Na vsebino
EN

018-033/2020 Občina Mengeš

Številka: 018-033/2020-4
Datum sprejema: 12. 3. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Sama Červeka, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup ter vgradnja notranje in zunanje opreme za športno dvorano Mengeš« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Lesnina MG oprema, podjetje za inženiring d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p. d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 3. 2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 15. 11. 2019 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 008003/2019-B01.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila št. 430-14/2019, z dne 17. 1. 2020, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Elan Inventa d.o.o., d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je bila vlagateljeva ponudba izločena, ker je v ponudbi navedel reference podjetij, ki jih ni navedel kot podizvajalce, z odgovori pa je pojasnil, da si pridržuje pravico nominirati podizvajalce po morebitni pridobitvi posla. Iz vlagateljeve ponudbe tudi ni razvidno, kdo bo dobavil in vgradil določene sklope opreme (za podizvajalca Lesnina oblikovanje kovin d.o.o. ni konkretno navedel, katera dela in v kakšni višini bo prevzel v izvedbo). Poleg tega teleskopska tribuna ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije - niso ponujeni zahtevani leseni stoli, temveč so ponujeni pvc in oblazinjeni stoli. Naročnik je ugotovil, da je vlagatelj sicer predložil Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun, vendar se to potrdilo ne nanaša na ponujeni produkt. Zahtevan je bil tudi standard SIST EN 13200:3, ki ga vlagatelj ne zagotavlja, saj ponujeni produkti nimajo pridobljenega FIBA certifikata, zato niso skladni niti s standardom SIST EN 13200:3 niti s standardom SIST EN 13200:1. Naročnik je navedel, da je nedopustna tudi ponudba družbe Dema Plus d.o.o., ponudba izbranega ponudnika pa je dopustna.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 29. 1. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da bi mu moral biti omogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer na podlagi kršitve enakopravne obravnave ponudnikov v zvezi z istovrstnimi pomanjkljivostmi ponudb. Vlagatelj zato poziva Državno revizijsko komisijo, naj naloži naročniku, da mu mora omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter mu dovoli, da v roku 5 dni od dneva vpogleda dopolni zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik nepravilno ugotovil, da njegova ponudba ni dopustna, poleg tega sploh ni pojasnil, zakaj je njegova ponudba neskladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je naročnikova odločitev tudi neobrazložena. Naročnikova obrazložitev ni zadostna, zato je neskladna s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in načelom transparentnosti. Naročnik v obrazložitvi opozarja na zahteve, ki jih v razpisni dokumentaciji ni postavil in navaja ugotovitve, ki za njegovo ponudbo ne držijo. Vlagatelj citira naročnikove odgovore, ki se nanašajo na reference, in zatrjuje, da je v ponudbi, poleg lastnih referenc, predložil tudi reference družb Multi-sport d.o.o. in Trgograd d.o.o, Litija, pri čemer je prvo navedel kot podizvajalca, drugo pa kot partnerja. Zatrjuje, da je ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami, iz ponudbe pa je razvidna tudi razdelitev del. Opozarja na naročnikov odgovor št. 19, s katerim je navedel, da bo priznal reference tudi ponudniku, ki je pri izvedbi referenčnega posla sodeloval kot vodilni partner. Družba Trgograd d.o.o., Litija ima tako lastno referenco, zato je naročnikova interpretacija, da bi moral vlagatelj v ponudbo vključiti tudi dejanske izvajalce del referenčnega posla, napačna. V kolikor bi se izkazalo, da je zahteva nejasna, pa takšne razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v njegovo škodo. Opozarja še, da se naročnikovi odgovori niso nanašali na zamenjavo podizvajalcev, pač pa na naknadno nominirane nove podizvajalce. Vlagatelj poudarja, da je z referenco družbe Trgograd d.o.o. (»Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje - Brod«) referenčni pogoj v celoti izpolnil, poleg tega dejstvo, da v ponudbi niso nominirani vsi podizvajalci, ne pomeni, da izvajalec ne sme naknadno nominirati podizvajalcev. Vlagatelj pojasnjuje razdelitev del med gospodarskimi subjekti v ponudbi oziroma navaja, katera dela in v kakšni vrednosti bo prevzel vsak posamezen gospodarski subjekt, pri čemer opozarja, da takšna razdelitev izhaja že iz ponudbe. Zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na FIBA certifikat. Citira zahtevo iz razpisne dokumentacijo ter naročnikova pojasnila in ugotavlja, da je naročnik zahteval Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun. Zatrjuje, da je zahtevo v celoti izpolnil, saj iz Potrdila FIBA za proizvajalca Avant Sports Industrial Co. Ltd., izhaja, da ima FIBA certifikat za tribune, in sicer za tribuno »Avant Telescopic Seaiting System«. Navaja še, da ima potrdilo FIBA organizacije tudi glede drugih produktov ali modelov, med njimi tudi za stola Vogue in Luxe, ki sta prav tako navedena v potrdilu. Navedena stola nista predmet njegove ponudbe, saj je ponudil stole, ki so skladni z zahtevami iz popisov, te stole pa je tudi cenovno ovrednotil. Opozarja, da naročnik ni zahteval Potrdila FIBA organizacije o ustreznosti stolov, pač pa o ustreznosti tribun. Zato naročnikove navedbe o tem, da ponujeni produkti nimajo pridobljenega FIBA certifikata ter da zato niso skladni z zahtevanim standardom SIST EN 13200:1 niti s standardom SIST EN 13200:3, ne držijo. Vlagatelj zatrjuje, da je bil v primerjavi z izbranim ponudnikom neenakopravno obravnavan. Izbrani ponudnik ni dejanski izvajalec na nobenem izmed referenčnih del, prav tako tudi ne bo dejanski izvajalec razpisanih del, poleg tega tudi ni nominiral nobenih podizvajalcev ali partnerjev. Izbrani ponudnik se sklicuje na »lastne« reference, pri čemer izrecno priznava, da referenčnih del ni izvajal neposredno sam, pač pa z »izpolnitvenimi pomočniki«, ki pa niso nič drugega kot nominirani dejanski izvajalci referenčnih del. Zato so navedbe izbranega ponudnika, da referenčnih del ni oddal v podizvajanje, neutemeljene, pri čemer izbrani ponudnik pri predmetnem javnem naročilu ni nominiral drugih gospodarskih subjektov. Vlagatelj zatrjuje, da mu je naročnik očital, da bi moral nominirati podizvajalce, po drugi strani pa je izbral izbranega ponudnika, ki nima referenc niti jih ni pridobil v vlogi vodilnega partnerja. Opozarja še, da iz javno dostopnih podatkov izhaja, da za izbranega ponudnika številni gospodarski subjekti izdelujejo oziroma dobavljajo sklope športne opreme, kar pomeni, da referenčnih projektov dejansko ne izvaja sam, ampak jih izvajajo drugi dejanski izvajalci. To velja za vse referenčne posle izbranega ponudnika, med njimi za »Prizidek nove telovadnice Vižmarje - Brod« (kjer je bil izbrani ponudnik nominirani podizvajalec oziroma so bili dejanski (pod)izvajalci najmanj Wisdom d.o.o., Ljubljana, ki je izvedel parketarska dela, Mont Plus d.o.o., ki je izvedel montažo športne opreme in MR&CO, ki je izvedel plezalno steno) in za »Dobavo in vgradnjo opreme za telovadnico I. gimnazije v Celju«. Vlagatelj še opozarja, da mu vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ni bil omogočen, zato se ni mogel seznaniti z vsemi referencami. Opozarja, da je izbrani ponudnik jasno navedel, da referenčnih del ni izvajal neposredno sam, pač pa z izpolnitvenimi pomočniki, ki pa niso nominirani kot dejanski izvajalci pri konkretnemu poslu. Vlagatelj navaja, da po njemu znanih podatkih na projektih izbranega ponudnika dela dejansko izvajajo naslednji izvajalci: Wisdom d.o.o., ki za izbranega ponudnika dobavlja in montira športni pod, Kovinc d.o.o., ki izdeluje in montira tribune, Kopt d.o.o., ki izdeluje in montira koše in delilne zavese ter Atlet Sport Tapetništvo, Aleš Zabukovec s.p., ki izdeluje oblazinjene dele za najrazličnejše vrste športne opreme. Ker je izbrani ponudnik navedel, da je oddal samostojno ponudbo, ne more naknadno nominirati podizvajalcev. Vlagatelj še navaja, da tudi izbrani ponudnik nima Potrdila FIBA organizacije o ustreznosti stolov, saj ima Potrdilo FIBA le za tribune.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 6. 2. 2020, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Opozarja na peti odstavek 35. člena ZJN-3, ki nalaga naročniku, da mora v primeru, če je izvedel popoln pregled vseh ponudb, po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali dopustno ponudbo. Ker je naročnik vse tri ponudbe podrobno pregledal in iz razloga, ker vlagatelj ni oddal dopustne ponudbe, mu je naročnik upravičeno odrekel vpogled v njegovo ponudbo. Poleg tega vlagatelj za vpogled tudi nima pravnega interesa. Ker je oddal najugodnejšo ponudbo, bi namreč za njegov uspeh v tem postopku zadoščalo že, če bi dokazal, da je njegova ponudba dopustna. Izbrani ponudnik se tudi ne strinja, da izpodbijana odločitev ni dovolj obrazložena. Če odločitev ne bi bila zadosti obrazložena, vlagatelj ne bi mogel vložiti tako obsežnega zahtevka za revizijo. Izbrani ponudnik citira referenčne zahteve in naročnikove odgovore ter zatrjuje, da je zahteva naročnika, za katero vlagatelj trdi, da je v razpisni dokumentaciji ni, prisotna že od samega začetka. Zato naročnik ni nedopustno širil oziroma spreminjal pomena zahtev iz razpisne dokumentacije, temveč je vlagateljevo ponudbo presojal izključno ob upoštevanju razpisne dokumentacije in podanih pojasnil. Vlagatelj je priglasil njegovo referenco (referenco družbe Elan Inventa d.o.o.), ki pri tem javnem naročilu ne sodeluje z njim, saj nastopa kot samostojni ponudnik (naročnik pa je jasno določil, da če ponudnik odda samostojno ponudbo, ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec). Ob upoštevanju, da je naročnik dne 22. 11. 2019 na Portalu javnih naročil zahteval, da mora referenčne pogoje izkazati tisti, ki je dejansko izvajal ta dela, in ki bo pri predmetnem javnem naročilu ta dela tudi prevzel, je vlagateljev očitek neutemeljen. Izbrani ponudnik še navaja, da so vlagateljeve navedbe v delu, ki se nanašajo na reference subjektov Multi-sport d.o.o. in Trgograd d.o.o, Litija, izvzete iz konteksta, pa tudi sicer izkazujejo vlagateljevo nerazumevanje referenčnih pogojev. Naročnik je nedvoumno pojasnil, da v kolikor bo ponudnik podal referenco vodilnega partnerja, dela pri referenčnem poslu pa je izvajal njegov podizvajalec ali partner, mora takšen ponudnik v ponudbo vključiti tudi te dejanske izvajalce. Zato vlagateljeve navedbe o tem, da je ravnal v skladu z zahtevami, ko je pri referenčnem poslu »Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje-Brod«, kot nosilca reference nominiral družbo Trgograd d.o.o., Litija, niso utemeljene. Iz naročnikove preverbe jasno izhaja, da je nosilec reference izbrani ponudnik in ne Trgograd d.o.o., Litija, ki ni bil dejanski izvajalec del. Očitki vlagatelja, da izbrani ponudnik ni bil dejanski izvajalec na nobenem izmed referenčnih poslov, kot tudi da ne bo dejansko izvajal del pri tem projektu, pač pa jih bo izvajal s pomočjo nenominiranih dejanskih izvajalcev, so neresnične in prilagojene za potrebe tega postopka. Izbrani ponudnik navaja, da je naročnik že v fazi oddaje ponudb zahteval nominacijo dejanskih izvajalcev del in predložitev referenc zanje, saj je lahko naročnik le na tej podlagi učinkovito zasledoval svoj interes, ki je v izbiri izkušenega izvajalca. Če torej vlagatelj lahko izkaže, da družba Trgograd d.o.o., Litija (za katero trdi, da ima lastno referenco) izpolnjuje referenčni pogoj - torej, da je kot vodilni partner dela pri referenčnem projektu dejansko izvajal, obenem pa tudi izkaže, da bo navedena družba dejanski izvajalec razpisanih del, potem ni dolžan nominirati drugih subjektov. Če pa vlagateljev partner del pri referenčnem projektu dejansko ni izvajal sam oziroma jih je izvajal s podizvajalci, ki pri predmetnem projektu ne bodo sodelovali, potem mu reference ne gre priznati. Ker je naročnik ugotovil, da vlagateljev partner referenčnih del ni opravil sam, pač pa je dela dejansko opravil nominirani podizvajalec, ki v predmetnem postopku nastopa kot samostojni ponudnik in zato ne more nastopati kot podizvajalec v vlagateljevi ponudbi, je naročnikova ugotovitev o tem, da je vlagateljeva ponudba nedopustna, pravilna. Izbrani ponudnik še navaja, da se FIBA certifikat izda za tribuno kot celoto - to je za končni produkt, sestavljen iz premične podkonstrukcije s sedeži, stopnicami, pogoni in varnostnimi ograjami. Certifikati, ki jih je zahteval naročnik, se izdajo, če celotna tribuna (vse njene komponente) ustrezajo varnostnim in drugim standardom, ki jih zahtevajo standardi SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5 in organizacija FIBA. V obravnavanem primeru pa vlagatelj takšne tribune, ki jo izdeluje proizvajalec Avant Sports Industrial Co Ltd., in za katero so bili izdani zahtevani certifikati, ne ponuja. Ker je vlagatelj posegel v tribuno, ponujena tribuna nima več zahtevanih certifikatov. Izbrani ponudnik še navaja, da je iz razloga, ker vlagatelj s svojimi očitki ni uspel izkazati, da njegova ponudba ni nedopustna, očitek, ki se nanaša na kršitev načela enakopravne obravnave, ni relevanten. Poleg tega je ta očitek neutemeljen tudi po vsebini. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je priglasil ustrezno število referenc, ki izpolnjujejo vse naročnikove zahteve (vključno z zahtevo, da mora referenco prispevati subjekt, ki bo pri tem javnem naročilu dela dejansko izvajal). Navaja še, da ima zaposlene lastne projektante, vodje projektov, monterje in druge strokovnjake. Vse sklope del, ki jih je naročnik navedel v referenčnem pogoju, je sprojektiral sam. Blago so zmontirali monterji in skladiščniki, zaposleni pri njem. Prav tako je izvedel vse risbe, delovne knjige ipd., ki so potrebne za dobavo in montažo referenčne opreme, izvedel je tudi primopredajo in referenčne naročnike usposobil za rokovanje z opremo, podal je tehnična navodila, izročil certifikate ter z bančno garancijo, prevzel vse obveznosti iz naslova morebitnih napak. Pri tem so mu pri montaži, ki so jo sicer izvajali njegovi lastni delavci, pomagali tudi subjekti, ki jih je poimenoval kot »izpolnitvene pomočnike«, saj glede na naravo sodelovanja in vsebino njihovega dela, niso izpolnjevali kriterijev pojma »podizvajalec« kot ga določa 94. člena ZJN-3. Gre za pomočnike, ki skupaj z njegovimi lastnimi delavci tvorijo njegov personalni substrat. Izbrani ponudnik še navaja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika iz razloga, ker je predložil certifikate proizvajalca Avant Sports Industrial Co Ltd. za opremo, ki je ne ponuja, upravičeno izločil. Zato ni jasno, na kakšen način vlagatelj situacijo, v kateri ni predložil potrdila za opremo, ki jo ponuja, enači s situacijo, v kateri je izbrani ponudnik Potrdilo FIBA za ponujeno opremo dejansko predložil.

Naročnik je z dokumentom št. 430-14/2019-9, z dne 14. 2. 2020, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Zavrača očitke, ki se nanašajo na obrazložitev. Zatrjuje, da je celovito in popolno preveril vse tri predložene ponudbe, prav tako je vlagatelja večkrat pozval k dopolnitvi in pojasnilu ponudbe, poziv na pojasnilo ponudbe pa je naslovil tudi na oba preostala ponudnika. Vse ugotovitve, ki so izhajale iz ponudb in dopolnitev, je vnesel v svojo odločitev ter jo celovito, strokovno in popolno obrazložil. Odločitev dosega vse zakonske standarde, še celo več, obrazložitev je bistveno bolj obsežna kot bi po veljavni zakonodaji morala biti. Navedeno dokazuje tudi zahtevek za revizijo, v katerem je vlagatelj obsežno navedel domnevne napake pri presoji njegove ponudbe. Naročnik navaja, da je na Portalu javnih naročil dne 22. 11. 2019 izrecno zapisal, da mora vse referenčne pogoje izkazati tisti subjekt, ki je dejansko izvajal ta dela in ki bo pri predmetnem javnem naročila ta dela prevzel v izvajanje. Pojasnila v zvezi s tem so bila še dodatno obrazložena z odgovorom št. 19, ki je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne 3. 12. 2019. Iz podanih odgovorov je razvidno, da so morali ponudniki predložiti reference izvajalcev, ki bodo na objektu dela dejansko izvajali. Poleg tega je bila ta zahteva v razpisni dokumentaciji prisotna že od vsega začetka. Naročnik pojasnjuje, da je želel pridobiti izvajalca, ki je že kvalitetno in pravočasno izvedel posel, kar mora izkazati s predloženimi referencami dejanskih izvajalcev. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na delitev del med subjekti v vlagateljevi ponudbi. Navaja, da je vlagatelj za podizvajalca Lesnina oblikovanje kovin d.o.o., zgolj pavšalno navedel »montaža«, s takšno navedbo pa je razdelitev del opredeljena zgolj navidezno (javno naročilo obsega 9 sklopov opreme), saj ni jasno, katero montažo naj bi izvedla ta družba. Glede na to, da predstavlja montaža pri večini sklopov ključni element, so zneski, predvideni za montažo, bistveno prenizki. V zvezi z očitki, ki se nanašajo na reference, naročnik navaja, da se vlagatelj sklicuje na reference družbe Trgograd d.o.o., vendar ta družba referenčnih del, ki se glasijo nanjo (Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje-Brod), ni izvedla. Ta dela je izvedla družba Elan Inventa d.o.o., ki pa v vlagateljevi ponudbi ni nominirana. Da je ugotovljeno dejstvo nesporno, pa je razvidno tudi iz dejstva, da je izbrani ponudnik to referenco, potrjeno s strani družbe Trgograd d.o.o., predložil v svoji ponudbi. Vlagatelj je očitno spregledal, da je naročnik zahteval vključitev dejanskega izvajalca in ne zgolj nosilca pogodbenega razmerja. Mnenje vlagatelja, da je predložil ustrezna referenčna potrdila, so tako posledica nerazumevanja razpisne dokumentacije. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na certifikat FIBA. Zatrjuje, da vlagatelj ni predložil tehnično ustrezne ponudbe. Ponujene tribune nimajo zahtevanih stolov (lesenih in negorljivih) in nimajo izkaza, da ustrezajo zahtevanim standardom ter da so bile ustrezno certificirane. Navedeno potrjuje tudi vlagatelj sam, saj je navedel, da bo neustrezne stole zamenjal, pri čemer je spregledal, da so tribune celostni produkt in da takšne menjave niso niti strokovne, prav tako pa ne morejo biti ustrezno standardizirane in certificirane. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na neenakopravno obravnavo vlagateljeve ponudbe. Zatrjuje, da je ponudbo izbranega ponudnika preveril na enak način kot vlagateljevo ponudbo. Iz vseh referenc, ki jih je predložil izbrani ponudnik, je razvidno, da je izbrani ponudnik neposredno in dejansko izvedel referenčna dela, kar mu priznavajo tako naročniki, kakor tudi investitorji. Vlagatelj očitno ni seznanjen s tem, da je izbranemu ponudniku referenco za izvedbo del potrdil njegov partner. Naročnik pojasnjuje, da je vse reference izbranega ponudnika preveril pri potrjevalcih referenc. V primeru reference »Obnova telovadnic OŠ Louisa Adamiča« je kompletno športno opremo dobavil izbrani ponudnik, kar je bilo potrjeno s strani Občine Grosuplje, za dobavo in vgradnjo športne opreme pa ni bilo nominiranih drugih podizvajalcev. Tudi pri referenčnem delu »Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje - Brod« je celotno športno opremo vgradil izbrani ponudnik, kar je bilo potrjeno tako s strani Mestne Občine Ljubljana, kakor tudi s strani družbe Trgograd d.o.o., Litija. Izbrani ponudnik je predložil tudi referenčno potrdilo potrjevalca reference VG5 d.o.o., da je kot podizvajalec izvedel športni pod, tribune in zavese za Osnovno šolo Brdo Lukovica. Prav tako je izbranemu ponudniku Gorenjska gradbena družba d.d., potrdila, da je uspešno dobavil in montiral športni pod in športno opremo pri projektu šolske telovadnice Stražišče. Izbrani ponudnik je predložil tudi referenčno potrdilo za uspešno dobavo in vgradnjo tribun, delilnih zaves in športne opreme pri projektu Srednje šole Domžale (telovadnice), ki ga je potrdilo Ministrstvo za izobraževanje in šport.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 20. 2. 2020, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vztraja pri navedbah, ki se nanašajo na nezadostno obrazložitev. Navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da bo upošteval reference dejanskih in neposrednih izvajalcev, po drugi strani pa je z enim izmed odgovorov navedel, da bo priznal reference tudi tistemu ponudniku, ki je pri izvedbi referenčnega posla sodeloval kot vodilni partner. Vlagatelj opozarja, da je v ponudbi navedel delitev del po vrsti in vrednosti. Zatrjuje, da je za podizvajalca Lesnina obikovanje kovin d.o.o., navedel, da bo izvedel »montažo«, pri čemer ne gre za navidezno delitev del, saj je navedena tudi vrednost teh del (19.131,56 EUR). Zatrjuje, da mu ni mogoče očitati, da znotraj posamezne vrste del ni izrecno navedel, ali se bo izvajala tudi montaža, saj naročnik tega ni zahteval. Navaja, da je ravnal v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, poleg tega naročnik ne more presojati višine zgolj posamezne vrste del. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik navedel nov razlog za nedopustnost njegove ponudbe, in sicer, da vlagatelj ni navedel, katere montaže naj bi izvedel nominirani podizvajalec in kdo bo še izvajal montažo. Enako velja za navedbe o tem, da je športni pod in tribune za vlagatelja in njegovega partnerja v preteklosti dobavil in vgradil izbrani ponudnik. Vlagatelj ponovno poudarja, da je ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami in da ima njegov partner (Trgograd d.o.o.) lastno referenco, ki je skladna z odgovorom št. 19. Poleg tega izbrani ponudnik sploh ni bil dejanski izvajalec teh referenčnih del, saj je že k zahtevku za revizijo priložil izpisek iz gradbene knjige za gradbišče Osnovne šole Vižmarje - Brod, iz katerega izhaja da so bili dejanski izvajalci najmanj Wisdom d.o.o., Ljubljana, ki je izvedel parketarska dela, MR&CO d.o.o., ki je izvedel plezalno steno in Mont Plus d.o.o., ki je izvedel montažo športne opreme. Vlagatelj ponovno opozarja na naročnikov odgovor št. 19 in zatrjuje, da je naročnik z njim opustil zahtevo po dejanski izvedbi referenčnega dela. Vlagatelj se ne strinja, da ponujene tribune niso opremljene z lesenimi stoli in zatrjuje, da je ponudil lesene stole, ki so skladni s popisom. Zatrjuje, da se stoli in tribune certificirajo ločeno, poleg tega naročnik ni zahteval FIBA certifikata za stole, ampak za tribune. FIBA certifikat za tribune je predložil, naročnik pa tudi ni zahteval, da morajo biti tribune in stoli proizvedeni s strani istega proizvajalca. Vlagatelj ponovno zatrjuje, da tudi izbrani ponudnik nima FIBA certifikata za stole, prav tako pa zložljivih lesenih stolov in tribune izbranega ponudnika ne izdeluje isti izvajalec. Poleg tega je naročnik na novo navedel, da FIBA certifikat ne zadostuje za skladnost s standardoma SIST EN 13200:1 in SIST EN 13200:3, na novo pa mu je očital tudi neskladnost s standardom EN 13200-5. Zatrjuje, da bi moral naročnik ob enaki obravnavi njegove in ponudbe izbranega ugotoviti, da je tudi njegova ponudba dopustna. Opozarja, da izbrani ponudnik ni bil dejanski izvajalec pri nobeni izmed predloženih referenc. Navaja, da izbrani ponudnik ne izdeluje športne opreme, poleg tega ni niti proizvajalec niti dejanski izvajalec referenčnih del in tudi ne bo dejanski izvajalec razpisanih del. Tudi pri referencah OŠ Brdo Lukovica in telovadnica Stražišče izbrani ponudnik ni bil dejanski izvajalec, saj je najmanj športni pod izvedla družba Wisdom d.o.o., Ljubljana. Opozarja, da izbrani ponudnik nima proizvodne linije niti proizvodne verige, imetništvo in uporaba blagovne znamke pa ne pomeni dejanske proizvodnje, prav tako tudi ne dejanske dobave in montaže. Prav tako blagovna znamka Elan ni prisotna pri vseh sklopih športne opreme (športni podi zagotovo ne sodijo pod to blagovno znamko). Navaja še, da gospodarski subjekti, ki jih je navedel v zahtevku za revizijo (in ne sodelujejo le z izbranim ponudnikom), izdelujejo proizvode po specifikacijah posameznega javnega naročila na način, da dobavljajo in neposredno izvajajo tudi montažo. Navedeno potrjuje tudi izbrani ponudnik, saj je zapisal, da montažo izvajajo njegovi lastni kadri (ki jih sicer za izvedbo tovrstnih del nima in s tem zavaja naročnika) in izpolnitveni pomočniki. Dobava in montaža pa sta predmet referenčnih poslov in predmet konkretnega javnega naročila, kar pomeni da so subjekti, ki izvajajo dobavo in montažo, dejanski izvajalci referenčnih del in s tem tudi podizvajalci v smislu 94. člena ZJN-3.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da bi mu moral naročnik (ob upoštevanju načela enakopravnosti) omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Navaja tudi, da naročnik ni dovolj jasno navedel, zakaj je njegova ponudba neskladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je naročnikova odločitev neskladna s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Zatrjuje še, da njegova ponudba ni nedopustna (niti v delu, ki se nanaša na reference niti v delu, ki se nanaša na Potrdilo FIBA organizacije in na zahtevana certifikata, poleg tega je že v ponudbe razvidna tudi delitev del med sodelujočimi gospodarskimi subjekti) ter očita naročniku, da je njegovo ponudbo v delu, ki se nanaša na predložene reference in Potrdilo FIBA organizacije, v primerjavi s ponudbo izbranega ponudnika neenakopravno obravnaval.

Državna revizijska komisija je najprej zavrnila vlagateljev očitek, ki se nanaša na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je namreč v obravnavanem primeru opravil popoln pregled vseh treh ponudb, pri čemer je ugotovil, da vlagateljeva ponudba ni dopustna, zato je vlagatelju (v skladu z določilom petega odstavka 35. člena ZJN-3) upravičeno odrekel vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Ker pa vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo v primerjavi s ponudbo izbranega ponudnika neenakopravno obravnaval tako v delu, ki se nanaša na reference, kakor tudi v delu, ki se nanaša na Potrdilo FIBA organizacije, je Državna revizijska v obeh spornih delih preverila obe ponudbi.

Državna revizijska komisija tudi očitku, ki se nanaša na nezadostno obrazložitev izpodbijane odločitve, ni mogla slediti. Kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, je podana odločitev skladna s tretjim 90. člena ZJN-3. Naročnik je v njej dovolj podrobno pojasnil tako razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe in ponudbe družbe Dema Plus d.o.o., navedel pa je tudi, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna. Poleg tega je za vse tri prejete ponudbe pojasnil, kolikokrat, v katerih delih in zakaj so bili ponudniki pozvani k dopolnitvam in pojasnilom svojih ponudb. Da je bila izpodbijana odločitev dovolj izčrpno obrazložena pa je nenazadnje razvidno tudi iz zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj (na 34. straneh) podrobno in obsežno navaja domnevne naročnikove napake tako pri presoji njegove ponudbe, kakor tudi pri presoji ponudbe izbranega ponudnika. Obrazložitev je na nekaterih mestih sicer težje razumljiva, a je iz nje še vedno mogoče razbrati vse razloge, zaradi katerih je bila vlagateljeva ponudba izločena kot nedopustna.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je bila vlagateljeva ponudba izločena iz treh razlogov: 1. ker iz ponudbe ni razvidno, kdo izmed sodelujočih gospodarskih subjektov bo dobavil in vgradil določene sklope razpisane opreme, 2. ker za ponujeno teleskopsko tribuno ni predložil zahtevanega Potrdila FIBA ter tudi ni zagotovil zahtevanih standardov SIST-EN 13200:1 in SIST EN 13200:3 in 3. ker je v ponudbi predložil reference družb, ki jih ni nominiral kot (lastne ali partnerjeve) podizvajalce.

Deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost med drugim predloži: seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točka a) in b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

V 76. in 77. členu ZJN-3 so določena le izhodišča za oblikovanje pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti oziroma možna dokazila za njeno izkazovanje, naročnik pa je tisti, ki mora v vsakem konkretnem postopku oddaje javnega naročila, upoštevajoč specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne okoliščine v zvezi z njegovo izvedbo, določiti vsebinske, vrednostne in časovne kriterije posameznih pogojev ter način izkazovanja v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci. Vprašanje o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu mora ponudnik izkazovati referenčne zahteve, je torej v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika oziroma od njegove konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je referenčne zahteve navedel na 7. strani razpisne dokumentacije (Razlogi za izključitev in pogoji - Kadrovska in tehnična sposobnost), in sicer:

»Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel vsaj 3 (tri) istovrstna dela:
1 (eno) dobavo in montažo športne opreme (ki zajema vse kategorije: športni pod, tribuna, delilne zavese ter opremo za športne igre) v vrednosti vsaj 400.00,00 EUR in
2 (dve) dobavi in montaži športne opreme (ki vsebujeta vsaj eno izmed kategorij: športni pod, tribuna, delilne zavese ali oprema za športne igre) v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR.

Dokazilo: Obrazec Podatki o referenčnem delu in ustrezna referenčna potrdila.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektantska dokumentacija, pogodba, itd.).

V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50 % vrednosti del, za katere so podali reference.«

Naročnik je na 6. strani razpisne dokumentacije (Skupna ponudba in nastopanje s podizvajalci) postavil tudi naslednjo zahtevo:

»Vodilni partner mora izvesti najmanj 50 % vseh ponujenih del.«

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, so bila v zvezi z referencami postavljena številna vprašanja, na podlagi katerih je naročnik referenčne zahteve večkrat spremenil.

Naročnik je dne 22. 11. 2019 umaknil zahtevo, v skladu s katero mora vodilni partner izvesti najmanj 50 % vseh ponujenih del. Namesto navedene zahteve je naročnik zahteval od ponudnikov:

»Vse referenčne pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, mora izkazati tisti, ki je dejansko izvajal ta dela in ki bo pri predmetnem javnem naročilu ta dela prevzel v izvajanje.«

Naročnik je nato dne 27. 11. 2019 razveljavil naslednjo zahtevo:

»V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50 % vrednosti del, za katere so podali reference.«

Z istim odgovorim je naročnik nato postavil novo zahtevo, in sicer:

»V kolikor ponudnik ne razpolaga z lastno referenco in se pri izvedbi posla sklicuje na drug gospodarski subjekt, mora ta gospodarski subjekt nominirati (kot partnerja ali podizvajalca), slednji pa mora izvesti najmanj 50 % vrednosti del, za katera prilaga oz. izkazuje referenco. V kolikor bo več gospodarskih subjektov izkazovalo isto referenco, bo moral dela izvesti tisti gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi naveden, da bo ta dela izvedel.«

Naročnik je dne 29. 11. 2019 tudi pojasnil, na kakšen način naj ponudnik nominira podizvajalce, če vodilni ponudnik predloži referenco v vrednosti 400.000,00 EUR, dva podizvajalca pa vsak po eno referenco v vrednosti 100.000,00 EUR, in sicer:

»Vodilni ponudnik poda referenco za 400.000 EUR, podizvajalca vsak za 100.000 EUR. Vodilni ponudnik lahko izvede za 498.000 EUR, podizvajalca vsak za 51.000 EUR. Prav tako lahko glavni izvajalec izvede za 201.100 EUR, podizvajalca pa vsak po 199.500 EUR. Potrebno je seveda upoštevati, da posamezni izvajalec (vodilni partner, partner ali podizvajalec) dobavlja in montira isti sklop opreme, za katerega je bila predložena referenca. Tisti, ki je dostavil (npr.) referenco za športni pod, bo moral tudi izvesti vsaj 50 % celotne vrednosti športnega poda. Analogno velja za tribune, delilne zavese ali opremo za športne igre.«

Naročnik je dne 3. 12. 2019 referenčno zahtevo spremenil tudi v delu, ki se nanaša na referenčno obdobje oziroma je po novem dovolil, da se reference lahko nanašajo na »zadnjih 5 (pet) let pred objavo javnega naročila« in torej ne več na zadnja 3 (tri) leta pred objavo javnega naročila.

Zlasti pa je v obravnavanem primeru pomemben naročnikov odgovor št. 19, ki ga je podal dne 3. 12. 2019, in sicer (Državna revizijska komisija, zaradi nazornejše obrazložitve v tem delu citira tudi postavljeno vprašanje), in sicer:

»Navedli ste, da mora vse referenčne pogoje izkazati tisti, ki je dejansko izvajal dela. V skladu s prakso Državne revizijske komisije (št. 018-314/2013, 018-262/2015) se referenca v okviru predhodno izvedenega referenčnega posla pripiše vodilnemu izvajalcu (vodilnemu partnerju) tudi v primerih, ko je dela fizično izvedel partner ali podizvajalec ali drug gospodarski subjekt na referenčnem poslu. V skladu z navedenim vas prosimo za odgovor na vprašanje, ali vaša zahteva, da mora vse referenčne pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, izkazati tisti, ki je dejansko izvedel ta dela, pomeni, da boste v primeru, če je referenčni posel fizično izvedel partner v skupni ponudbi, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt, referenco priznali tudi vodilnemu partnerju na referenčnem poslu?«

Naročnik je podal naslednji odgovor:

»Titi, ki bo na objektu dela dejansko izvajal (glavni ponudnik, partner, podizvajalec, naknadno nominirani podizvajalec) mora biti tisti, ki je podal reference. Za naročnika je kvalitetna in pravočasna izvedba posla izjemnega pomena, ne želi namreč, da bi ponudniki na objektu uvajali v delo nove in neizkušene podizvajalce Naročnik bo vsekakor priznal referenco tudi ponudniku, ki je pri izvedbi referenčnega posla sodeloval kot vodilni partner (v predstavljenem obsegu in okoliščinah), vendar bo pri nominaciji podizvajalcev zahteval izkaz, da bodo dela na predmetnem objektu izvajali isti podizvajalci. V primeru, da bodo v fazi izvajanja javnega naročila (naknadno) predlagani novi podizvajalci, bo naročnik vztrajal, da morajo le-ti razpolagati z enakovrednimi oz. istovrstnimi referencami.«

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je naročnik v obravnavanem primeru zahteval tri istovrstne reference oziroma tri reference, ki se nanašajo na dobavo in montažo športne opreme. Vse tri reference so se morale nanašati na obdobje zadnjih petih let pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil. Ena referenca se je morala nanašati dobavo in montažo športne opreme, ki zajema vse kategorije (športni pod, tribuno, delilne zavese ter opremo za športne igre), in je morala biti podana vsaj v vrednosti 400.00,00 EUR, preostali dve pa sta se morali nanašati na dobavo in montažo vsaj ene izmed razpisanih kategorij (bodisi na športni pod bodisi na tribune ali pa na delilne zavese ali opremo za športne igre), in sta morali biti podani vsaj v vrednosti 100.000,00 EUR. Imetnik reference je moral izvesti vsaj 50 % celotne vrednosti razpisanega posla, pri čemer je moral dobaviti in montirati tisti sklop opreme, za katerega je predložil referenco (npr. imetnik reference za dobavo in montažo športnega poda je moral prevzeti v izvedbo vsaj 50 % celotne vrednosti športnega poda). V navedenem delu referenčne zahteve med vlagateljem in naročnikom niso sporne.

Vlagatelj in naročnik pa si nista edina v tem, kako gre razumeti referenčno zahtevo v delu, ki se nanaša na reference vodilnega partnerja. Med njima sicer ni spora o tem, da je naročnik v obravnavanem primeru izrecno navedel, da bo priznal tudi reference, ki so jih ponudniki pridobili v vlogi vodilnega partnerja. Naročnik zatrjuje, da so morali ponudniki tudi v tem primeru že v ponudbi nominirati dejanskega izvajalca teh del oziroma ga že v ponudbo vključiti bodisi kot partnerja ali podizvajalca. Nasprotno, vlagatelj se z navedeno interpretacijo referenčne zahteve ne strinja in zatrjuje, da je naročnik z odgovorom št. 19 jasno navedel, da bo referenco priznal tudi vodilnemu partnerju in da v tem primeru ni zahteval nikakršnih (sočasnih) nominacij drugih gospodarskih subjektov. Zatrjuje, da razpolaga njegov partner Trgograd d.o.o., Litija z referenco, ki jo je pridobil v vlogi vodilnega partnerja, kar pomeni, da se navedena družba sklicuje na lastno referenco in ne na reference drugih gospodarskih subjektov. Poleg tega še opozarja, da je na naveden način razpisno dokumentacijo razumel tudi tretji sodelujoči ponudnik (Dema Plus d.o.o.) ter da nejasnih zahtev ni dovoljeno interpretirati v njegovo škodo.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da naročnikova referenčna zahteva v spornem segmentu ni dovolj jasna ter da jo je mogoče razumeti tudi na način, kot jo je razumel vlagatelj. Državna revizijska komisija sicer razume naročnika, da želi v razpisan posel pritegniti izvajalce, ki so referenčna dela dejansko izvedli, in ki bodo dejansko izvedli tudi razpisano dobavo in montažo športne opreme. A v obravnavanem primeru je naročnik izrecno zapisal, da bo priznal tudi reference, ki so jih ponudniki pridobili v vlogi vodilnega partnerja, poleg tega je dopustil tudi naknadno nominiranje podizvajalcev, ki so dejansko izvedli referenčna dela in bodo dejansko izvedli tudi razpisano storitev, zato vlagateljeva ponudba v tem delu ni nedopustna.

Naročnik skuša nastalo situacijo prevaliti na vlagatelja, pri čemer zatrjuje, da vlagatelj očitno ni razumel razpisne dokumentacijo. Vendar je naročnik bodisi spregledal, da je dovolil tudi »posredne« reference ali pa naročnik sam ni razumel zgoraj citiranega vprašanja, ki ga je postavil eden izmed zainteresiranih ponudnikov. Kot namreč pravilno opozarja vlagatelj, je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, da je vodilni izvajalec naročniku odgovoren za dobro in kvalitetno izvedbo posla, v fazi izvedbe prevzetega posla pa vodilni izvajalec, četudi sam neposredno ne izvede vseh del, nad svojimi podizvajalci izvaja nadzor pred potrditvijo in prevzemom (ter plačilom) ustrezno opravljenih del, zaradi česar je mogoče šteti, da je njegova udeležba v poslu tako intenzivna, da mu je mogoče pripisati referenco za celoten obseg posla (sklepi Državne revizijske komisije št. 018-314/2013, 018-262/2015, 018-210/2016 in 018-189/2019). Nenazadnje je na enak način kot vlagatelj, referenčno zahtevo razumel tudi ponudnik Dema Plus d.o.o., kar je razvidno tako iz obrazložitve izpodbijane odločitve, kakor tudi iz njegove ponudbe in podanih dodatnih pojasnil (naročnik je v obravnavanem primeru prejel ponudbe treh ponudnikov). Tudi naveden ponudnik je namreč tekom pojasnjevanja ponudbe opozoril, da je izkazal dve referenci, ki jih je pridobil v vlogi vodilnega partnerja (izvajalca), s čimer je ob upoštevanju naročnikovega odgovora št. 19 v celoti izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.

Z zgoraj citiranimi odgovori je naročnik povzročil tudi nastali položaj, v kateri sta vlagatelj in izbrani ponudnik ponudila isto referenco (»Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje-Brod«), pri čemer jo je vlagateljev partner (družba Trgograd d.o.o., Litija), kar med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo, priglasil v vlogi vodilnega partnerja izvedenih referenčnih del, izbrani ponudnik pa v vlogi dejanskega izvajalca referenčnih del.

Ob zgoraj predstavljeni razpisni dokumentaciji, ki je dovoljevala tudi naknadno nominiranje podizvajalcev, ki so dejansko izvedli referenčna dela in bodo dejansko izvedli tudi razpisano storitev, pa je Državna revizijska komisija zavrnila tiste vlagateljeve navedbe, s katerimi očita naročniku, da iz istih razlogov nedopustna tudi ponudba izbranega ponudnika. Tudi sicer je naročnik (tekom predrevizijskega postopka) tri, s strani izbranega ponudnika predložene reference, preveril pri predstavnikih referenčnih naročnikov, pri čemer so vsi trije potrdili, da jih je dejansko izvedel izbrani ponudnik. Sporno referenco (torej referenco, ki sta jo ponudila tako vlagatelj, kakor tudi izbrani ponudnik - »Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje Brod), pa je izbranemu ponudniku potrdil prav vlagateljev partner. Pregled referenčnih poslov pokaže, da so bili izvedeni znotraj določenega obdobja in ustrezajo tako po višini, kakor tudi po vsebini. Referenca, ki sta jo ponudila tako izbrani ponudnik, kakor tudi vlagatelj (»Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje-Brod«), presega zahtevano vrednost 400.000,00 EUR in zajema vse štiri kategorije, preostale tri reference (Osnovna šola Brdo-Lukovica, Šolska telovadnica stražišče in Dobava in vgradnja opreme za telovadnico pri Srednji šoli Domžale) pa presegajo zahtevano vrednost 100.00,00 EUR, pri čemer ena vključuje dve kategoriji športne opreme, dve pa (po) tri kategorije.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala očitek, ki se nanašajo na Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun in na Potrdila o skladnosti tribune s standardoma SIST EN-1 in SIST EN 13200-3.

Kot že izhaja iz te obrazložitve je bila vlagateljeva ponudba izločena tudi zato, ker se predloženo Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun ne nanaša na ponujeni produkt (vlagatelj je namesto zahtevanih lesenih stolov, ponudil pvc in oblazinjene stole) oziroma iz razloga, ker vlagatelj ni zagotovil Potrdila o skladnosti tribune s standardoma SIST EN 13200:1 in SIST EN 13200:3.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na športno opremo, navedel v dvanajstih točkah Popisa športne opreme. Zahteve, ki se nanašajo na tribuno, so navedene v II. točki Popisa športne opreme, kjer je naročnik zahteval od ponudnikov, da morajo (med drugim) predložiti:

1. Potrdila o skladnosti (certifikati), s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanimi standardi SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5; izdanimi in potrjenimi s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
2. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun.«

V zvezi za zahtevanim Potrdilom FIBA je naročnik prejel več vprašanj (naročnik je takšno potrdilo zahteval tudi za ponujeni športni pod), a zgoraj citiranih zahtev ni spreminjal. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Vlagatelj tudi v tem delu zahtevka za revizijo navaja, da je bil v primerjavi z izbranim ponudnikom neenakopravno obravnavan. Zatrjuje, da je predložil Potrdilo FIBA za teleskopske tribune »Avant Telescopic Seating System« ter da se tudi Potrdilo FIBA, ki ga je predložil izbrani ponudnik, nanaša zgolj na teleskopske tribune (in ne tudi na stole). V zvezi s certifikatoma SIST EN 13200:1 in SIST EN 13200:3 pa je v vlogi, s katero se je izjasnil o navedbah naročnika, opozoril, da je naročnik v izpodbijani odločitvi navedel, da odsotnost FIBA certifikata za tribune pomeni tudi neskladnost z navedenima standardoma, ko pa je tekom predrevizijskega postopka ugotovil, da vlagatelj FIBA certifikat ima, je na novo navedel, da FIBA certifikat ne zadostuje več za skladnost s standardoma SIST EN 13200:1 in SIST EN 13200:3. Navedel je tudi, da je predložil certifikat za EN 132000-5, pri čemer je del standarda EN 13200-3 (ograje) upoštevan v priloženem poročilu o testiranju po EN 13200-5 (na 7. strani), standard EN 13200-1 pa je glede vizur zajet v certifikatu FIBA.

Nasprotno, naročnik navaja, da vlagatelj ponuja tribune kitajskega dobavitelja Avant Sports Industrial Co Ltd., ki niso opremljene z zahtevanimi lesenimi stoli ter da četudi bi vlagatelj izkazal, da ima za sistem tribun pridobljen certifikat organizacije FIBA oziroma da menjava sedežev ne vpliva na certificiranje, še vedno ni izkazal, da je produkt skladen tudi s standardoma SIST EN 13200:1 in SIST EN 13200:3. Naročnik je tudi navedel, da je vlagateljeva ponudba v tem delu za (cca.) 40 % cenejša od preostalih dveh ponudb ter da je vlagatelj očitno špekuliral in ponudil cenovno ugodnejši, a tehnično neustrezen produkt.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da naročnik ni prepovedal ponudbe cenovno ugodnejše tribune kitajskega proizvajalca, a tudi v tem primeru so morali ponudniki še vedno izpolniti vse tehnične zahteve naročnika ter poleg tega predložiti tako Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun, kakor tudi Potrdila o skladnosti ponujene tribune s standardi SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3 in SIST EN 13200-5.

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da vlagatelj v ponudbi Potrdil o skladnosti tribune s SIST EN 13200-1 in SIST EN 13200-3 ni predložil ter da ga je naročnik dne 15. 1. 2020 pozval k njuni predložitvi. Vlagatelj ju ni predložil oziroma je v zvezi s tem dne 17. 1. 2020 pojasnil, da je že s certifikatom FIBA dokazano, da ponujene tribune izpolnjujejo zahtevane pogoje (med drugim tudi SIST EN 13200-1 in SIST EN 13200-3) ter da sta navedena standarda upoštevana tudi v priloženem poročilu s testiranja po SIST EN 13200-5 (ki ga prilaga v Prilogi 5). Priložil je tudi tekst v italijanščini (Priloga 4), s katerim je (kot je navedel) »Italijanska nacionalna košarkarska zveza, ki spada pod FIBO, izdelala natančen opis zahtev standardov FIBA in iz katerega je razvidno, da se delna zahteva FIBA nanaša tudi na EN 13200-1«. Vendar iz Priloge 4b ni mogoče ugotoviti, kdo jo je izdal (vlagatelj je naveden dokument poimenoval »Italijanska nacionalna košarkarska zveza o Fibi«), poleg tega je predložena v italijanščini (čeprav je naročnik na 4. strani razpisne dokumentacije izrecno zahteval, da mora biti vsa dokumentacija predložena v slovenskem jeziku, za tehnično dokumentacijo pa je dovolil tudi, da je predložena v angleškem ali nemškem jeziku) in ne v celoti (od skupaj 50. strani so predložene le zadnje tri - 48., 49. in 50. stran), iz nje pa izhaja le, da mora biti vidljivost na igrišče iz vsakega mesta na tribuni preverjena v skladu s certifikatom UNI EN 13200-1 (»In ogni posto di tribuna, pertando, la visibilita del rettagolo di gioco dovrẚ risultare verificata secondo la norma UNI EN 13200-1«). Vlagatelj tudi navaja, da je del standarda EN 13200-3 (ograje) upoštevan v priloženem poročilu o testiranju po EN 13200-5 (na 7. strani Tehničnega poročila - Report on in situ vertical Load Test on Upper Stand). Sedma stran navedenega poročila sicer res slikovno ponazarja obremenitvene teste ograj (s fotografijami), pri čemer pa standard EN 13200-3 ni niti omenjen. Vlagatelj pa tudi ni navedel nobenih drugih dokazil o tem, da naj bi že sama predložitev Potrdila FIBA organizacije o ustreznosti tribun izkazovala tudi siceršnjo skladnost ponujene tribune s standardi SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3 in SIST EN 13200-5.

Ob navedenem oziroma iz razloga, ker vlagatelj Potrdil o skladnosti ponujene tribune s standardoma SIST EN 13200-1 in SIST EN 13200-3 (za razliko od izbranega ponudnika, ki je predložil tako Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti ponujene tribune, kakor tudi Potrdila o skladnosti ponujene tribune s standardi SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3 in SIST EN 13200-5) ni predložil niti v ponudbi niti v njeni dopolnitvi, njegova ponudba ni dopustna.

Državna revizijska komisija pa naročnikovih ugotovitev o »vprašljivosti vlagateljevega izkazovanja skladnosti tribun s standardom EN 13200-5« ni presojala, ker jih je naročnik navedel šele v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevemu zahtevku za revizijo.

Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ni dopustna ter da je ponudba izbranega ponudnika dopustna. Ker je Državna revizijska komisija že pri presoji obravnavanih očitkov ugotovila, da vlagateljeva ponudba ni dopustna, vlagateljevega očitka (s katerim zatrjuje, da je njegova ponudba dopustna tudi v delu, ki se nanaša na razdelitev del med sodelujočimi gospodarskimi subjekti) ni obravnavala. Tudi morebitna ugotovitev o utemeljenosti teh očitkov namreč ne bi mogla več vplivati niti na vlagateljev položaj niti na (drugačen) status njegove ponudbe, posledično pa tudi ne na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije, poleg tega vlagatelj ne zatrjuje, da je v tem delu nedopustna tudi ponudba izbranega ponudnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Ljubljani, dne 12. 3. 2020


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p. d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana,
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.Vložiti:

- v spis zadeve, tu.
Natisni stran