Na vsebino
EN

018-117/2020 Občina Prevalje

Številka: 018-117/2020-4
Datum sprejema: 12. 8. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je upoštevajoč 30. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Sama Červeka kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca gradenj za objekt: Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin-Kot-Leše, ID iz AJDE: 1152779, faza I.« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložila Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana v imenu gospodarskega subjekta SLEMENŠEK d.o.o., Dobja vas 190A, Ravne na Koroškem, zoper ravnanje naročnika Občina Prevalje, Trg 2A, Prevalje (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 8. 2020

odločila:

Predlogu za začetek revizijskega postopka se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23. 3. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 3. 2020, pod št. objave JN001914/2020-B01. Dne 13. 5. 2020 je naročnik na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001914/2020-ODL01) objavil »Odločitev o oddaji naročila«, s katero je javno naročilo oddal ponudniku Davorin Temnikar s.p., Tomšičeva ulica 52, Slovenj Gradec.

Dne 22. 5. 2020 je gospodarski subjekt SLEMENŠEK d.o.o., ki ga je po pooblastilu zastopala Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., vložil zahtevek za revizijo in predlagal, da se razveljavi izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila z dne 13. 5. 2020 in se mu povrne stroške za revizijo (takso) ter v stroškovniku priglašene stroške.

Naročnik je sprejel odločitev, kot izhaja iz dokumenta št. 430-0004/2020-64 z dne 3. 6. 2020, da se zahtevku za revizijo ugodi in se javno naročilo razveljavi v celoti. V obrazložitvi odločitve je navedel, da je razveljavil celoten postopek zaradi nejasnosti razpisne dokumentacije (te nejasnosti tudi določneje navaja) ter da bo izvedel nov postopek, razpisno dokumentacijo pa v spornih delih dopolnil. Naročnik je s to odločitvijo seznanil sodelujoče ponudnike.

Naročnik je dne 4. 6. 2020 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001914/2020-C01) objavil obvestilo o (ne)oddaji naročila, v katerem je kot razlog za neoddajo naročila pod razdelkom »V.1 Informacije o neoddaji naročila« navedel: »Drugi razlogi (prekinitev postopka)«.

Gospodarski subjekt SLEMENŠEK d.o.o., ki ga je po pooblastilu zastopala Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., je z vlogo z dne 5. 6. 2020 predlagal nadaljevanje (začetek) revizijskega postopka, ki pa mu Državna revizijska komisija ni ugodila (sklep št. 018-086/2020-4 z dne 1. 7. 2020).

Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., je v imenu gospodarskega subjekta SLEMENŠEK d.o.o. dne 10. 6. 2020 zoper obvestilo z dne 4. 6. 2020 vložila zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, naj se razveljavi to obvestilo na portalu javnih naročil, predlaga pa tudi povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva. Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 11. 6. 2020.

Z vlogo z dne 13. 7. 2020 je nato Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., v imenu gospodarskega subjekta SLEMENŠEK d.o.o. predlagala uvedbo (začetek) revizijskega postopka zaradi molka organa. V obrazložitvi vloge pojasnjuje, da je bil dne 11. 6. 2020 (pravilno: dne 10. 6. 2020) vložen zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika, da prekinja postopek, naročnik pa o zahtevku za revizijo ni odločil, zato gre za molk organa. Predlaga tudi uvedbo postopka o prekršku, ker je naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo ponovil razpis, kljub temu, da se okoliščine niso bistveno spremenile.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 17. 7. 2020 posredoval prejeti predlog za uvedbo revizijskega postopka ter dokumentacijo o oddaji javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V obravnavani zadevi je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo na podlagi vloženega predloga za začetek revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala, ali so izpolnjeni pogoji za začetek revizijskega postopka zaradi molka naročnika.

Skladno s četrtim odstavkom 28. člena ZPVPJN lahko vlagatelj, če v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ali odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN (v nadaljnjem besedilu: molk naročnika), začne revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, pri naročniku vložiti predlog za začetek revizijskega postopka ter kopijo tega predloga posredovati tudi Državni revizijski komisiji in ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Vlagatelj se mora v predlogu sklicevati na molk naročnika v predrevizijskem postopku. Skladno s tretjim odstavkom 29. člena ZPVPJN mora naročnik, kadar v primeru svojega molka prejme predlog za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, Državni revizijski komisiji posredovati vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in vso dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Iz izpostavljenih določb izhaja, da molk naročnika nastopi, če vlagatelj v zahtevanem obdobju (tj. 20 delovnih dni od naročnikovega prejema popolnega zahtevka za revizijo), ne prejme odločitve naročnika bodisi o zavrženju zahtevka za revizijo (tretji in četrti odstavek 26. člena ZPVPJN) bodisi o zavrnitvi ali ugoditvi zahtevka za revizijo (prvi odstavek 28. člena ZPVPJN). Če nastopi molk naročnika, lahko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za začetek revizijskega postopka, naročnik pa mora, skladno s tretjim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopiti dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Prvi odstavek 15. člena ZPVPJN določa obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo, med drugim tudi pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Zahtevek za revizijo z dne 10. 6. 2020, kot ga je dne 11. 6. 2020 prejel naročnik, ni vseboval pooblastila za zastopanje (čeprav naj bi Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o. nastopala po pooblastilu gospodarske družbe SLEMENŠEK d.o.o.) in potrdila o plačilu takse; iz posredovane dokumentacije ne izhaja, da bi naročnik ravnal skladno s četrtim odstavkom 26. člena ZPVPJN in pozival na dopolnitev zahtevka za revizijo, prav tako pa tudi ne tega, da bi manjkajoče morebiti prejel naknadno. Ker glede na navedeno ni mogoče šteti, da je naročnik prejel popoln zahtevek za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da pogoji za začetek revizijskega postopka oddaje predmetnega javnega naročila zaradi molka naročnika niso izpolnjeni, saj v obravnavani zadevi (še) ni nastopil molk naročnika. Državna revizijska komisija zato predlogu, da se začne revizijski postopek, ni ugodila. Naročnik mora po prejemu te odločitve in vrnjene dokumentacije ob upoštevanju določil ZPVPJN sprejeti (bodisi procesno bodisi vsebinsko) odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 12. 8. 2020

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana
- SLEMENŠEK d.o.o., Dobja vas 190A, 2390 Ravne na Koroškem,
- Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran