Na vsebino
EN

018-119/2020 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-119/2020-4
Datum sprejema: 31. 8. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Elektroinštalacije in ureditev energetike na PLC Ljubljana« - sklop C, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Arba Plus, d.o.o., Špruha 19, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Završek & Šnajder o.p., d.o.o., Dalmatinova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 8. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga je naročnik razdelil na tri sklope, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 13. 2. 2020, pod št. objave JN000883/2020, in v Uradnem listu EU dne 14. 2. 2020, pod št. objave 2020/S 032-076043.

Naročnik je dne 1. 7. 2020 na Portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev« z dne 22. 6. 2020, iz katerega izhaja, da je predmetno javno naročilo v sklopu C (Elektroinštalacije v objektu) oddal v izvedbo ponudniku Energomont, d.o.o., Pot k sejmišču 26, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je bila predhodno izbrana vlagateljeva ponudba, a je naročnik to odločitev (na pobudo izbranega ponudnika) razveljavil in vsem trem sodelujočim ponudnikom v sklopu C posredoval poziv na dopolnitev ponudb. Vsi trije ponudniki so znotraj danega roka posredovali zahtevane dopolnitve, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta vlagateljeva ponudba in ponudba izbranega ponudnika dopustni, ponudba tretjega ponudnika (Esotech d.o.o.) pa je nedopustna, saj ponujen merilni instrument Schrack NA96 ne ustreza tehničnim zahtevam. Izbrana je bila ponudba izbranega ponudnika, ker je ugodnejša od vlagateljeve ponudbe (edino merilo za ocenitev ponudb je merilo najnižja cena ponujenega sklopa - točka 1.12 Splošnih določb naročila).
Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 13. 7. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe, pri čemer je moral izbrani ponudnik določene postavke dopolniti s tehničnimi podatki, ki jih naročnik ni mogel preveriti sam. Naročnik je zahteval, da izbrani ponudnik pri vseh svetilkah, ki jih je ponudil, dopolni podatke s točnimi tipi in modeli svetilk, za ponujeno zapornico je zahteval podatke o dolžini droga in specifikacijo vsega pribora ter tehnične podatke tipa in modela govorilne naprave. Poleg tega je izbrani ponudnik pri požarni napravi zmotno navedel, da je proizvajalec Sinteso FC 2020. Vlagatelj zatrjuje, da v danem primeru ni šlo za popravek in dopolnitev očitnih napak, pač pa za odpravo napak v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, s čimer je naročnik ravnal v nasprotju z 89. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik je zahteval od ponudnikov, da izpolnijo rubriko »Ponujamo znamko in tip (obvezno vpisati)«, in sicer so morali ponudniki vanjo vpisati točen model in tip ponujenega materiala in priložiti tehnično dokumentacijo in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev. Naročnik je tudi zapisal, da se bo v primeru, če ponudnik pri posameznih postavkah te rubrike ne bo izpolnil, štelo, da ponuja enak model in tip, kot ga je (kot referenčnega) navedel naročnik. Kljub navedeni zahtevi izbrani ponudnik v ponudbi ni pravilno navedel znamke in tipa, kar kaže na dejstvo, da ni ravnal z zadostno skrbnostjo. Iz poziva k dopolnitvi ponudbe je namreč razvidno, da izbrani ponudnik pri svetilkah ni navedel točnega tipa svetilke. Izbrani ponudnik je za avtomatsko zapornico priložil izjavo prodajalca o dolžini droga, ki je bila datirana po poteku roka za oddajo ponudb. Poleg tega izbrani ponudnik ni navedel niti tipa niti modela govorilne naprave, pri opremi za javljanje požara pa je navedel le tip in ne tudi proizvajalca ter modela opreme. Očitno torej je, da izbrani ponudnik v ponudbi ni konkretiziral predmeta in ni navedel in priložil ustrezne tehnične dokumentacije, kar je nato deloma odpravil z dopolnitvijo ponudbe, h kateri ga je pozval naročnik. Naročnik je na ta način ravnal v nasprotju z 89. členom ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije (vlagatelj se sklicuje na odločitve št. 018-051/2017, 018-014/2017, 018-255/2017, 018-255/2017 in 018-002/2020), saj je izbranega ponudnika pozval k odpravi napak, ki so se nanašale na tehnične specifikacije ponujenega predmeta.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 17. 7. 2020, vloženi na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o zahtevku za revizijo. Uvodoma navaja, da je naročnik (v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3) k dopolnitvi ponudbe pozval vse ponudnike, torej tudi vlagatelja. Zatrjuje, da je naročniku dne 16. 6. 2020 predložil dokumentacijo, ki se je nanašala izključno na elemente, ki so bili v ponudbi že ponujeni in da je obstoj teh elementov mogoče objektivno preveriti na dan poteka roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je že v svoji ponudbi pri vseh postavkah razdelka »Razsvetljava in varnostna razsvetljava« navedel proizvajalca in model svetil, pri čemer je ponudil takšna svetila, ki jih je (kot referenčna) navedel naročnik. Naročniku je naknadno zgolj pojasnil, da so vsi ponujeni tipi svetil enaki tistim, ki jih je navedel naročnik. V zvezi s postavkami 1.9, 1.10 in 1.11 pa je še pojasnil, da ponuja svetilke Intra Nias Car park, ki so identične svetilkam Intra Nias P, torej svetilkam ki jih je (kot referenčne) navedel naročnik. Spremenila se je le komercialna oznaka oziroma poimenovanje teh svetil, za kar je priložil tudi izjave proizvajalca Intra Lightening d.o.o., Miren. Izbrani ponudnik še navaja, da je že v ponudbi navedel, da ponuja znamko in tip avtomatske zapornice Came Gard 4040Z (postavka 2.78), po naročnikovem pozivu pa mu je dostavil le še tehnične podatke, iz katerih je razvidno, da ima ponujena avtomatska zapornica vgrajen drog v dolžini 4 m in navedel ves pribor, ki je vgrajen vanjo. Prav tako je že v ponudbi navedel, da ponuja znamko in tip govorilne video naprave Urmet Domus (pozicija 2.84) oziroma je v tej postavki ponudil referenčni izdelek. Po naročnikovemu pozivu je naročniku predložil še tehnične podatke o ponujenem tipu in modelu, ki jih je pridobil od dobavitelja. Navaja še, da je prav tako že v ponudbi ponudil požarno centralo Sinteso FC 2020, po naročnikovem pozivu pa je navedel še ime proizvajalca in predložil tehnične podatke o ponujenem tipu in modelu požarne centrale ter izjavo dobavitelja. Izbrani ponudnik zatrjuje, da njegova ponudba izkazuje jasno in nedvoumno izraženo voljo glede ponujenih izdelkov v posameznih postavkah. Tako izražene volje na podlagi naročnikovega poziva ni spreminjal. V ponudbi je predložil vse, kar je bilo zahtevano ter jo skladno z naročnikovim pozivom tudi ustrezno pojasnil in dopolnil v okviru določb petega odstavka 89. člena ZJN-3.

Naročnik je z dokumentom z oznako N1/AB, z dne 21. 7. 2020, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Uvodoma pojasnjuje, da je s predhodno odločitvijo v izpodbijanem sklopu izbral vlagatelja, na podlagi pobude za spremembo odločitve, ki jo je prejel od izbranega ponudnika, pa je ponovno preveril svojo odločitev in vse tri sodelujoče ponudnike pozval k pisnim dopolnitvam oziroma pojasnilom ponudb. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi pri vseh pozicijah, ki se nanašajo na razsvetljavo in varnostno razsvetljavo navedel znamko in tip svetilk, in sicer: 1.1 Intra Sequal, 1.2 Intra 106 MC PR, 1.3 Intra 106 MC PR, 1.4 Intra Narro Flat SOP, 1.5 Ares Melrie, 1.6 Intra Eltea DI,1.7 Intra 5700, 1.8 Intra 106 MC PR, 1.9 Intra Nias 12 Car park, 1.10 Intra Nias 48 Car park, 1.11 Intra Nias 12 Car park, 1.18 Awex Exit ETE, 1.19 Awex Exit ETE, 1.20 Awex Exit ETE, 1.21 Awex Exit ETE, 1.22 Awex Exit ETE, 1.23 Awex Exit ETE, 1.25 Awex Exit Premium. Izbrani ponudnik je ob dopolnitvi ponudbe dopolnil postavke, in sicer: 1.1 Intra Sequal je dopolnil z zapisom 110 ͦ 9400lm, 58W, 840 L2023, IP40, 4000K, 13913142101, 1.2 Intra 106 MC PR je dopolnil z zapisom 4000lm, 30W, 840 FO, IP43 white, 595 x 595 mm, 4000K, 11167400401, 1.3 Intra 106 MC PR je dopolnil z zapisom 5300lm, 43W, 840 FO, IP43 white, 595 x 595 mm, 4000K, 11167400601, 1.4 Intra Narro Flat SOP je dopolnil z zapisom 1290lm, 14W, 840 FO, IP44, bela/bela, 4000K, 149874120011, 1.5 Ares Melrie je dopolnil z zapisom LED 481121.2 aluminij ohišje IP65 s 6W LED sijalko, 470 lm, E14 Osram Superstar, 1.6 Intra Eltea DI je dopolnil z zapisom 1520lm, 13W, 840 FO, IP43, bela, 4000K, 18215412001, 1.7 Intra 5700 je dopolnil z zapisom 5900lm, 47W, 840 FO, L1573 mm, IP66, 4000K, 15711434000, 1.8 Intra 106 MC PR je dopolnil z zapisom 4000lm, 30W, 840 FO, IP43 white, 595 x 595 mm, 4000K, 11167400401, 1.9 Intra Nias 12 Car park je dopolnil z zapisom 3250lm, 27W, 740 FO, IP65 silver grey ta 45℃ 17616159006 (identično Nias P 27W, 17616139006), 1.10 Intra Nias 48 Car park je dopolnil z zapisom 12300lm, 102W, 740 FO IP65 silver grey ta 45℃ 17612159006 (identično Nias P 102W, 17616139006), 1.11 Intra Nias 12 Car park je dopolnil z zapisom 2430lm, 19W, 740 FO, IP65 silver grey ta 45℃ 17616139006 (identično Nias P 19W, 17616139006, 1.18 Awex Exit ETE je dopolnil z zapisom Small Premium 2W, 270lm, Trajni/Pripravni spoj 3h AT BE N/O IP65 s priborom (set) ETE/REC, 1.19 Awex Exit ETE je dopolnil z zapisom Small Premium 2W, 270lm Trajni/Pripravni spoj 3 h AT BE N/O IP65 s priborom M 1904, 1.20 Awex Exit ETE je dopolnil z zapisom Small Premium 2W, 270lm, Trajni/Pripravni spoj 3h AT BE N/O IP65 z obešalnim priborom ETE/PEN, 1.21 Awex Exit ETE je dopolnil z zapisom Small Premium 2W, 270lm, Trajni/Pripravni spoj 3h AT BE N/O IP65 s priborom za stensko montažo M 1907, 1.22 Awex Exit ETE je dopolnil z zapisom Small Premium 2W, 270lm, Trajni/Pripravni spoj 3h AT BE N/O IP65 s priborom z oznako za zasilni izhod PM, s priborom za stensko montažo M 1907, 1.23 Awex Exit ETE je dopolnil z zapisom Small Premium 2W, 270lm, Trajni/Pripravni spoj 3h AT BE N/O IP65 s priborom, z oznako za zasilni izhod PM 28, s priborom za stensko montažo M 1907, 1.25 Awex Exit Premium je dopolnil z zapisom Awex Exit Medium Premium 3W, 350 LM, Trajni/Pripravni spoj 3h AT BE N70 IP 65. Vsi ponujeni tipi svetil, zatrjuje naročnik, so skladni z zahtevanimi, pri čemer izbrani ponudnik tehničnih specifikacij ni spreminjal. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi (pozicija Vodovodni material, postavka 2.78) navedel, da ponuja avtomatsko zapornico CAME, tip GARD 404OZ. Ker naročnik ni mogel ugotoviti, ali znaša dolžina droga 4 m, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, je izbranega ponudnika pozval, naj ponudbo v tem delu pojasni in predloži dokazila o tem, da je ponujena avtomatska zapornica, ki ima vgrajen drog v dolžini štirih metrov. Izbrani ponudnik je dopolnitev/pojasnilo pravočasno posredoval in predložil dokazila o dolžini droga, pri čemer tehničnih specifikacij ni spreminjal. Prav tako izbrani ponudnik s pojasnilom ni spremenil ponudbe v delu, ki se nanaša na postavko 2.84 (pozicija Vodovodni material, postavka 2.84). V ponudbi je navedel, da ponuja govorilno enoto znamke in tipa Urmet Domus, s podanim pojasnilom pa je navedeno postavko dopolnil še z zapisom: 2VOICE SINTHESI S2. Izbrani ponudnik tudi ni spremenil ponudbe v delu, ki se nanaša na požarno centralo (pozicija Javljanje požara in ODT, postavka 6.1). V ponudbi je ponudil požarno centralo znamke in tipa Sinteso FC 2020, s pojasnilom pa je ponudbo dopolnil z zapisom Siemens - Sinteso FC 2020. Naročnik zatrjuje, da je ravnal v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, saj izbranemu ponudniku ni dopustil spreminjanja ponudbe v delih, ki se nanašajo na tehnične specifikacije. Vsi elementi so v ponudbi izbranega ponudnika že obstajali oziroma je izbrani ponudnik vse sporne postavke že v ponudbi izpolnil tudi s podatki o znamki in tipu ponujenih produktov. Poleg tega je tudi vlagatelj na enak način pojasnil svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na v pozicijo 2.78 (avtomatska zapornica), kar pa se mu očitno ne zdi sporno.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z 89. členom ZJN-3, načelom enakopravne obravnave ponudnikov in odločitvami Državne revizijske komisije. Kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik v ponudbi ni konkretiziral vseh ponujenih artiklov, kar je nato odpravil z dopolnitvijo, h kateri ga je nezakonito pozval naročnik. Navedeni očitki se nanašajo na ponujene svetilke (pozicija Razsvetljava in varnostna razsvetljava - postavke od 1.1 do vključno 1.11, postavke od 1.18 do vključno 1.23 in postavka 1.25), zapornico (pozicija Vodovodni material - postavka 2.78 - avtomatska zapornica z dolžino droga 4 m), govorilno video napravo (pozicija Vodovodni material - postavka 2.84 - govorilna video naprava) in na požarno centralo (pozicija Javljanje požara in ODT - postavka 6.1 - požarna centrala).

29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Iz navedenih določil ZJN-3 je med drugim razvidno, da mora ponudba ustrezati (tudi) tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom JN-3 opredeli oziroma opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oziroma specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

V kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se le-ta spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 je torej ponudniku (razen izjemoma, to je pod pogoji, določenimi z ZJN-3) izrecno prepovedano dopolnjevanje ali popravljanje tudi tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Navedena določba, ki onemogoča posege v predmet ponudbe po roku za oddajo ponudb in s tem predstavlja izjemo od načeloma dopustnega dopolnjevanja, popravljanja ter pojasnjevanja ponudb, urejenega v petem odstavku 89. člena ZJN-3, kaže na posebno težo, ki jo zakon pripisuje ponujenemu predmetu ponudbe. Zato morajo biti ponudniki še posebej pozorni, da ponudijo takšen predmet, kot ga je zahteval naročnik, oziroma so dolžni v tem delu ponudbe ravnati s (še) posebno skrbnostjo.

Naročnik je v točki 4.1 točke 4 razpisne dokumentacije (Predmet naročila) navedel:

»Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet javnega razpisa je izdelava elektroinštalacij in ureditev energetike v objektu PLC Ljubljana. Posamezni sklopi elektroinštalacijskih del zajemajo SN inštalacije in transformatorske postaje, DEA napravo in NN prostor ter elektroinštalacije v objektu. Popisi del so priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko popisa del, seštevek se vpiše v ponudbeni predračun.

Ponudnik mora navesti znamko in model opreme povsod tam, kjer je naročnik v ponudbenem predračunu (Popisu del) to zahteval; v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik ponudil to, kar je zapisano s strani naročnika kot primerljiva kvaliteta«.

Podobna zahteva izhaja tudi iz Splošnih opomb k popisu, kjer je naročnik med drugim navedel:

»Pri posameznih postavkah naročnik zahteva, da ponudnik izpolni rubriko Ponujamo znamka in tip: (obvezno vpisati). Ponudnik navede proizvajalca in točen model in tip materiala, ki ga ponuja in namerava dobaviti in vgraditi oziroma montirati. V kolikor ponudnik pri posameznih postavkah ne izpolni rubrike »ponujamo« se upošteva, da ponuja enak model in tip materiala navedenega proizvajalca v popisu.«

Naročnik je v 3. točki Splošnih opomb k popisu del še pojasnil:

»Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opis: enakovreden ali boljši.«

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije so bila v zvezi z izpolnjevanjem popisa del postavljena naslednja vprašanja:

»Naročnik v navodilih in splošnih opombah k popisu navaja, da ponudnik izpolni rubriko »Ponujamo znamka in tip«. V kolikor ponudnik tega ne navede se upošteva, da ponuja enak model in tip materiala navedenega proizvajalca v popisu.

Kako je s postavkami/pozicijami v popisu, kjer proizvajalca/modela/tipa ni vpisanega, je pa zapisana rubrika »ponujamo znamka in tip? Ali moramo tam obvezno vpisati proizvajalca/znamko/tip? Kaj se zgodi, če ponudnik tega ne stori?«

Naročnik je podal naslednji odgovor (vprašanja in naročnikov odgovor nanje so bili objavljeni na Portalu javnih naročil dne 20. 2. 2020):

»V določenih postavkah popisa ni naveden proizvajalec in točen model elementa oz. naprave, ki ustreza tehničnim zahtevam. V vseh teh postavkah morajo ponudniki obvezno sami izpolniti rubriko »Ponujamo znamka in tip«. Priložiti je potrebno tehnično dokumentacijo proizvajalca navedenega izdelka. V kolikor ponudnik na teh postavkah popisa ne bodo izpolnili rubrike »Ponujamo znamka in tip« se bo ponudba upoštevala kot nepopolna.«

Naročnikova navodila so dovolj jasna in nedvoumna. Naročnik je v posameznih postavkah popisa navedel referenčne produkte (model in tip razpisanih produktov), v nekatere postavke pa referenčnih produktov ni vpisal. Povsod tam, kjer jih je navedel so imeli ponudniki dve možnosti - če so ponudili referenčni produkt, so takšno postavko lahko pustili prazno, pri čemer se je štelo, da so ponudili prav takšen produkt, kot ga je (kot referenčnega) navedel naročnik. V nasprotnem primeru so morali v popis vpisati podatke o produktih, ki jih ponujajo oziroma obvezno izpolniti rubriko »Ponujamo znamka in tip«. Enako so morali ravnati tudi pri vseh tistih postavkah, kjer naročnik referenčnega proizvoda ni vpisal.

Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom, ki se nanašajo na s strani izbranega ponudnika ponujene svetilke, ni mogla slediti. Pregled ponudbe izbranega ponudnika namreč pokaže, da je v vseh spornih postavkah svetilk (pozicija Razsvetljava in varnostna razsvetljava) ponudil takšne produkte, ki jih je kot referenčne navedel naročnik. Ker je naročnik v popisu (ki hkrati predstavlja tudi ponudbeni predračun), in sicer pri vseh postavkah svetilk (postavke od 1.1 do vključno 1.11, postavke od 1.18 do vključno 1.23 in postavka 1.25) navedel referenčne produkte, bi lahko izbrani ponudnik te postavke oziroma rubriko »Ponujamo znamka in tip« pustil neizpolnjene, saj bi se v tem primeru štelo, da je ponudil točno tiste svetilke, ki jih je kot referenčne vpisal že naročnik. A izbrani ponudnik je v te postavke ponudbe kljub temu vpisal referenčne produkte oziroma znamke in tipe ponujenih svetilk, na podlagi naročnikovega poziva pa je podane podatke za že ponujene svetilke dopolnil še z vsemi tehničnimi specifikacijami, ki jih je v popisu določil naročnik. Izbrani ponudnik zato pravilno opozarja, da se dodatno predložena dokumentacijo, ki jo je predložil po pozivu naročnika, nanaša izključno na elemente, ki so bili v ponudbi že ponujeni ter da je obstoj teh elementov mogoče objektivno preveriti na dan poteka roka za oddajo ponudb. Zgolj v zvezi s postavkami 1.9, 1.10 in 1.11 je še pojasnil, da je v ponudbi ponudil svetilke Intra Nias Car park, ki so identične svetilkam Intra Nias P, saj se pri teh svetilkah spremenila le njihova komercialna oznaka oziroma njihovo poimenovanje, kar je s (prav tako) predloženimi izjavami potrdil tudi proizvajalec ponujenih svetilk - to je družba Intra Lightening d.o.o., Miren (dokumenti z dne 11. 6. 2020).

Iz enakih razlogov je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljev očitek, ki se nanaša na ponujeno govorilno video napravo (pozicija Vodovodni material - postavka 2.84 - govorilna video naprava). Tudi v to postavko ponudbe je izbrani ponudnik vpisal referenčni produkt - to je govorilno video napravo Urmet Domus, ki jo je na podlagi naročnikovega poziva dopolnil še tehničnimi podatki o (že) ponujenem tipu in modelu, ki jih je pridobil od svojega dobavitelja.

Sporni ostajata še postavki 2.78 (pozicija Vodovodni material - postavka 2.78 - Avtomatska zapornica z dolžino droga 4 m) in 6.1 (pozicija Javljanje požara in ODT - postavka 6.1 - požarna centrala). Naročnik je tudi v teh postavkah navedel referenčna produkta (pri avtomatski zapornici oziroma pri postavki 2.78 je navedel »kot na primer Rajher ali ustrezna«, pri požarni centrali oziroma pri postavki 6.1 pa je zapisal »kot na primer Siemens Carberus PRO«.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da v navedenih postavkah sicer ni ponudil referenčnih produktov, je pa v skladu z zgoraj predstavljenimi naročnikovimi navodili v obe postavki vpisal znamko in tip obeh ponujenih produktov. Izbrani ponudnik je že v ponudbi navedel znamko in tip ponujene avtomatske zapornice (izbrani ponudnik je ponudil avtomatsko zapornico Came Gard 4040Z), po naročnikovem pozivu pa je predložil še tehnične podatke, iz katerih je razvidno, da ima ponujena avtomatska zapornica Came Gard 4040Z vgrajen drog v dolžini 4 metrov, navedel pa je tudi ves pribor, ki je vgrajen vanjo (naročnik pri tej postavki razen zahteve, da mora dolžina droga znašati štiri metre, ni postavil nobenih drugih tehničnih zahtev). Prav tako je izbrani ponudnik že v ponudbi navedel znamko in tip ponujene požarne centrale (izbrani ponudnik je ponudil požarno centralo Sinteso FC 2020), po naročnikovem pozivu pa je navedel še ime proizvajalca (Siemens) in predložil zahtevane tehnične podatke o ponujenem tipu in modelu požarne centrale ter izjavo dobavitelja, z dne 16. 6. 2020 (družbe A Koda Plus, tehnična oprema objektov d.o.o.), da ponujena požarna centrala Siemens Sinteso FC2020 izpolnjuje vse tehnične zahteve ter da je z vidika tehničnih lastnosti enakovredna referenčnemu izdelku.

Izbrani ponudnik v navedeni postavki sicer res ni vpisal tudi proizvajalcev. A ker so (zgoraj citirana) naročnikova navodila na nekaterih mestih zahtevala vpis proizvajalca, modela in tipa, na nekaterih mestih pa zgolj vpis modela in tipa (tudi sicer je popis pripravljen tako, da zahteva le vpis znamke in tipa - »Ponujamo znamka in tip«), nekonsistentne dokumentacije pa ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, Državna revizijska komisija tudi tem vlagateljevim očitkom ni mogla slediti. Poleg tega med strankama v tem postopku tudi sicer ni sporno, kdo sta proizvajalca navedenih produktov.

Ker Državna revizijska komisija kršitev, ki jih je naročniku očital vlagatelj, ni ugotovila, je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Povrnitev stroškov postopka pravnega varstva je v vlogi, s katero se je izjasnil o zahtevku za revizijo, zahteval tudi izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično priglašeni stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (četrti in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 31. 8. 2020

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
- Odvetnica Mojca Lorenci Visinski, Verovškova ulica 55, Ljubljana,
- Odvetniška družba Završek & Šnajder o.p., d.o.o., Dalmatinova 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran