Na vsebino
EN

018-046/2020 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Številka: 018-046/2020-8
Datum sprejema: 8. 4. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, ter Sama Červeka in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Cevi in cevne armature za visokozmogljivo mobilno črpalno enoto (HCP)«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika GALLUS SM proizvodnja, servis in trgovina d.o.o., Novomeška cesta 17, Šentjernej (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 4. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku naročila male vrednosti, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30. 1. 2020, pod št. objave JN000532/2020-W01.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 18/2020 – JNMV« št. 430-34/2020-15 z dne 25. 2. 2020 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila), predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ARMEX ARMATURE podjetje za proizvodnjo, kooperacijo in trgovino, d.o.o., Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 66, Ivančna Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da je naročnik za vlagateljevo ponudbo ugotovil, da ni dopustna in izbral ponudbo izbranega ponudnika, ki je glede na merilo za oddajo javnega naročila druga ekonomsko najugodnejša in dopustna.

Vlagatelj je z vlogo z dne 27. 2. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da naročnik ni ravnal skladno z določbami lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ko je ponudbo vlagatelja označil kot nedopustno. Navaja, da je k ponudbi predložil dokument »Tehnična specifikacija« (v nadaljevanju: Tehnična specifikacija vlagatelja) iz katerega izhaja, da je pod zaporedno številko 10 ponudil blago (cev): »Dvojak oziroma Y kos tipa Perrot M159 – 2 x V159 (dimenzije M 159/150 mm – 2 x V 159/150 mm)«, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Slednje utemeljuje z navedbami, da je v ponudbeni dokumentaciji navedel slovenski opis ponujenega predmeta, ki je identičen zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podal sliko ponujenega predmeta, dodal tudi opis v angleščini, ime proizvajalca, tabelo z osnovnimi karakteristikami artikla in proizvajalčevo kodo za artikel. Poleg slovenskega opisa je v tehnični dokumentaciji, na podlagi podatkov iz proizvajalčevega kataloga, navedel torej dodatne podatke o ponujeni cevi Y-kos tipa Perrot (v angleščini poimenovana Y-coupling System Perrot). Pojasnjuje, da je oblikoval tudi tabelo, iz katere je razvidno, da ima artikel 2 x V 159 kos in 1 x M 159 kos, kakor je zahteval naročnik in da priložena slika ponazarja izpolnjevanje zahtev (Y kos z enim vhodom in dvema izhodoma). Zatrjuje, da je ponudil ustrezno cev glede na naročnikove zahteve, vendar navaja, da je številka artikla, ki jo je navedel v dokumentu Tehnična specifikacija vlagatelja napačna, ker je pri prepisu številke storil napako. Pravilna številka ponujenega artikla je številka: 2438159159, dodaja še, da naročnik številke artikla niti ni zahteval. V potrditev ustreznosti in skladnosti ponujene cevi s tehničnimi zahtevami naročnika prilaga ponudbo proizvajalca, iz katere izhajajo vsi artikli iz Tehnične specifikacije vlagatelja - v količinah kot jih naroča naročnik, hkrati pa navaja, da ustrezni artikel dokazuje tudi navedba cene za Y kos cev na ponudbenem predračunu.

Naročnik je z dokumentom z dne 28. 2. 2020, skladno s prvim odstavkom 27. člena ZPVPJN, kopijo zahtevka za revizijo posredoval izbranemu ponudniku in ga seznanil s pravico do opredelitve do revizijskih navedb. Iz dokumentacije naročnika izhaja, da v zakonsko določenem roku, niti kasneje, ni prejel odgovora oziroma izjasnitve s strani izbranega ponudnika.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 430-121/2020-3 z dne 12. 3. 2020 zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da iz 3. točke V. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja natančen opis in slikovna opredelitev tehnično ustreznega blaga pod zaporedno številko 10: »Dvojak oziroma Y kos tipa Perrot M159 – 2 x V156, dimenzij M 159/150 mm – 2 x V 159/150 mm«. Zatrjuje, da je pri pregledovanju vlagateljeve ponudbe ugotovil, da ponujeno blago oziroma artikel naveden v dokumentu Tehnična specifikacija vlagatelja pod zaporedno številko 10 ni v skladu s tehničnimi zahtevami določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Pojasnjuje, da je v 3. točki III. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval izkazovanje tehnične ustreznosti s sliko (lahko fotokopija kataloga) in tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj naročnikovim zahtevam. Nadalje zatrjuje, da je vlagatelj ponudil cev Y-coupling System Perrot 1 x M - V - 1 x V (oziroma 1 x M - V teil z 1 x V-teil), proizvajalca HUCOBI GmbH, Bielefeld, Nemčija, tip/artikel številka: 2469159159. Ponujeni artikel ni skladen s tehničnimi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, artikel, ki bi bil skladen z naročnikovimi zahtevami (tj. tip M 159 - 2 x V 159) bi bil artikel navedenega proizvajalca pod številko: 2438159159. Oporeka tudi vlagateljevim navedbam, da je v dokumentu Tehnične specifikacije vlagatelja navedel opis artikla v slovenščini, saj gre zgolj za prepis naročnikovih zahtev, ki pa jih ponujeni artikel ne izpolnjuje. Navedeno potrjuje tudi priložena slika in številka artikla, iz katerih je razvidno, da ponujeno blago ne ustreza zahtevanim karakteristikam (kljub temu, da ima en vhod in dva izhoda). Navaja, da iz ponudbene dokumentacije ni mogel ugotoviti zatrjevane napake pri prepisu številke artikla, predvsem ne zato, ker se tudi slika in opis artikla v ponudbeni dokumentaciji ujemata s cevjo pod navedeno številko artikla. Naročnik je tako pri pregledu ponudbe upošteval ponudbi priloženo sliko in tehnično dokumentacijo ter ugotovil, da ponudba vlagatelja ni skladna s tehničnimi zahtevami, zaradi česar kot neutemeljene zavrača navedbe vlagatelja, da ni ravnal skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbo 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ko je za vlagateljevo ponudbo ugotovil, da ni dopustna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 16. 3. 2020 odstopil dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 19. 3. 2020, skladno s četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN, naročnika pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije, naročnik je dopolnitev odstopil dne 25. 3. 2020.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 18. 3. 2020 opredelil do navedb naročnika tako, da vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da je ponudil natanko takšen predmet kot ga zahteva naročnik. Zatrjuje, da je opis artikla v slovenščini, ki izkazuje ustreznost ponujenega Y-kosa tipa Perrot navedel sam; da je tudi iz priložene slike razvidno, da gre za Y-kos z enim vhodom in dvema izhodoma. Dimenzije in karakteristike vhoda oziroma dveh izhodov so razvidne iz opisa v slovenščini in tabele pod sliko. Navaja, da je pod sliko pomotoma ostal opis v angleščini, ki pa na opis v slovenščini in podatke v tabeli ne vpliva. Poudarja namreč, da že iz opisa v slovenščini in tabele v angleščini izhajajo podatki, ki ustrezajo naročnikovim zahtevam, tak artikel pa je vlagatelj upošteval tudi v ponudbenem predračunu, zato pomotoma navedeni podatki ne vplivajo na pravilno navedene podatke, ki ustrezajo naročnikovim zahtevam.

Po pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno, iz razloga, ker ponujena cev (Dvojak oziroma Y kos) ne ustreza naročnikovim zahtevam.

V obravnavanem primeru je potrebno revizijske navedbe vlagatelja presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, skladno s katero je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede tehnične specifikacije, ki jih oblikuje ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3, le-te naj bi izražale naročnikova pričakovanja glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. S tehničnimi specifikacijami naročnik tako opiše predmet javnega naročanja oziroma točno opredeli zahtevane lastnosti predmeta javnega naročila, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, način delovanja in uporabe, itd. Ker je ponudnik dolžan v ponudbi dokazati, da ponuja blago z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, mora naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določiti tudi način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenega blaga npr. z vzorci, opisi ali fotografijami (prva alineja k) točke osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Predmet predmetnega javnega naročila je dobava cevi in cevne armature za visokozmogljivo mobilno črpalno enoto (HCP). Podrobnejšo specifikacijo naročila je naročnik opredelil v tehničnih specifikacijah.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ugotovila, da je naročnik v 3. točki V. poglavja »Tehnične specifikacije« podrobno določil tehnične zahteve, količino in opis zahtevanega blaga, in sicer je med drugim pod zaporedno številko 10 zahteval cev tipa: »Dvojak oz. Y kos tipa Perrot M159- 2 x V159 (dimenzije: M159/150mm - 2x V159/150 mm)«.

V III. poglavju »Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila« v 3. točki »Tehnični pogoji« je naročnik zahteval, da mora biti ponujeno blago v skladu s tehničnimi in drugimi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot dokazila pa je zahteval: »[..] slika (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnična dokumentacija v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga. […]«.

Iz navedenega izhaja, da je naročnik zahteval, da ponudniki kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga (med drugim tudi cevi Dvojak oziroma Y kosa) – predložijo sliko in tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku z navedbo proizvajalca in tipa ponujenega blaga.

Med strankama ni sporno, potrjeno pa je tudi z vpogledom v ponudbo vlagatelja, da je v okviru ponudbene dokumentacije vlagatelj predložil dokument Tehnična specifikacija vlagatelja, v katerem je navedel ponujeno blago po zaporednih številkah kot izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Med strankama tudi ni sporno, da je vlagatelj v okviru ponujenih artiklov pod zaporedno številko 10 navedel: »Dvojak oz. Y kos tipa Perrot M159 - 2 x V159 (dimenzije: M159/150 mm - 2x V159/150 mm)«, navedeno blago opisal še v angleščini, predložil sliko in navedel proizvajalca ter tip oziroma številko artikla. Med strankama pa je sporno ali je tako ponujeno blago pod zaporedno številko 10 ustrezno naročnikovim zahtevam.

Iz navedb vlagatelja izhaja, da ponujena cev Y kos v celoti ustreza naročnikovim zahtevam, kar izkazuje slovenski opis ponujenega blaga, priložena slika ter tabela z dodatnimi podatki o ponujeni cevi in številu V in M kosov (2 x V 159 in M 159). Hkrati zatrjuje, da angleški opis in številka artikla, ki ju je po pomoti navedel napačno, ne vplivata na dejstvo, da iz ponudbe jasno izhaja, da ponuja naročnikovim zahtevam ustrezno blago. Naročnik pa zatrjuje, da ponujeni predmet pod zaporedno številko 10 ne ustreza zahtevam dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj gre glede na sliko, opis in številko artikla le za podoben predmet, iz ponudbene dokumentacije pa niti ni mogel vedeti, da je vlagatelj pri navedbi številke artikla storil napako in da dejansko ponuja drug predmet.

Državna revizijska komisija je že večkrat ugotovila (prim. odločitev v zadevi št. 018-079/2018, št. 018-196/2019), da je ponudnik tisti, ki je zainteresiran za pridobitev javnega naročila, in je hkrati tudi tisti, ki mu je naloženo breme priprave dopustne ponudbe, ki mora biti (med drugim) skladna tudi z vnaprej opredeljenimi zahtevami naročnika. Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbe se od ponudnika pričakuje še posebej v delu, v katerem predstavlja predmet, kot enega njenih najpomembnejših elementov, ki se veže na tehnične specifikacije in ki jih (razen izjemoma, t.j. pod pogoji, določenimi z ZJN-3 oziroma v primeru, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba), upoštevaje šesti odstavek 89. člena ZJN-3, ni dovoljeno dopolnjevati ali spreminjati. Navedena določba, ki onemogoča posege v predmet ponudbe po roku za oddajo ponudb in s tem predstavlja izjemo od načeloma dopustnega dopolnjevanja, popravljanja ter pojasnjevanja ponudb, urejenega v petem odstavku 89. člena ZJN-3, kaže na posebno težo, ki jo zakon pripisuje ponujenemu predmetu ponudbe. Ponudniki morajo biti zato še posebej pozorni, da ponudijo takšen predmet, kot ga je zahteval naročnik, oziroma so dolžni v tem delu ponudbe ravnati s še posebno skrbnostjo.

V konkretnem primeru je Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ugotovila, da je v okviru Tehnične specifikacije vlagatelja le-ta, pod zaporedno številko 10, ponudil cev: »Y-coupling System Perrot, 1x female – male coupling with 1 x male coupling galvanized, 2 x V - Teil«, proizvajalca Hücobi GmbH, Bielefeld Nemčija, tip/artikel številka 2469159159. Priložil je sliko ponujenega artikla ter dodal tabelo s podatki o ponujeni cevi, iz katere med drugim izhaja število kosov na cevi, in sicer »2 x V - teil 159«, »M - teil 159«.

Kot izhaja iz zgoraj citiranega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik zahteval cev »Dvojak oz. Y kos tipa Perrot M 159 - 2 x V 159«. Državna revizijska komisija je z vpogledom v katalog proizvajalca za ponujeni artikel Y-coupling System Perrot št. 2469159159 (https://cobiparts.com/en/2469), ugotovila, da gre za tip cevi »Y-Stück System Perrot – 1 x M - V - Teil mit 1 x V - Teil« – torej tip cevi: 1 - M - V 159 z V 159 in ne zahtevani tip cevi s karakteristikami: M 159 z 2 x V 159 (ne glede na to, da ima tudi ponujena cev en vhod in dva izhoda). Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v katalog proizvajalca ugotovila tudi, da iz priložene slike v Tehnični specifikaciji vlagatelja, izhaja, da je ponudil cev, ki se ujema ravno s cevjo pod (zatrjevano napačno) številko artikla v ponudbi. Upoštevaje dejstvo, da iz ponudbene dokumentacije (navedbe naziva ponujene cevi, slike, angleškega opisa in navedene številke artikla ponujenega blaga) izhaja, da je vlagatelj ponudil cev tipa 1 - M - V 159 z V 159 in ne zahtevano cev tipa M 159 z 2 x V 159, Državna revizijska komisija na podlagi predloženih dokazil vlagatelja ugotavlja, da ponujena cev ne ustreza zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer navaja, da je pri navedbi številke artikla pomotoma navedel napačno številko 2469159159, saj dejansko ponuja blago istega proizvajalca pod številko artikla 2438159159. Hkrati vlagatelj zatrjuje, da navedba številke artikla v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni bila zahtevana in navaja, da navedena številka artikla in angleški opis, ki je prav tako pomotoma ostal v ponudbeni dokumentaciji, ne vplivata na ostale podatke, ki izkazujejo ustreznost ponujenega predmeta.

Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila, je v obravnavanem primeru iz več delov ponudbene dokumentacije razvidno, da je vlagatelj ponudil tip cevi, ki ustreza (v ponudbi) navedeni številki artikla (2469159159), in sicer to izhaja iz priložene slike, naziva cevi pa tudi iz opisa cevi v angleščini (»1x female –male coupling with 1 x male coupling galvanized, 2 x V – teil«).

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila sicer ni zahteval navedbe številke ponujenega artikla, vendar navedeno ne pomeni, da iz tega razloga morebitna navedba številke, ni upoštevna. V kolikor namreč ponudnik določene podatke vpiše v katerikoli del ponudbene dokumentacije, četudi ti niso bili zahtevani, z vpisom nesporno postanejo del njegove ponudbe. Navedeno velja tudi v konkretnem primeru. Zgolj iz razloga, da je ponudnik storil več (navedel več podatkov), kot je bilo od njega zahtevano, ni mogoče sprejeti stališča, da bi moral naročnik navedbo teh več podatkov, spregledati. Ponudnikova dolžnost je, da ponudbeno dokumentacijo skrbno pripravi skladno z navodili naročnika, da torej v njej navede vse podatke (in glede na zahteve predloži vsa dokazila), na podlagi katerih bo naročnik lahko preveril in ocenil njegovo ponudbo. Ker je natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega (razumno obveščenega in skrbnega) ponudnika (primerjaj npr. odločitev Državne revizijske komisije v zadevah št. 018-112/2018, št. 018-141/2018), je vsakemu posameznemu ponudniku v vsakokratnem postopku oddaje javnega naročila naloženo breme priprave dopustne ponudbe, kar pomeni, da sam nosi posledice neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve omenjene dolžnosti. Upoštevaje navedeno, ni mogoče slediti vlagateljevim navedbam, da »po pomoti« navedeni podatki v angleškem opisu in napačno navedena številka artikla, niso upoštevni.

Tudi v kolikor bi bilo vlagateljeve navedbe glede napake pri zapisu številke ali opisu artikla mogoče razumeti kot zatrjevanje očitne napake v zvezi s katero je, tudi v primeru tehničnih zahtev, skladno s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponudbo možno dopolniti oziroma popraviti (ob izpolnjeni predpostavki, da zaradi popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je očitnost napake potrebno presojati z vidika možnosti njenega odkritja oziroma ugotovitve.

Napaka je očitna le, če jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled, prima facie, kar pomeni, da jo je mogoče ugotoviti neposredno, ne pa šele z dodatnim pojasnjevanjem posameznih okoliščin dejanskega stanja oziroma s preverjanjem pravilnosti le-tega (prim. npr. odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-151/2019). V obravnavanem primeru iz ponudbene dokumentacije na prvi pogled ni bilo razvidno, da je vlagatelj pri navedbi številke artikla storil napako in da dejansko ponuja drugi artikel, saj upoštevaje ostale podatke glede ponujene cevi (naziv cevi, slika, opis v angleščini) brez pojasnjevanja ni bilo mogoče ugotoviti, da gre le za napako v navedbi številke artikla. V kolikor bi bilo vlagatelju ob predstavljenem dejanskem stanju dopuščeno pojasnjevanje oziroma dopolnjevanje ponudbe, bi ta šele naknadno, po poteku roka za prejem ponudb, opredelil ponujeni predmet javnega naročila (artikel št. 2438159159) in svojo ponudbo dopolnjeval v tistem delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kar bi bilo v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ker vlagatelj v obravnavanem delu ni ponudil predmeta z zahtevanimi lastnostmi in gre za del ponudbene dokumentacije v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije, v katere kot je bilo pojasnjeno skladno s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ni dovoljeno posegati (saj ne gre za očitno napako), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ugotovil, da ponudba vlagatelja ni dopustna.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 8. 4. 2020
Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- GALLUS SM proizvodnja, servis in trgovina d.o.o., Novomeška cesta 17, 8310 Šentjernej,
- ARMEX ARMATURE podjetje za proizvodnjo, kooperacijo in trgovino, d.o.o., Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran