Na vsebino
EN

018-178/2020 Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo,

Številka: 018-178/2020-7
Datum sprejema: 23. 11. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice, ter dr. Mateje Škabar in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zaščitni kombinezoni in razkužilo za roke« (sklop 2: »Razkužilo za roke«), na podlagi pritožbe vlagatelja PAN GOSLAR Poslovne storitve, trgovina d.o.o., Brest 4, Ig (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 11. 2020

odločila:


Pritožba se zavrže.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem naročilu male vrednosti (JNMV) »Zaščitni kombinezoni in razkužilo za roke«, ki ga naročnik oddaja v dveh sklopih, je bilo objavljeno dne 17. 7. 2020 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN004543/2020-W01.

Naročnik je dne 30. 9. 2020 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-239/2020-37, v nadaljevanju: prvotna odločitev), s katero je predmetno javno naročilo v sklopu 2 oddal ponudniku ATROPA, proizvodnja in trgovina, d.o.o. (v nadaljevanju: prvotno izbrani ponudnik), medtem ko je vlagateljevo ponudbo označil, kot da ni dopustna in jo zavrnil.

Dne 6. 10. 2020 je naročnik izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, dokument št. 430-230/2020-39 (v nadaljevanju: spremenjena odločitev), s katero je spremenil svojo prvotno odločitev z dne 30. 9. 2020 ter v skladu s petim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) odločil, da se zavrnejo vse ponudbe in se javno naročilo za sklop 2 ne odda.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 10. 2020 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo prvotno odločitev za sklop 2, s katero je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno, v katerem je predlagal razveljavitev te odločitve ter povrnitev stroškov pravnega varstva.
Naročnik je s sklepom (dokument št. 430-366/2020-2) z dne 12. 10. 2020, (v nadaljevanju: »sklep«) vlagateljev zahtevek za revizijo zaradi naknadne spremembe prvotne odločitve z dne 6. 10. 2020 in pred njeno pravnomočnostjo zavrgel. V obrazložitvi je navedel, da je bil zahtevek za revizijo vložen zoper tedaj neobstoječo prvotno odločitev naročnika z dne 30. 9. 2020 in ga označil za nedopustnega, brezpredmetnega, vlagateljeve navedbe pa za neutemeljene. V obrazložitvi je naročnik navedel časovni potek sprejetih odločitev in datumsko vložitev vlagateljevega zahtevka za revizijo, s čimer je še dodatno pojasnil, da je bil zahtevek za revizijo vložen kasneje, za naročnikovo spremenjeno odločitvijo.

Naročnik je dne 22. 10. 2020 z dokumentom št. 430-366/2020-3 »Obvestilo o zavrženju zahtevka za revizijo za sklop 2, MORS 206/2020-JNMV« na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN, ker vlagatelj ni vložil pritožbe, obvestil vse ponudnike, da je na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrgel s »sklepom«.

Vlagatelj je dne 2. 11. 2020 vložil pritožbo, s katero izpodbija naročnikov »sklep« o zavrženju vloženega zahtevka za revizijo. Vlagatelj predlaga oziroma zahteva umik naročnikovega »sklepa« o zavrženju vloženega zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dokumentom št. 430-366/2020-5 z dne 4. 11. 2020 Državni revizijski komisiji v odločanje odstopil pritožbo in dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila ter predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu pritožbe najprej preverila, ali je bila pritožba vložena pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 52. člena ZPVPJN in ali jo je vložil vlagatelj (prvi odstavek 54. člena ZPVPJN).

Prvi odstavek 51. člena ZPVPJN določa, da se pritožba, če je v tem zakonu predvidena možnost pritožbe zoper odločitev naročnika v predrevizijskem postopku, vloži najpozneje v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve. Iz citiranega zakonskega določila je razvidno, da ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v roku treh delovnih dni od prejema »sklepa«. Ta rok je prekluziven, kar pomeni, da če ga vlagatelj zamudi, Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 54. člena ZPVPJN, pritožbo zavrže kot prepozno.

ZPVPJN s štetjem rokov nima posebnih določb, zaradi česar je treba v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN subsidiarno uporabiti Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP). Drugi odstavek 111. člena ZPP določa, da se v primeru, če je rok določen po dnevih, ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Prvi in drugi odstavek 112. člena ZPP pa določata, da se v primeru, če je vloga vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, pa se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Državna revizijska komisija na podlagi odstopljene dokumentacije ugotavlja, da je naročnik z dokumentom št. 430-239/2020-37 z dne 30. 9. 2020 sprejel prvotno odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2 prvotnemu izbranemu ponudniku. Za tem je naročnik z dokumentom št. 430-230/2020-39 z dne 6. 10. 2020 pred njeno pravnomočnostjo spremenil svojo prvotno odločitev, ker je ugotovil, da naročila na more zakonito oddati, in sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. Vlagatelj je, kot izhaja iz poštne nalepke na ovojnici, zahtevek za revizijo z dne 5. 10. 2020 zoper naročnikovo prvotno odločitev, poslal priporočeno po pošti dne 6. 10. 2020, naročnik pa ga je prejel dne 7. 10. 2020. »Sklep« o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 12. 10. 2020, je bil, kot izhaja iz poštne nalepke na vročilnici, oddan dne 13. 10. 2020, in ga je, kot izhaja iz podpisane vročilnice, vlagatelj prejel dne 14. 10. 2020. Zoper predmetni »sklep« je vlagatelj, kot izhaja iz poštne nalepke na vročilnici, dne 3. 11. 2020 vložil pritožbo, ki jo je naročnik prejel 4. 11. 2020.

Iz dokumentacije predmetnega revizijskega postopka je razvidno, da je naročnik v »sklepu« o zavrženju zahtevka za revizijo vlagatelja v pravnem pouku pravilno opozoril, da lahko zoper naročnikovo odločitev (»sklep«) v roku treh delovnih dni od prejema »sklepa« vloži pritožbo. Iz priložene poštne povratnice je nadalje razvidno, da je vlagatelj naročnikov »sklep« o zavrženju zahtevka za revizijo prejel v sredo 14. 10. 2020. To pomeni, da se je tridnevni rok za vložitev vlagateljeve pritožbe v skladu s pravili o štetju rokov iz 111. in 112. člena ZPP, ki se na podlagi 13. člena ZPVPJN uporabljajo v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, ter skladno s pravili ZPVPJN, ki zahtevajo, da se v računanje roka štejejo le delovni dnevi, kot to določa peti odstavek 1. člena, začel teči v četrtek 15. 10. 2020 in iztekel v ponedeljek 19. 10. 2020. Vlagatelj je pritožbo zoper naročnikov »sklep« o zavrženju zahtevka za revizijo datiral na dan 2. 11. 2020, iz žiga na priloženi ovojnici (predložena naknadno po pozivu Državne revizijske komisije) pa je razvidno, da je bila vloga poslana priporočeno po pošti dne 3. 11. 2020, torej po izteku roka treh delovnih dni iz prvega odstavka 51. člena ZPVPJN. Vlagatelj je predmetno pritožbo s priporočeno pošto poslal dne 3. 11. 2020, kar se šteje, da jo je vložil prepozno in je zato po vsebini ni bilo mogoče obravnavati.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj pritožbo vložil po izteku roka treh delovnih dni iz prvega odstavka 51. člena ZPVPJN, jo je na podlagi drugega odstavka 54. člena ZPVPJN zavrgla kot prepozno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 23. 11. 2020

Predsednica senata:
Nina Velkavrh,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- PAN GOSLAR Poslovne storitve, trgovina d.o.o., Brest 4, 1292 Ig
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran