Na vsebino
EN

018-081/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-081/2020-8
Datum sprejema: 11. 6. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, dr. Mateje Škabar kot članice senata in Sama Červeka kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in namestitev avtomatiziranega laboratorijskega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogarancijskim vzdrževanjem za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potrošnega materiala« v zvezi s predlogom vlagatelja Roche, d. o. o., Stegne 13 g, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Gregor Zupančič, odvetnik v Ljubljani, za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 11. 6. 2020

odločila:

Ugotovi se, da je naročnik zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku (objava 27. 4. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002625/2020-B01, in 28. 4. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 083-195532) 5. 6. 2020 na portalu eRevizija, kar je pred potekom roka za prejem ponudb (10. 6. 2020 ob 10. uri; točka VI.1.2 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega 26. 5. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002625/2020-K03, in 27. 5. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 102-246007), vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 6. 2020 in predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti. Vlagatelj je tudi predlagal, da se izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, pri čemer je navedel, da so določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila nezakonite, »kar ima neposreden vpliv tako na zakonitost nadaljnjega postopka javnega naročanja, z nadaljevanjem postopka pa lahko nastanejo škodljive posledice tako za položaj vlagatelja, kakor tudi za porabo javnih sredstev«.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 845080110-013-20/3 z dne 9. 6. 2020 na portalu eRevizija Državni revizijski komisiji odstopil predlog za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, pri tem pa je navedel, da mu nasprotuje, »saj vlagatelj ni dokazal, izkazal in utemeljil svojih navedb v smislu utemeljenosti kakor to sicer zahteva ZPVPJN, čeprav je trditveno in dokazno breme na njegovi strani, kakor to določa ZPVPJN«.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na svoji strani, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN možnost, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje predlog za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN z mnenjem, da izdaji predlaganega sklepa nasprotuje. Iz navedenega bi bilo mogoče sklepati, da naročnik ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN), temveč je ravnal po drugi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN. Vendar je Državna revizijska komisija tudi ugotovila, da je na portalu eRevizija navedena informacija »09.06.2020« »Naročnik je zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja« (v nadaljevanju: informacija), sklep iz prve alinee drugega odstavka 19. člena ZPVPJN pa na njem ni objavljen. Državna revizijska komisija je naročnika 10. 6. 2020 zaprosila za pojasnilo, ta pa je v dopisu št. 845080110-013-20/4 z dne 10. 6. 2020 izjavil, da v trenutku, določenem za odpiranje ponudb (10. 6. 2020 ob 10.30; točka VI.1.2 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, objavljenega 26. 5. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002625/2020-K03, in 27. 5. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 102-246007), prejetih ponudb ni odprl.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik sicer ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila na način, ki ga določa ZPVPJN, saj ni sprejel sklepa v smislu prve alinee drugega odstavka 19. člena ZPVPJN, vendar to ne spremeni tega, da je nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila zadržal konkludentno, saj 10. 6. 2020 ni odprl prejetih ponudb, čeprav bi to v primeru, da nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ne bi zadržal, lahko storil, ker odpiranje ponudb ni katera izmed aktivnosti iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da ne glede na to, da je naročnik Državni revizijski komisiji v smislu druge alinee drugega odstavka 19. člena ZPVPJN odstopil predlog po 19. členu ZPVPJN, informacija, ki je bila objavljena 9. 6. 2020 na portalu eRevizija, od trenutka, ko naročnik ni odprl prejetih ponudb, ne predstavlja pomotnega vpisa. Glede na naročnikova ravnanja iz postopka oddaje javnega naročila je treba zaključiti, da je naročnik zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je glede na ugotovljeno dejansko stanje izdala sklep, s katerim je ugotovila, da je naročnik zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 11. 6. 2020

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran