Na vsebino
EN

018-042/2020 Elektro Slovenija, d.o.o.

Številka: 018-042/2020-8
Datum sprejema: 16. 4. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Sama Červeka kot člana senata in dr. Mateje Škabar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »Dobava in montaža kompenzacijske naprave SVC/STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro. Grid – izvedba na ključ« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Siemens, d. o. o., Letališka cesta 29 c, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Podjed, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 16. 4. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je:
- zagotovil objavo obvestila o javnem naročilu 17. 10. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007232/2018-E01, in 18. 10. 2018 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 201-457535, pri čemer je iz točke IV.1.1 objav razvidno, da naročila oddaja po postopku s pogajanji s predhodnim javnim razpisom (tj. postopek s pogajanji z objavo v smislu 45. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3),
- pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in v njej v IV. točki določil, da bo postopek oddaje naročila izvedel v treh fazah, ki jih je opisal:
• prva faza obsega prijave za sodelovanje in evalvacijo, pri čemer »po izvedeni evalvaciji prijav se prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali vse zahteve iz razpisne dokumentacije izda odločitev o priznanju sposobnosti za uvrstitev v II. fazo postopka«,
• druga faza obsega povabilo k oddaji tehničnega dela ponudbe (»Po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti v 1. fazi bo naročnik v 2. fazi postopka izbrane kandidate v skladu z 62. čl. ZJN-3 preko e-JN povabil k oddaji tehničnega dela ponudbe …«), komuniciranje, oddajo tehničnega dela ponudb (»Kandidati bodo morali do naknadno razpisanega roka naročniku v skladu z razpisno dokumentacijo iz povabila predložiti tehnični del ponudbe z vsemi ustrezno izpolnjenimi priloženimi obrazci, dokazili in drugo zahtevano dokumentacijo, s ponujenimi tehničnimi rešitvami in komercialnimi pogoji.«) in evalvacijo (»[…] Po odpiranju pravočasno predloženih ponudb bo strokovna komisija naročnika […] (III.) v skladu z razpisnimi pogoji in merili iz povabila k oddaji ponudb ocenila, naročnik pa bo izdal odločitev o priznanju sposobnosti v 2. fazi, v kateri bodo navedeni ponudniki, ki so izpolnili vse zahteve in so uvrščeni v 3. fazo, navedene pa bodo tudi ocene glede na merila v tej fazi. Odločitev prejmejo vsi ponudniki, ki so sodelovali v 2. fazi. […]«),
• tretja faza pa obsega oddajo končnih ponudb (»Po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti v 2. fazi bo naročnik izbrane ponudnike pisno povabil k oddaji končnih ponudb s ponudbeno ceno. V povabilu bo naročnik vnaprej predpisal način pogajanj o ponudbeni ceni. Po končanih pogajanjih o ceni se bo točkovanje cene združilo z oceno ponudbe iz 2. faze in na podlagi tega ugotovilo, katera ponudba je najugodnejša, o čemer bo izdana odločitev o oddaji naročila, katero prejmejo vsi ponudniki, ki so sodelovali v 3. fazi. […]«),
- do roka za prejem prijav (20. 11. 2018, do 10. ure; točka IV.2.2 objav) prejel prijave treh gospodarskih subjektov, med drugim tudi vlagateljevo prijavo,
- z dokumentom »Odločitev o priznanju sposobnosti« z dne 10. 12. 2018 obvestil vse tri gospodarske subjekte, da jim »v I. fazi postopka prizna sposobnost za uvrstitev v II. fazo«,
- s povabilom z dne 20. 5. 2019 vse tri gospodarske subjekte pozval, da predložijo ponudbe, pri čemer je med drugim v:
• III. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da v drugi fazi predložijo ponudbo za splošni in tehnični del, »po pravnomočnosti odločitve o dopustnosti ponudb iz 2. faze postopka in njihovih ocenah glede na merila v 2. fazi postopka - razen ponudbene cene« pa »bo« »ponudnike, ki se bodo uvrstili v 3. fazo postopka, sočasno preko informacijskega sistema e-JN, povabil k predložitvi izhodiščne in končne cene«,
• IV. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil merila, po katerih bo ocenjeval ponudbe, in jih opisal,
- z elektronskim sporočilom z dne 28. 8. 2019 vse tri gospodarske subjekte seznanil, da je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tudi v delu, ki se nanaša na merila (IV. poglavje),
- z dopisom z dne 11. 9. 2019 obvestil vse tri gospodarske subjekte, da je »prestavil rok za oddajo ponudbe v drugi fazi postopka« na 27. 9. 2019 do 10. ure,
- je 27. 9. 2019 sestavil dokument »Zapisnik o odpiranju ponudb« z dne 27. 9. 2019, iz katerega je razvidno, da so se vsi trije gospodarski subjekti, ki jim je naročnik priznal sposobnost v prvi fazi, odzvali na dopis z dne 11. 9. 2019 in predložili ponudbo za tehnični del,
- z elektronskim sporočilom z dne 23. 1. 2020 vsem trem gospodarskim subjektom poslal »pojasnilo za pojasnitev in modifikacijo tehničnih zahtev za SVC-STATCOM, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri pripravi končne cene« (pojasnilo z dne 21. 1. 2020),
- z dokumentom »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 vse tri gospodarske subjekte obvestil, da »se v II. fazi postopka vsem trem ponudnikom prizna sposobnost za uvrstitev v III. fazo in se jim dodeli skladno z merili in kriteriji za ocenjevanje ponudb iz razpisne dokumentacije naslednje število točk in izgub«, ki jih je predstavil v tabeli.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 2. 2020 in predlagal, da se »očitano kršitev odpravi« »bodisi tako, da se v celoti razveljavi Odločitev o priznanju sposobnosti in doseženih točkah po merilih v II. fazi postopka znak 894/MK/MAP2018/0355 z dne 10. 2. 2020, ki je bila opravljena dne 12. 2. 2020, ponudnike pozove k popravku oziroma dopolnitvi ponudb ob upoštevanju spremembe pogojev z dne 21. 1. 2020, ki so jih ponudniki prejeli dne 23. 1. 2020, ter nato ponovno odloči o priznanju sposobnosti ob upoštevanju spremenjenih oziroma dopolnjenih ponudb« »bodisi tako, da Odločitev o priznanju sposobnosti in doseženih točkah po merilih v II. fazi postopka znak 894/MK/MAP2018/0355 z dne 10. 2. 2020, ki je bila opravljena dne 12. 2. 2020, delno razveljavi na način, da razveljavi drugo vrstico tabele, ki je sestavni del izreka odločitve in vsebuje merilo "Evalvacijska cena" in podatke o izgubah v k za izračun končne evalvacijske cene v III. fazi postopka, nato pa v III. fazi postopka ponudnike pozove, da v končni ponudbi navedejo vrednosti izgub ob upoštevanju spremembe pogojev z dne 21. 1 2020, ki so jih ponudniki prejeli dne 23. 1. 2020, ter nato te vrednosti upošteva izračunu končne evalvacijske cen v III. fazi postopka«, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik v tabeli iz dokumenta »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 določil vrednosti, ki jih bo pri ponudbah posameznih gospodarskih subjektov upošteval pri evalvaciji cene v tretji fazi postopka,
- je naročnik že po prejemu ponudb v drugi fazi gospodarskim subjektom 23. 1. 2020 po elektronski pošti poslal »spremembe razpisnih pogojev, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi končne cene«, pri čemer je spremenil tudi točko 3.4.5.1 dokumenta »Request for Proposal in the Technical Specification for Supply and erection of Flexible Compenssation – SVC/STATCOM in Beričevo SS« (v nadaljevanju: dokument »Request«), s čimer je bistveno vplival na postopek evalvacije v drugi in tretji fazi, ne da bi gospodarskim subjektom omogočil, da posodobijo tehnične podatke, podane v drugi fazi postopka, ki so relevantni tudi za tretjo fazo postopka oddaje naročila,
- je »prvotno besedilo v tehničnem delu, ki je bilo tudi podlaga za pripravo ponudb vseh sodelujočih ponudnikov v mesecu septembru 2019, ponudnikom dopuščalo svobodo pri zasnovi sistema določanja izgub in ni vsebovalo nobenih omejitev glede optimizacije v določenih točkah obratovanja«,
- je gospodarski subjekt »pri pripravi tehnične ponudbe lahko upošteval različne optimizacije glede določanja izgub v točkah obratovanja, v katerih se bodo merile izgube (P1, P2, P3, P4 in P5), pri tem pa imel v mislih želeno razmerje med elementi evalvacijske cene«, s spremembo točke 3.4.5.1 dokumenta »Request« pa je odvzel možnost načrtovanja optimizacije, kar »bo imelo vpliv na vrednosti izgub posameznega ponudnika in posledično končno ponudbeno ceno, saj je dodal zahtevo, da način merjenja in izračuna izgub ne sme vplivati na tehnične karakteristike naprave tekom celotnega področja in obdobje obratovanja in ne sme biti nikakor prilagojen samo za namen merjenja izgub v točkah P1, P2, P3, P4 in P5«,
- ta pogoj lahko gospodarski subjekti pri pripravi ponudbe v tretji fazi javnega naročanja upoštevajo le, če jim naročnik omogoči ustrezno prilagoditev podatkov o izgubah, ki so jih podali ob predložitvi ponudbe za drugo fazo,
- spremenjeni pogoji vplivajo na določitev izgub, ki so pomemben del določitve evalvacijske cene, in tako bistveno vpliva na razvrstitev ponudnikov, naročnik pa mora upoštevati vrednosti glede na spremenjene pogoje, saj le tako lahko zagotovi pravilnost,
- je sprememba pogojev z vidika načela transparentnosti javnega naročanja dobrodošla, saj za vse gospodarske subjekte določa enak način načrtovanja sistema za določanje izgub, vendar te spremembe naročnik ni upošteval pri pripravi dokumenta »Odločitev« z dne 10. 2. 2020, zaradi česar je kršil pravila javnega naročanja,
- čeprav je naročnik v dokumentu »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 navedel, da morajo ponudniki spremenjene pogoje upoštevati pri pripravi finančne ponudbe (tretja faza), pa je v tabelo iz tega dokumenta vključil tudi podatek o izgubah, ki so jih gospodarski subjekti navedli na podlagi prvotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in ob tem zapisal, da so to vrednosti izgub, ki se bodo uporabile za izračun evalvacijske cene v tretji fazi postopka, s čimer je ravnal v nasprotju s spremembo pogojev za določanje izgub in je kljub temu da je za tretjo fazo postopka javnega naročanja določil nova pravila za določitev izgub, z izpodbijano odločitvijo vnaprej odločil, kolikšne izgube bo upošteval pri vsakem gospodarskem subjektu,
- naročnik ob pošiljanju spremenjenih pogojev za določanje izgub ni pozval gospodarskih subjektov, da popravijo ponudbe oziroma da jih ponovno določijo glede na spremenjene pogoje,
- naročnik v odločitvi glede druge faze zaradi spremembe pogojev o določanju izgub ne bi smel določati vrednosti izgub, ki jih bo upošteval v tretji fazi, temveč bi moral bodisi pozvati gospodarske subjekte, da ponudbe dopolnijo glede na spremenjene pogoje, bodisi določanje vrednosti odložiti na kasnejši čas (prejem ponudb za tretjo fazo),
- zaradi teh ravnanj ravnal v nasprotju s temeljnimi načeli iz 4., 6. in 7. člena ZJN-3.

Naročnik je s sklepom z dne 28. 2. 2020 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je že v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo določil potek postopka javnega naročanja, merila pa so bila določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za drugo fazo, pri čemer je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tudi razvidno, da se točke po merilih iz druge faze prenesejo v tretjo fazo, postanejo pa tudi »pravnomočno ugotovljene« in se naročnik ne vrača v kakšno prejšnjo zaključeno fazo postopka javnega naročanja, ne odloča pa niti ponovno o sposobnosti niti o dodeljenih točkah iz prejšnje zaključene faze postopka javnega naročanja,
- zaradi drugega odstavka 67. člena ZJN-3 poziv na pojasnitev tehničnih zahtev z dne 21. 1. 2020 ne more predstavljati spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato je treba besedilo »Request for Proposal in the Techincal Specification … is replaced …« presojati vsebinsko oziroma glede na drugi odstavek 67. člena ZJN-3,
- je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v drugi fazi tudi Dokumentacija za razpis oziroma projekt št. R4BE01-A025/522 iz aprila 2019, pri čemer je v točki 3.4.5.1 določeno pet točk (P1, P2, P3, P4 in P5) obratovanja naprave, ki je predmet dobave, pri katerih se merijo električne izgube, ki so predmet meril v drugi fazi postopka javnega naročanja, zaradi česar ni nič spremenjeno v pozivu z dne 21. 1. 2020, pač pa je le dodano, da dizajn oziroma nastavitve naprave ne smejo biti optimirane na način, da bi naprava imela minimalne tehnične izgube samo v merilnih točkah P1, P2, P3, P4 in P5, pri čemer poleg obstoječih pet merilih točk niso določene nove ali dodatne merilne točke, ki bile predmet meril oziroma ocenjevanja v drugi fazi postopka javnega naročanja oziroma s pozivom z dne 21. 1. 2020 ni bilo poseženo v tisti del Dokumentacije za razpis oziroma projekt št. R4BE01-A025/522 iz aprila 2019, ki obravnava električne izgube naprave,
- zapis v pozivu z dne 21. 1. 2020 po neoptimiranju izgub naprave samo za potrebe doseganja minimalnih izgub v enakih merilnih točkah vsebinsko v ničemer ne spreminja Dokumentacije za razpis oziroma projekta št. R4BE01-A025/522 iz aprila 2019 in s tem povezanih meril, ker to ni predmet merjenja ali ocenjevanja ponudb,
- če je vlagatelj pri pripravi ponudbe uporabil optimizacijo, je ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in je ponudil napravo, ki je v celoti skladna z zahtevami, z morebitno optimizacijo pa električne izgube v celotnem obratovanju naprave (tj. izven petih obstoječih merilnih točk) ne bodo manjše, ker te niso predmet ocenjevanja izven obstoječih merilnih mest, ampak bodo enake ali pa kvečjemu večje, kot je navedeno v ponudbi,
- je vlagatelju priznal toliko točk, konkretno električnih izgub, kolikor jih je vlagatelj navedel v ponudbi, v to pa ni posegal s pozivom z dne 21. 1. 2020,
- če vlagatelj ni uporabil optimizacije, potem bo vsota izgub naprave enaka skozi celotno obratovanje naprave in ne optimizirana samo na obstoječih petih merilnih točkah, kar zopet pomeni, da ponudba v celoti izpolnjuje vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da je bilo vlagateljevi ponudbi priznano toliko točk oziroma električnih izgub, kot je navedel v ponudbi,
- če bi Državna revizijska komisija vseeno mislila, da je s pozivom z dne 21. 1. 2020 spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, to ni bistvena sprememba, s katero vlagatelju ni bila povzročena škoda, ta pa tudi ne more biti povzročena, zato to ni kršitev, ki bi lahko bistveno vplivala na oddajo naročila,
- so podatki o električnih izgubah naprave tehnična specifikacija, ker določajo eno izmed njenih (tehničnih) značilnosti, podatki o električnih izgubah pa so tudi merilo, obojega pa ni mogoče spreminjati zaradi šestega odstavka 89. člena ZJN-3,
- če bi vlagatelju omogočil dopolnjevanje ponudbe in spremembo tehničnih specifikacij, bi moral to skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikom omogočiti tudi drugima dvema gospodarskima subjektoma, zaradi česar bi se moral postopek javnega naročanja vrniti na začetek druge faze, kar bi lahko ogrozilo celoten potek javnega naročanja.

Naročnik je kot prilogo dopisoma z dne 3. 3. 2020 in 9. 3. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11. 3. 2020 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je tudi opozoril na oštevilčenje strani sklepa z dne 28. 2. 2020. Vlagatelj je priglasil nadaljnje stroške.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da niti vlagatelju ni sporno, da je naročnik odločil o zahtevku za revizijo, saj je vlagatelj prejel sklep z dne 28. 2. 2020, ki se zaključi s stranjo 5/7 (vloga z dne 10. 3. 2020, str. 2). Strani sklepa z dne 28. 2. 2020 so razen prve strani oštevilčene, in sicer 2/7, 3/7, 4/7 in 5/7. Čeprav naj bi po oštevilčenju strani sklep z dne 28. 2. 2019 imel sedem strani, je iz njegove vsebine razvidno, da jih ima le pet. Pravni pouk sklepa z dne 28. 2. 2019 se namreč začne že na strani 4/7 in konča na strani 5/7, na slednji strani pa sta tudi podpis naročnikovega zakonitega zastopnika in pisarniška odredba. Državna revizijska komisija tako pritrjuje vlagatelju (vloga z dne 10. 3. 2020, str. 2), da je oštevilčenje strani sklepa z dne 28. 2. 2020 napačno, vendar to ne spremeni dejstva, da ga je naročnik seznanil s celotno vsebino sklepa z dne 28. 2. 2020. Vlagatelj torej ni bil prikrajšan pri pripravi opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo iz prve povedi iz šestega odstavka 29. člen ZPVPJN.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik izvaja postopek s pogajanji z objavo (45. člen ZJN-3), pri čemer je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018, ki so jo gospodarski subjekti lahko prevzeli na naročnikovi spletni strani (točka I.3 obvestila o javnem naročilu, ki je bil 17. 10. 2018 objavljen na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007232/2018-E01, in točka VII.2 obvestila o javnem naročilu, ki je bil 18. 10. 2018 objavljen v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 201-457535), razvidno, da je naročnik v 3. točki IV. poglavja določil, da bo postopek javnega naročanja izvedel v treh fazah, pri čemer je prva faza namenjena ugotavljanju sposobnosti, druga in tretja faza pa oddaji ponudb. Naročnik je v 3. točki IV. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 tudi določil, da bo gospodarske subjekte, ki jim bo priznal sposobnosti v prvi fazi, v drugi fazi pozval k oddaji tehničnega dela ponudbe, saj je tretja faza namenjena »oddaji končnih ponudb s ponudbeno ceno«. Naročnik je dokument »Odločitev« z dne 10. 2. 2020, katerega del o navedbi podatka o »izgubi v kW« bo upošteval pri ocenjevanju ponudb po merilu evalvacijska cena je vlagatelj izpodbijal z zahtevkom za revizijo, sprejel že po zaključku prve faze, a še pred začetkom tretje faze. Naročnik je torej dokument »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 sprejel v zvezi z izvajanjem druge faze postopka javnega naročanja. Vlagatelj je navedel, da naročnik ni bil upravičen navesti v dokumentu »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 podatka o »izgubi v kW«, ki ga bo uporabil pri merilu evalvacijska cena, čemur je naročnik nasprotoval.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj ne more uspeti z zatrjevanjem kršitve 4. člena ZJN-3 (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti), saj vlagateljev položaj v postopku javnega naročanja zaradi očitane kršitve tega načela ni prizadet, vlagatelj pa tudi ni eden izmed zagovornikov javnega interesa (drugi odstavek 6. člena ZPVPJN). Je pa treba preizkusiti, ali je vlagateljev položaj v postopku javnega naročanja lahko prizadet zaradi očitanih kršitev 6. in 7. člena ZJN-3.

Naročnik je v 3. točki IV. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 navedel, da bo postopek javnega naročanja potekal v treh fazah, in opisal potek posameznih faz. Naročnik je določil, da je prva faza namenjena ugotavljanju sposobnosti. To fazo postopka javnega naročanja je naročnik že zaključil v letu 2018, saj je rok za prejem prijav potekel 20. 11. 2018 ob 10. uri (točka IV.2.2 objav), zoper odločitev o priznanju sposobnosti, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o priznanju sposobnosti« z dne 10. 12. 2018, pa glede na posredovano dokumentacijo (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN) do 20. 12. 2018, ko je upoštevajoč pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN, ki določa kateri dnevi so delovni, in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, ki glede na dejansko stanje za konkreten primer sporoča, da se v štetje roka ne všteje 10. 12. 2018, ko je bil na portalu javnih naročil pod št. objave JN007232/2018-ODL01 objavljen dokument »Odločitev o priznanju sposobnosti« z dne 10. 12. 2018, ni bil vložen zahtevek za revizijo. Naročnik je zato zaradi zagotavljanja spoštovanja 6. in 7. člena ZJN-3 zavezan upoštevati, kaj je v zvezi s fazami postopka javnega naročanja določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Niti iz III. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 ne izhaja, da je naročnik spremenil razdelitev postopka javnega naročanja v tri faze. Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 izhaja, da gospodarski subjekti v drugi fazi predložijo tehnični del ponudbe, naročnik pa bo ta del ponudb ocenil po merilih. Ta del ponudbe je moral naročnik po spremembi prvotno določenega datuma prejeti do 27. 9. 2019 do 10. ure (dopis z dne 11. 9. 2019). Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 tudi izhaja, da gospodarski subjekti v tretji fazi predložijo (končne ponudbene) cene.

Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe z dne 20. 5. 2019 navedel, da mu je predložen tudi projekt »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS«, v 1. točki II. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 pa je navedel, da se predmet naročila izvede po specifikacijah tega projekta. Ta projekt predstavlja tehnične specifikacije v smislu 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, saj so z njim določene zahtevane značilnosti predmeta naročila (gl. drugo poved iz prvega odstavka 68. člena ZJN-3). V ta projekt je vključena tudi točka 3.4.5.1 Calculation of losses:
»The Tenderer shall provide a summarized loss evaluation of the total proposed SVC/STATCOM system. The summarized losses shall include fundamental frequency losses on all SVC/STATCOM components up to the main 400 kV bus connection and shall in particular include:
1. Main step-up transformer,
2. Interphase Magnetics (e.g. line phase reactors),
3. VSC power electronics,
4. Harmonic filters (if applicable),
5. Control and protection equipment,
6. Converter Cooling and
7. Total auxiliary supply.
The total system losses shall be calculated, assuming an outside temperature of 20 deg. C and with the 400 kV bus voltage at 1.0 pu, at the following operating points:
1. Total system losses, P1 (kW), at full (150 Mvar) inductive output at 11 % of the system operating time t1, calculated as t1 = 11% * 8760 hours,
2. Total system losses, P2 (kW), at (75 %) Mvar inductive output at 72 % of the system operating time, t2, calculated as t2 = 72% * 8760 hours,
3. Total system losses, P3 (kW), at 0 Mvar inductive output at 14 % of the system operating time, t3, calculated as t3 = 14% * 8760 hours,
4. Total system losses, P4 (kW), at (75 %) Mvar capacitive output at 2 % of the system operating time, t4, calculated as t4 = 2% * 8760 hours,
5. Total system losses, P5 (kW), at full (150 Mvar) capacitive output at 1 % of the system operating time, t5, calculated as t5 = 1% * 8760 hours.
As-built SVC/STATCOM losses should be based on factory measurements and calculations.«

Naročnik je v IV. poglavju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 določil merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, ki je sestavljeno iz sedmih meril:
o evalvacijska cena (83 točk),
o suha atmosfera (2 točki),
o čista proizvodnja (1 točka),
o odzivni čas in čas poravnave (8 točk),
o podnapetostno obratovanje (4 točke),
o konstrukcija brez filtrov THD (1 točka)
in
o dokazljivost časov z meritvami (1 točka).
Enako izhaja iz sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, s katerimi je naročnik seznanil gospodarske subjekte z elektronskim sporočilom ki jim ga je poslal 28. 8. 2019 ob 13.37. Ponudbe lahko prejmejo največ točk (83 od skupnih 100) po merilu evalvacijska cena, ki ga je naročnik opisal:
»Evalvacijska cena = Cena ponudnika + Cena izgub + Cena vzdrževanja
Izgube se izračunajo na podlagi standarda IEEE 1031 (za SVC/STATCOM) in IEC 62751 (za konvertor).
Ponudnik v ponudbi navede izgube svojega sistema kot celote.
Skupne izgube transformatorja in lastne rabe se evaluirajo (evaluacijska cena) in prištejejo ponudbeni ceni.
Evaluacijska cena se izračuna po formuli:
CE = CP + CIZG + CVZ
CP Cena ponudnika
CIZG = Letna energija izgub (Wloss) x 0,05 €/kWh x 30 let
CVZ Cena vzdrževalne pogodbe po specifikaciji za 5 let
Wloss = uravnotežen izračun letnih izgub (iz DZR)
V primeru, da bodo dodatne zahteve glede napajalne moči (lastna raba) višje od ponudbenih vrednosti, se bo cena pogodbenih del znižala za (0,05%) za vsako odstopanje enega kW od ponudbene vrednosti. V primeru, da bodo izgube transformatorja višje od ponudbenih vrednosti, se bo cena pogodbenih del znižala za (0,05%) za vsako odstopanje enega kWh od ponudbene vrednosti.«

Naročnik je 23. 1. 2020 ob 8.43 poslal gospodarskim subjektom elektronsko sporočilo, h kateremu je predložil dokument »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020, ki v 4. točki vsebuje besedilo:
»Requirements in the section 3.4.5.1 of the Request for Proposal in the Technical Specification for Supply and erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS:
As-built SVC/STATCOM losses should be based on factory measurements and calculations.
Is replaced by the following text.
As-built SVC/STATCOM losses should be based on factory measurements and calculations. The design to reach minimum losses shall fully comply with the technical specification along the complete operating range and should not in any way be optimized just for operations at minimum losses in operating points P1, P2, P3, P4 and P5.«
Naročnik je v elektronskem sporočilu, ki ga je poslal 23. 1. 2020 ob 8.43, tudi navedel, da »morajo ponudniki upoštevati« »pojasnilo za pojasnitev in modifikacijo tehničnih zahtev za SVC-STATCOM« (tj. dokument »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020) »pri pripravi končne cene«.

Čeprav je naročnik 23. 1. 2020 ob 8.43, torej po poteku roka za prejem tehničnega dela ponudb in pred sprejemom odločitve, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev« z dne 10. 2. 2020, gospodarskim subjektom poslal elektronsko sporočilo skupaj z dokumentom »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020, »ki ga morajo ponudniki upoštevati pri pripravi končne cene«, ta dokument z dne 21. 1. 2020 pa vsebuje sporni del točke 3.4.5.1 projekta »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS« (tj. poved, ki ni bila – vsaj izrecno ne – zapisana v prvotni točki 3.4.5.1 projekta »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS«), točka 3.4.5.1 projekta »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS« neposredno ne vpliva na besedilo merila iz IV. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019, saj je besedilo merila evalvacijska cena in zato tudi tisti del, ki se nanaša na »Cen[o] izgub« (»CIZG«), ostalo enako, enak pa je tudi obseg točk, ki ga lahko prejme ponudba po merilu evalvacijska cena. Sporni del točke 3.4.5.1 projekta »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS« se nanaša na tehnične specifikacije v smislu 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Drugo vprašanje je, ali sporni del točke 3.4.5.1 projekta »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS« vpliva na merilo evalvacijska cena v delu, ki se nanaša na merilo »Cena izgub«, posredno prek svojega pomena.

Že upoštevajoč 3. točko IV. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 so bili gospodarski subjekti seznanjeni, da bodo morali v drugi fazi »predložiti tehnični del ponudbe z vsemi ustrezno izpolnjenimi obrazci, dokazili in drugo zahtevano dokumentacijo, s ponujenimi tehničnimi rešitvami in komercialnimi pogoji« in bo naročnik ta del ponudb ocenjeval, v tretji fazi pa bodo gospodarski subjekti ponudili cene in bo naročnik ocenjeval ponudbe še glede cene. Vsebinsko enako je določeno tudi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 enako razvidno, da elementi ponudbe, ki niso cena, niso element, ki bi se oblikoval šele v tretji fazi. Čeprav je merilo evalvacijska cena torej lahko uporabljivo šele v tretji fazi, pa je treba tudi upoštevati, da v delu, ki se nanaša na »Cen[o] izgub«, vključuje element »Letna energija izgub (Wloss)«, ki pa ni cenovni element (kot sta to »Cena ponudnika« – »CP« in »Cena vzdrževalne pogodbe po specifikaciji za 5 let« – »CVZ«), temveč je element, povezan s tehničnimi specifikacijami (v smislu 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3) in torej tehničnim delom ponudbe, ki omogoča izračun ene izmed cen, ki se jo upošteva v merilu evalvacijska cena. To glede na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 o delitvi postopka javnega naročanja na tri faze omogoča zaključek, da so morali gospodarski subjekti do 27. 9. 2019 do 10. ure in torej do poteka roka za prejem tehničnega dela ponudbe naročnika seznaniti, koliko znaša »Letna energija izgub (Wloss)«. Naročnik je s tem, ko je v dokument »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 vključil podatek o »izgubi v kW«, ki ga bo uporabil pri merilu evalvacijska cena, vključil element, ki, kot že navedeno, ne pomeni cene. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj ni navedel, da je naročnik za vlagatelja v dokumentu »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 navedel podatek, ki ne izhaja iz tehničnega dela ponudbe, ki ga je vlagatelj predložil do 27. 9. 2019 do 10. ure, ko je potekel rok za prejem tehničnega dela ponudb, oziroma da ga je navedel napačno.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik do 27. 9. 2019 do 10. ure, ko je potekel rok za prejem tehničnega dela ponudb, ni prejel nobenega zahtevka za revizijo, ki bi napadal točko 3.4.5.1 projekta »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS«, kot je bila sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v elektronskem sporočilu, ki ga je poslal 23. 1. 2020 ob 8.43 gospodarskim subjektom, navedel, da »morajo ponudniki upoštevati« »pojasnilo za pojasnitev in modifikacijo tehničnih zahtev za SVC-STATCOM« (tj. dokument »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020) »pri pripravi končne cene«, enako pa izhaja iz dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020 (gl. zadnjo stran), kar bi lahko odprlo vprašanje, ali je naročnik po tem, ko so morali gospodarski subjekti do 27. 9. 2019 do 10. ure predložiti tehnični del ponudbe, sploh smel posegati v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije (torej v projekt »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS«), ker so bile te osnova za pripravo tehničnega dela ponudbe, vendar je vlagatelj navedel (gl. zahtevek za revizijo, str. 6), da ne izpodbija »sprememb[e] pogojev« »v smislu revizije razpisne dokumentacije« in torej ni izpodbijal točke 3.4.5.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020. Neodvisno od vprašanj, povezanih z roki po ZPVPJN, Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj ni uveljavljal, da naročnik ne bi smel izdati dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020 ali da bi ta pomenil nedovoljeno ravnanje. Vlagatelj je namreč uveljavljal zgolj to, da bi moral naročnik zaradi dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020 omogočiti gospodarskim subjektom, da bodisi še v drugi fazi navedejo nove podatke o izgubah bodisi te podatke navedejo v tretji fazi, ne pa da upošteva podatke, kot jih je navedel v dokumentu »Odločitev« z dne 10. 2. 2020. Državna revizijska komisija se glede na to, kaj in kako je navedel vlagatelj, ne strinja z njim.

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 ni razvidno, da se je naročnik v drugi ali tretji fazi zavezal pogajati o elementih, ki so povezani s tehničnimi specifikacijami (v smislu 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3), in torej o tehničnem delu ponudbe. Vlagatelj je na več mestih v zahtevku za revizijo (prim. str. 6, 7 in 8) uveljavljal, da bi moral naročnik pozvati gospodarske subjekte k »popravku ali dopolnitvi ponudb«. Če je treba to vlagateljevo navedbo razumeti kot sklicevanje na institut iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, je kljub dejstvu, da je ta institut določen kot naročnikova možnost in ne dolžnost, treba opozoriti, da ni namen tega instituta, da bi se ga lahko uporabljalo glede na sporno dejansko stanje, saj je iz dokumenta »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 razvidno, da naročnik ni uveljavljal, da je kaj manjkalo v tehničnem delu vlagateljeve ponudbe, pa niti ne v tehničnem delu ponudb drugih gospodarskih subjektov. Ker se podatki o »Letn[i] energij[i] izgub (Wloss)« nanašajo na elemente ponudbe, ki so vezani na tehnične specifikacije, bi bilo to, kar je vlagatelj navedel, treba razumeti kvečjemu v smislu potrebe po določitvi novega roka za predložitev tehničnega dela ponudb, kar pa bi bil očitek v smislu zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, za katerega je treba upoštevati rok iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Vendar vlagatelj ni dokazal, da je pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper domnevno nezakonito opustitev določitve novega roka za predložitev tehničnega dela ponudb zaradi točke 3.4.5.1, kot izhaja iz dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020. Vlagatelj je namreč vložil zahtevek za revizijo šele 21. 2. 2020 po pošti priporočeno, naročnik pa ga je seznanil z dokumentom »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020 že z elektronskim sporočilom, ki ga je poslal 23. 1. 2020 ob 8.43 in ga je vlagatelj nesporno prejel (gl. elektronsko sporočilo, ki ga je vlagatelj prejel 23. 1. 2020, priloženo kot priloga zahtevku za revizijo). Med tema datumoma je več kot deset delovnih dni, kar je rok, ki je določen v prvem odstavku 25. člena ZPVPJN. Res je sicer, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pravočasno po prejemu dokumenta »Odločitev« z dne 10. 2. 2020, vendar je ta pravočasnost vezana na četrti odstavek 25. člena ZPVPJN. Poleg tega vlagateljevo stališče (zahtevek za revizijo, str. 6), da je pričakoval, da bo naročnik v tretji fazi omogočil, da gospodarski subjekti »podajo novo vrednotenje izgub glede na spremenjen pogoj merjenja in izračuna«, izhaja iz drugačnega tolmačenja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj tretja faza omogoča le določanje cen oziroma cenovnih elementov, ne pa elementov, ki so povezani s tehničnimi specifikacijami (v smislu 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3), in torej tehničnega dela ponudbe. Vlagatelj bi moral torej upoštevati, kako je naročnik že v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in kasneje tudi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 razdelil postopek javnega naročanja na tri faze z določeno vsebino in ravnanji. Z vložitvijo zahtevka za revizijo v roku iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN zoper dokument »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020 bi Državna revizijska komisija lahko sicer tudi ugotavljala, ali je naročnik sploh smel posegati v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije (torej v projekt »DZR: Supply and Erection of Flexible Shunt Compensation – SVC/STATCOM in Beričevo SS«), ker so bile te osnova za pripravo tehničnega dela ponudbe.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da vlagateljevo opozarjanje na opustitev možnosti določitve novega oziroma drugačnega podatka o »Letn[i] energij[i] izgub (Wloss)« po vsebini (glede na to, da je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 16. 10. 2018 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20. 5. 2019 razvidno, da se v tretji fazi omogoča le določanje cen oziroma cenovnih elementov, ne pa elementov, ki so povezani s tehničnimi specifikacijami, in torej tehničnega dela ponudbe) pomeni, da je prepozno glede na prvi odstavek 25. člena ZPVPJN uveljavljal pravno varstvo po prejemu dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020. Četudi se vlagatelj strinja z vsebino točke 3.4.5.1, kot je bila navedena v dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020 (zahtevek za revizijo, str. 6), to v ničemer ne vpliva na to, da bi moral domnevno nezakonito opustitev določitev novega roka uveljavljati v desetih delovnih dneh po prejemu dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je v dokument »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 vključil podatek o »izgubi v kW«, ki ga bo uporabil pri merilu evalvacijska cena (v delu, ki se nanaša na merilo »Cena izgub« – »CIZG«), vključil element, ki zaradi svoje narave (ni cenovni element) in načina, kako se ocenjuje ponudbe po merilu evalvacijska cena, ki ni točkovan. Točkovana bo namreč le evalvacijska cena z upoštevanjem vseh treh cen, ki jo sestavljajo. Vendar zgolj dejstvo, da je naročnik v dokument »Odločitev« z dne 10. 2. 2020 vključil podatek o »izgubi v kW«, ki ni točkovan, ker to ne more biti, ne spremeni tega, da je gospodarske subjekte seznanil s tem, kateri podatek bo upošteval pri ocenjevanju po merilu evalvacijska cena. Vlagatelj je sicer opozoril (zahtevek za revizijo, str. 7) na problematičnost teh vrednosti z vidika 6. in 7. člena ZJN-3 glede na dokument »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020, vendar je treba upoštevati, da so v tretji fazi predmet pogajanj (predložitve ponudb) le cenovni elementi, ki bodo ocenjevani (tudi upoštevajoč podatek »Letna energija izgub (Wloss)«, ki je element, vezan na tehnični del ponudbe), te vlagateljeve navedbe pa do prejema končne odločitve o morebitni izbiri ponudbe določenega gospodarskega subjekta (torej oddaji naročila) po vsebini pomenijo utemeljitev spornosti opustitve roka za določitev novega oziroma drugačnega podatka o »Letn[i] energij[i] izgub (Wloss)« po prejemu dokumenta »Clarification of technical requirements for the simulation models« z dne 21. 1. 2020, za kar je Državna revizijska komisija že ugotovila, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo prepozno glede na prvi odstavek 25. člena ZPVPJN.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija (ne da bi ugotavljala, ali vlagatelj izkazuje aktivno legitimacijo po prvi alinei prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 16. 4. 2020

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Podjed, o. p., d. o. o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana,
- ABB inženiring, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
- Kolektor IGIN, d. o. o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana - Črnuče,
- Kolektor CPG, d. o. o., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran