Na vsebino
EN

018-138/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-138/2020-5
Datum sprejema: 3. 9. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata ter Andraža Žvana in Marka Medveda kot članov senata v postopku pravnega varstva v zvezi z javnim naročilom »Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d. m. na odseku Kranj - Podnart« v zvezi z zahtevkom za revizijo in pritožbo, ki ju je vložil vlagatelj Tecnoacustica S.R.L, Via Samuel Morse 30, 47122 Forli, Italija (v nadaljevanju: vlagatelj) in so ga ob vložitvi zastopali Odvetniki Barbara Štraus Kunaver, Luka Kavčič in Ana Kunaver Jarc, Komenskega 12, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenci), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 3. 9. 2020

odločila:

1. Ugotovi se, da je bil v postopku pravnega varstva v zvezi z javnim naročilom »Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d. m. na odseku Kranj - Podnart« (objava 14. 7. 2020 na portalu javnih naročil pod št. objave JN004454/2020-B01), umik zahtevka za revizijo brezpredmeten.

2. Pritožba se zavrže.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev pritožbenih stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu »Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d. m. na odseku Kranj - Podnart«, ki ga je naročnik izvajal po odprtem postopku, je bilo dne 14. 7. 2020 na portalu javnih naročil objavljeno pod št. JN004454/2020-B01. Iz točke 1.3. objave izhaja, da je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila objavljena na spletni strani naročnika.

Vlagatelj je dne 19. 8. 2020, pred potekom roka za prejem ponudb, vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga je naročnik zavrgel z dokumentom »Sklep o zavrženju« z dne 24. 8. 2020. Naročnik je s tem dokumentom zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Vlagatelj je z vlogo z dne 27. 8. 2020, ki jo je vložil po pooblaščencih in jo poimenoval »Zahtevek za revizijo zoper sklep o zavrženju«, vložil pritožbo zoper naročnikov »Sklep o zavrženju«. Vlagatelj je v pritožbi priglasil pritožbene stroške. Istega dne je vlagatelj z vlogo, ki jo je vložil sam, umaknil zahtevek za revizijo in hkrati preklical vsa pooblastila pooblaščencem.

Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 28. 8. 2020.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je vlagatelj v skladu z tretjo povedjo drugega odstavka 18. člena ZPVPJN umaknil zahtevek za revizijo po že prejetem »Sklepu o zavrženju«, zato je treba umik šteti za brezpredmetnega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da pritožba z dne 27. 8. 2020 glede predloženega pooblastila za zastopanje v pritožbenem postopku ne izpolnjuje procesne predpostavke v skladu z osmo alinejo 52. členom ZPVPJN. Priloženo pooblastilo za zastopanje pooblaščencem je namreč isto, kot je bilo predloženo za vložitev zahtevka za revizijo, kot tudi iz njegove vsebine, da omogoča zastopanje v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, ne izhaja, da bi bilo dano za zastopanje v pritožbenem postopku, kot je to jasno zahtevano v osmi alineji 52. člena ZPVPJN (glej tudi komentar k 52. členu ZPVPJN avtorjev: Smrdel, Pušnar, Matas, idr.) Glede morebitnega pozivanja na dopolnitev vloge oziroma na predložitev ustreznega pooblastila pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da to v konkretnem postopku niti ne bi bilo smotrno, saj je vlagatelj hkrati z umikom zahtevka za revizijo preklical vsa pooblastila pooblaščencem, ki so ga zastopali in s tem jasno izjavil voljo, da se v prihodnje ne želi več udeleževati predmetnega postopka. Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je treba pritožbo zaradi neizpolnjevanja procesne predpostavke iz osme alineje 52. člena ZPVPJN v skladu s tretjim odstavkom 54. člena ZPVPJN zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija pritožbo zavrgla, njene utemeljenosti tako niti ni mogla ugotavljati, vrnitev stroškov pa je vezana na utemeljenost pritožbe, je vlagateljevo stroškovno zahtevo ob upoštevanju tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 3. 9. 2020

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Odvetnica Ana Kunaver Jarc, Komenskega 12, Ljubljana,
- Tecnoacustica S.R.L, Via Samuel Morse 30, 47122 Forli, Italija,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran