Na vsebino
EN

018-047/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-047/2020-9
Datum sprejema: 21. 4. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sukcesivne dobave identifikacijskih kartic in potrošnega materiala za njihovo izdelavo«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Četrta pot, d. o. o., Planina 3, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 4. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 13. 2. 2020, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, dne 20. 12. 2019 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN008827/2019-W01. Dne 6. 2. 2020 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« (dokument št. 430-428/2019-9 z dne 6. 2. 2020), iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku ID SHOP, d. o. o., Litostrojska cesta 44D, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 13. 2. 2020, vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev, vezanih na vsebino predmeta naročila. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita naslednje pomanjkljivosti:

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji za artikel pod zaporedno številko 8 zahteval varnostni certifikat CC EAL 6+. Vlagatelj v ponudbi izbranega ponudnika tega certifikata ni našel.
- Naročnik je za postavki 7 in 8 zahteval veljaven certifikat proizvajalca ISO-9001:2000. Izbrani ponudnik je predložil certifikat dobavitelja kartic LUX-IDent, s. r. o., ne pa proizvajalca, ki sploh ni imenovan. Podjetje LUX-IDent, s. r. o., ne proizvaja končnih PVC kartic, temveč proizvaja le sestavine za dele kartic in značke, končne kartice pa nabavlja pri proizvajalcih kartic in jih samo preprodaja. To izhaja tudi iz izjave podjetja LUX-IDent, s. r. o., kjer se predstavlja kot dobavitelj, ne pa kot proizvajalec kartic.
- Naročnik je za postavki 7 in 8 zahteval dokazilo, da se proizvodnja kartic izvaja v eni od držav EU ali NATO. Izbrani ponudnik je podal izjavo, da pogoja porekla kartice ne more izpolniti, ker naj bi dražji del kartice predstavljal čip, ki se proizvaja na Kitajskem in Tajvanu. Naročnik ni spraševal o poreklu kartice, ampak o državi proizvodnje, izbrani ponudnik pa se je namerno izognil odgovoru, ker se proizvodnja kartice izvaja na Kitajskem in jo podjetje LUX-IDent, s. r. o., dobavlja preko Češke izbranemu ponudniku. Izraz »proizvodnja kartic« je jasen in pomeni proizvodno lokacijo, kjer se izdela končna kartica, ki jo sestavljajo čip, modul, antena in PVC telo, ne pa poreklo ali lokacijo proizvodnje posameznih sestavnih delov. Izbrani ponudnik tako ni dokazal, da se proizvodnja kartic izvaja v eni od držav EU ali NATO.
- Naročnik je za postavki 7 in 8 zahteval dokazilo, da je proizvajalec elektronskih vezij (NXP) v obdobju zadnjih treh let njegov izvajalec za implementacijo elektronskih vezij v kartice. Izbrani ponudnik je predložil dokazilo, da je dobavitelj kartic podjetje LUX-IDent, s. r. o., uradni pogodbeni zastopnik NXP. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ne more v lastnem imenu podajati izjave za drugo pravno osebo. Naročnik je potrdilo zahteval od proizvajalca kartic, ne pa od dobavitelja. Dobavitelj ne izvaja implementacije elektronskih vezij v kartice, ampak jih samo dobavlja.
- Naročnik je za postavki 7 in 8 zahteval dokazilo, da je proizvajalec kartic dejansko dobavitelj kartic ponudniku. Izbrani ponudnik je na poziv naročnika navedel dobavitelja kartic podjetje LUX-IDent, s. r. o., ne pa proizvajalca kartic, kar pomeni, da ni dostavil zahtevanega dokazila.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 25. 2. 2020 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik navaja, da navedbe o tem, da podjetje LUX-IDent, s. r. o., ni proizvajalec, ne držijo. Proizvajalci so tudi licenčni partnerji NXP in izpolnjujejo vse pogoje glede certifikatov. Kartica je sestavljena iz več sestavnih delov in od prvega do zadnjega procesa nikoli ne zapusti EU. Podjetje LUX-IDent, s. r. o., ima poslovne partnerje, vendar kartico na koncu prodajo kot svoj produkt.

Naročnik je s sklepom z dne 13. 3. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na posamezne revizijske očitke:

- Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil tehnično dokumentacijo za artikel pod zaporedno številko 8, iz katere je jasno razvidno, da ima ponujeno mikrovezje SmartMX3 zahtevani varnostni certifikat CC EAL 6+, kar je naročnik preveril tudi na spletni strani proizvajalca vezja.
- Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil zahtevan veljaven certifikat ČSN EN ISO-9001:2016, iz katerega izhaja tudi, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., med drugim proizvajalec predmetnih kartic.
- Iz ponudbene dokumentacije je razvidno, da ima proizvajalec LUX-IDent, s. r. o., proizvodnjo kartic na Češkem, iz česar je razvidno, da se proces izdelave izvaja v EU. Naročnik je ob preverjanju podatkov dobil tudi zagotovilo od proizvajalca, da bo kompleten proces proizvodnje izveden v EU.
- Iz predloženega certifikata izbranega ponudnika izhaja, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., proizvajalec predmetnih kartic.
- Naročnik je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., tudi proizvajalec in ne le dobavitelj kartic. Na poziv naročnika je izbrani ponudnik predložil izjavo proizvajalca LUX-IDent, s. r. o., naročnik pa je glede na posredovano dokazilo ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje tehnično zahtevo.

Naročnik je dne 16. 3. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 30. 3. 2020 pozvala k dodatnim pojasnilom in dokumentaciji glede vprašanja, kje bo izbrani ponudnik zagotovil proizvodnjo naročenega blaga. Dodatna pojasnila in dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 3. 4. 2020 in jih posredovala vlagatelju.

Vlagatelj se je do prejetih pojasnil naročnika izjasnil z vlogo z dne 16. 4. 2020.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne razpisne dokumentacije, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Ravnanje naročnika s ponudbo izbranega ponudnika je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko (med drugim) preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, in da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. način delovanja in uporabe, stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki predpisujejo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik tehnične zahteve določil v V. poglavju razpisne dokumentacije (Tehnične specifikacije), v katerem je v točki 2.1 v tabeli naštel opremo, ki je predmet tega naročila. V 7. in 8. točki tabele je naročnik zahteval naslednjo opremo:

7. Kartice cr-79/cr-80 Mifare DESfire EV2 8k,
8. Kartice cr-79/cr-80 Mifare NXP SmartMX3.

Posebne zahteve za posamezne kose opreme je naročnik določil v točki 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije, v kateri je med drugim določil naslednje zahteve:

- artikel pod zaporedno številko 8 mora imeti varnostni certifikat CC EAL 6+,
- proizvajalec kartic mora imeti veljaven certifikat ISO-9001:2000,
- proizvodnja kartic se mora izvajati v eni izmed držav EU ali NATO,
- proizvajalec elektronskih vezij (NXP) mora biti v obdobju zadnjih treh let (2017-2019) njegov izvajalec za implementacijo elektronskih vezij (NXP) v kartice,
- proizvajalec kartic mora biti poslovni partner oz. dobavitelj kartic ponudniku.

Za izkazovanje navedenih zahtev je naročnik v točki 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije predvidel naslednja dokazila:

- varnostni certifikat CC EAL 6+,
- veljaven certifikat proizvajalca ISO-9001:2000,
- dokazilo, da se izdelava – proizvodnja kartic izvaja v eni od držav EU ali NATO,
- dokazilo, da je proizvajalec elektronskih vezij (NXP) v obdobju zadnjih treh let (2017-2019) njegov izvajalec za implementacijo elektronskih vezij (NXP) v kartice,
- dokazilo, da je proizvajalec kartic dejansko dobavitelj kartic ponudniku.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da ob vpogledu v dokumentacijo v ponudbi izbranega ponudnika ni našel varnostnega certifikata CC EAL 6+, je treba najprej opozoriti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo sploh ne zatrjuje, da izbrani ponudnik navedenega certifikata nima, temveč navaja le, da ga sam v ponudbi ni našel. Vlagatelj mora v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Dejstvo, da določenega dokumenta vlagatelj ob vpogledu v ponudbo ni našel, ne more biti relevantno pri presoji dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika, temveč je lahko relevantna le okoliščina, ali izbrani ponudnik tak certifikat ima ali ne. Ne glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v tehnično dokumentacijo ponudbe izbranega ponudnika in ugotovila, da iz dokumenta »NXP® secure microcontroller SmartMX®3 P71D321« izhaja, da ponujeni artikli izbranega ponudnika imajo pridobljen varnostni certifikat CC EAL 6+. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju v zahtevku za revizijo ni uspelo izkazati, da ponujeni artikli izbranega ponudnika ne bi imeli pridobljenega varnostnega certifikata, zaradi česar revizijski zahtevek v tem delu ni utemeljen.

Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil certifikat dobavitelja kartic LUX-IDent, s. r. o., ne pa proizvajalca kartic, ki naj sploh ne bi bil imenovan. Kot navaja vlagatelj, naj bi podjetje LUX-IDent, s. r. o., ne proizvajalo končnih PVC kartic, temveč proizvaja le sestavine za dele kartic in značke, končne kartice pa nabavlja pri proizvajalcih kartic in jih samo preprodaja.

V zvezi z vprašanjem, ali je podjetje LUX-IDent, s. r. o., zgolj dobavitelj kartic ali pa jih tudi proizvaja, je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je ta predložil certifikat ČSN EN ISO 9001:2016. Iz certifikata je razvidno, da se nanaša na podjetje LUX-IDent, s. r. o., pri čemer je slednje v certifikatu označeno kot »razvijalec, proizvajalec in prodajalec RFID transponderjev in izvedenih produktov«. Pregled dokumentacije v ponudbi izbranega ponudnika torej ne potrjuje revizijskih navedb, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., zgolj dobavitelj kartic, saj je iz certifikata razvidno, da je tudi proizvajalec. Da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., tudi proizvajalec kartic, je razvidno tudi iz dodatne dokumentacije, ki jo je v postopku preverjanja ponudbe izbranega ponudnika pridobil naročnik. Tako je iz spletnih strani podjetja LUX-IDent, s. r. o., razvidno, da je slednje proizvajalec produktov in da se celotna proizvodnja izvaja na Češkem. Iz ponudbe izbranega ponudnika in dodatno pridobljene dokumentacije je torej razvidno, da podjetje LUX-IDent, s. r. o., ni zgolj preprodajalec oz. dobavitelj kartic, temveč jih tudi proizvaja. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika in dodatno pridobljena dokumentacija s strani naročnika ne potrjujeta vlagateljevih navedb, da certifikat, ki ga je predložil izbrani ponudnik, ne izpolnjuje naročnikove zahteve, v skladu s katero so bili ponudniki dolžni predložiti certifikat proizvajalca kartic.

Vlagatelj se v zahtevku za revizijo sklicuje na izjavo podjetja LUX-IDent, s. r. o., z dne 31. 1. 2020, v kateri slednje navaja, da je neposredni dobavitelj RFID kartic izbranemu ponudniku. V zvezi s to izjavo Državna revizijska komisija ugotavlja, da jo je izbrani ponudnik na poziv naročnika predložil kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve, da je proizvajalec kartic dejansko dobavitelj kartic ponudniku (5. alineja točke 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije). Izbrani ponudnik torej s to izjavo dokazuje, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., kot proizvajalec kartic tudi dejansko njegov dobavitelj kartic oz. da mu kartice tudi neposredno dobavlja. Navedene izjave zato ni mogoče razlagati izven konteksta, v katerem je bila podana (torej za izkazovanje zahteve, da je proizvajalec kartic tudi dejanski dobavitelj kartic), in je ni mogoče razumeti na način, kot to zatrjuje vlagatelj, in sicer da naj bi izkazovala, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., zgolj dobavitelj kartic. V izjavi podjetje LUX-IDent, s. r. o., kot proizvajalec kartic izjavlja le, da kartice dobavlja izbranemu ponudniku, kar je bila ena izmed zahtev naročnika. Ker pa iz predloženega certifikata kot tudi iz spletnih strani podjetja LUX-IDent, s. r. o., izhaja, da je slednje tudi proizvajalec kartic, vlagateljevim navedbam, da izbrani ponudnik ni predložil certifikata proizvajalca kartic, ni mogoče slediti.

Vlagatelj dalje v zahtevku za revizijo navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi podal izjavo, da pogoja porekla kartice ne more izpolniti, ker naj bi dražji del kartice predstavljal čip, ki se proizvaja na Kitajskem in Tajvanu. Prav tako zatrjuje, da se proizvodnja kartice izvaja na Kitajskem in jo podjetje LUX-IDent, s. r. o., zgolj dobavlja preko Češke izbranemu ponudniku.

V zvezi s temi navedbami se Državna revizijska komisija sklicuje na ugotovitve, ki jih je že podala pri obravnavi prejšnjih navedb. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil certifikat, iz katerega izhaja, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., »razvijalec, proizvajalec in prodajalec RFID transponderjev in izvedenih produktov«. Iz spletnih strani podjetja LUX-IDent, s. r. o., na katere se sklicuje naročnik, je dalje razvidno, da ima podjetje LUX-IDent, s. r. o., kot proizvajalec kartic celotno proizvodnjo organizirano na Češkem. Poleg tega je naročnik v postopku preverjanja ponudbe izbranega ponudnika prejel tudi elektronsko sporočilo predstavnika podjetja LUX-IDent, s. r. o., iz katerega je razvidno, da je slednji potrdil, da se proizvodnja izdelkov, ki jih naročnik naroča v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, izvaja v državah EU. Na podlagi vpogleda v navedeno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in dodatno predloženo dokumentacijo Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve, da se izdelava – proizvodnja kartic izvaja v eni od držav EU ali NATO.

Vlagatelj se glede navedb, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve v zvezi s krajem proizvodnje kartic, sklicuje na njegovo izjavo z dne 15. 1. 2020, podano v ponudbi, v kateri izbrani ponudnik navaja, da ne more zagotoviti porekla EU in NATO, saj oba zahtevana čipa izhajata iz Tajvana in Kitajske in sta originalna NXP produkta. Kot je v izjavi še navedel izbrani ponudnik, ne more zagotoviti porekla iz EU, četudi je antena ali kartica v celoti izdelana v EU. Kot v zahtevku za revizijo ugotavlja že sam vlagatelj, se navedena izjava nanaša na poreklo nekaterih sestavnih delov kartice, ne pa na samo proizvodnjo celotnega produkta. Po mnenju vlagatelja je izbrani ponudnik podal navedeno izjavo »domnevno zato, ker se dejanska proizvodnja kartice izvaja na Kitajskem in jo podjetje LUX Ident dobavlja preko Češke izbranemu ponudniku«. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da vlagatelj zanje ni predložil nobenih dokazov oz. da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika in dodatno pridobljene dokumentacije izhaja, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., proizvajalec kartic, da ima proizvodnjo organizirano na Češkem in da lahko zagotovi proizvodnjo v državah EU. Dejstvo, da nekateri sestavni deli kartic ne izvirajo iz držav EU oz. NATO, ne more vplivati na ugotovitev, da se proizvodnja kartic izvaja v državah EU oz. NATO v smislu zahteve naročnika. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti poreklo vseh sestavnih delov kartic iz držav EU ali NATO, temveč je zahteval, da se »proizvodnja kartic izvaja v eni od držav EU ali NATO«. V primeru, če bi naročnik zahteval poreklo vseh sestavnih delov kartic iz držav EU ali NATO, bi moral zahtevo v razpisni dokumentaciji zapisati drugače. Zahtevo, kakor je zapisana v 3. alineji točke 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije, je zato mogoče razlagati tudi na način, da lahko posamezni sestavni deli kartic izvirajo izven držav EU ali NATO, pod pogojem, da je končna proizvodnja kartic izvedena v državi EU ali NATO. Ponudnik, ki zagotovi, da se bo končna proizvodnja kartic izvajala v eni izmed držav EU ali NATO, četudi nekateri sestavni deli izvirajo iz drugih držav, torej izpolni zahtevo naročnika, kakor je zapisana v predmetni razpisni dokumentaciji. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal, da podjetje LUX-IDent, s. r. o., ne izvaja končne proizvodnje kartic v državah EU ali NATO, so njegove navedbe, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve iz 3. alineje točke 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije, neutemeljene.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik tudi ne izpolnjuje zahteve, da je proizvajalec elektronskih vezij (NXP) v obdobju zadnjih treh let njegov izvajalec za implementacijo elektronskih vezij v kartice, saj je naročnik takšno potrdilo zahteval od proizvajalca kartic, ne pa od dobavitelja, poleg tega pa je izbrani ponudnik predložil lastno izjavo, česar po mnenju vlagatelja ne bi smel, saj ne bi smel podajati izjav za tretjo pravno osebo.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je izbrani ponudnik za izpolnjevanje zahteve, da je proizvajalec elektronskih vezij (NXP) v obdobju zadnjih treh let (2017-2019) njegov izvajalec za implementacijo elektronskih vezij (NXP) v kartice, predložil lastno izjavo z dne 15. 1. 2020, v kateri je navedel, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., dobavitelj kartic in da je uradni pogodbeni zastopnik NXP že več kot pet let.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je naročnik zahteval potrdilo od proizvajalca kartic, ne pa od dobavitelja, Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal, da podjetje LUX-IDent, s. r. o., ne bi bilo proizvajalec kartic. Nasprotno, kot je bilo že ugotovljeno, je iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika in dodatne dokumentacije razvidno, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., tudi proizvajalec kartic. Vlagateljeve navedbe, da dokazilo izbranega ponudnika za izpolnjevanje obravnavane zahteve ni ustrezno, ker naj se ne bi nanašalo na proizvajalca kartic, so zato neutemeljene.

V zvezi z navedbami, da izbrani ponudnik ne bi smel podati lastne izjave za tretjo pravno osebo, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja kot naročilo male vrednosti. Gre za postopek, ki ga lahko naročnik glede na prvi odstavek 47. člena ZJN-3 uporabi v primeru naročila blaga, za katerega glede na vrednost v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije. Tretji odstavek 47. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo, pri čemer naročniku ne glede na drugi odstavek 89. člena ZJN-3 ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. Iz navedenih določil ZJN-3 je razvidno, da lahko ponudniki v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti izpolnjevanje posameznih zahtev ali pogojev izkažejo s predložitvijo lastnih izjav, ki jih naročniku ni treba posebej preverjati, razen če dvomi v resničnost navedb. Izjava izbranega ponudnika, da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., uradni pogodbeni zastopnik NXP že več kot pet let, zato zgolj zato, ker jo je podal izbrani ponudnik sam, glede na tretji odstavek 47. člena ZJN-3 ne more biti neustrezna.

Vlagatelj tudi pri zadnji revizijski navedbi, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve, da je proizvajalec kartic dejansko dobavitelj kartic ponudniku, zatrjuje, da je predložena izjava podjetja LUX-IDent, s. r. o., neustrezna, ker naj slednje ne bi bilo proizvajalec kartic, temveč le dobavitelj. Vlagateljeve navedbe so tudi v tem delu, upoštevajoč že zapisane ugotovitve, neutemeljene. Dejstvo, da je izbrani ponudnik v izjavi uporabil izraz »dobavitelj« oz. da je podjetje LUX-IDent, s. r. o., uporabilo izraz »direct supplier«, na navedeno ne more vplivati. Kot je bilo že pojasnjeno, je izbrani ponudnik navedene izjave predložil kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve, da je proizvajalec elektronskih vezij v obdobju zadnjih treh let njegov izvajalec za implementacijo elektronskih vezij) v kartice (4. alineja točke 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije), ter kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve, da je proizvajalec kartic dejansko dobavitelj kartic ponudniku (5. alineja točke 2.2 V. poglavja razpisne dokumentacije). Izraz »dobavitelj« je torej treba razumeti v kontekstu izpolnjevanja navedenih zahtev. Ker pa, kar je bilo tudi že pojasnjeno, iz predloženega certifikata, iz spletnih strani podjetja LUX-IDent, s. r. o., in iz elektronskega sporočila predstavnika podjetja LUX-IDent, s. r. o., izhaja, da je slednje tudi proizvajalec kartic, vlagateljevim navedbam, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih dokazil za proizvajalca kartic, ni mogoče slediti.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika kršil določila ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 21. 4. 2020


Predsednica senata
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- Četrta pot, d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj
- ID SHOP, d. o. o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran