že v odločitvi, s katero je zavrnil vlagateljevo ponudbo, nadalje da je iz dokumenta »Technical Specifications« razvidno, da je ponujena oprema skladna z minimalnimi zahtevami, in končno, da naročnik ni zahteval navedbe točne specifikacije ampak le izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev. Glede naročnikovih očitkov v zvezi z usposabljanjem za delo z opremo ter v zvezi s servisom in rezervnimi deli pa vlagatelj navaja, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval le predložitev dokumentacije glede tehničnih specifikacij, pri očitanih zahtevah pa da gre za obveznosti, ki so pogodbene narave in so vključene v vzorec pogodbe (6. člen), vlagatelj pa je s podpisom obrazca ESPD potrdil, da sprejema vsebino vzorca pogodbe in s tem vsebino naročnikovih zahtev v zvezi z usposabljanjem za delo, servisom in rezervnimi deli. Vlagatelj priglaša tudi povrnitev stroškov te vloge.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne zaradi nepredložitve zahtevanih dokazil. Vlagatelj naročniku očita, da njegove ponudbe ne bi smel označiti kot nedopustne, saj da je v ponudbi priložil vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij. Nasprotno pa naročnik navaja, da vlagatelj v ponudbi ni priložil zahtevanih tehničnih specifikacij, posledično pa (in ob upoštevanju pravila, da ponudbe, z izjemo popravka ali dopolnitve očitnih napak, ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila) ni bilo mogoče preveriti, ali vlagateljeva ponudba ustreza naročnikovim potrebam in zahtevam.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 (dopustna ponudba) ter prvega, petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila). Iz navedenih določb izhaja, da lahko naročnik javno naročilo odda le tistemu najugodnejšemu ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, to je ponudbo, ki (med drugim) ustreza naročnikovim potrebam in zahtevam, kot so določene v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je tehnične specifikacije predmeta javnega naročila navedel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, dokumentu »Tehnične specifikacije […]«, v katerem je v 1. točki zapisal:

»Ponudba sistema mora vključevati:
- Plinski kromatograf z detektorjem FID, delilno/nedelilnim vhodom za vnos tekočih vzorcev in vzorčevalnim sistemov za vnos tekočih;
- inštalacijo plinskega kromatografa, računalnik, monitor in material potreben za uspešno inštalacijo GC sistema,
- kvalifikacijo inštalacije in validacijo GC sistema,
- osnovno uvajanje uporabnika.

Pri čemer:
- Morajo vsi sestavni deli oziroma moduli instrumenta in programska oprema biti novi in od enega proizvajalca.
- Mora biti servis za vso ponujeno strojno in programsko opremo zagotovljen s strani ponudnika registriranega v Sloveniji.
- Cena ponudbe ne sme presegati 50.000 EUR brez DDV.

Specifikacija sistema:
- Ponujena strojna oprema in licence programske opreme morajo v celoti ustrezati vsem navedenim tehničnim specifikacijam in zahtevam naročnika, pri čemer morajo biti specifikacije razvidne iz priložene dokumentacije, ki mora biti tudi javno dostopna.
- Vsa oprema mora biti nova. Kakorkoli rabljena oprema ne zadošča zahtevam razpisa.«

Naročnik je v nadaljevanju tega dokumenta določil še osnovne tehnične specifikacije plinskega kromatografa, v okviru katerih je določil tako tehnične zahteve za plinski kromatograf kot tudi za vzorčevalni sistem (podtočka 1.1.), zahtevano vsebino računalniške programske in strojne opreme (podtočka 1.2.) in pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema (podtočka 1.3.).

V zvezi s pripravo ponudbe je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, dokumentu »Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe« v točki 12.1 zapisal:

»Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. obrazec »ESPD« […],
2. obrazec »Soglasje podizvajalca« […],
3. tehnične specifikacije,
4. obrazec »Predračun«,
5. obrazec »Splošni podatki«,
6. vzorec »Okvirnega sporazuma«.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. […]«

V tem dokumentu je naročnik v točki 12.2.1 zapisal še:

»Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.«,

v točki 12.3.4 pa tudi:

»Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Izjema je lahko tehnična dokumentacija predložena tudi v angleškem jeziku, pri čemer pa jo mora ponudnik na naročnikovo zahtevo prevesti v slovenski jezik.«

Državna revizijska komisija glede na zgoraj citirane določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotavlja (navedeno pa med vlagateljem in naročnikom niti ni sporno), da je naročnik določil, da morajo ponujena strojna oprema in licence programske opreme v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam in zahtevam naročnika, ponudniki pa morajo kot dokazilo o tem, da njihova ponujena oprema izpolnjuje vse naročnikove tehnične specifikacije in zahteve, v ponudbi priložiti dokumentacijo, v kateri mora biti navedena specifikacija ponujene opreme, pri čemer je ta tehnična dokumentacija lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku, v vsakem primeru pa mora biti javno dostopna.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da so v ponudbi priloženi naslednji dokumenti: ESPD, »Technical Specifications«, »Ponudba«, »Authorized Distributor Certificate«, »Reference«, »Predračun«, »Splošni podatki« in vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo navedel, da je specifikacije ponujene opreme navedel v dokumentu »Technical specifications«, je Državna revizijska komisija ta dokument pri presojanju pravilnosti naročnikovega ravnanja (zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne) štela kot ključnega za rešitev spora.

V zvezi s tem dokumentom gre uvodoma pritrditi stališču naročnika (to pa nenazadnje priznava tudi vlagatelj v vlogi z dne 29. 10. 2020), da je dokument »Technical specifications« po vsebini dobesedni prevod naročnikovega dokumenta »Tehnične specifikacije« v angleški jezik.

Ker je naročnik v dokumentu »Tehnične specifikacije« določil minimalne tehnične zahteve v zvezi s predmetom javnega naročila (npr. kaj mora vključevati ponudba sistema, kakšni morajo biti sestavni deli oziroma moduli instrumenta, iz česa naj bo plinski kromatograf sestavljen in podobno), je Državna revizijska komisija na podlagi pregleda vlagateljevega dokumenta »Technical Specifications« kot nesporno zaključila, da vlagatelj naročniku s predložitvijo dokumenta ni podal prav nobene konkretne(jše) informacije v zvezi s ponujeno opremo. Dokument je po vsebini zgolj dobesedni prepis naročnikovih zahtev, iz njega pa ni razviden niti podatek o tem, kateri model ali tip opreme vlagatelj sploh ponuja niti podatek o konkretnih tehničnih karakteristikah opreme.

Pritrditi gre torej stališču naročnika, da na podlagi dokumenta »Technical Specifications« ni mogoče razbrati specifikacij ponujene opreme, to je podatkov, ki so relevantni za presojo tehnične ustreznosti ponujenega oziroma podatkov, ki izkazujejo izpolnjevanje tehničnih specifikacij, kot jih je opredelil naročnik.

Drugačnega zaključka ni mogoče napraviti niti na podlagi vlagateljevega zatrjevanja, da ima dokument »Technical Specifications« večji dokazni pomen pri presoji tehnične ustreznosti ponudbe zaradi dejstva, ker je dokument potrjen s strani samega proizvajalca ponujene opreme. Državna revizijska komisija ugotavlja (navedeno pa med strankama ni sporno), da se na tretji in hkrati zadnji strani dokumenta res nahaja žig proizvajalca opreme, lastnoročno dopisan stavek »We, […] confirm that our product fullyfill all requirements« ter podpis vodje tima za čezmejno prodajo.

Pomen izjave, ki jo poda proizvajalec ponujene opreme v dokaz, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve predmeta naročila, je potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru posebej. Vlagatelj se v zvezi s tem (t.j. da se tehnične specifikacije ponujene opreme lahko dokazujejo tudi z izjavo proizvajalca) sicer sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-100/2014, 018-033/2017 in 018-066/2020, vendar pa Državna revizijska komisija te navedbe zavrača kot brezpredmetne, saj obravnavajo drugačno dejansko stanje. Ugotoviti gre, da je dejansko stanje predmetne zadeve v bistvenem bolj podobno dejanskemu stanu iz zadeve, o kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom št. 018-038/2014. V tej zadevi je izbrani ponudnik (podobno kot vlagatelj v predmetni zadevi) kot dokazilo o skladnosti ponujenega predmeta s tehničnimi zahtevami naročniku predložil dokument, katerega vsebina je bila prepis tehničnih specifikacij naročnika, vendar s to razliko, da je dokumentu priložil večjo količino tehničnih navodil ter katalogov proizvajalca za ponujeno opremo, s katerimi je definiral lastnosti ponujenega predmeta, česar pa vlagatelj v konkretnem primeru ni storil.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija v konkretnem primeru v zvezi z izjavo (pripisom) proizvajalca opreme ocenjuje, da le-ta, ob upoštevanju dejstva, da je dokument »Technical Specifications« po vsebini zgolj prepis naročnikovega dokumenta, nima dokazne teže oziroma je ni mogoče šteti kot dokaz o izpolnjevanju naročnikovih tehničnih zahtev.

Državna revizijska komisija zavrača tudi navedbo vlagatelja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni izrecno predpisal oblike dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev predmeta naročila in da je posledično neutemeljen očitek naročnika, kaj vse bi vlagatelj moral predložiti (brošure, tehnični prospekt in podobno). Kolikor gre navedbe vlagatelja glede tolmačenja naročnikove zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razumeti na način, da naročnik zahteve ni določil ustrezno, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj s temi navedbami v tej fazi postopka prepozen (prim. tretji odstavek 25. člena ZPVPJN). Vsebinska presoja revizijskih navedb, ki se nanašajo na vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato ni več mogoča. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik sicer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila res ni taksativno naštel oziroma določil vrste dokumentov (npr. katalogi, prospekti in podobno), ki jih priznava kot dokaz o izpolnjevanju ponujene opreme s tehničnim zahtevami. Je pa naročnik povsem jasno in nedvoumno določil, da morajo biti specifikacije ponujene strojne opreme in licence programske opreme razvidne iz dokumentacije, ki jo je treba priložiti v ponudbi in ki mora biti tudi javno dostopna.

Tudi glede očitka naročniku v zvezi z zahtevo, da mora biti dokumentacija, s katero ponudnik dokazuje ustreznost ponujene opreme s tehničnimi zahtevami, javno dostopna, gre v celoti slediti stališču naročnika, ko navaja, da iz vlagateljeve ponudbe ne izhaja ali so tehnične specifikacije oziroma dokumentacija, ki bi izkazovala tehnično ustreznost ponujene opreme, javno dostopna, prav tako pa da ni navedeno, na katerem spletnem mestu so informacije o ponujeni opremi dostopne oziroma da ni navedeno na kakšen drug način bi se lahko naročnik javno seznanil in objektivno preveril tehnično ustreznost ponujene opreme. Državna revizijska komisija je vpogledala v spletno stran vlagatelja, kjer se nahaja povezava na dokument »Technical Specifications«, ki jo vlagatelj poimenuje »primer konfiguracije GC-FID aparata«. Kot navaja že naročnik, je ta spletni dokument po vsebini identičen dokumentu, ki ga je vlagatelj priložil ponudbi (»Technical Specifications«), s to razliko, da ne vsebuje na roko dopisane izjave proizvajalca ter žiga in podpisa. Kot tak je spletni dokument po oceni Državne revizijske komisije irelevanten pri presoji ustreznosti ponudbe in nima nobene dodatne dokazne vrednosti o tem, da ponujena oprema izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve.

Zgoraj navedenih ugotovitev Državne revizijske komisije ne spremeni niti dejstvo, da je vlagatelj v ponudbi priložil tudi dokument »Ponudba«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeni dokument vsebuje popis posameznih artiklov (12 postavk), pri čemer pa ni mogoče napraviti utemeljenega zaključka o tem, na kateri model ali tip opreme se našteti artikli in njihovi opisi nanašajo oziroma katere naročnikove tehnične zahteve vlagatelj z njimi dokazuje. Nenazadnje pa se vlagatelj na ta dokument v (pred)revizijskem postopku niti ne sklicuje niti v zvezi z njim ničesar ne zatrjuje.

Upoštevajoč vse zgoraj navedeno in določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ki, z izjemo popravka ali dopolnitve očitnih napak, prepoveduje dopolnjevanje ali popravljanje ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno iz razloga, ker ni bilo mogoče preveriti, ali ustreza naročnikovim potrebam in zahtevam.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik kršil določbe ZJN-3, ko je ponudbo vlagatelja kot edinega ponudnika ocenil kot da ni dopustna in je ni izbral, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 30. 11. 2020
Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper–Capodistria,
- AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana,
- MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran