Na vsebino
EN

018-150/2020 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Številka: 018-150/2020-4
Datum sprejema: 29. 9. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ELEKTRO IMBER d.o.o., Nova cesta 184, Zagreb, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 9. 2020

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 10. 9. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 8. 7. 2020, pod št. objave JN004332/2020-E01, dne 9. 7. 2020 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 131-321986.

Zoper naročnikove zahteve, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je vlagatelj z vlogo z dne 10. 9. 2020 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik z odločitvijo z dne 22. 9. 2020 zavrnil.

Naročnik je dne 22. 9. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela dne 24. 9. 2020.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 28. 9. 2020, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 29. 9. 2020. V njej je navedel, da umika zahtevek za revizijo v postopku oddaje javnega naročila »Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL« ter Državno revizijsko komisijo pozval, da mu najkasneje v 15 dneh po sprejemu sklepa o ustavitvi postopka povrne polovico plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 29. 9. 2020


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor,
- Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, 4000 Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran