Na vsebino
EN

018-152/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-152/2020-6
Datum sprejema: 26. 10. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Andraža Žvana in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »DOBAVA ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ« v sklopu 2 »Dobava respiratornih obraznih mask FFP2«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Kotnikova ulica 28, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 10. 2020

odločila:1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.


Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 7. 2020, pod št. objave JN004701/2020-W01; dne 29. 7. 2020, 30. 7. 2020 in 4. 8. 2020 so bili objavljeni še popravki, spremembe oz. dodatne informacije.

Naročnik je na portalu javnih naročil (pod št. objave JN004701/2020-ODL01) dne 2. 9. 2020 objavil »Odločitev o oddaji naročila«, s katerim je naročilo v sklopu 2 oddal ponudniku UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 12, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za katerega je navedel, da je predložil najugodnejšo in dopustno ponudbo za zaščitne obrazne maske, skladne z zahtevami.

Vlagatelj je dne 9. 9. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti v sklopu 2, izbiro njegove ponudbe kot dopustne ter povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika zaradi neustreznega vzorca ponujenega blaga ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj pojasnjuje, da mu je naročnik v postopku vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika poleg zahtevane dokumentacije posredoval tudi slike vzorcev, ki jih je predložil izbrani ponudnik, pri čemer je iz slik jasno razvidno neskladje dokumentacije in predloženega vzorca. Vlagatelj pojasnjuje, da je iz pregleda slik izdelka in embalaže razvidno, da ob oznaki CE na izdelku in embalaži ni navedene identifikacijske številke priglašenega organa, ki je izdal certifikat o EU-pregledu tipa, kakor je bilo zahtevano z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (vlagatelj pri tem pojasnjuje, iz katerih določb taka zahteva izhaja). Izbrani ponudnik je v svoji tehnični dokumentaciji razkril svoj certifikat o EU-pregledu tipa, kjer je jasno razvidno, da je številka priglašenega organa, ki jim je izdal certifikat, št. 2797, vendar pa te številke proizvajalec izbranega ponudnika ni odtisnil na izdelek ali embalažo poleg oznake CE, kot je to zahtevano. Vlagatelj še pripominja, da se postavlja utemeljen dvom, ali ima izbrani ponudnik ustrezen certifikat za ponujeno blago ali ni morda predložil certifikata za drugo vrsto blaga. V kolikor ima veljaven certifikat o EU-pregledu tipa, potemtakem ni razloga, da proizvajalec ni odtisnil številke priglašenega organa poleg CE oznake.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 15. 9. 2020. Pojasnjuje, da je bil ponujen izdelek v času oddaje ponudbe že certificiran – ponudbi je bila priložena kopija veljavnega certifikata o EU-pregledu tipa in kopija izjave o skladnosti. Zatrjuje še, da imata tako embalaža kot predan vzorec poleg oznake CE tudi identifikacijsko številko priglašenega organa.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev« z dne 25. 9. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Pojasnjuje, da je v postopku vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika vlagatelju posredoval zahtevano dokumentacijo in slike vzorcev, ki jih je predložil izbrani ponudnik v elektronsko oddani ponudbi; poudarja, da ni posebej slikal vzorca maske FFP2, ki ga je predložil izbrani ponudnik po navadni pošti dne 7. 8. 2020, saj je iz zahteve za vpogled izhajalo, da vlagatelja zanima ustreznost embalaže, predložen vzorec pa ni bil v embalaži (to ni bilo niti zahtevano). Glede vlagateljeve navedbe, da iz slike embalaže in izdelka ni razvidno, da ob oznaki CE na izdelku in embalaži ni navedbe identifikacijske številke priglašenega organa, naročnik pojasnjuje, da vlagatelj tega ni mogel ugotoviti, saj ni razpolagal s sliko konkretnega vzorca maske, ki jo je izbrani ponudnik priložil v ponudbi. Izbrani ponudnik je oddal ponudbo in vzorec maske tipa FFP2 v skladu z zahtevami: priložena je izjava o skladnosti, certifikat FFP2 ter vzorec maske, kjer je vidna oznaka CE 2797.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 25. 9. 2020 ter 6. 10. 2020 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 16. 10. 2020 prejela vlagateljevo vlogo »Izjasnitev vlagatelja zahtevka do navedb naročnika v odločitvi z dne 25. 09. 2020«.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZPVPJN v šestem odstavku 29. člena določa, da se lahko vlagatelj v treh delovnih dneh od prejema odločitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 28. člena tega zakona opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku; vlagatelj posreduje opredelitev iz tega odstavka Državni revizijski komisiji in naročniku.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bila vlagatelju (oz. pooblaščenki vlagatelja) naročnikova odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročena dne 28. 9. 2020, vlagatelj pa je vlogo, v kateri se je opredelil do navedb naročnika ter navedel novo očitano kršitev (tj. kršitev pravice do vpogleda, ki naj bi vplivala na učinkovitost pravnega varstva), Državni revizijski komisiji poslal priporočeno po pošti dne 15. 10. 2020.

V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), ki se skladno s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabljajo v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, je začel rok za opredelitev vlagatelja do navedb naročnika teči dne 29. 9. 2020, iztekel pa se je dne 1. 10. 2020. Ob upoštevanju drugega odstavka 112. člena ZPP, ki določa, da če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena, je vlagatelj Državni revizijski komisiji pripravljalno vlogo izročil dne 15. 10. 2020, torej po izteku roka iz šestega odstavka 29. člena ZPVPJN (po preteku treh delovnih dni). Ker je bila vloga vložena prepozno, Državna revizijska komisija navedb v njej ni upoštevala in se posledično niti ni opredeljevala do vprašanja, ali je vlagatelj sploh dokazal, da novih kršitev, izpostavljenih v tej vlogi, brez svoje krivde ni mogel uveljavljati že v predrevizijskem postopku.

Upoštevajoč vsebino zahtevka za revizijo je med strankama sporno, ali je naročnik ravnal v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot dopustno, temu ponudniku pa javno naročilo tudi oddal.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
– ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
– ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.
Naročnik mora v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 pred oddajo javnega naročila preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Tehnične specifikacije v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti (23. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Naročnik je tehnične specifikacije oz. druge (za ta postopek pravnega varstva) relevantne zahteve navedel v dokumentu »RAZPISNA DOKUMENTACIJA« pod poglavjem »1.2. Opis predmeta naročila«, kjer je med drugim navedel:

»Predmet naročila je dobava 366.450 kosov zaščitnih obraznih mask Tip II za vse zavode za prestajanje kazni zapora, PD Radeče in Generalni urad, po standardu EN14683 ter 24.570 kosov respiratornih obraznih mask FFP2 za vse zavode za prestajanje kazni zapora, PD Radeče in Generalni urad, po standardu EN149.

Javno naročilo je razdeljeno v sklope, in sicer:
– SKLOP 1: Dobava zaščitnih obraznih mask Tip II,
– SKLOP 2: Dobava respiratornih obraznih mask FFP2.

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali za oba sklopa.

Posebne zahteve glede zaščitnih obraznih mask:

Zaščitne FFP2 maske
1. Uporaba za enkratno uporabo
rok uporabe: najmanj do 31. 12. 2021
namestitev z mehko elastično ušesno vrvico
2. Izpolnjevanje zahtev skladnost z določbami Uredbe (EU) 2016/425
oznaka CE
skladnost s SIST EN 149:2001+A1:2009
certifikat FFP2
izjava o skladnosti
5. Način pakiranja
največ do 100 mask v paketu
posamezna maska v zaščitnem ovoju
6. Navodila za uporabo
V slovenskem jeziku v posamezni embalaži

[…]

Zaželena je bela ali modra barva mask.

Zahtevamo maske Tip II (zaščitna stopnja 2) z ≥ 98 % zaščito EN 14683:2019, respiratorne
pa FFP2.

Gre za maske za enkratno uporabo, brez vonja. Maske morajo biti označene z vsemi predpisanimi oznakami, ki vključuje tudi oznako CE.

Vsaka embalaža, v katero so pakirane maske, ima slovenska navodila. Posamezna maska FFP2 mora biti v zaščitnem ovoju.

Pri maskah je zahtevana mehka elastična vrvica z namenom, da ne žuli uporabnika.

Priporočljivo je, da so maske znotraj škatle zapakirane še v dodatno vrečki ter da je paket oz. škatla dostavljena na način, ki ustreza vsem higienskim in zaščitnim standardom glede prevoza.

Ponudnik, ki opravlja promet na debelo z maskami, ki so predmet razpisa, mora izpolnjevati pogoje iz 52. člena zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09). Ponudnik, ki je uvoznik mask, ki so predmet razpisa, mora izpolnjevati pogoje iz 54. člena Zakona o medicinskih pripomočkih. Nadzor nad izvedbo postopkov skladnosti medicinskih mask izvaja Javna agencija za medicinske pripomočke (JAZMP).

Ponudnik mora k ponudbi priloži tehnične specifikacije ponujenih obraznih zaščitnih mask. […]
Ponudnik mora k ponudbi priloži vzorce ponujenih obraznih zaščitnih mask, za katere daje ponudbo, ter Izjavo EU o skladnosti na vpogled. Izjava naj vsebuje elemente, opredeljene v Prilogi IX Uredbe EU o osebni varovalni opremi - PSA (EU) 2016/425 in sicer v slovenskem jeziku. Oznaka CE naj bo nameščena na osebno varovalno opremo ali na embalažo in na dokumente, ki so priloženi varovalni opremi.
Na vzorcih mask FFP2 oz. embalaži za te maske prav tako morajo biti vse navedbe skladno z uredbo PSA (EU) 2016/425, z identifikacijskimi številkami

Maske FFP2 ne smejo biti z luknjicami.«

V poglavju »2.5 Rok in način predložitve ponudbe ter informacije o odpiranju ponudb« je naročnik v zvezi s predložitvijo vzorcev mask še navedel:

»Ponudniki oddajo vzorce ponujenih mask do roka za oddajo ponudbe to je do 14. 8. 2020 do 9.00 ure na naslov: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij – glavna pisarna, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana (vzorci vseh ponujenih artiklov morajo biti dostavljeni v zaprti embalaži, z obvezno oznako »Ne odpiraj – vzorci za ponudbo«, oznaka javnega naročila: »DOBAVA ZAŠČITNIH MASK« ter z navedbo ponudnika).«

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 28. 7. 2020 objavil še naslednje odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov, relevantne za predmetni postopek pravnega varstva:

»VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosim vas za natančnejšo specifikacija kaj zahtevate pri maskah v izogib kasnejšim težavam pri interpretaciji:

FFP2 maske:
- zahtevate CE,, moral bi bit CE z številko pod CE oznako, ki omogoča preverljivost certifikata, kar je skladno s PSA uredbo,
- zahtevate skladnost EU 2016/425, moralo bi biti skladnost z PSA (EU) 2016/425 skupaj z oznako CE in številko CE certifikata
- niste navedli da mora biti izdelek CAT 3,
- navedil ste standard EN149:2001 + A1:2009, kar je okay,
- niste navedli ali mora biti maska z ventilom ali brez
- niste navedli ali je lahko prepogljiva (foldable) ali ne.
[…]
Le tako boste prišli do pravih in preverjenih mask in ne nepreverjenih z vprašljivim poreklom. prosim za razjasnitev specifikacije.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
FFP2 maske:
- zahtevate CE,, moral bi bit CE z številko pod CE oznako, ki omogoča preverljivost certifikata, kar je skladno s PSA uredbo - Da, zahtevamo CE s številko pod CE oznako.
- zahtevate skladnost EU 2016/425, moralo bi biti skladnost z PSA (EU) 2016/425 skupaj z oznako CE in številko CE certifikata - Da, zahtevamo skladnost s PSA (EU) 2016/425 skupaj z oznako CE in številko CE certifikata.
- niste navedli da mora biti izdelek CAT 3 - Izdelek mora biti CAT 3
- navedil ste standard EN149:2001 + A1:2009, kar je okay,
- niste navedli ali mora biti maska z ventilom ali brez - Maska brez ventila
- niste navedli ali je lahko prepogljiva (foldable) ali ne. - Vseeno, če odgovarja vsem standardom. […]«

Izhajajoč iz citiranih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in odgovorov naročnika s portala javnih naročil tudi med strankama ni sporno, da je ena od zahtev naročnika ta, da so na zaščitnih FFP2 maskah oznake, skladne s členom 17 Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (v nadaljevanju: Uredba), kar v obravnavanem primeru pomeni oznako CE in identifikacijsko številko priglašenega organa, vključenega v postopek iz Priloge VII ali VIII Uredbe (in ne iz Priloge V, kot gre razumeti navedbe vlagatelja).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik skladno z zahtevo naročnika pred rokom za oddajo ponudb naročniku posredoval vzorec maske FFP2 – predložen je bil vzorec ene maske v zaprti embalaži (prozoren plastični ovoj) z ustreznimi navedbami javnega naročila, ponudnika in tega, da gre za vzorec maske FFP2 (ki je predmet naročila v sklopu 2). Vlagatelj v zahtevku za revizijo kot ključno izpostavlja, da predložen vzorec poleg oznake CE nima navedene številke priglašenega organa, čemur pa ni mogoče pritrditi. Državna revizijska komisija po pregledu vzorca maske (proizvajalca H., model »H[…]«) pritrjuje naročniku, da je na vzorcu maske vidna oznaka »CE 2797«, kar je skladno tudi s predloženimi dokazili v ponudbeni dokumentaciji (ta je bila oddana elektronsko, preko sistema e-JN), ki se nanašajo na isti tip maske proizvajalca H. – tj. z izjavo o skladnosti (ki vključuje navedbo priglašenega organa iz Priloge VII Uredbe) in certifikatom o EU-pregledu tipa.

Državna revizijska komisija še pripominja, da se vlagatelj v zahtevku za revizijo v dokaz svojih navedb sklicuje na sliko maske, ki naj bi po njegovih navedbah predstavljala sliko predloženega vzorca maske, vendar pa temu ni mogoče pritrditi – omenjeno dokazilo namreč ne predstavlja slike (fotografije) vzorca maske, pač pa eno od strani iz ponudbene dokumentacije.

Upoštevaje vse navedeno zato po presoji Državne revizijske komisije naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z določili ZJN-3 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot dopustno, temu ponudniku pa naročilo male vrednosti tudi oddal.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov v celoti zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 26. 10. 2020

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Miriam Ravnikar Šurk – odvetnica, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana,
- UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 12, 1230 Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran