Na vsebino
EN

018-129/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-129/2020-13
Datum sprejema: 14. 9. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Sama Červeka kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev endoskopskih ambulant na KO za abdominalno kirurgijo kirurške klinike UKC Ljubljana, sklop 1: Adaptacija prostorov« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Medicoengineering, d. o. o., Prevale 1, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 14. 9. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v odprtem postopku (točka IV.1 obvestila o javnem naročilu) oddaje javnega naročila (objava 13. 1. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000145/2020-B01, in 14. 1. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 009/015412), razdeljenega na osem sklopov (točka II.2 obvestila o javnem naročilu), z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. 845080102-055-19/10 z dne 18. 5. 2020, ki je bil objavljen 19. 5. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000145/2020-ODL01, med drugim obvestil ponudnike, da za sklop 1 ne odda javnega naročila, saj vlagateljeva ponudba za sklop 1 presega zagotovljena sredstva, drugi ponudnik, ki je predložil ponudbo za sklop 1, pa ni predložil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Obvestilo o oddaji javnega naročila, da naročnik ne odda javnega naročila za sklop 1, je bilo objavljeno 2. 6. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000145/2020-C01, in 3. 6. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 106-255727.

Naročnik je 5. 6. 2020 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 845080105-071/20/1, da javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi točke b prvega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3).

Naročnik je s povabilom št. 845080105-071/20/2 z dne 5. 6. 2020 (v nadaljevanju: povabilo) povabil vlagatelja, da predloži ponudbo, kar je vlagatelj tudi storil.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. 845080105-071/20/15 z dne 13. 7. 2020, ki ga je vlagatelju vročil 14. 7. 2020 (razvidno iz podpisane vročilnice), vlagatelja obvestil, da mu ne odda javnega naročila, saj ni predložil obrazcev ESPD za podizvajalce, čeprav je to zahteval v točki 1.5 vabila št. 845080105-071/20/2 z dne 5. 6. 2020, niti v ponudbi iz konkurenčnega postopka s pogajanji ni navedel, da še vedno veljajo obrazci ESPD, ki jih je predložil v odprtem postopku, in da so podatki v njih še vedno točni.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 7. 2020 in predlagal, da se razveljavi odločitev, da se ne odda javnega naročila, da »naročnik ponovno odloči o dopustnosti vlagateljeve ponudbe in sprejme določitev skladno z ZJN-3, tako da vlagateljevo ponudbo prepozna kot dopustno ter vlagatelja povabi na predvidena pogajanja«, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3 v zvezi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in četrtim odstavkom 79. člena ZJN-3, pa tudi osmi odstavek 79. člena ZJN-3,
- je ponudbi predložil izjavo, ki jo je naročnik predvidel v povabilu, z njo pa je potrdil, da vsebina ponudbe, predložene v odprtem postopku, ter da listine in dokumenti, predloženi v njej, veljajo tudi v konkurenčnem postopku s pogajanji,
- je jasno in nedvoumno, da se izjava nanaša na vse listine in dokumente v ponudbi, torej tudi na obrazec ESPD priglašenih podizvajalcev, zato se šteje, da so v ponudbi predloženi tudi obrazci ESPD podizvajalcev, ki so bili predloženi v odprtem postopku,
- naročnik ne more trditi, da izjava velja selektivno za določene obrazce, za druge pa ne,
- je naročnik sicer v točki 1.5 vabila določil vnovično predložitev obrazca ESPD, vendar četrti odstavek 79. člena ZJN-3 ponudniku omogoča uporabo obrazca ESPD iz prejšnjega postopka, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne,
- je upoštevaje četrti odstavek 79. člena ZJN-3 namesto obrazca ESPD z izjavo (obrazec 2) potrdil točnost informacij v obrazcih ESPD, predloženih v odprtem postopku, zato je ponudba dopustna,
- vsakokratni obrazec ESPD predstavlja posodobljeno lastno izjavo, zato se v novem postopku obrazec ESPD v delu, ki se nanaša na pogoje, ki morajo biti izpolnjeni na dan prejema ponudbe, na podlagi vlagateljeve izjave po naravi stvari lahko nanaša le datum oddaje nove ponudbe, drugačna razlaga pa ne bi bila skladna s cilji in namenom četrtega odstavka 79. člena ZJN-3,
- je naročnik v odprtem postopku že opravil pregled ponudb, vključno s preveritvijo izpolnjevanja pogojev,
- iz mnenja Ministrstva za javno upravo št. 430-4/2019/6 z dne 8. 11. 2019 izhaja, da že izvedba konkurenčnega postopka s pogajanji po izjemi »temelji na dejstvu, da je naročnik ponudnike predhodno tako z vidika razlogov za izključitev kot tudi z vidika pogojev za sodelovanje, posledično pa ponovno preverjanje na nov presečni datum (novega postopka) za vse te ponudnike ni potrebno, niti smiselno, saj v tem primeru celoten postopek temelji na predpostavki, da je ponudnikom usposobljenost že priznana«, zato »zahteva po ponovni predložitvi dokumentov in dokazil, s katerimi naročnik že razpolaga ni upravičena, saj naročnik ne bo ponovno preverjal izpolnjevanja pogojev na nov presečni datum, posledično pa morebitno umanjkanje navedb (npr. posamezne izjave iz ESPD obrazca podizvajalca) nikakor ne more biti razlog za nedopustnost vlagateljeve ponudbe«.

Naročnik je s sklepom št. 845080105-071/20/18 z dne 31. 7. 2020 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je med drugim navedel, da:
- do poteka roka za prejem ponudb ni prejel nobenega vprašanja, niti ni bil vložen zahtevek za revizijo, zato v tej fazi, ko je rok za prejem ponudb potekel, vlagatelj ne more očitati kršitev ZJN-3 glede vsebine povabila k oddaji ponudbe,
- je v točki 1.5 povabila zahteval predložitev obrazca ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila,
- je vlagatelj v aplikaciji e-JN predložil ponudbo, ki je vsebovala le obrazec ESPD zanj, ne pa tudi za priglašene podizvajalce, niti ni predložil podatkov zanje, niti ni predložil izjave, da obrazci ESPD iz odprtega postopka zanje še vedno nespremenjeni veljajo in da so podatki v njih še vedno točni, niti to ne izhaja iz predloženega obrazca ESPD,
- je treba razlikovati med potrditvijo nespremenjenosti od točnosti podatkov,
- vlagatelj ni predlagal uporabe kakšnega drugega obrazca ESPD zase in podizvajalce,
- je vlagatelj s predložitvijo obrazca 2 potrdil le vsebino iz točke 1.2 povabila, in sicer le zase, ne pa tudi za podizvajalce, pa tudi ne vsebine iz točke 1.5 povabila,
- je relevantna zahteva iz točke 1.5 povabila, ki je vlagatelj ni izpolnil,
- stališče Ministrstva za javno upravo št. 430-4/2019/6 z dne 8. 11. 2019 zanj ni pravno zavezujoče, sicer pa obravnava drugačno dejansko stanje.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 845080105-071/20/20 z dne 5. 8. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 4. 8. 2020 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Naročnik se je z vlogo št. 845080105-071/20/21 z dne 5. 8. 2020 (»1. pripravljalna vloga«), opredelil do navedb iz vloge z dne 4. 8. 2020 in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Naročnik je na poziv št. 018-129/2020-6 z dne 10. 8. 2020 kot prilogo dopisu št. 845080105-071/20/24 z dne 14. 8. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval še dodatno dokumentacijo.

Naročnik je z vlogo št. 845080105-071/20/23 z dne 14. 8. 2020 (»2. pripravljalna vloga«) dopolnil navedbe iz vloge št. 845080105-071/20/21 z dne 5. 8. 2020, pri čemer je navedel, da »upoštevajoč zapisano zgoraj in še posebej zapisano v prejšnjih treh odstavkih se vzpostavlja vprašanje iz 21. člena ZPVPJN, saj je vlagatelj v trenutku vložitve Zahtevka za revizijo vedel, da Državna revizijska komisija, da bi ugodila vlagateljevemu Zahtevku za revizijo, mora razveljaviti celotni konkretni postopek javnega naročanja in ne le zgolj Odločitve o oddaji naročila, pri čemer pa vlagateljeve ponudbe naročnik v nobenem primeru – tudi, če Državna revizijska komisija razveljavi zgolj Odločitev o oddaji naročila, kar pa bi bilo po mnenju naročnika skrajno nenavadno, saj bi s tem Državna revizijska komisija defacto priznala, da vlagatelj ima v ZJN-3 temelječo podlago, da svojo ponudbo dopolni s sicer povsem manjkajočimi ESPD obrazci podizvajalcev – ne bo mogel izbrati kot dopustne in ekonomsko najugodnejše ponudbe. Svojo interpretacijo in argumentacijo tega odstavka naročnik utemeljuje z vsebino komentarja 21. člena ZPVPJN, kakor slednja izhaja iz Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem (Sašo Matas (urednik) et. Al., Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2018, stran 121-124), pri čemer zlasti izpostavlja opombo 298, kakor je slednja zapisana v fusnoti navedenega dela in želi, da se slednje navedbe upoštevajo kot naročnikove navedbe.«

Vlagatelj se je z vlogo z dne 18. 8. 2020 (»Pripravljalna vloga«) opredelil do navedb v vlogah št. 845080105-071/20/21 z dne 5. 8. 2020 in 845080105-071/20/23 z dne 14. 8. 2020, pri čemer je pojasnil, zakaj se ne strinja z njimi.

Naročnik se je z vlogo št. 845080105-071/20/26 z dne 24. 8. 2020 (»3. pripravljalna vloga«), opredelil do navedb iz vloge z dne 18. 8. 2020 in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 26. 8. 2020 (»Druga pripravljalna vloga«) opredelil do navedb v vlogi št. 845080105-071/20/26 z dne 26. 8. 2020 in pojasnil, zakaj se ne strinja z njimi.

Naročnik se je z vlogo št. 845080105-071/20/28 z dne 3. 9. 2020 (»4. pripravljalna vloga«), opredelil do navedb iz vloge z dne 26. 8. 2020 in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 8. 9. 2020 (»Pripravljalna vloga«) opredelil do navedb v vlogi št. 845080105-071/20/28 z dne 3. 9. 2020 in pojasnil, zakaj se ne strinja z njimi.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Naročnik je po neuspešno zaključenem odprtem postopku oddaje javnega naročila izvedel konkurenčni postopek s pogajanji, v katerega je s povabilom (št. 845080105-071/20/2 z dne 5. 6. 2020) povabil le vlagatelja, ki se je odzval s predložitvijo ponudbe, vendar je za njegovo ponudbo štel, da ni dopustna, ker vlagatelj ni predložil obrazcev ESPD za podizvajalce skladno s točko 1.5 povabila, ni pa niti navedel, da obrazci ESPD podizvajalcev, predloženi v odprtem postopku, še vedno veljajo in so podatki v njem točni, zato ga tudi ni povabil na pogajanja. Vlagatelj je navedel, da je skladno z vabilom predložil izjavo na obrazcu 2, s čimer je potrdil, da vsebina ponudbe iz odprtega postopka ter v njej vsebovane listine in dokumenti, kar vključuje tudi obrazce ESPD podizvajalcev, nespremenjeni veljajo tudi v konkurenčnem postopku s pogajanji, zaradi česar naročnik ne bi smel šteti, da ponudba ni dopustna, temveč bi jo moral upoštevati in vlagatelja pozvati na pogajanja. Naročnik je nasprotoval vlagatelju.

Čeprav lahko naročnik skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 77. člena ZJN-3 zahteva le dokazila, določena v 77. in 78. členu ZJN-3, na kar je opozoril vlagatelj v vlogi z dne 18. 8. 2020 (str. 2), ta določba ne ureja vprašanj v zvezi z obrazcem ESPD, saj so ta urejena v 79. členu ZJN-3. ESPD skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-3 predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev (kar je urejeno v 75. členu ZJN-3) in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje (kar je urejeno v 76. členu ZJN-3), hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD je predhodni dokaz (gl. prvi odstavek 79. člena ZJN-3), saj so dokazila, s katerimi gospodarski subjekti dokazujejo, da pri njih niso podani razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3) in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3), določeni v 77. členu ZJN-3 (prvi odstavek 77. člena ZJN-3). Namen obrazca ESPD je, da se poenostavi sodelovanje gospodarskih subjektov v postopku javnega naročanja, da jim ni treba že ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ponudb predložiti dokazil iz 77. člena ZJN-3. Ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ponudb naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja (točka a), da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3 (točka b), in če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3 (točka c).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. 845080105-071/20/15 z dne 13. 7. 2020 izhaja, da je razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe v smislu prve alinee tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 povezan s predložitvijo obrazca ESPD (za podizvajalce), ne pa dokazil ali listinskih dokazov v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD, zato osmi odstavek 79. člena ZJN-3, ki določa primere, ko gospodarskemu subjektu ni treba predložiti dokazil ali listinskih dokazov v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD, ni relevantna pravna podlaga za reševanje obravnavane zadeve. Vlagatelj je zato neutemeljeno očital, da je naročnik s svojimi ravnanji kršil osmi odstavek 79. člena ZJN-3. Za rešitev zadeve zato tudi niso relevantna stališča, s katerimi je vlagatelj utemeljeval kršitev osmega odstavka 79. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v ponudbo, ki jo je vlagatelj predložil v odprtem postopku, pri čemer je ugotovila, da je vlagatelj predložil obrazec ESPD zase, pa tudi obrazce ESPD za tri podizvajalce (pravne osebe – tri družbe z omejeno odgovornostjo), na katere se je skliceval v ponudbi. Državna revizijska komisija je nato vpogledala v ponudbo, ki jo je vlagatelj predložil v konkurenčnem postopku s pogajanji, pri čemer je ugotovila, da je vlagatelj predložil obrazec ESPD zase, ne pa tudi za tri priglašene podizvajalce, ki so isti, kot jih je priglasil že v odprtem postopku. Je pa vlagatelj skladno s točko 1.2 povabila predložil (izpolnjeno, podpisano in žigosano) izjavo na obrazcu 2, s katero je izjavil, da »vsebina naše ponudbe« iz odprtega postopka »ter v njej vsebovane listine/dokumenti, izjave in navedbe (razen tistih, ki se nanašajo na pogoje, ki so bili izpolnjeni na dan oddaje ponudbe iz prejšnjega neuspelega postopka), nespremenjeni veljajo tudi za konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3«.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v točki 1.5 povabila določil, da »ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD - "Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila«. Iz citirane določbe povabila izhaja, da je naročnik zahteval predložitev obrazca ESPD v konkurenčnem postopku s pogajanji, kar je možnost, ki mu je ZJN-3 ne prepoveduje, čeprav je omogočil predložitev obrazca ESPD že v odprtem postopku (gl. točko 3.1.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), konkurenčni postopek s pogajanji pa je začel z utemeljitvijo, da so izpolnjeni pogoji iz točke b prvega odstavka 44. člena ZJN-3, ker ni uspešno zaključil odprtega postopka. Tudi iz mnenja Ministrstva za javno upravo št. 430-4/2019/6 z dne 8. 11. 2019 (gl. str. 5) izhaja, da naročnik lahko tudi v konkurenčnem postopku s pogajanji, ki ga je začel z utemeljitvijo, da so izpolnjeni pogoji iz točke b prvega odstavka 44. člena ZJN-3, zahteva predložitev obrazca ESPD.

Čeprav je naročnik tudi v konkurenčnem postopku s pogajanji zahteval predložitev obrazca ESPD (točka 1.5 povabila), ima gospodarski subjekt, kot je tudi navajal vlagatelj, v četrtem odstavku 79. člena ZJN-3 podlago, da se odloči, da ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne. Neodvisno od tega, ali je pojem »nespremenjeni« iz izjave iz obrazca 2 mogoče obravnavati v vsebini kot pojem »točne« iz četrtega odstavka 79. člena ZJN-3, je v zadevi očitno, da je vlagatelj, ki je edini ponudnik, saj so drugi trije gospodarski subjekti, ki so navedeni v ponudbi, podizvajalci, predložil izjavo na obrazcu 2, saj je bil tudi obrazec 2 namenjen izjavi ponudnika. Vendar tako kot vlagatelj ni mogel že v ponudbi v odprtem postopku izjavljati vsebin, za katere je moral predložiti izpolnjene obrazce ESPD podizvajalcev (tretja alinea drugega odstavka 94. člena ZJN-3), saj obrazec ESPD vključuje lastno izjavo gospodarskega subjekta (gl. prvi odstavek 79. člena ZJN-3) in torej vsakega podizvajalca, teh vsebin ne glede na izjavo iz obrazca 2 ne more izjavljati niti v ponudbi v konkurenčnem postopku s pogajanji. Prvi odstavek 79. člena ZJN-3 in tretja alinea drugega odstavka 94. člena ZJN-3 namreč veljata tudi v konkurenčnem postopku s pogajanji, pri čemer je treba upoštevati, da četrti odstavek 79. člena ZJN-3 ureja položaj gospodarskega subjekta. Tudi podizvajalec je gospodarski subjekt (gl. drugo poved iz prvega odstavka 94. člena ZJN-3), zato bi morali vlagateljevi podizvajalci sami potrditi, da so informacije v njihovih obrazcih ESPD iz odprtega postopka, ki bi jih uporabili v konkurenčnem postopku s pogajanji, še vedno točne.

Vlagatelj se je skliceval še na mnenje Ministrstva za javno upravo št. 430-4/2019/6 z dne 8. 11. 2019, vendar neodvisno od tega, da to ni pravno zavezujoč vir, iz tistega dela mnenja, na katerega se je skliceval vlagatelj, niti ne izhaja mnenje, da bi bila preveritev na nov presečni datum nezakonita, pač pa le »nepotrebna« in »nesmiselna«. Vendar je treba opozoriti vsaj na troje: (1) iz mnenja (str. 5) je razvidna možnost, da lahko naročnik tudi v konkurenčnem postopku s pogajanji zahteva predložitev obrazca ESPD, (2) primerljivo je mnenje tudi Evropske komisije v dokumentu št. GROW.G.2/BGP/grow.ddg2.g.2(2019)5286232 z dne 23. 7. 2019, na katerega se sklicuje mnenje Ministrstva za javno upravo št. 430-4/2019/6 z dne 8. 11. 2019 (str. 6), saj je njegova priloga, pri čemer je iz mnenja Evropske komisije (»At the end of the negotiated procedure, the tenderer to whom it is intended to award the contract will have to provide up-to-date certificates and supporting documents.«) razvidno, da bo moral ponudnik, ki naj bi mu bilo oddano javno naročilo, predložiti najnovejša/posodobljena (»up-to-date«) potrdila (»certificates«) in dokazila (»supporting documents«), in (3) v osmem odstavku 75. člena ZJN-3 je določena podlaga, ki naročniku omogoča, da kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega, četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Čeprav je naročnik v dokumentu »Odločitev o oddaji naročila« št. 845080105-071/20/15 z dne 13. 7. 2020 navedel, da vlagatelj »ni nikjer navedel, da v predhodno neuspešno izvedenem odprtem postopku za v njegovi takratni ponudbi navedene podizvajalce predloženi ESPD obrazci še vedno veljajo in da so podatki v njih še vedno točni«, Državna revizijska komisija pa je navedla, da bi tako izjavo lahko dali podizvajalci, dejstvo, da je naročnikovo stališče o izjavi drugačno od tistega, ki ga je navedla Državna revizijska komisija, ni odločilno, saj to ne spremeni tega, da v vlagateljevi ponudbi ni predloženih obrazcev ESPD podizvajalcev, kot je bilo zahtevano v točki 1.5 povabila, kar je naročnik tudi navedel v dokumentu »Odločitev o oddaji naročila« št. 845080105-071/20/15 z dne 13. 7. 2020. Vlagatelj pa, kot je razvidno iz obrazložitve tega sklepa, ni dokazal, da je pravilno uporabil četrti odstavek 79. člena ZJN-3, naročnik pa tega ne bi pravilno upošteval.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da je naročnik kršil ZJN-3, ker se ni pogajal z vlagateljem, temveč je njegovo ponudbo zavrnil, ker je štel, da ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

Naročnik je v vlogi št. 845080105-071/20/23 z dne 14. 8. 2020 opozoril na 21. člen ZPVPJN, pri čemer se ni posebej omejil na katerega od dveh odstavkov.

V prvem odstavku 21. člena ZPVPJN je določeno, da si naročnik in Državna revizijska komisija morata prizadevati, da se predrevizijski in revizijski postopek izvede brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški ter da se onemogoči vsaka zloraba pravic, ki jih imajo osebe iz 3. člena ZPVPJN v postopku, v drugem odstavku 21. člena ZPVPJN pa je določeno, da če osebe iz 3. člena ZPVPJN, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu, jim Državna revizijska komisija izreče denarno kazen do 1.300 eurov.

Državna revizijska komisija je odločila o zahtevku za revizijo in ga zavrnila, s čimer se je tudi zaključil revizijski postopek, zato za reševanje zadeve ni več bistven prvi odstavek 21. člena ZPVPJN. Če pa je morebiti naročnikovo opozorilo mogoče razumeti tudi kot opozarjanje na možnost izreka denarne kazni vlagatelju skladno z drugim odstavkom 21. člena ZPVPJN, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ni našla razlogov za izrek denarne kazni vlagatelju.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 14. 9. 2020

Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Medicoengineering, d. o. o., Prevale 1, 1236 Trzin,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran