Na vsebino
EN

018-108/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-108/2020-6
Datum sprejema: 21. 8. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »MORS 62/2020-ODP, Cevi in oprema za HCP«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GALLUS SM d.o.o., Novomeška cesta 17, Šentjernej (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 8. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 5. 2. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 19. 2. 2020, pod št. objave JN001047/2020-B01, ter dne 20. 2. 2020 v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 036-084552.

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 26. 5. 2020 (pod št. objave JN001047/2020-ODL01) objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila«, dne 4. 6. 2020 (pod št. objave JN001047/2020-ODL01P1) pa »Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila«, s katero je javno naročilo oddal ponudniku ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), po merilu ugodnejšo ponudbo vlagatelja pa zavrnil kot nedopustno – kot razlog je naročnik navedel ugotovitev, da:
- ponujeno blago pod zap. št. 3 in 4 ne ustreza zahtevam naročnika, ker ponujeni sesalni cevi zunaj nista narebreni, kot je bilo zahtevano;
- za ponujeno blago pod zap. št. 4 tehnične specifikacije, ki jih je predložil vlagatelj, niso skladne s tehničnimi specifikacijami proizvajalca, navedenega v ponudbi, za tip artikla, ki ga je navedel vlagatelj – kataloška številka ponujenega artikla pri proizvajalcu, ko jo je navedel vlagatelj, ne ustreza tehničnim zahtevam.

Vlagatelj je dne 15. 6. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Odločitev naročnika označuje za napačno. Navaja, da ni nikjer zapisal, da sta ponujeni cevi zunaj narebreni. Pojasnjuje, da se cevi po tehničnih karakteristikah ne ločujejo na rebraste in gladke, proizvajalci teh podatkov niti ne navajajo; vpliv na tehnično karakteristiko med narebreno in gladko cevjo je le v upogibnem radiju, tega pa naročnik ni določil. Vlagatelj meni, da lahko dokaže, da ponujen sporni artikel enako izpolnjuje zahteve, kot je določil naročnik v tehnični specifikaciji, ter ustreza namenu uporabe. Vlagatelj nadalje kot nerazumljivo označuje utemeljitev odločitve glede drugega artikla, saj naročnik niti ni podal vira oz. pojasnil, kako je prišel do ugotovitve iz izpodbijane odločitve, niti ni pojasnil, katera tehnična zahteva ne ustreza; v ponudbi je podal tehnične karakteristike izdelka, ki so povsem v skladu z zahtevami naročnika. Pri tem poudarja, da so zapisane tehnične karakteristike točne in v skladu s podatki, kot mu jih je podal proizvajalec – pri preverjanju tehničnih karakteristik spornega artikla se je skliceval na podatke iz certifikatov, s katerimi razpolaga proizvajalec, in na podatke, kot jih je proizvajalec podal na ponudbi za sporni artikel 4. Vlagatelj predlaga, naj se zahtevku za revizijo ugodi in se mu povrne priglašene stroške pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 26. 6. 2020 in pojasnil, da je sam ponudil ustrezne tlačne sesalne cevi.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« z dne 7. 7. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Strinja se z navedbo vlagatelja, da ta v svoji tehnični dokumentaciji ni navedel, da so ponujene cevi narebrene. Navaja, da je pri pripravi tehničnih zahtev upošteval predloge neposrednih uporabnikov materialnih sredstev oz. opreme, tj. pripadnikov Civilne zaščite, ki to opremo uporabljajo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči oz. na intervencijah ob poplavah oz. zagotavljanju večjih količin vode na daljših razdaljah z visokozmogljivimi mobilnimi črpalnimi enotami (HCP). Zunanja narebrenost cevi je pomembna iz več razlogov, med drugim zaradi zmanjšanja teže cevi, minimalnega upogibnega radija cevi in pa zaradi lažje manipulacije s sesalno cevjo ob prenašanju le-te, ob postavljanju sesalnega voda (npr. zaradi manjšega drsenja cevi). Nadalje naročnik zavrača očitek o nerazumljivosti izpodbijane odločitve, vztraja pa tudi pri očitku glede neskladnih tehničnih specifikacij za ponujeno blago pod zap. št. 4.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne z vlogo z dne 8. 7. 2020 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 14. 7. 2020. Vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo o tem, da opredelitev cevi na gladko ali narebreno ni ustrezna tehnična karakteristika za ugotavljanje ustreznosti cevi – naročnik bi moral karakteristike cevi, ki jih sedaj navaja v prid zahteve po narebrenosti, navesti kot zahtevane tehnične karakteristike. Natančneje tudi pojasnjuje, na kakšen način je pripravil ponudbo v delu, ki se nanaša na artikel št. 4 – poudarja, da ni imel namena zavajati naročnika pri podajanju tehničnih karakteristik, izdelek pa je opisal takšen kot je in podal resnične in prave informacije, na podlagi česar je mogoče ugotoviti ustreznost ponujenega zahtevam naročnika.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne zaradi neustreznosti ponujenih tlačnih sesalnih cevi.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN 3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
‒ ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
‒ ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju »V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE« dokumenta »RAZPISNA DOKUMENTACIJA […]« med drugim navedel:

»[…] V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.
V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.
[…]
Ponudnik mora za ponujeno blago priložiti sliko (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, ter navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga«.

V nadaljevanju so navedene tehnične zahteve, količine in opis blaga; za sporne artikle je tako navedeno:
‒ za artikel pod zap. št. 3:
»Sesalna cev (dimenzije: 150 mm oz. 6˝, dolžine cca 3 m, 2 x cevna spojka tipa Perrot KVS / KMS 159/150, (2 x 2) kovinska vijačna zatezna cevna spojka 150 mm)
Tehnične karakteristike:
- gumijasta armirana cev NW 150 oz. 6˝ (npr. gumijasta mešanica narejena iz poliuretana ipd.)
- za prečrpavanje onesnažene poplavne vode s trdimi delci, muljem, kemikalijami ipd.
- delovni tlak: min 10 bar
- trgalni tlak: min 30 bar
- temperaturna odpornost: od -25 do + 80 ºC
- armira oz. krožno ojačana s suknjičem iz 100% sintetične/poliestrske preje
- visoka odpornost proti staranju, ozonu in UV-svetlobi
- odpornost na olje, bencin ipd.
- visoka odpornost na morsko vodo in vremenske vplive
- visoko odporna na trganje in obrabo (abrazivnost)
- enostavno vzdrževanje in ravnanje
- zunaj narebrena in znotraj gladka idr.«

‒ za artikel pod zap. št. 4:
»Tlačna/sesalna cev (trda) (dimenzije: 200 mm oz. 8˝, dolžine cca 3 m, 2 x cevna spojka tipa Perrot KVS / KMS 216/20, (2 x 2) kovinska vijačna zatezna cevna spojka 200 mm)
Tehnične karakteristike:
- gumijasta ploščata armirana cev NW 200 oz. 8˝ (npr. gumijasta mešanica narejena iz poliuretana ipd.)
- za prečrpavanje onesnažene poplavne vode s trdimi delci, muljem, kemikalijami ipd.
- delovni tlak: min 10 bar
- trgalni tlak: min 30 bar
- temperaturna odpornost: od -25 do + 80 ºC
- armira oz. krožno ojačana s suknjičem iz 100% sintetične/poliestrske preje
- visoka odpornost proti staranju, ozonu in UV-svetlobi
- odpornost na olje, bencin ipd.
- visoka odpornost na morsko vodo in vremenske vplive
- visoko odporna na trganje in obrabo (abrazivnost)
- enostavno vzdrževanje in ravnanje
- zunaj narebrena in znotraj gladka idr.«

Vlagatelj je tehnične specifikacije ponujenih artiklov predložil v ponudbi v dokumentu »TEHNIČNA DOKUMENTACIJA«. Med strankama ni sporno, da vlagatelj za cevi pod zap. št. 3 in 4 proizvajalca H. ni navedel, da bi bili ponujeni cevi zunaj narebreni; Državna revizijska komisija pristavlja, da to ni razvidno niti iz slike ponujenih cevi, saj te prikazujejo gladke cevi. Vlagatelj niti v postopku pravnega varstva ne zatrjuje, da bi bile ponujene cevi zunaj narebrene (in kot take ustrezne), pač pa utemeljuje, zakaj sama zahteva ni pomembna in zakaj kot taka ne more biti razlog za zavrnitev ponudbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s temi navedbami v bistvu nasprotuje tehničnim specifikacijam, kot so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vendar pa je z navedbami, s katerimi izpodbija določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vlagatelj prepozen, saj zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni (v obravnavanem primeru je bil rok za prejem ponudb daljši od navedenega roka).

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in lastnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko vlagateljeve ponudbe ni obravnaval kot dopustne iz razloga, ker ni mogel ugotoviti, da bi bile ponujene ustrezne (zunaj narebrene) tlačne sesalne cevi.

Ker vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija ni presojala preostalih revizijskih očitkov glede drugega izpodbijanega razloga, ki ga je naročnik navedel v prid zavrnitve vlagateljeve ponudbe, saj vlagatelj ne izkazuje več pravnega interesa za meritorno presojo teh navedb. Ker namreč niso bile ugotovljene kršitve naročnika v zvezi z že obravnavanim razlogom za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nedopustne, morebitna presoja ostalih revizijskih očitkov ne bi več mogla vplivati na vlagateljev pravni položaj oziroma njegov interes v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 21. 8. 2020

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– GALLUS SM d.o.o., Novomeška cesta 17, 8310 Šentjernej,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran