Na vsebino
EN

018-026/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-026/2020-11
Datum sprejema: 27. 3. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, dr. Mateje Škabar kot članice senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nega rane in oskrba stome«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Interpart, d. o. o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Veršič – Peršič, o. p., d. o. o., Štefanova 13a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 3. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 21. 1. 2020, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 30. 1. 2019 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN000482/2019-B01. Dne 9. 1. 2020 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila« (dokument št. 845080110-106-18 z dne 8. 1. 2020), iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo v sklopu 64 »Antitrombotične nogavice za nepokretne bolnike, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo prejemati antikoagulantne terapije« dodelil ponudniku Mitral, d. o. o., Kolodvorska ulica 1, Kamnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev v sklopu 64 je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 21. 1. 2020, vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj naj ne bi izpolnjevala vseh tehničnih zahtev. Vlagatelj navaja, da je naročnik v okviru odgovorov na portalu javnih naročil določil dve tehnični zahtevi, in sicer zahtevo, da morajo imeti antitrombotične nogavice cirkumferentno tkanje, ter zahtevo, da morajo antitrombotične nogavice klinično dokazano prevenirati globoko vensko trombozo. V zvezi s prvo tehnično zahtevo vlagatelj navaja, da antitrombotične nogavice, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, nimajo cirkumferentnega tkanja. Takšno tkanje ni le okroglo in brez šivov, temveč so pri tem na edinstven način vpletene niti elastana po nogavici, kar zagotavlja, da kompleksnejši profili oz. primerni pritiski ostanejo na pravih mestih noge in je onemogočeno prekomerno raztezanje nogavic po dolžini. Če nogavica ni tkana cirkumferentno, se po raztegu ne vrne več v prvotno obliko. Če nogavico, ki jo ponuja izbrani ponudnik, poljubno raztegnemo, graduirani padajoč profil od gležnja proti stegnu izgubi svojo funkcijo, saj izvaja kompresijo na napačnih mestih, nogavica pa posledično ne nudi primerne antitrombotične zaščite. V zvezi z drugo tehnično zahtevo pa vlagatelj navaja, da za nogavice Mediven Thrombexin 18, ki jih ponuja izbrani ponudnik, ne obstajajo klinične študije, ki bi nedvomno dokazovale, da dokazljivo preprečujejo nastanek globoke venske tromboze. Ker preveniranje globoke venske tromboze za nogavice izbranega ponudnika ni bilo klinično dokazano, te ne izpolnjujejo tehnične zahteve. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji naročila razveljavi v delu, ki se nanaša na sklop 64, in da se spremeni tako, da se naročilo dodeli vlagatelju, oz. da se predmetni postopek oddaje javnega naročila delno razveljavi v delu, ki se nanaša na sklop 64, postopek javnega naročanja pa ponovi. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 27. 1. 2020 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik navaja, da je iz vsebine raziskav, ki jih je podal naročniku z vsemi karakteristikami, razvidno, da ponujene antitrombotične nogavice izpolnjujejo tehnične zahteve. To izhaja iz dokumenta »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)«. Poleg tega dokumenta je izbrani ponudnik naročniku posredoval tudi dokument »Compression profiles of antiembolic stockings«, ki prav tako izkazuje tehnično primernost blaga. Ta dva dokumenta kažeta tudi na to, da je vlagatelj ponudil slabše blago. Izbrani ponudnik je naročniku predložil tudi dokument »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery«, iz katerega izhaja klinično dokazovanje blagodejnih učinkov ponujenega blaga. Nogavica, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ima tehniko zagotavljanja pravilno padajočih pritiskov od gležnja proti stegnu, tako da je pri gležnju večji pritisk, ki pada proti stegnu, to pa zaradi pospeševanja venske krvi od noge proti srcu. Nogavica vlagatelja tega ne zagotavlja, zato je neustrezna. Klinična študija vsebuje raziskavo nogavic, ki ju ponujata vlagatelj in izbrani ponudnik, raziskave pa pokažejo, da je bilo manj pojavov venske tromboze pri nogavici izbranega ponudnika kot pri nogavici vlagatelja. Smisel cirkumferentnega tkanja je, da nogavica na različnih delih različno pritiska na nogo, od gležnja proti stegnu. Klinična raziskava, ki jo je predložil izbrani ponudnik, potrjuje njegovo nogavico kot boljšo. Izbrana nogavica je izdelana cirkumferentno, o čemer pričajo tehnični podatki, ki jih je predložil izbrani ponudnik. Nogavica ne izgubi prvotne oblike in nudi primerno antitrombotično zaščito. Izbrani ponudnik še navaja, da nogavica, ki jo je ponudil vlagatelj, ne izpolnjuje dveh zahtev, in sicer dvosmerna elastičnost ter zaključni silikonski trak za indikacijo pravilne velikosti, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo zavrniti. Izbrani ponudnik predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 10. 2. 2020 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je izbrani ponudnik ponudil antitrombotične nogavice Mediven Thrombexin 18 proizvajalca Medi. Izpolnjevanje tehničnih zahtev je naročnik preveril na podlagi vzorca, ki ga je izbrani ponudnik predložil na podlagi poziva. Iz vzorca je razvidno, da izbrane nogavice nimajo vzdolžno potekajočega šiva po nogavici, kar pomeni, da so pletene na ustrezen način. Cirkumferentno tkanje pomeni, da se nogavica dobro prilagaja obsegom noge in omogoča padajoče pritiske od gležnja proti stegnu. Da so ponujene nogavice tkane cirkumferentno, kaže tudi študija »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)«. Kar se tiče dokaza, da morajo nogavice klinično dokazano prevenirati trombozo, je iz prospektov, ki jih je predložil izbrani ponudnik, razvidno, da so nogavice tromboprofilaktične oz. antitrombembolične in da torej prevenirajo globoko vensko trombozo, kar je tudi klinično dokazano. Naročnik je na portalu javnih naročil pojasnil, da je predložitev kliničnih študij le zaželena, zato je sam preveril, ali je za nogavico izbranega ponudnika klinično dokazano, da prevenira globoko vensko trombozo. Ugotovil je, da iz javno objavljenih študij jasno izhaja, da imajo nogavice izbranega ponudnika biomehanične lastnosti, ki so potrebne za tromboprofilakso. Iz povzetka ene izmed kliničnih študij »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« je razvidna učinkovitost nogavic Mediven Thrombexin 18. Nogavice izpolnjujejo tako zahtevo po cirkumferentnem tkanju kot tudi zahtevo po klinično dokazanem preveniranju globoke venske tromboze.

Naročnik je dne 13. 2. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 13. 2. 2020 opredelil do naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnikovo pojasnilo o cirkumferentnem tkanju napačno, saj odsotnost šiva kaže le na to, da so nogavice brezšivne. Naročnikova trditev, da cirkumferentno tkanje pomeni, da se nogavica dobro prilega obsegom noge in omogoča padajoče pritiske od gležnja proti stegnu, je po mnenju vlagatelja sporna, saj se vse nogavice prilegajo obsegom noge. Nikjer v prospektnem gradivu ni mogoče najti podatka, da gre pri ponujenih nogavicah za cirkumferentno tkanje. V študiji »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« nikjer ni navedeno, kakšen je način proizvodnje nogavic v smislu cirkumferentnega pletenja. V zvezi s študijami, na katere se sklicuje naročnik, vlagatelj navaja, da študija »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« ni klinična študija, temveč poročilo, v katerem primerjajo deklarirane pritiske nogavic z izmerjenimi. Iz izmerjenih pritiskov ne izhaja, da nogavice Mediven Thrombexin 18 preprečujejo globoko vensko trombozo. Pri dokumentu »Compression profiles of antiembolic stockings« ne gre za klinično študijo, temveč za poročilo, ki preverja pritiske različnih nogavic, poleg tega pa ne obravnava na razpisu ponujenih nogavic Mediven Thrombexin 18. Dokument »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery« pa ne dokazuje učinkovitosti pri prevenciji globoke venske tromboze, temveč zgolj primerja različne tipe nogavic, pri čemer ne obravnava ponujenih nogavic Mediven Thrombexin 18.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 26. 2. 2020 pozvala, naj ji posreduje dodatna pojasnila o tem, iz katerih delov dokumentov, na katere se sklicuje, je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev glede cirkumferentnega tkanja in preprečevanja venske tromboze. Prav tako ga je pozvala, naj pojasni, ali so dokumenti, na katere se sklicuje, klinične študije, in ali se nanašajo na isti proizvod, kot ga je ponudil izbrani ponudnik.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 2. 3. 2020 posredoval vlogo, v kateri je označil, iz katerih delov dokumentov oz. strokovnih člankov je razvidno izpolnjevanje zahteve glede cirkumferentnega tkanja. V zvezi z zahtevo glede preprečevanja venske tromboze naročnik pojasnjuje, da se v pregledu študij, ki preučujejo pojavnost venske tromboze pri pacientih z ali brez antitrombotičnih nogavic, pojavnost globoke venske tromboze z uporabo nogavic giblje okoli 9 %, brez uporabe nogavic pa okoli 20 %. Glede na študijo »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery« je pojavnost globoke venske tromboze z uporabo nogavic medi thrombexin 2,15 %, kar je bistveno nižje od povprečja, iz česar se vidi antitrombotično delovanje. Naročnik pojasnjuje, da sta dokumenta »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« in »Compression profiles of antiembolic stockings« biomehanični študiji, ki jih običajno izvajajo v laboratorijih, ker jih ne morejo v kliničnem okolju, so pa pri njih sodelovali klinični praktiki. V zvezi s proizvodom, ki ga ponuja izbrani ponudnik, pa naročnik navaja, da je bil Medi thrombexin climax v preteklosti marketinški naziv izdelka Mediven Thrombexin 18 za angleško govoreče trge, ime pa je zdaj poenoteno in se na vseh trgih uporablja naziv Mediven Thrombexin 18.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 9. 3. 2020 posredoval vlogo, s katero se je opredelil do naročnikovih dodatnih pojasnil, ki jih je ta posredoval v vlogi z dne 2. 3. 2020. Vlagatelj v vlogi navaja, da naročnik ni odgovoril na vprašanje glede cirkumferentnega tkanja, temveč se je le splošno skliceval na besedilo dokumenta »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)«, ki ni klinična študija, ampak raziskava. Iz označenih delov, na katere se sklicuje naročnik, ne izhaja, da je nogavica izbranega ponudnika pletena cirkumferentno oz. se ne nanašajo na nogavico Mediven Thrombexin 18. Vlagatelj navaja tudi, da iz rumeno označenih delov dokumenta »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« izhaja, da jih je označil avtor »jurek«, na podlagi česar vlagatelj sumi, da je vlogo sestavil izbrani ponudnik. Vlagatelj nadaljuje, da naročnik primerja dve različni klinični študiji, ki uporabljata različno metodologijo, zaradi česar rezultati niso primerljivi, vrednosti pa so vzete iz konteksta. Vlagatelj navaja, da so študije, ki jih omenja naročnik, neustrezne in zastarele, in vztraja pri navedbah, da ni kliničnih študij, ki bi za nogavice izbranega ponudnika dokazovale prevencijo globoke venske tromboze. Vlagatelj še navaja, da ni seznanjen s poimenovanjem nogavic izbranega ponudnika, vendar pa naročnik ni predložil dokazov glede različnega poimenovanja istih nogavic.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne razpisne dokumentacije, ko je ugotovil, da antitrombotične nogavice, ki jih ponuja izbrani ponudnik v sklopu 64 »Antitrombotične nogavice za nepokretne bolnike, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo prejemati antikoagulantne terapije«, izpolnjujejo tehnične zahteve glede cirkumferentnega tkanja in preprečevanja globoke venske tromboze.

Ravnanje naročnika s ponudbo izbranega ponudnika je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko (med drugim) preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, in da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. način delovanja in uporabe, stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki predpisujejo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik na 11. strani razpisne dokumentacije določil splošne strokovne zahteve, ki veljajo za vse sklope, na 12. strani razpisne dokumentacije pa še posebne strokovne zahteve, ki veljajo za posamezne skupine izdelkov. V nadaljevanju razpisne dokumentacije je naročnik določil posebne strokovne zahteve, ki veljajo za posamezne sklope, pri čemer je za proizvode iz sklopa 64 zahteval, da zagotavljajo enostavno nameščanje ter enostavno in hitro določanje pritiska pod materialom. Tehnične zahteve za posamezne sklope je naročnik zapisal tudi v tabeli ponudbenega predračuna, v kateri je za sklop 64 določil: »Dvosmerna elastičnost, z zaključnim silikonskim trakom za indikacijo pravilne velikosti. Sestavljene iz elastana in poliamida. So brez lateksa.«

Kot je razvidno s portala javnih naročil, je naročnik posamezne tehnične zahteve določil tudi v okviru odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov. Tako je za sklop 64 dne 26. 2. 2019 na vprašanje št. 45, ali zahteva antitrombotične nogavice, ki imajo cirkumferentno tkanje, ki preprečuje, da bi nogavice lezle z nog in s tem ohranijo primerne pritiske na primernih mestih, dajo oporo žilnim zaklopkam in ne povzročajo staz na različnih mestih, odgovoril pritrdilno. Nadalje je istega dne na vprašanja št. 36, 37 in 38, ali zahteva antitrombotične nogavice z razbremenilnim femuralnim žepom, ki s tem prevenirajo stazo femuralnih žil, ali zahteva kakovostno in funkcionalno enakovredne nogavice, kot jih uporablja že sedaj in imajo Siegel profil, ter ali zahteva antitrombotične nogavice s pritiski 18 mmHg – 14 mmHg – 8 mmHg – 10 mmHg – 8 mmHg, za katere je klinično dokazano, da prevenirajo nastanek trombov, odgovoril:

»Zahtevajo se nogavice, ki klinično dokazano prevenirajo trombozo.«

Ker se v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji, je treba pritrditi vlagatelju, da so morali ponudniki v sklopu 64 ponuditi proizvod, ki (med drugim) izpolnjuje naslednji tehnični zahtevi:

- ponujene antitrombotične nogavice morajo imeti cirkumferentno tkanje, ki preprečuje, da bi nogavice lezle z nog in s tem ohranijo primerne pritiske na primernih mestih, dajo oporo žilnim zaklopkam in ne povzročajo staz na različnih mestih,
- ponujene antitrombotične nogavice morajo klinično dokazano preprečevati trombozo.

V zvezi s tehnično zahtevo glede cirkumferentnega tkanja vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da cirkumferentno tkanje ni le okroglo tkanje brez šivov, temveč so pri tem tkanju na edinstven način vpletene niti elastana po nogavici, kar zagotavlja, da kompleksnejši profili oz. primerni pritiski ostanejo na pravih mestih noge, zaradi česar je onemogočeno prekomerno raztezanje nogavic po dolžini. Če nogavica ni tkana cirkumferentno, se raztegne in se ne povrne več v prvotno obliko, taka pa naj bi bila po mnenju vlagatelja tudi nogavica izbranega ponudnika. Naročnik nasprotno navaja, da nogavice izbranega ponudnika nimajo vzdolžno potekajočega šiva po nogavici, kar pomeni, da so pletene na ustrezen način, cirkumferentno tkanje pa pomeni, da se nogavica dobro prilagaja obsegom noge in omogoča padajoče pritiske od gležnja proti stegnu. Naročnik se ob tem sklicuje tudi na študijo »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)«, iz katere naj bi bilo razvidno, da so ponujene nogavice izbranega ponudnika tkane cirkumferentno.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju »Splošne zahteve, ki veljajo za vse sklope« od ponudnikov zahteval, da ponujene proizvode natančno opišejo in navedejo strokovno tehnične podatke, iz katerih mora biti razvidno, da ponujeni izdelki izpolnjujejo vse strokovne zahteve. Prav tako je naročnik zahteval, da ponudniki za vse ponujene proizvode predložijo originalen ali natisnjen kataloški material, iz katerega je nedvoumno razviden opis proizvoda. V zvezi z zahtevo, da morajo ponujene antitrombotične nogavice klinično dokazano preprečevati trombozo, pa je naročnik na portalu javnih naročil dne 11. 2. 2019 na vprašanje, ali v sklopu 64 zahteva vsaj 3 klinične neodvisne študije, ki dokazujejo učinkovitost ponujenih nogavic, odgovoril, da so te zaželene. Iz citiranih določb razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da v ponudbi opišejo ponujene proizvode, pri čemer mora iz opisa izhajati izpolnjevanje zahtev, predložiti pa morajo tudi kataloški material. Iz dikcije, da so klinične študije zaželene, pa je razvidno, da so ponudniki lahko predložili tudi klinične študije, ni pa to bila njihova dolžnost.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v sklopu 64 opisal ponujene proizvode, pri čemer je navedel, da gre za antitrombotične nogavice s cirkumferentnim tkanjem, pri katerih je dokazana učinkovitost z neodvisnimi kliničnimi študijami. Nogavice povečajo pretok krvi za 130 %, pranje je na 70 stopinj celzija, imajo razbremenilni žep na poplitealnem in femuralnem predelu, inspekcijsko odprtino na stopalu in silikonski trak. Nogavice ne vsebujejo latexa. Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil tudi kataloški material, v katerem so navedeni podatki o ponujeni nogavici Mediven Thrombexin 18.

Naknadno je naročnik glede tehnične ustreznosti nogavice izbranega ponudnika pridobil tudi strokovne članke, na katere se sklicuje v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, in sicer »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery«, »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« ter »Compression profiles of antiembolic stockings«. V zvezi z navedeno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za strokovne članke, katerih predmet so strokovni preizkusi antitrombotičnih nogavic različnih blagovnih znamk, med njimi tudi nogavic, ki jih ponujata izbrani ponudnik in vlagatelj. Članek »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery« predstavlja klinično študijo, članka »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« in »Compression profiles of antiembolic stockings« pa sta biomehanični laboratorijski študiji, ki so ju izvedli strokovnjaki – klinični praktiki. Gre torej za strokovne študije, ki so jih izvajali strokovnjaki in iz katerih izhajajo strokovne ugotovitve o posameznih znamkah antitrombotičnih nogavic. Ker članki predstavljajo strokovne študije, v katerih so na podlagi kliničnih in laboratorijskih preizkusov predstavljene ugotovitve strokovnjakov o lastnostih posameznih antitrombotičnih nogavic, Državna revizijska komisija ni sledila predlogu vlagatelja, naj izvede strokoven pregled ponujenih nogavic, saj je ocenila, da že navedeni članki, v katerih so predstavljene ugotovitve strokovnjakov, predstavljajo strokovno podlago za oceno ustreznosti ponujenih antitrombotičnih nogavic. Strokovni članki, ki jih je pridobil naročnik, pa ne potrjujejo vlagateljevih revizijskih navedb o tem, da antitrombotične nogavice Mediven Thrombexin 18 ne izpolnjujejo tehničnih zahtev glede cirkumferentnega tkanje in prevencije globoke venske tromboze, kar bo obrazloženo v nadaljevanju.

V zvezi z zahtevo, da morajo biti antitrombotične nogavice tkane cirkumferentno, se naročnik sklicuje na članek »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se navedeni članek nanaša na preizkus štirih znamk antitrombotičnih nogavic, in sicer Comprinet pro (BSN Medical), T. E. D. (Covidien), Cambren C (Hartmann) in Mediven Thrombexin 18 (medi). Članek opisuje način proizvodnje preizkušenih antitrombotičnih nogavic in navaja, da gre za krožno pletene nogavice. Med proizvodnjo nogavic se vstavi elastična nit z določeno napetostjo ter kompresijske niti iz elastana, katerih prednost je visoka elastičnost, zaradi večje elastičnosti pa imajo antitrombotične nogavice večji cirkumferentni spekter. Iz članka izhaja, da morajo cirkumferentne nogavice zagotavljati konstantno padajoče pritiske od gležnja proti stegnu, po meritvah, ki so jih izvedli v okviru laboratorijske študije, pa je bilo ugotovljeno, da nogavice Mediven Thrombexin 18 navedeno lastnost zagotavljajo. Iz članka »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« je torej razvidno, da so ponujene nogavice izbranega ponudnika pletene cirkumferentno in da posledično zagotavljajo padajoče pritiske, zaradi česar je mogoče slediti naročniku, ki navaja, da ponujene nogavice izbranega ponudnika izpolnjujejo zahtevo glede cirkumferentnega tkanja.

Vlagatelj v vlogi z dne 9. 3. 2020, s katero se je opredelil do dodatnih naročnikovih pojasnil, navaja, da dokument »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« ni klinična študija. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija pojasnjuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi morala biti tehnična zahteva glede cirkumferentnega tkanja izkazana s kliničnimi študijami. Takšno navodilo je bilo podano le pri tehnični zahtevi, da morajo ponujene antitrombotične nogavice klinično dokazano preprečevati trombozo. Dejstvo, da dokument »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« ni klinična študija, zato ne more vplivati na presojo izpolnjevanja zahteve glede cirkumferentnega tkanja. Bistveno je, da gre za strokovni članek oz. laboratorijski preizkus, iz katerega izhaja, da so preizkušene nogavice (torej tudi nogavica izbranega ponudnika) tkane cirkumferentno in da zagotavljajo padajoče pritiske. Tudi sicer je treba opozoriti, da je naročnik zahtevo glede cirkumferentnega tkanja določil v kontekstu vprašanja, postavljenega na portalu javnih naročil, to pa se je glasilo, ali zahteva antitrombotične nogavice, ki imajo cirkumferentno tkanje, ki preprečuje, da bi nogavice lezle z nog in s tem ohranijo primerne pritiske na primernih mestih, dajo oporo žilnim zaklopkam in ne povzročajo staz na različnih mestih. Kot je bilo že zapisano, iz članka »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« izhaja, da so nogavice pletene cirkumferentno, da vtkane elastične niti zagotavljajo visoko elastičnost, da imajo nogavice večji cirkumferentni spekter in da zagotavljajo konstantno padajoče pritiske od gležnja proti stegnu. Ker, kot pojasnjuje naročnik, nogavice izbranega ponudnika tudi nimajo vzdolžno potekajočega šiva po nogavici, ni mogoče ugotoviti, da ne bi izpolnjevale zahteve naročnika, kot je bila podana na portalu javnih naročil.

Državna revizijska komisija se tudi ne more strinjati z navedbami, ki jih je vlagatelj podal v vlogi z dne 9. 3. 2020, da naročnik ni odgovoril na zastavljeno vprašanje oz. da se sklicuje na besedilo članka, ki se nanaša na antitrombotične nogavice na splošno. Kot je bilo že zapisano, se članek »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« nanaša na preizkus štirih nogavic različnih proizvajalcev, med njimi tudi nogavic, ki jih ponujata izbrani ponudnik in vlagatelj. Opis cirkumferentne proizvodnje nogavic se torej logično nanaša na nogavice, ki so predmet preizkusa, ne pa na nogavice na splošno. Ni jasno, zakaj bi članek opisoval način proizvodnje nogavic, če se ta ne bi nanašal na nogavice, ki so bile predmet preizkusa. Če opisani način proizvodnje za posamezne nogavice, ki so bile predmet testiranja, ne bi veljal, bi bilo to posebej navedeno, kot npr. pri nogavicah, ki jih ponuja vlagatelj, kjer je opisano določeno odstopanje pri načinu proizvodnje. Ker za nogavice izbranega ponudnika v članku ni podatkov, da bi način njihove proizvodnje odstopal od opisanega, je mogoče zaključiti, da se tudi nogavice izbranega ponudnika proizvajajo s cirkumferentnim tkanjem, da se pri tem vstavijo niti iz elastana za visoko elastičnost in da takšen način posledično zagotavlja konstantno padajoče pritiske od gležnja proti stegnu. Ta dejstva so iz članka nedvomno razvidna. Na podlagi navedenega je mogoče zaključiti, da je naročnik v predmetnem postopku pravnega varstva izkazal, da nogavice, ki jih ponuja izbrani ponudnik, izpolnjujejo zahtevo glede cirkumferentnega tkanja.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da iz rumeno označenih delov besedila članka »Biomechanical Characterisation of medical thrombosis prophylaxis stockings (MTPS)« izhaja, da bi jih lahko označil tudi izbrani ponudnik, kar naj bi kazalo na sodelovanje med naročnikom in izbranim ponudnikom, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se ima izbrani ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZPVPJN pravico udeleževati postopka pravnega varstva, v skladu z 11. členom ZPVPJN pa mora imeti možnost, da se izreče o navedbah nasprotne stranke. Izbrani ponudnik se ima v skladu s 27. členom ZPVPJN pravico opredeliti do revizijskih navedb iz zahtevka za revizijo, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZPVPJN pa se ima pravico izreči tudi o vseh dokazih, dejstvih in navedbah, ki jih je pridobila Državna revizijska komisija. Izbrani ponudnik ima torej pravico, da se opredeli do posameznih navedb in dokazov ter ob tem poda dodatna pojasnila, zlasti seveda v primeru, ko gre za spor glede vsebine oz. tehnične ustreznosti njegove ponudbe. Če se naročnik ob tem, ko v revizijskem postopku zagovarja svojo odločitev o izbiri ponudbe izbranega ponudnika, odloči, da bo posamezna pojasnila slednjega upošteval tudi v svojih vlogah, ni mogoče ugotoviti, da bi bilo takšno ravnanje v nasprotju z določili ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala zahtevek za revizijo še v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehnične zahteve glede klinično dokazanega izkazovanja preprečevanja tromboze. V zvezi s presojo te zahteve se naročnik sklicuje na študijo »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery«. Iz navedene študije naj bi izhajalo, da je pojavnost globoke venske tromboze z uporabo nogavic Mediven Thrombexin 18 2,15 %, kar naj bi bilo nižje od povprečja, to pa naj bi kazalo na antitrombotično delovanje.

V zvezi z vlagateljevimi očitki, ki jih je ta podal v vlogi z dne 13. 2. 2020, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, in sicer da je navedena klinična študija nerelevantna, saj naj ne bi obravnavala na razpisu ponujenih nogavic Mediven Thrombexin 18, Državna revizijska komisija ugotavlja, da študija dejansko obravnava nogavice z oznako Medi thrombexin climax. Kot pojasnjuje naročnik, je bil naziv Medi thrombexin climax v preteklosti marketinški naziv izdelka Mediven Thrombexin 18 za angleško govoreče trge, ime pa je zdaj poenoteno in se na vseh trgih uporablja naziv Mediven Thrombexin 18. Navedenemu pojasnilu vlagatelj v vlogi z dne z dne 9. 3. 2020 ne nasprotuje več, temveč priznava, da s poimenovanjem nogavic izbranega ponudnika ni seznanjen. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevim navedbam o brezpredmetnosti študije »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery« ni mogoče slediti, saj ta, kot je pojasnil naročnik, dejansko obravnava enake nogavice, kot jih izbrani ponudnik ponuja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, le da so poimenovane z drugačnim nazivom.

Prav tako ni mogoče slediti vlagateljevim navedbam, da klinična študija »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery« ni ustrezna podlaga za presojo izpolnjevanja tehnične zahteve glede izkazovanja prevencije globoke venske tromboze. Navedena klinična študija je raziskovala učinkovitost uporabe antitrombotičnih nogavic v povezavi z antikoagulacijsko terapijo. Kot izhaja iz klinične študije, je bila pri nogavicah Kendall T. E. D. pojavnost globoke venske tromboze 5,88 % (globoka venska tromboza se je pojavila pri šestih pacientih od 102), pri nogavicah, ki jih ponuja izbrani ponudnik (Medi thrombexin climax oz. Mediven Thrombexin 18 v izvedbi stegenske dolžine), je bila pojavnost globoke venske tromboze 2,15 % (globoka venska tromboza se je pojavila pri dveh pacientih od 93), pri nogavicah Medi thrombexin climax oz. Mediven Thrombexin 18 v izvedbi dokolenske dolžine pa je bila pojavnost globoke venske tromboze 11,11 % (globoka venska tromboza se je pojavila pri enajstih pacientih od 99). Že iz navedenega je razvidno, da so nogavice, ki jih ponuja izbrani ponudnik, učinkovitejše od ostalih preizkušenih, kar potrjuje tudi navedba iz klinične študije, da uporaba antitrombotičnih nogavic v povezavi z antikoagulacijsko terapijo zmanjšuje stopnjo globoke venske tromboze za do 2 % pri visoko rizičnih pacientih.

Vlagatelj v vlogi z dne 9. 3. 2020 navaja, da navedena klinična študija ni ustrezna, ker naj bi šlo le za primerjavo nogavic različnih dolžin in za sočasno uporabo zdravil. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija pojasnjuje, da naročnik ni določil nobenih posebnih zahtev glede načina izvedbe kliničnih študij. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni predpisal protokola kliničnih študij in ni prepovedal, da se klinična študija izvede na način, kot to izhaja iz dokumenta »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery«. Zato z vidika določb predmetne razpisne dokumentacije ni videti zadržkov, da bi navedeno klinično študijo obravnavali kot ustrezno za presojo izpolnjevanja tehnične zahteve glede klinično dokazanega izkazovanja preprečevanja tromboze. Bistveno je, da je bila klinična študija izvedena in da iz nje jasno izhaja, da so nogavice, ki jih ponuja izbrani ponudnik, najbolj učinkovite pri preprečevanju globoke venske tromboze od vseh preizkušenih v študiji.

Klinična študija »Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery« je torej ustrezna glede na zahteve predmetne razpisne dokumentacije, teh pa ni mogoče razlagati na način, da bi morala biti izvedena klinična študija le tako, kot to pričakuje oz. si razlaga vlagatelj. Naročnik je pridobil klinično študijo, iz katere izhaja učinkovitost ponujenih nogavic v zvezi s preprečevanjem globoke venske tromboze v povezavi z zdravili, kar zadostuje za izkazovanje tehnične zahteve. Zahtevati drugačne klinične študije oz. takšne, ki bi ustrezale standardom vlagatelja, bi, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so bile klinične študije le zaželene, ne pa zahtevane, pomenilo od ponudnikov zahtevati nekaj, kar v razpisni dokumentaciji ni bilo jasno in vnaprej predvideno, kar ne bi bilo v skladu z določbami ZJN-3.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika kršil določila ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 27. 1. 2020, s katero se je opredelil do revizijskih navedb, zahteval tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali zaradi revizije. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično priglašeni stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 27. 3. 2020


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Veršič – Peršič, o. p., d. o. o., Štefanova 13a, 1000 Ljubljana
- Odvetnika Andrej Doles in Katarina Doles – Toš, Kolodvorska cesta 6, 1230 Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran