Na vsebino
EN

018-096/2020 Nacionalni inštitut za biologijo

Številka: 018-096/2020-4
Datum sprejema: 1. 7. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Sama Červeka in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ELEA iC d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 7. 2020

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 2. 6. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil na portalu javnih naročil dne 31. 1. 2020, pod št. objave JN000572/2020-B01, dne 3. 2. 2020 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 023-051144.

Naročnik je na portalu javnih naročil dne 21. 5. 2020, pod št. objave JN000572/2020-ODL01, objavil »Odločitev o oddaji naročila […]«, s katero je predmetno naročilo oddal ponudniku SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 2. 6. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj se izpodbijana odločitev razveljavi, vlagatelju pa povrnejo vsi priglašeni stroški pravnega varstva.

Izbrani ponudnik, ki ga v tem postopku pravnega varstva zastopa odvetnik Drago Šribar, se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 9. 6. 2020.
Naročnik je s sklepom z dne 18. 6. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Posledično je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Odločitev naročnika je bila vlagatelju vročena dne 19. 6. 2020.

Vlagatelj je naročniku in Državni revizijski komisiji dne 23. 6. 2020 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, s katero zahtevek za revizijo z dne 2. 6. 2020 umika, predlaga pa tudi, naj se mu povrne polovica plačane takse.

Naročnik je dne 23. 6. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela dne 26. 6. 2020.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 1. 7. 2020

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,
- Šribar Drago – odvetnik, Dalmatinova ulica 5, 8270 Krško,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran