Na vsebino
EN

018-080/2020 Luka Koper, d. d.

Številka: 018-080/2020-5
Datum sprejema: 4. 6. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »obnovo upravne stavbe na kontejnerskem terminalu« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GES, d. o. o., Opekarniška cesta 15 c, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič, Dobrajc, Mlinarič, o. p. – d. o. o., Šentjur, zoper ravnanje naročnika Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, Koper (v nadaljevanju: naročnik), 4. 6. 2020

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje naročila za »obnovo upravne stavbe na kontejnerskem terminalu« (objava 14. 2. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000905/2020-E01) se ustavi.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 14. 2. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000905/2020-E01) z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« z dne 5. 5. 2020 obvestil ponudnike, da je izbral ponudbo ponudnika MPi gradnje, d. o. o., Drofenikova ulica 16, Šentjur (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo, ki je bila po merilu ekonomsko ugodnejša ponudba, po katerem se upošteva cena (točka II.5 objave in točka 3.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika, pa je izločil, ker je ugotovil, da ni dopustna.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 14. 5. 2020, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« z dne 27. 5. 2020. Naročnik je s tem dokumentom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, o zahtevi za povrnitev stroškov, ki jih je uveljavljal izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 22. 5. 2020, ki jo je vložil po pooblaščenki, pa ni odločil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2. 6. 2020 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Naročnik je 3. 6. 2020 in 4. 6. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »obnovo upravne stavbe na kontejnerskem terminalu« (objava 14. 2. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000905/2020-E01) ustavila.

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, kar izhaja že s str. 3 izjasnitve o zahtevku za revizijo (drugi odstavek), kjer je izbrani ponudnik navedel, da »se pridružuje vsem navedbam, dejstvom in obrazložitvi naročnika v njegovi odločitvi o oddaji javnega naročila z dne 5. 5. 2020, sploh na strani 1, 2 in 3 te odločitve, kjer naročnik navaja in pravilno argumentira razloge za nedopustnost ponudbe vlagatelja, pri čemer izbrani ponudnik predlaga, da naročnik v tem delu podano obrazložitev naročnika šteje kot hkratno izjasnitev izbranega ponudnika glede zahtevka za revizijo, in sicer kot del njegove trditvene in dokazne podlage, v izogib nepotrebnemu in zamudnemu ponavljanju tam podane vsebine perfektne obrazložitve naročnika«, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 4. 6. 2020

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper,
- Odvetniška družba Gregorovič, Dobrajc, Mlinarič, o. p. – d. o. o., Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur,
- odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič, Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran