Na vsebino
EN

018-092/2020 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-092/2020-8
Datum sprejema: 27. 7. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »IZGRADNJA OPTIČNE POVEZAVE OD RTP SLOVENSKA BISTRICA DO RTP BREG«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložil vlagatelj GVO, d.o.o., Cigaletova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 7. 2020

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 2. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 21. 4. 2020, pod št. objave JN002484/2020-W01.

Naročnik je na portalu javnih naročil (pod št. objave JN002484/2020-ODL01) dne 4. 6. 2020 objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila«, iz katere izhaja, da naročila ne bo oddal, ker so vse prispele ponudbe nedopustne. V zvezi z vlagateljevo ponudbo je navedeno, da:
- je vlagatelj v postavkah 5–12 ponudil konzole, ki imajo drugačen način pritrditve, kot je bilo to zahtevano (skice z zahtevanim načinom pritrditve so bile navedene v PZR, ki je bil del razpisne dokumentacije), zato ne ustrezajo zahtevam naročnika;
- vlagatelj ni podal tehničnih specifikacij za postavko 12.
Naročnik je še navedel, da so katalogi oz. tehnični podatki oz. karakteristike materiala del tehnične dokumentacije, katere skladno z določilom šestega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) ni možno dopolnjevati.

Vlagatelj dne 9. 6. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da bi bila njegova ponudba izbrana, če bi naročnik korektno ocenjeval ponudbe in ne bi iskal formalističnih napak, ki v ničemer ne pripomorejo ali poslabšajo vsebinsko (tehnično in ekonomsko) dopustne ponudbe. Pojasnjuje, da je za postavke 5–12 v ponudbi predložil izjavo svojega dobavitelja E. (kot renomiranega dobavitelja za tovrstni material, z dolgoletnim poslovanjem in poznavanjem tega področja), v kateri dobavitelj potrjuje skladnost ponujenega materiala z zahtevami. Glede na izjavo o ustreznosti bi bilo kopiranje slik povsem nepotreben pleonazem. Glede na to, da je dobavitelj potrdil skladnost materiala, javni naročnik ni mogel ugotoviti, »da je vlagatelj ponudil konzole, ki imajo drugačen način pritrditve […]«; najmanj kar je, bi moral zapisati, na kakšen način je to ugotovil, če je res ugotavljal. Tudi za postavko 12 je dobavitelj potrdil ustreznost zahtevam, zato je pojasnilo naročnika za to postavko povsem neutemeljeno in ne odgovarja vsebini ponudbe. Vlagatelj predlaga, naj naročnik ponovno oceni njegovo ponudbo, spremeni svojo odločitev ter mu odda naročilo.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev« z dne 18. 6. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Navaja, da izjave dobavitelja o ustreznosti materiala v razpisni dokumentaciji ni zahteval in le-ta kot taka ne zagotavlja ustreznosti ponujenega materiala. Vlagatelj je v »Izjavi o ustreznosti z dokumenti spirale« podal katalog, v katerem so razvidne tehnične specifikacije obesnega materiala. Katalog vsebuje prikaz obesnega materiala in pritrditvijo le-tega na drog, kjer je razvidno, da konzole in njihovo pritrjevanje na drogove ni v skladu z zahtevami naročnika. Naročnik še dodaja, da je od ponudnikov z razpisno dokumentacijo zahteval predložitev katalogov ali tehničnih podatkov oz. karakteristik ponujenega materiala, čemur pa vlagatelj ni sledil, zato ni bilo mogoče preveriti skladnosti ponujenega nosilca (poz. št. 12) z zahtevanimi karakteristikami v razpisni dokumentaciji. Naročnikova odločitev je bila vlagatelju vročena dne 23. 6. 2020.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 19. 6. 2020 in 7. 7. 2020 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne zaradi neustreznosti ponujenega obesnega materiala in zaradi nepredložitve zahtevanih dokazil.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pod točko »11.5.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij« v dokumentu »NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE« navedel:
»Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Za vsak element in opremo, ki ga ponudnik ponudi mora predložiti tehnične karakteristike in izjave o ustreznosti.«

V dokumentu »TEHNIČNA SPECIFIKACIJA« so navedene še dodatne zahteve:
»Posebne zahteve naročnika:
- Izvajalec mora ponuditi material, ki je predmet razpisa z karakteristikami, kot so zahtevane v tehnični dokumentaciji v razpisu.
- Izvajalec mora naročniku predložiti katalog ali tehnične podatke oz. karakteristike materiala, ki ga navaja v ponudbi in je predmet dobave. […]«

Tehnične specifikacije za sporne postavke so navedene v tabeli pod točko »2.2) Konzole za drogove« (npr. za postavki pod št. 5 »Nosilna konzola (konzola z odprtim ušesom, vroče cinkano!) L=260 mm, M16 za leseni steber enojni, tip ADO-Les s podložko in matico, dobava in montaža« in pod št. 12 »Križni nosilec za formiranje rezerve optičnega kabla s pritrdilnim materialom za leseni, betonski, železni steber ali zid (vroče cinkano), dobava in montaža«), del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa je tudi dokument »Projektna dokumentacija za razpis 383/18-SB-PZR«, ki med drugim vsebuje tehnične risbe konzol in nosilca.

Skladno s prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik preko portala javnih naročil odgovoril na opozorilo in vprašanje potencialnih ponudnikov glede načina izkazovanja skladnosti ponujenega s tehničnimi specifikacijami, odgovora naročnika pa predstavljata pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

»Datum objave: 30.04.2020 13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Naročnika prosimo če nam lahko pojasni na kakšen način bo preveril ali so ponudniki ponudili ADSS kabel, ki ustreza tehničnim zahtevam iz RD. Naročnik nikjer ne zahteva, da je tehnična dokumentacija del ponudbe.
Glede na odgovore ki jih naročnik daje sumimo na netransparentnost vodenja postopka in preferiranje določenih izvajalcev in ponudnikov

lp

ODGOVOR
Naročnik je zahtevo po predložitvi tehničnih podatkih (katalog) oz. karakteristikah ponujenega materiala navedel v tehnični specifikaciji (Posebne zahteve naročnika: -druga alineja).

[…]

Datum objave: 30.04.2020 14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
se strinjamo, da je v tehničnih specifikacijah napisano, da more izvajalec predložiti tehnično specifikacijo materiala, samo ni navedeno v kateri fazi ( ob predaji ponudbe oziroma po podpisu pogodbe pred dobavo
lp

ODGOVOR
Tehnične karakteristike je potrebno predložiti ob oddaji ponudbe.«

Državna revizijska komisija v zvezi z vprašanjem (ne)ustreznosti ponujenih konzol iz postavk 5–11 ugotavlja, da se naročnik – sicer šele v odločitvi, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo – glede neustreznosti teh konzol sklicuje na vsebino datoteke »Izjava o ustreznosti s dokumenti_spirale.pdf« v vlagateljevimi ponudbi, ki pa se sploh ne nanaša na konzole za drogove, ampak na nekatere druge izdelke oz. na obesni material. Navedena datoteka namreč vsebuje izjavo družbe F. kot distributerja in ponudnika obešalnega materiala proizvajalca T., s katero ta potrjuje, da so določeni ponujeni elementi (med katerimi pa ni konzol za drogove) skladni z zahtevami naročnika; priloga izjavi so še nekatera dodatna dokazila, ki se nanašajo na izdelke proizvajalca T. Upoštevaje navedeno tako še ni mogoče slediti naročniku v tem, da ta dokument oz. v njem vsebovan katalog obesnega materiala prikazuje način pritrditve ponujenih konzol (drugega proizvajalca oz. dobavitelja, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju) in tako tudi ne tega, da je prikazan neustrezen način pritrditve ponujenih konzol.

V zvezi z drugim razlogom, ki ga naročnik navaja v prid utemeljitve zavrnitve vlagateljeve ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi v zvezi s ponujenimi konzolami za drogove in križnim nosilcem predložil (zgolj) izjavo dobavitelja E. z dne 14. 5. 2020 (datoteka »Izjava o ustreznosti_konzole.pdf«), v kateri E. kot dobavitelj oz. ponudnik konzol za drogove izjavlja, da ponujeni material (postavke 5–12) ustreza projektni dokumentaciji za predmetno javno naročilo. Slediti gre naročniku v tem, da vlagatelj zahtevanih tehničnih specifikacij oz. karakteristik za postavko 12 v ponudbi v nasprotju z zahtevo naročnika iz točke 11.5.1 dokument »NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE« ni podal, saj ponudba vsebuje zgolj zahtevano izjavo o ustreznosti kot drugo od dveh kumulativno zahtevanih dokazil za vsak element in opremo, ki je predmet ponudbe. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in lastnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko vlagateljeve ponudbe zaradi nepredložitve zahtevanih dokazil ni obravnaval kot dopustne (pri čemer se manjkajoča dokazila nanašajo na tehnične specifikacije) ter vlagatelju ni oddal naročila male vrednosti. Ker vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 27. 7. 2020
Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– GVO, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran