Na vsebino
EN

018-076/2020 Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik

Številka: 018-076/2020-9
Datum sprejema: 1. 7. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka kot predsednika senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Okolju prijazni detergenti, čistila, čistilni pripomočki in higienski material«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja IRBIS, d. o. o., proizvodnja, inženiring, trgovina, uvoz, izvoz, Koseze 32C, Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 7. 2020

odločila:

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 30. 4. 2020, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila v sklopih 1 (sredstva za stavbno čiščenje), 3 (čistila za kuhinjo) in 4 (papirni higienski material), kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. JN 5/2019-ob 2 z dne 15. 4. 2020.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 6.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 24. 12. 2019 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN008930/2019-B01. Dne 17. 4. 2020 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« (dokument št. JN 5/2019-ob 2 z dne 15. 4. 2020), iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo v sklopu 1 (sredstva za stavbno čiščenje) in 3 (čistila za kuhinjo) dodelil ponudniku Kimi, d. o. o., Planjava 1, Trzin (v nadaljevanju: Kimi, d. o. o.), v sklopu 4 (papirni higienski material) pa ponudniku Inter Koop, d. o. o., Zrkovska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: Inter Koop, d. o. o.).

Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopih 1, 3 in 4 je vlagatelj pravočasno, dne 30. 4. 2020, vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo, saj mu je na podlagi zahteve za vpogled sporočil, da ga lahko opravi na sedežu naročnika, čeprav so bile ponudbe oddane elektronsko. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) v 35. členu določa elektronske prepise, poleg tega pa so takrat veljali tudi predpisi, ki so omejevali gibanje zunaj občine in predpisovali preventivne ukrepe zaradi epidemije. Dejanje naročnika, ki je vlagatelju omogočil le fizični vpogled, kaže na željo naročnika, da ga odvrne od vpogleda, na kar kaže tudi najdaljši možni določeni rok za vpogled. Na vlagateljevo opozorilo je naročnik sporočil, da je pripravljen elektronsko posredovati le ponudbene predračune, kar je vlagatelj zavrnil in zahteval posredovanje celotne dokumentacije. Naročnik je dne 28. 4. 2020 posredoval okrnjeno dokumentacijo, zato ga je vlagatelj vprašal, ali je bila posredovana celotna dokumentacija, opozoril pa ga je tudi na kršitve. Naročnik je dne 29. 4. 2020 odgovoril na očitane kršitve, dodatne dokumentacije pa ni posredoval, zaradi česar vlagatelj šteje, da da posredovana dokumentacija edina obstoječa v zvezi z izbranimi ponudbami v sklopih 1, 3 in 4. Naročnik vlagatelju ni omogočil vpogleda v pozive naročnika k dopolnitvi ponudb, kot izhaja iz dokumentacije, pa je naročnik ponudnika večkrat pozival k dopolnitvi. Vlagatelju je omogočil tudi le delni vpogled v ponudbeni predračun za sklop 3. Vlagatelj zato zahteva vpogled v dokumentacijo, v katero mu je bil ta onemogočen, in možnost dopolnitve zahtevka za revizijo. V nadaljevanju zahtevka vlagatelj zatrjuje naslednje kršitve naročnika:

- V sklopu 1 bi moral naročnik izvesti obvezno preverjanje neobičajno nizke ponudbe, saj je cena izbranega ponudnika za 55 % nižja od povprečja prejetih ponudb, hkrati pa je za 46 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe.
- Naročnik je kot dokazilo za izpolnjevanje tehničnih zahtev zahteval lastno izjavo oz. ESPD, istočasno pa je predvidel, da bo kasneje zahteval predložitev navedene tehnične dokumentacije. V sklopu 1 ponudnik Kimi, d. o. o., za artikle št. 6a in 6b ni podal zahtevane tehnične dokumentacije (varnostnih listov in tehničnih kartic), na podlagi katere bi bilo mogoče preveriti ustreznost ponudbe. Ponudnik je podal le lasten opis ponujenega blaga. Naročnik bi ga moral pozvati k predložitvi dokazil, ki jih je zahteval v razpisni dokumentaciji. Naročnik je v točki 6a zahteval: čistilno dezinfekcijsko sredstvo, ki ima širok spekter delovanja: fungicidno, baktericidno, TBC, glive, viruse Rota, HIV, HSV, MRSO, virus – deaktivno, priprava delovne raztopine pH 8-11, registrirano kot biocid v RS, pakiranje 1-2 L, v točki 6b pa je zahteval večje pakiranje 5-10 L. Ponudnik Kimi, d. o. o., je v postavkah 6a in 6b navedel le: Calgonit D tekoči Plus, ni pa opredelil predmeta naročila na način, da bi bilo mogoče ugotoviti, kateri artikel sploh ponuja, saj ni navedel niti lastnosti blaga niti pakiranja. Iz ponudbe tako sploh ne izhajajo podatki o ponujenem predmetu, šele v pojasnilu je navedel, da ponujeni artikel ustreza zahtevi in da v postavki 6a ponuja artikel v pakiranju 1 L, v postavki 6b pa v pakiranju 5 L. Naročnik se je tako šele v postopku dopolnitve prvič seznanil z vsebino ponudbe oz. načinom pakiranja, kar je po mnenju vlagatelja nedopustno. Da je opredelitev količine pakiranja v fazi po oddaji ponudbe sporna, izhaja tudi iz tega, da iz spletnih strani ponudnika izhaja, da ima artikel Calgonit D tekoči Plus na voljo le v 5, 10 in 25 kg pakiranju. Dejstvo, da je navedeno čistilo v Sloveniji registrirano kot biocid, še ne pomeni, da izpolnjuje ostale zahteve, ki jih je določil naročnik, in sicer da ima fungicidno, baktericidno, TBC, glive, viruse Rota, HIV, HSV, MRSO, virus – deaktivno moč. Ponudnik Kimi, d. o. o., v dopolnitvi ni predložil tehničnih listov, ampak je podal le lastno izjavo, da artikel ustreza vsem zahtevam. Tudi iz javno dostopnih podatkov ni razvidno, ali artikel Calgonit D tekoči Plus izpolnjuje zahteve naročnika. Iz tehničnega lista ne izhaja, da bi artikel učinkoval na vse navedene viruse, izhaja pa, da je namenjeno živilskim in živalskim obratom.
- Naročnik je v sklopu 3 prekril specifikacijo o vrednosti delovne raztopine, ponujenem artiklu in pakiranju, kar je nezakonito. Vlagatelj se tako ne more seznaniti s ponudbo in preveriti resničnost navedb, zato zahteva vpogled v ta del ponudbe. Vlagatelj sklepa, da je ponudnik Kimi, d. o. o., v postavki 4 ponudil artikel Apesin rapid ter v dopolnitvi predložil tehnični list za artikel Apesin rapid v 5 litrskem pakiranju, čeprav je naročnik dopustil največ dvolitrsko pakiranje. To velja toliko bolj, če je položaj primerljiv a artikli iz točk 6a in 6b v sklopu 1. Iz predloženega tehničnega lista izhaja tudi, da je maksimalno doziranje za TBC v 30 minutnem intervalu 3 %, kar pomeni, da artikel ne ustreza zahtevi naročnika, da je maksimalno doziranje 2,5 %. Vlagatelj nasprotuje navedbi naročnika, da je ponudnik Kimi, d. o. o., v ponudbenem predračunu navedel vrednost delovne raztopine 0,5 %, saj se vlagatelj o tem ni mogel prepričati, hkrati pa to nasprotuje navedbam iz tehničnega lista.
- V sklopu 4 je naročnik zahteval, da morajo imeti papirni serveti gramaturo vsaj 17 g/m2. Ponudnik Inter Koop, d. o. o., je ponudil artikel z gramaturo 2 x 16,5 g/m2 +- 3%. Naročnik je pojasnil, da je največja gramatura tega izdelka 16,995 g/m2, kar je zaokrožil na 17 g/m2, kar vlagatelj zavrača, saj je naročnik šele naknadno pojasnil, da bo upošteval zaokroževanja in odstopanja. Pravilo zaokroževanja nasprotuje jasni opredelitvi minimalne gramature, kar je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načelom transparentnosti.

Na podlagi navedenega vlagatelj zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopih 1, 3 in 4, zahteva pa tudi vpogled v pozive naročnika k dopolnitvam ponudbe ter vse dopolnitve, predvsem pa vpogled v ponudbene predračune, vključno s podatkom o tehničnih specifikacijah in ponujenih artiklih in ostalih elementih iz ponudbenega predračuna. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Ponudnika Inter Koop, d. o. o., in Kimi, d. o. o., sta se z vlogama z dne 9. 5. 2020 in 11. 5. 2020 opredelila od revizijskih navedb. V vlogah se opredeljuje do posameznih vlagateljevih očitkov v zvezi z njunima ponudbama in navajata, da so neutemeljeni, zaradi česar predlagata zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 21. 5. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi s kršitvijo pravice do vpogleda navaja, da je vlagatelju omogočil vpogled dne 28. 4. 2020 na naslovu naročnika, vendar je vlagatelj zahteval vpogled v elektronski obliki, kar mu je naročnik omogočil. Naročnik je vlagatelju želel omogočiti vpogled na svojem sedežu zato, ker mu je želel pokazati tudi vzorce. Ker je vlagatelj tak vpogled zavrnil, mu je naročnik vpogled vseeno omogočil v zakonskem roku. V nadaljevanju naročnik odgovarja na posamezne očitke v zvezi z nedopustnostjo ponudb:

- V sklopu 1 je naročnik ponudnika Kimi, d. o. o., pozval k dopolnitvi ponudbe, ponudnik je dopolnitev izvedel 26. 2. 2020 in 24. 4. 2020. Naročnik je dne 20. 2. 2020 zahteval, da ponudnik predloži tehnične in varnostne liste za vse artikle iz sklopa 1, dne 10. 3. 2020 je naročnik ponudniku posredoval zadnji poziv za dopolnitev ponudbe, kjer je zahteval še dopolnitve za artikle iz sklopa 1. Naročnik meni, da ponudba ponudnika Kimi, d. o. o., ustreza vsem tehničnim zahtevam in da ni neobičajno nizka, saj edina ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev in je po njegovi oceni realna, dvom o izpolnitvi naročila pa ne obstaja. Neobičajno nizko ponudbo mora naročnik preveriti v primeru, če je nizka glede na dopustne ponudbe, v predmetnem postopku pa je naročnik preverjal le dopustnost najugodnejše ponudbe. Ponudnik Kimi, d. o. o., je v izjasnitvi navedel, da njegova ponudba ni neobičajno nizka, saj so cene odraz dejanskega tržnega stanja in dobre poslovne prakse, ponudbena cena pa tudi ni posledica tehnično neustrezne ponudbe.
- Naročnik si je pridržal pravico zahtevati posamezne dokumente, ni pa zahteval predložitve vseh naštetih dokumentov. Prav tako je določil, da bodo ponudniki dokumente dostavili na njegov poziv po odpiranju ponudb. Iz ponudbenega predračuna ponudnika Kimi, d. o. o., je razviden naziv ponujenega sredstva ter ponujeno pakiranje. Ponudniki so morali v stolpec 8 navesti ime artikla in proizvajalca, v stolpcu 9 pa enoto pakiranja. Iz ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., je razvidno, da je v postavkah 6a in 6b ponudil Calgonit D tekoči Plus, v postavki 6a v pakiranju 1 L, v postavki 6b pa v pakiranju 5 L. Že iz opisa postavk je razvidno, da naročnik zahteva isto sredstvo, razlika pa je le v embalaži. Naročnik je bil že ob oddaji ponudbe seznanjen glede ponujenega artikla in pakiranja, ne pa šele po dopolnitvi.
- Naročnik je specifikacijo o vrednosti delovne raztopine, ponujenem artiklu in pakiranju (stolpci 5, 8, 9 in 10) prekril, ker predstavlja poslovno skrivnost ponudnika Kimi, d. o. o. Z zahtevkom za dopolnitev je naročnik zahteval predložitev tehničnih in varnostnih listov za vse artikle iz sklopa 3. Pod zaporedno številko 4 v sklopu 3 ponudnik Kimi, d. o. o., ponuja artikel v pakiranju 2 litra, vrednost delovne raztopine pa je 0,5 %. Naročnik je določil zgornjo mejo doziranja raztopine. Iz tehničnega lista res izhaja, da je maksimalno doziranje za TBC v 30 minutnem intervalu 3 %, vendar naročnik ni zahteval učinkovitosti proti TBC, zato ni potrebe, da bi izdelek uporabljal v višji koncentraciji, ki je namenjen le delovanju sredstva na TBC. Ponudnik Kimi, d. o. o., je predložil originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere so jasno razvidne koncentracije po posameznih EN standardih. Naročnik je dne 25. 3. 2020 ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe in prosil za pojasnilo, ker je bilo iz predložene izjave razvidno, da je sredstvo testirano v skladu s standardom EN1275. Ponudnik je dne 31. 3. 2020 predložil nov ažuriran tehnični list proizvajalca, iz katerega je razvidno testiranje po vseh zahtevanih standardih.
- Naročnikova zahteva glede gramature je bila najmanj 17 g/m2 za en sloj (brez decimalnih mest), če matematično izračunamo vrednost 16,5 g/m2 + 3 % (brez decimalnih mest) pa dobimo število 17. Enak rezultat dobimo, če opravimo izračun na dve decimalni mesti natančno.

Naročnik je z dopisom z dne 26. 5. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je dne 28. 5. 2020 opredelil do naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj vztraja pri pravovarstvenem predlogu in pri vseh očitkih iz zahtevka za revizijo in se dodatno opredeljuje do posameznih naročnikovih navedb.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, ponudnika Kimi, d. o. o., ponudnika Inter Koop, d. o. o., in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo v zvezi z ravnanjem naročnika v sklopu 1 (sredstva za stavbno čiščenje) najprej navaja, da bi moral naročnik v skladu s prvim odstavkom 86. člena ZJN-3 preveriti, ali je ponudba ponudnika Kimi, d. o. o., neobičajno nizka.

V zvezi s temi navedbami je treba pojasniti, da prvi odstavek 86. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik v primeru, če meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Takšno preverjanje mora naročnik izvesti v primeru, kadar ponudbo kot neobičajno nizko oceni sam ali kadar je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Drugi odstavek 86. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik, preden zavrne neobičajno nizko ponudbo, od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:

- ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;
- izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;
- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;
- izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev;
- možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.

V skladu s tretjim odstavkom 86. člena ZJN-3 naročnik oceni pojasnila tako, da se posvetuje s ponudnikom. Ponudbo lahko zavrne le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka. Če naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo mora zavrniti (četrti odstavek 86. člena ZJN-3).

Iz citiranih zakonskih določb je razvidno, da do postopka preverjanja neobičajno nizke ponudbe pride v dveh primerih. V prvem gre za položaj, v katerem naročnik prejme vsaj štiri pravočasne ponudbe, izmed katerih so posamezne ponudbe za več kot 50 odstotkov nižje od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižje od naslednje uvrščene ponudbe. V tem primeru gre za obligatorno preverjanje – naročnik mora ne glede na lastno oceno izvesti postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe in ponudnika pozvati, naj predstavi podrobne podatke in utemelji posamezne relevantne elemente ponudbe. Oceno dopustnosti ponudbe lahko naročnik v tem primeru sprejme šele po pridobitvi in preučitvi ponudnikovih pojasnil. V drugem primeru se za postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe odloči naročnik sam, na podlagi lastne ocene in ne glede na število prejetih ponudb ter razmerja med njimi, potem ko po pregledu ponudb oceni, da je določena ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu, zaradi česar se mu vzbudi dvom o možnosti izpolnitve naročila. V tem primeru gre za naročnikovo avtonomno presojo – odločitev o tem, ali bo izvedel postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe, je v celoti v njegovi domeni.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik, kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila z dne 15. 4. 2020, v sklopu 1 prejel sedem pravočasnih ponudb, katerih povprečna ponudbena vrednost z DDV znaša 10.116,50 EUR. Ponudbena vrednost ponudnika Kimi, d. o. o., znaša 4.639,62 EUR z DDV, kar je 54 % manj od povprečne vrednosti in 46 % manj od drugouvrščene ponudbe, katere ponudbena vrednost z DDV je znašala 8.679,08 EUR. Navedeno pomeni, da bi naročnik v sklopu 1 moral izvesti postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., saj so bili izpolnjeni zakonski pogoji za obligatorno preverjanje, česar pa ni storil.

Naročnikovo stališče, da je v predmetnem postopku preverjal le dopustnost najugodnejše ponudbe, zaradi česar naj mu ne bi bilo treba preverjati neobičajno nizke ponudbe, ker naj bi to veljalo le za primere, če je ponudba nizka glede na dopustne ponudbe, ni pravilno. Iz druge in tretje povedi prvega odstavka 86. člena je razvidno, da je treba razlikovati dva položaja. V primeru, če naročnik oceni dopustnost vseh ponudb, mora obligatorno preverjanje neobičajno nizke ponudbe izvesti ob upoštevanju medsebojnih razmerjih tistih ponudb, ki jih je ocenil kot dopustne. Kadar pa naročnik ne izvede popolnega ocenjevanja vseh ponudb oz. ugotavlja dopustnost le pri najugodnejši ponudbi, mora obligatorno preverjanje neobičajno nizke ponudbe izvesti ob upoštevanju medsebojnih razmerij med vsemi pravočasnimi ponudbami. Kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila z dne 15. 4. 2020, je naročnik v predmetnem postopku v sklopu 1 preverjal le dopustnost najugodnejše ponudbe, ne pa tudi ostalih, zaradi česar bi moral v zvezi z vprašanjem izvedbe postopka preverjanja neobičajno nizke ponudbe upoštevati vse pravočasne ponudbe in, upoštevajoč razmerja med njimi, na podlagi druge povedi prvega odstavka 86. člena ZJN-3 izvesti postopek neobičajno nizke ponudbe. Ob tem je treba pojasniti, da pojasnila ponudnika Kimi, d. o. o., glede ponudbene cene, ki jih je ta podal v vlogi z dne 11. 5. 2020, s katero se je izjasnil o zahtevku za revizijo, ne morejo nadomestiti izvedbe obligatornega postopka preverjanja neobičajno nizke ponudbe. Slednji je del postopka pregledovanja in ocenjevanja ponudb, v okviru katerega mora naročnik ponudnika pozvati k pojasnitvi podatkov, ki so opredeljeni v drugem odstavku 86. člena ZJN-3, ter (po oceni naročnik) morebitnih drugih podatkov, ponudnik pa mora ravnati v skladu s pozivom naročnika. Naročnik lahko, kot je bilo že zapisano, šele po preučitvi teh podatkov sprejme oceno o dopustnosti ponudbe. Ker naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v sklopu 1 ni izvedel obligatornega preverjanja neobičajno nizke ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., je treba njegovo odločitev v tem delu že iz navedenega razloga razveljaviti.

Med vlagateljem in naročnikom je nadalje spor glede vprašanja, ali ponudba ponudnika Kimi, d. o. o., v sklopih 1 (sredstva za stavbno čiščenje) in 3 (čistila za kuhinjo) ter ponudba ponudnika Inter Koop, d. o. o., v sklopu 4 (papirni higienski material) izpolnjujeta naročnikove zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila.

Ravnanje naročnika s ponudbama navedenih ponudnikov je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko (med drugim) preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, in da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. način delovanja in uporabe, stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki predpisujejo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik tehnične zahteve določil v ponudbenem predračunu, tako da je pri vsakem artiklu v stolpcu 2 preglednice opisal značilnosti, ki jih morajo ponujeni artikli izpolnjevati. V zvezi z načinom dokazovanja zahtevanih lastnosti je naročnik v točki 6.6.6 razpisne dokumentacije določil, da si pridržuje pravico, da bo najkasneje pred podpisom okvirnega sporazuma od najugodnejšega ponudnika v posameznem sklopu zahteval, da ti predložijo certifikate, tehnične liste in varnostne liste v slovenskem jeziku, jasna navodila za doziranje v slovenskem jeziku, dokazila o izpolnjevanju pogojev Uredbe o zelenem javnem naročanju ter druga dokazila, da ponujeni artikli zadostujejo minimalnim tehničnim zahtevam naročnika, navedenim v ponudbenem predračunu. V poglavju 6.6 razpisne dokumentacije (Tehnična in kadrovska sposobnost) je naročnik določil tudi, da morajo ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev (med drugim tudi iz točke 6.6.6 razpisne dokumentacije) predložiti ESPD obrazec. V popisu del je naročnik zapisal še:

»Najugodnejše ponudnike se pozove po odpiranju ponudb, da priložijo za vsak ponujen izdelek tehnično specifikacijo, na kateri so jasno razvidne in signirane (označene) vse strokovne zahteve naročnika (opis artikla v stolpcu 2). V kolikor specifikacija artikla iz tehničnega lista ni razvidna, ponudnik predloži tudi vzorec zahtevanega artikla. Izdelki morajo biti opremljeni z deklaracijami v slovenskem jeziku.«

V zvezi z načinom dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev je treba upoštevati še, da je naročnik na vprašanje, postavljeno na portalu javnih naročil, kaj glede na to, da bo tehnične liste zahteval naknadno, šteje kot lastno prilogo ponudnika o ponujenih artiklih, odgovoril, da bo ponudnik lastno prilogo predložil na zahtevo naročnika. Tudi na vprašanje, ali si ponudnik pravilno razlaga, da ponudbi ni potrebno prilagati tehnične dokumentacije in ostalih dokazil in da jih bodo naročniku ponudniki dostavili na poziv po odpiranju ponudb, je naročnik odgovoril pritrdilno.

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije in naročnikovih pojasnil, danih na portalu javnih naročil, je razvidno, da so bili ponudniki dolžni v ponudbo predložiti ESPD obrazec, s katerim so med drugim izkazali (predhodno) izpolnjevanje tehničnih zahtev. Naročnik je predvidel, da bo šele od najugodnejših ponudnikov v posameznih sklopih zahteval predložitev tehnične dokumentacije, iz katere je moralo biti razvidno izpolnjevanje posameznih zahtev. Ob tem se ni mogoče strinjati z vlagateljem, da so bili ponudniki dolžni predložiti vso dokumentacijo, našteto v točki 6.6.6 razpisne dokumentacije. V tej točki je namreč naročnik zahteval, da si pridržuje pravico zahtevati našteto dokumentacijo, na podlagi česar je mogoče razumeti, da je naročnik tisti, ki se bo odločil, ali in katero vrsto dokumentacije bo zahteval od ponudnika, ponudnik pa je bil dolžan na podlagi prejetega poziva ravnati v skladu z naročnikovimi navodili in predložiti tisto dokumentacijo, k predložitvi katere je bil v konkretnem primeru pozvan.

V zvezi z navedbami, da ponudnik Kimi, d. o. o., v sklopu 1 pri artiklih pod zaporednima številkama 6a in 6b ni predložil vse zahtevane dokumentacije (varnostnih listov in tehničnih kartic), na podlagi katere bi bilo mogoče preveriti ustreznost ponudbe, temveč je podal le lasten opis ponujenega blaga, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklopu 1 pod zaporednima številkama 6a in 6b zahteval naslednja artikla:

6a: čistilno dezinfekcijsko sredstvo, ki ima širok spekter delovanja: fungicidno, baktericidno, TBC, glive, viruse Rota, HIV, HSV, MRSO, virus – deaktivno, priprava delovne raztopine pH 8-11, registrirano kot biocid v RS, pakiranje 1 – 2 L,

6b: čistilno dezinfekcijsko sredstvo, ki ima širok spekter delovanja: fungicidno, baktericidno, TBC, glive, viruse Rota, HIV, HSV, MRSO, virus – deaktivno, priprava delovne raztopine pH 8-11, registrirano kot biocid v RS, pakiranje 5 – 10 L.

Kot je razvidno iz ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., je ta v postavkah 6a in 6b ponudil artikel »CALGONIT D TEKOČI PLUS«, v postavki 6a v pakiranju 1 liter, v postavki 6b pa v pakiranju 5 litrov.

Kot je nadalje razvidno iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, je naročnik ponudnika Kimi, d. o. o., za vse artikle iz sklopa 1 z dopisom z dne 20. 2. 2020 pozval k predložitvi tehničnih in varnostnih listov ter k predložitvi dokazil, da artikli izpolnjujejo zahteve, določene z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Na podlagi navedenega poziva je ponudnik Kimi, d. o. o., z vlogo z dne 24. 2. 2020 (med drugim) predložil tehnični in varnostni list za artikel »CALGONIT D TEKOČI PLUS« ter izpis iz registra biocidnih proizvodov. S tem je ravnal v skladu s pozivom naročnika in predložil tisto dokumentacijo, ki jo je naročnik izrecno zahteval. Vlagateljeve navedbe, da je ponudnik Kimi, d. o. o., za artikla iz postavk 6a in 6b predložil le lasten opis ponujenega blaga in da ni predložil tehnične dokumentacije ter varnostnega lista, zato niso utemeljene.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da ponudnik Kimi, d. o. o., v sklopu 1 pri artiklih pod zaporednima številkama 6a in 6b ni opredelil predmeta naročila na način, da bi bilo mogoče ugotoviti, kateri artikel sploh ponuja, saj ni navedel lastnosti ponujenega blaga in pakiranja v okviru posamezne postavke, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik v navedenih postavkah navedel, da ponuja artikel »CALGONIT D TEKOČI PLUS« in da je proizvajalec tega artikla on sam. S tem je ravnal v skladu z navodili naročnika, ki je v stolpcu 8 preglednice zahteval navedbo imena ponujenega artikla ter proizvajalca, iz opisa artikla pa je mogoče razbrati, katero sredstvo je ponujeno. Ponudniki v preglednici ponudbenega predračuna niso bili dolžni podati natančnejšega opisa predmeta, pač pa so morali na poziv naročnika za navedene artikle predložiti tehnično dokumentacijo, kar je ponudnik Kimi, d. o. o., tudi storil. Dejstvo, da je ponudnik Kimi, d. o. o., v obeh postavkah ponudil isto sredstvo, ne more biti sporno, saj je naročnik v obeh primerih podal identičen opis postavk oz. določil identične tehnične zahteve, ki se razlikujejo le v načinu pakiranja. Glede na dejstvo, da je ponudnik Kimi, d. o. o., v postavki 6a v preglednici, ki je bila del ponudbene dokumentacije, navedel, da artikel ponuja v pakiranju 1 liter, v postavki 6b pa artikel v pakiranju 5 litrov, tudi navedbe vlagatelja, da iz ponudbe ne izhajajo podatki o načinu pakiranja oz. da je te podatke ponudnik opredelil šele naknadno, niso utemeljene. Ob tem je treba v zvezi z vlagateljevimi navedbami, da iz spletnih strani ponudnika Kimi, d. o. o., izhaja, da ponujen artikel ponuja le v 5, 10 in 25 kg pakiranju, ugotoviti, da ponudnik, zlasti če je tudi proizvajalec ponujenega artikla, načine pakiranja lahko prilagodi zahtevam posameznih naročnikov v konkretnih postopkih, zato zgolj dejstvo, da artikel na svojih spletnih straneh sicer ponuja v drugačnih pakiranjih, ne pomeni, da navedba o pakiranju v količini 1 litra, kot izhaja iz ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., ne bi bila ustrezna.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da dejstvo, da je čistilo »CALGONIT D TEKOČI PLUS« registrirano kot biocid, še ne pomeni, da izpolnjuje ostale zahteve oz. da deluje na način, kot je zahteval naročnik, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ponudnika Kimi, d. o. o., z dopisom z dne 10. 3. 2020 pozval, naj mu posreduje pojasnilo, ali ima ponujeno sredstvo iz postavk 6a in 6b širok spekter delovanja, in sicer fungicidno, baktericidno, TBC, glive, viruse Rota, HIV, HSV, MRSO, virus – deaktivno, saj iz predložene dokumentacije to ni bilo razvidno. Ponudnik Kimi, d. o. o., je v skladu z naročnikovo zahtevo dopolnil ponudbo s pojasnilom, podanim z vlogo z dne 18. 3. 2020, da ima ponujeno sredstvo »CALGONIT D TEKOČI PLUS« skladno z naročnikovo zahtevo širok spekter delovanja in da učinkuje proti bakterijam in kvasovkam. Ponudnik Kimi, d. o. o., je torej v skladu z naročnikovo zahtevo predložil pojasnilo oz. izjavo, da ponujen artikel izpolnjuje naročnikove zahteve glede načina delovanja. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da artikel »CALGONIT D TEKOČI PLUS« ne bi učinkoval na način, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, temveč zatrjuje le, da iz dokumentacije, predložene v ponudbi in dopolnitvi ponudbe, ne izhaja izpolnjevanje zahtev. Po pregledu ponudbene dokumentacije ponudnika Kimi, d. o. o., Državna revizijska komisija ugotavlja, da tem revizijskim navedbam ni mogoče slediti, saj je ponudnik na zahtevo naročnika predložil tehnični in varnostni list, poleg tega pa tudi pojasnilo, da sredstvo, katerega proizvajalec je, izpolnjuje naročnikove zahteve, kar je v skladu z določbami razpisne dokumentacije. Tudi sicer je treba ugotoviti, da iz predložene tehnične dokumentacije artikla »CALGONIT D TEKOČI PLUS« ne izhaja, da je sredstvo namenjeno le uporabi v živilskih in živalskih obratih, kot v zahtevku za revizijo skuša prikazati vlagatelj. Iz tehničnega lista je namreč razvidno, da je sredstvo »CALGONIT D TEKOČI PLUS« namenjeno razkuževanju površin, materialov, opreme v zasebnih, javnih in industrijskih območjih in da je primerno za dezinfekcijo in čiščenje v gostinstvu, turizmu, šolah, gospodinjstvu, zdravstvenih zavodih itd., zaradi česar vlagateljevim navedbam v tem delu ni mogoče pritrditi.

Čeprav vlagatelju v sklopu 1 ni uspelo izkazati, da je ponudba ponudnika Kimi, d. o. o., neskladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami, je Državna revizijska komisija odločitev naročnika o oddaji naročila v tem delu razveljavila, ker, kot je bilo že zapisano, naročnik ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 86. člena ZJN-3 in ni izvedel obveznega preverjanja neobičajno nizke ponudbe, čeprav so bili za to izpolnjeni zakonski pogoji.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala revizijske navedbe v delu, ki se nanašajo na vprašanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponudnika Kimi, d. o. o., v sklopu 3 (čistila za kuhinjo). Vlagatelj v tem delu zatrjuje, da je ponudnik Kimi, d. o. o., pod postavko 4 ponudil artikel »Apesin rapid«, za katerega iz predloženega tehničnega lista izhaja, da je maksimalno doziranje za TBC v 30 minutnem intervalu 3 %, kar pomeni, da artikel ne ustreza zahtevi naročnika, da je maksimalno doziranje 2,5 %.

V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pod postavko 4 v sklopu 3 določil naslednje tehnične zahteve:

Koncentrirano sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo vseh vodoodpornih površin. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je zaklenjen za uporabnike (priprava delovne raztopine – avtomatsko mešanje čistila in vode). Max doziranje 2,5 %. Deluje baktericidno in fungicidno, testirano skladno s standardi: EN1276, EN1650, EN13697. Registrirano kot biocid v RS. pH (konc.) 10 – 11. Embalaža: 1,5 – 2 L.

Iz ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., je razvidno, da je v sklopu 3 pod postavko 4 ponudil artikel z oznako »Apesin rapid« proizvajalca Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH, za katerega je v stolpcu 5 kot vrednost delovne raztopine navedel 0,5 %. Kot je razvidno iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, je naročnik ponudnika Kimi, d. o. o., za vse artikle iz sklopa 3 z dopisom z dne 20. 2. 2020 pozval k predložitvi tehničnih in varnostnih listov ter k predložitvi dokazil, da artikli izpolnjujejo zahteve, določene z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Na podlagi navedenega poziva je ponudnik Kimi, d. o. o., naročniku z vlogo z dne 24. 2. 2020 (med drugim) posredoval tehnični in varnostni list za artikel »Apesin rapid«, z vlogo z dne 18. 3. 2020 pa mu je posredoval še originalni tehnični list proizvajalca artikla. V predloženi dokumentaciji so vsebovane tudi preglednice glede potrebnih koncentracij ponujenega sredstva in časovnih intervalov za posamezne bakterije in viruse, pri čemer je za TBC določeno, da je potrebna raztopina 3,0 % v časovnem intervalu 30 minut.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba pritrditi vlagatelju, ki navaja, da ponujeni artikel ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Iz opisa zahtevanega artikla pod zaporedno številko 4 v sklopu 3 je jasno razvidno, da je naročnik dopustil najvišjo možno koncentracijo sredstva 2,5 %, ponudnik Kimi, d. o. o., pa je ponudil artikel, ki v primeru TBC zahteva 3,0 % raztopino. Artikel, ki ga v tem delu ponuja ponudnik Kimi, d. o. o., torej ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in zato ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zato naročnik ni imel podlage v razpisni dokumentaciji in določbah ZJN-3, ko je ponudbo tega ponudnika v sklopu 3 označil kot dopustno.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval učinkovitosti sredstva proti TBC, zato naj ne bi bilo potrebe, da bi izdelek uporabljal v višji koncentraciji, ki je namenjen le delovanju sredstva na TBC. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v opisu sredstva pod zaporedno številko 4 v sklopu 3 zahteval, da deluje baktericidno in fungicidno. To pomeni, da je zahteval splošno baktericidno delovanje, hkrati pa je določil, da koncentracija sredstva ne sme presegati 2,5 %. Čeprav je res, da naročnik v opisu ni posebej izpostavil TBC, je dejstvo, da je zahteval splošno baktericidno delovanje sredstva, kar vključuje tudi TBC (v nasprotnem primeru bi naročnik to moral izrecno izključiti). Če ponujeno sredstvo za učinkovanje proti TBC potrebuje 3,0 % raztopino, to pomeni, da ne izpolnjuje tehničnih zahtev, v skladu s katerim mora biti baktericidno delovanje z raztopino največ 2,5 %.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala še revizijske navedbe v zvezi z dopustnostjo ponudbe ponudnika Inter Koop, d. o. o., v sklopu 4 (papirni higienski material). Vlagatelj namreč zatrjuje, da je ponudnik v tem sklopu pod zaporedno številko 6 ponudil artikel, za katerega naj bi iz tehničnega kataloga izhajalo, da ima gramaturo 2 x 16,5 g/m2 +- 3 %.

V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pod postavko 6 v sklopu 4 določil naslednje tehnične zahteve:

papirnati serveti za enkratno uporabo, beli, najmanj dvoslojni, dimenzija 30-33 x 30-33 cm, gramatura najmanj 17 g/m2 za en sloj, embalaža 50/1 (Uredba o zelenem javnem naročanju – temeljne okoljske zahteve).

Iz ponudbe ponudnika Inter Koop, d. o. o., je razvidno, da je v sklopu 4 pod zaporedno številko 6 ponudil artikel z nazivom »Serviete bele, Seti«. Kot je razvidno iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, je naročnik ponudnika Inter Koop, d. o. o., za vse artikle iz sklopa 4 z dopisom z dne 20. 2. 2020 pozval k predložitvi tehničnih listov in opisov ponujenih artiklov. Na podlagi navedenega poziva je ponudnik Inter Koop, d. o. o., naročniku (med drugim) posredoval tehnični list za artikel št. 50205 »Serviet TISSUE 2 slojni 33x33 cm 50/1 – BELI (000)«, iz katerega je razvidno, da znaša gramatura ponujenega papirja 2 x 16,5 g/m2 +- 3 %.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba pritrditi vlagatelju, ki navaja, da ponujeni artikel ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Iz opisa zahtevanega artikla pod zaporedno številko 6 v sklopu 4 je jasno razvidno, da je naročnik zahteval gramaturo najmanj 17 g/m2, ponudnik Inter Koop, d. o. o., pa je ponudil artikel, ki ima gramaturo 2 x 16,5 g/m2 +- 3 %, kar je manj od najnižje možne vrednosti gramature. Artikel, ki ga v tem delu ponuja ponudnik Inter Koop, d. o. o., torej ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in zato ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zato naročnik ni imel podlage v razpisni dokumentaciji in določbah ZJN-3, ko je ponudbo tega ponudnika v sklopu 4 označil kot dopustno.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, sicer navaja, da v primeru, če matematično izračunamo vrednost 16,5 g/m2 + 3 % (brez decimalnih mest), dobimo število 17, enak rezultat pa naj bi dobili tudi, če bi opravili izračun na dve decimalni mesti natančno. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe ponudnika Inter Koop, d. o. o., jasno izhaja, da znaša gramatura ponujenega papirja 2 x 16,5 g/m2, zato ni jasno, zakaj je naročnik pri ugotavljanju gramature ugotavljal vrednosti ob upoštevanju navedenih možnih odstopanj. Res je sicer, da so pri gramaturi 2 x 16,5 g/m2 v tehničnem listu navedena tudi možna odstopanja od te vrednosti, vendar v predmetni razpisni dokumentaciji ni podlage, da bi ponudnik zahtevano vrednost gramature lahko dosegel z upoštevanjem podatka, ki pomeni zgolj najvišje možno odstopanje od siceršnjih povprečnih vrednosti gramature. Tudi sicer pa kljub upoštevanju najvišjega 3 % odstopanja vrednost gramature ponujenega papirja še vedno ne presega zahtevanih minimalnih 17 g/m2, saj znaša 16,995 %, šele z zaokroževanjem navzgor, ki v razpisni dokumentaciji tudi ni bilo predvideno, pa dobimo vrednost 17. Ob tem tudi ni jasno, zakaj je naročnik pri izračunu gramature upošteval le podatek, ki se nanaša na najvišje možno odstopanje navzgor, ne pa tudi podatka, ki se nanaša na najvišje možno odstopanje navzdol, saj v tem primeru dobimo vrednost, ki je še nižja od siceršnje (povprečne) navedene vrednosti 2 x 16,5 g/m2, ki ne ustreza zahtevi naročnika. Vlagatelju je treba pritrditi, da predmetna razpisna dokumentacija ni dopuščala, da se kot dopustna oceni ponudba, v kateri se določen artikel šele z najvišjimi možnimi odstopanji navzgor približa zahtevani minimalni vrednosti gramature, zaradi česar naročnik ni ravnal pravilno, ko je ponudbo ponudnika Inter Koop, d. o. o., v sklopu 4 ocenil kot dopustno.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo uspel izkazati, da bi naročnik v sklopu 1 moral izvesti obvezno preverjanje neobičajno nizke ponudbe in da ponudbe ponudnika Kimi, d. o. o., v sklopu 3 oz. ponudbe ponudnika Inter Koop, d. o. o., v sklopu 4 ne bi smel oceniti kot dopustnih, ker ni izkazano, da izpolnjujeta vse tehnične zahteve, določene v razpisni dokumentaciji. Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so zahteve, pogoji za sodelovanje in merila za oddajo javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno, natančno in nedvoumno določene, tako da lahko vsi razumno obveščeni in skrbni ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo ter da lahko naročnik dejansko preveri, ali so ponudbe izpolnjevale zahteve, ki veljajo za zadevno naročilo. Namen zahteve po transparentnosti je, da za vse ponudnike veljajo enaki pogoji tako v času, ko pripravljajo ponudbe, kot tudi v času, ko naročnik te ponudbe presoja, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi pravil postopka za oddajo javnega naročila je posledično (tudi) zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Ker mora naročnik ravnati strogo v skladu s pravili, ki jih je sam določil, lahko zgolj vnaprej jasno določen postopek oddaje naročila ponudniku jasno in nedvoumno predstavi, na kakšen način bo naročnik oddal javno naročilo, naročniku pa onemogoči naknadno (nedopustno) diskrecijo pri izvedbi postopka. Zahtevi glede splošnega baktericidnega delovanja v najvišji dopustni raztopini 2,5 % pri artiklu št. 4 v sklopu 3 in najnižje možne gramature papirja 17 g/m2 pri artiklu št. 6 v sklopu 4 sta jasni in ju ni mogoče razlagati drugače, kot sta zapisani.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopih 1 (sredstva za stavbno čiščenje), 3 (čistila za kuhinjo) in 4 (papirni higienski material), kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. JN 5/2019-ob 2 z dne 15. 4. 2020. Državna revizijska komisija ob tem ni presojala revizijskih navedb, ki se nanašajo na vprašanje kršitve pravice do vpogleda v ponudbeno dokumentacijo, saj njihova presoja ne bi več vplivala na odločitev, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora pred ponovno presojo ponudb v sklopu 1 izvesti postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe, v sklopih 3 in 4 pa mora upoštevati, da sta ponudnika Kimi, d. o. o., in Inter Koop, d. o. o., predložila ponudbi, v zvezi s katerimi ni izkazano, da izpolnjujeta vse tehnične zahteve naročnika.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem postopku pravnega varstva zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebne priznala stroške za revizijsko takso, in sicer v višini 6.000,00 EUR. Priznane stroške je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, dne 1. 7. 2020
Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana
- IRBIS, d. o. o., proizvodnja, inženiring, trgovina, uvoz, izvoz, Koseze 32C, 6250 Ilirska Bistrica
- Kimi, d. o. o., Planjava 1, 1231 Trzin
- Inter Koop, d. o. o., Zrkovska cesta 97, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran