Na vsebino
EN

018-097/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-097/2020-2
Datum sprejema: 6. 7. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila blaga za dobavo računalniške forenzične strojne in programske opreme«, ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj Kron Telekom d.o.o., Koroška cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 6. 7. 2020

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo, z dne 22. 6. 2020, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku naročila male vrednosti, dne 3. 6. 2020 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN 003477/2020-W01. Naročnik je predmetno javno naročilo razpisal v štirih sklopih (sklop 1 - dobava forenzičnih delovnih postaj in prenosnih računalnikov, sklop 2 - dobava Xways Forensics licence in podaljšanje AccessData Forensics ToolKit licenc, sklop 3 - dobava programske opreme Cellebrite UFED 4PC ULTIMATE in sklop 4 - povečanje kapacitet in zmogljivosti diskovnih pogonov).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 22. 6. 2020, vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo v sklopu 3, v katerem predlaga razveljavitev spornega dela razpisne dokumentacije, podrejeno pa predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik v tem sklopu zahteva produkt točno določenega proizvajalca (to je programsko opremo Cellebrite UFED 4PC ULTIMATE), s čimer je kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo sorazmernosti ter določila četrtega do vključno šestega odstavka 68. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3). Hkrati vlagatelj predlaga zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj navaja, da bo nadaljevanje postopka v primeru, če bo zahtevku za revizijo ugodeno, povzročilo razveljavitev postopka v 3. sklopu, saj kršitve ni mogoče sanirati na drugačen način, naročnik pa bo oddal ostale sklope ter se poskušal izogniti postopku v izpodbijanem sklopu, saj znaša ocenjena vrednost tega sklopa manj kot 40.000,00 EUR. Zato bo moral ponovno vložiti zahtevek za revizijo, s čimer mu bo povzročena škoda.

Naročnik je z dopisom št. 430-234/2020/15 (15131-20), z dne 29. 6. 2020, predlog za zadržanje postopka odstopil Državni revizijski komisiji. V dopisu navaja, da ne vidi razloga, zakaj ne bi postopka v preostalih treh sklopih nadaljeval, saj se očitana kršitev nanaša zgolj na 3. sklop, prav tako ne vidi razloga, da s postopkom ne bi nadaljeval tudi v 3. sklopu, saj se zaveda, da pogodbe v tem sklopu ne sme skleniti. Naročnik tudi navaja, da bo v primeru, če bo zahtevku za revizijo ugodeno, v 3. sklopu izvedel nov postopek, ki bo iste vrste (torej naročilo male vrednosti) kot predmetni postopek.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je zato potrebno ugotoviti, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da okoliščine, s katerimi vlagatelj utemeljuje predlog za zadržanje postopka, ne predstavljajo tehtnih razlogov za zadržanje postopka, takšnih razlogov pa v obravnavani zadevi tudi ni ugotovila Državna revizijska komisija. Vlagatelj ne zatrjuje, da bi lahko nadaljevanje postopka vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva, pač pa zatrjuje, da bi mu zaradi nadaljevanja postopka lahko nastala škoda, saj bo moral v primeru, če bo zahtevku za revizijo ugodeno in bo naročnik javno naročilo v 3. sklopu razveljavljeno, ponovno vložiti zahtevek za revizijo, kar mu lahko povzroči večjo škodo.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN, in v kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo naročnik, v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, moral uskladiti svoja ravnanja že v razpisni fazi (npr. začeti postopek oddaje javnega naročila znova). V kolikor se bo torej v postopku vsebinske presoje ugotovilo, da je naročnik kršil ZJN-3, oziroma da je naročnikova zahteva, ki se nanaša na produkt točno določenega proizvajalca, diskriminatorna ter (posledično) vlagatelju ne omogoča oddaje dopustne in konkurenčne ponudbe, bo imel vlagatelj možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji.

Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, do ustavitve postopka javnega naročila, zavrnitve vsej ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom. Vlagateljeva ugibanja o tem, kaj naj bi se zgodilo v nadaljevanju, pa ne morejo vplivati na drugačno odločitev oziroma ne morejo biti razlog za zadržanje (celotnega) postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Nenazadnje je naročnik navedel, da bo v primeru, če bo zahtevku za revizijo ugodeno, za dobavo blaga v 3. sklopu izvedel nov postopek iste vrste (torej naročilo male vrednosti), vlagatelj pa je tudi napovedal, da bo v nasprotnem primeru ponovno vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, dne 6. 7. 2020
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Kron Telekom d.o.o., Koroška cesta 20, Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.
Natisni stran