Na vsebino
EN

018-022/2020 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-022/2020-10
Datum sprejema: 11. 5. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje storitve tehnične podpore platforme ORACLE in MS SQL«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 5. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu dne 5. 9. 2019 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 006222/2019-W01.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 402-9/2019, z dne 17. 12. 2019, oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku RRC Računalniške storitve d.o.o., Jadranska ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je (sicer prvouvrščena) vlagateljeva ponudba nedopustna, ker za izpolnjevanje pogoja minimalnega certifikata kadra za Oracle platformo ni predložil zahtevanega certifikata Oracle Database 11g Certified Implementation Specialist temveč dva certifikata Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist. Slednja ne pokrivata specialističnih znanj na nivoju podatkovne baze, ki jih vsebuje zahtevan certifikat, zato je bila izbrana dopustna ponudba izbranega ponudnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 24. 12. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (Splošni tehnični pogoji oz. sposobnost - točka 3.6.2 - Pogoji za sodelovanje) zahteval minimalne certifikate kadra Oracle in MS SQL. Za Oracle platformo je zahteval naslednja dva minimalna certifikata: 1. Oracle Database 11g Administrator Certified Associate in 2. Oracle Database 11g Certified Implementation specialist. Vlagatelj zatrjuje, da je predložil dva Oracle certifikata, in sicer: 1. Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (točka 4.2.1 ponudbe) in 2. Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist (točka 4.2.2 ponudbe). Navaja, da mu je naročnik dne 6. 11. 2019 oddal javno naročilo, a je zoper to odločitev izbrani ponudnik vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je med vsebino in obsegom zahtevanega in predloženega certifikata velika razlika in da predloženi certifikat ne pokriva specialističnih znanj na nivoju podatkovne baze, ki jih vsebuje zahtevani certifikat Oracle Database 11g Certified Implementation specialist. Vlagatelj navaja, da je v takratni izjasnitvi pojasnil, da je v zvezi s tem predložil več kot je bilo zahtevano, saj je naročnik v točki 3.6.2 zahteval minimalne certifikate, poleg tega ima pri proizvajalcu Oracle najvišji partnerski status, to je Oracle Platinum status, kar pomeni, da je moral za pridobitev tega statusa opraviti šolanje in pridobiti certifikate najvišje možne stopnje. Naročniku je tudi pojasnil, da zahtevano specialistično znanje za obe področji in nivoja, ki ju pokrivata minimalna certifikata, izpolnjuje že s certifikatom Oracle Database 12c Administrator Certified Professional, zato mu certifikata Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist niti ne bi bilo potrebno predložiti. Kljub navedeni pojasnitvi je naročnik svojo prvotno odločitev razveljavil in javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Vlagatelj še navaja, da zgolj zaradi dejstva, ker je v razdelek 4.2.1 ponudbe predložil certifikat, s katerim je dokazoval izpolnjevanje pogoja za oba Oracle certifikata in ker je v točki 4.2.2 predložil certifikat, ki ga ni bilo potrebno predložiti, njegova ponudba ni nedopustna. Vlagatelj še navaja, da je od proizvajalca opreme Oracle dne 17. 12. 2019 pridobil izjavo, ki potrjuje njegove navedbe oziroma je iz nje razvidno, da je certifikat Oracle Database 12c Administrator Certified Professional certifikat višje kategorije od zahtevanega istovrstnega certifikata Oracle Database 11g Certified Implementation specialist.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 10. 1. 2020, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da certifikat Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist ne izpolnjuje zahteve, saj je naročnik zahteval najmanj certifikat Oracle Database 11g Certified Implementation specialist. Med vsebino in obsegom zahtevanega in predloženega certifikata je razlika tako občutna, da predloženi certifikat nikakor ne izpolnjuje naročnikovih zahtev. Predloženi certifikat Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist ne pokriva specialističnih znanj na nivoju implementacije podatkovne baze, ki jih vsebuje v javnem naročilu zahtevan certifikat Oracle Database 11g Certified Implementation specialist. Poleg tega je naročnik za platformo Oracle zahteval dva certifikata, vlagatelj pa je predložil le en ustrezen certifikat. Izbrani ponudnik še navaja, da iz predložene izjave proizvajalca opreme Oracle izhaja le, da je predloženi certifikat na višjem nivoju, ne pa tudi na istem strokovnem področju. Iz javno dostopnih podatkov o vsebinah certifikatov (iz uradnih spletnih strani Oracle) izhaja, da gre pri predloženem certifikatu dejansko za drugo strokovno področje, ki ne pokriva vseh strokovnih kompetenc, dokazanih s certifikatom Oracle Database 11g Certified Implementation specialist, zato je neustrezen.

Naročnik je z dokumentom št. 402-9/2019, z dne 29. 1. 2019, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Uvodoma ugotavlja, da vlagatelj sam poudarja, da pogoja predložitve certifikata Oracle Database 11g Certified Implementation specialist ne izpolnjuje s certifikatom Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist temveč s certifikatom Oracle Database 12c Administrator Certified Professional. Naročnik vztraja pri ugotovitvi, da vlagatelj s certifikatom Oracle Database 12 c Administrator Certified Professional ne izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije, s katero je bil zahtevan najmanj certifikat Oracle Database 11g Certified Implementation specialist. Naročnik se strinja z izbranim ponudnikom v tem, da izjava Oracla, ki jo je predložil k zahtevku za revizijo, ne dokazuje, da je certifikat Oracle Database 12 c Administrator Certified Professional na višjem nivoju na istem strokovnem področju. Iz navedene izjave izhaja zgolj, da je certifikat Oracle Database 12c Administrator Certified Professional višja stopnja certifikata Oracle Database 11g Certified Implementation specialist. Glede na to, da je 12c novejša različica certifikata 11g, je jasno, da gre za višjo stopnjo certifikata na področju, za katerega se certifikat izdaja. Dejstvo, da se certifikati in pot do njihove pridobitve, torej usposobljenost in veščine, ki jih mora izkazati oseba za prejem certifikata, različni, je razvidno tudi iz priloženega dokumenta Selecting the Best Oracle Database Certification for You - Where to start, iz katerega izhaja, da so predvideni medsebojno različni izpiti/certifikati glede na strokovno področje. Ta različna strokovna področja se delijo v Database Administrator, Database Developer in Implementer. Naročnik še navaja, da navedeno dokazuje tudi s pojasnilom Oracla, ki ga je pridobil 23. 1. 2020. Iz pojasnila je razvidno, da pridobljena certifikata nudita različen nabor veščin in usposabljata za delo na različnih področjih. Čeprav se dopušča možnost, da imata področji administriranja baz podatkov in implementacije nekaj skupnih veščin, pa so izpiti sestavljeni tako, da ne preverjajo enakih veščin in znanj.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba dopustna, saj je zahtevano specialistično znanje kadrov izpolnil s predloženima certifikatoma Oracle Database 12c Administrator Certified Professional.

Revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je ponudba dopustna, kadar ponudnik (med drugim) izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3) in kadar ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Iz citiranih določil ZJN-3 je razvidno, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, pri čemer je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila.

V zvezi z določanjem pogojev za priznanje sposobnosti ZJN-3 določa, da lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (drugi odstavek 76. člena ZJN-3).

Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik zapiše zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnem naročilu gradenj, storitev ali blaga, za katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko gospodarski subjekt kot dokaz za lastno tehnično in strokovno usposobljenost (med drugim) navede tehnično osebje ali tehnične organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tiste, ki so odgovorni za nadzor kakovosti (točka c) osmega odstavka 77. člena ZJN-3), oziroma predloži dokazila o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja (točka f) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Predmet javnega naročila predstavlja celovito vzdrževanje Oracle in MS SQL platforme (načrtovanje, vzdrževanje, posodobitve in odpravljanje napak podatkovnih baz, aplikativnih strežnikov in drugih aplikacij na Oracle in MS SQL platformi), ki je v lasti naročnika. Naročnik je tehnične zahteve, ki se nanašajo na razpisano storitev, navedel v poglavju Tehnična specifikacija. V tem delu razpisne dokumentacije je tudi zapisal, da od izvajalca pričakuje, da bo zagotovil primerno usposobljene strokovnjake za izvedbo razpisanih del.

Naročnik je konkretnejše zahteve, ki se nanašajo na izpolnjevanje kadrovskih pogojev, določil v točki 3.6.2 (Pogoji za sodelovanje), v kateri je med drugim zapisal:

»Potrebni so minimalni certifikati kadra Oracle in MS SQL za Oracle platformo:

Oracle Database 11g Administrator Certefied Associate,
Oracle Database 11g Certified Implementation specialist.«

V obravnavanem primeru dejansko stanje med vlagateljem in naročnikom ni sporno. Vlagatelj in naročnik se strinjata v tem, da je vlagatelj v ponudbi za dva svoja kadra predložil dva certifikata: Oracle Database 12c Administrator Certified Professional in Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist. Vlagatelj zatrjuje, da zahtevano specialistično znanje za obe področji in nivoja, ki ju pokrivata zahtevana minimalna certifikata, izpolnjuje že s certifikatoma Oracle Database 12c Administrator Certified Professional, zato mu certifikatov Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist niti ne bi bilo potrebno predložiti. Nasprotno, naročnik se z vlagateljem ne strinja in navaja, da vlagatelj s predloženima certifikatoma ni izpolnil njegove zahteve, saj ne nudita enakih veščin in znanj kot jih nudita zahtevana certifikata.

Ker Državna revizijska komisija ne razpolaga s potrebnim strokovnim znanjem, se je v zvezi s spornim vprašanjem na podlagi prvega odstavka 32. člena ZPVPJN dne 27. 2. 2020 obrnila na slovensko podružnico podjetja Oracle (Oracle d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, Ljubljana), in ji zastavila vprašanje, ali je zgoraj citirana naročnikova zahteva iz točke 3.6.2 izpolnjena tudi s predloženima certifikatoma Oracle Database 12c Administrator Certified Professional in Oracle Real Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist.

Državna revizijska komisija je dne 8. 4. 2020 odgovor prejela od podjetja Oracle Parkway, Redwood Shores, California (navedeno podjetje se namreč, kar sicer med strankama v tem postopku ni sporno, ne ukvarja zgolj z razvijanjem programske opreme iz razpisanega področja, pač pa v zvezi s tem bdi tudi nad izobraženjem kadrov). Iz prejetega odgovora je razvidno, da certifikati 12c ne vsebujejo treh ciljev, ki jih vsebujejo certifikati 12g in da veliko ciljev iz certifikatov 12c ni zajetih v certifikatih 11g. Iz pojasnila tudi izhaja, da so certifikati 12c na višji ravni od certifikatov 12g, saj zajemajo naprednejša in kompleksnejša področja.

Državna revizijska komisija je odgovor posredovala naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku. Naročnik se je s pojasnilom družbe Oracle strinjal (Državna revizijska komisija je odgovor naročnika prejela dne 22. 4. 2020), vlagatelj se do njega ni opredelil, izbrani ponudnik pa poštne pošiljke še ni dvignil. A ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila (kar pomeni da je odločitev o izbiri postala pravnomočna), pravice in pravne koristi izbranega ponudnika niso bile prizadete.

Ob upoštevanju prejetega odgovora vlagatelj sicer pravilno opozarja, da so certifikati 12c na višji ravni od certifikatov 12g oziroma da se nanašajo na naprednejša in kompleksnejša področja, a ostaja dejstvo, da trije izmed ciljev, ki jih vsebujejo certifikati 11g niso zajeti tudi v certifikatih 12c (vsi cilji iz certifikatov 12c pa niso zajeti v certifikatih 12g) oziroma da so usposobljenost in veščine, ki jih mora izkazati oseba za prejem enega izmed obeh vrst certifikatov, vendarle različni. Ker s strani naročnika zahtevana certifikata ter na drugi strani s strani vlagatelja predložena certifikata nudita različen nabor veščin in torej usposabljata za delo na različnih področjih oziroma iz razloga, ker so izpiti očitno sestavljeni na način, da ne preverjajo povsem enakih veščin in znanj, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo ali (v kolikor je menil, da bi moral naročnik v obravnavanem primeru dopustiti tudi certifikate 12c) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Poleg tega vlagatelj v obravnavanem primeru tudi ni izkoristil možnosti, ki jo ima na podlagi šestega odstavka 29. člena ZPVPJN, in se ni opredeli do navedb naročnika, prav tako se tudi ni izrekel o pojasnilu, ki ga je Državna revizijska komisija pridobila od družbe Oracle Parkway, Redwood Shores, California, in mu je bilo posredovano na podlagi tretjega odstavka 32. člena ZPVPJN (kot je razvidno iz odstopljene dokumentacije je vlagatelj naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 4. 2. 2020, pojasnilo podjetja Oracle pa mu je bilo vročeno dne 15. 4. 2020).

Ker vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik njegovo ponudbo nezakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.Ljubljani, dne 11. 5. 2020Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana,
- S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana,
- odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Kotnikova ulica 28, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran