Na vsebino
EN

018-013/2020 Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-013/2020-8
Datum sprejema: 11. 2. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »Vzdrževanje in servisiranje vozil za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 2. 2020

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 430-98/2019/49 z dne 9. 1. 2020.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 28. 6. 2019, št. objave JN004530/2019-B01 ter dne 1. 7. 2019 v Uradnem list EU, št. objave 2019/S 124-303204.

Dne 21. 8. 2019 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) iz katere izhaja, da je v sklopu 1 in sklopu 9 javno naročilo oddal ponudniku Avto center Vovk d.o.o., Podjetniška ulica 7, Trebnje, v sklopu 2 ponudniku Avtotehnika Celje d.o.o., Bežigrajska cesta 13, Celje, v sklopu 3 ponudniku Trgo ABC, Istrska cesta 12, Koper, v sklopu 4 ponudniku Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna 93, Ljubljana, v sklopu 5 ponudniku Štajerski avto dom d.o.o., Tržaška 38, Maribor in v sklopu 6 ponudniku Avtocenter Krašna d.o.o., Škocjan 22, Škocjan. V sklopih 7, 8 in 10 naročnik ni prejel nobene ponudbe.

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 21. 8. 2019 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN004530/2019-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Obvestilo o oddaji naročila je bilo dne 8. 10. 2019 objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN004530/2019-C01, pogodbe z izbranimi ponudniki pa dne 10. 10. 2019, št. objave JN004530/2019-Pog01, JN004530/2019-Pog02, JN004530/2019-Pog03, JN004530/2019-Pog04, JN004530/2019-Pog05, JN004530/2019-Pog06.

Vlagatelj je vložil Zahtevo za pravno varstvo javnega interesa (zahtevek za revizijo) z dne 23. 12. 2019 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v kateri predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in postopek oddaje javnega naročila razveljavi. Meni, da je očitek o kršitvi načela zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, glede na del vsebine dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, utemeljen.

Naročnik je dne 9. 1. 2020 sprejel Sklep št. 430-98/2019/49, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. Navaja, da je pri pregledu zahtevka za revizijo ugotovil, da le-ta sicer vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in da ga je vložila upravičena oseba, a da ni pravočasen.

Naročnik navaja, da je dne 21. 8. 2019 na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila, ki je postala pravnomočna z dne 2. 9. 2019 in da je z izbranimi ponudniki sklenil pogodbe, ki veljajo do 15. 9. 2022. Ob sklicevanju na 25. člen ZPVPJN navaja, da lahko zagovornik javnega interesa vloži zahtevek za revizijo v kateri koli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila. Dodaja, da se zahteva za pravno varstvo pri naročniku lahko vloži v katerikoli fazi postopka, vendar najpozneje do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, po končanem predrevizijskem postopku pa se lahko pravno varstvo uveljavlja v revizijskem postopku. Naročnik zaključuje, da je bil postopek oddaje javnega naročila pri naročniku zaključen z dnem pravnomočnosti odločitve, tj. dne 2. 9. 2019, zato je zahteva za razveljavitev oddaje javnega naročila z dne 24. 12. 2019, prepozna.

Vlagatelj je zoper sklep, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo, vložil Pritožbo z dne 15. 1. 2020, v kateri predlaga, da se pritožbi ugodi, sklep razveljavi in zadevo vrne naročniku v obravnavo. Opozarja na spremembo zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja z dne 26. 10. 2017, ko je bila s spremembo 25. člena odpravljena nasprotujoča si ureditev 6. in 25. člena tega zakona, v zvezi s katero ni bilo jasno, v kakšnem roku lahko zagovornik javnega interesa vloži zahtevek za revizijo. Spremenjeni 25. člen ZPVPJN določa, da lahko zagovornik javnega interesa zahtevek z revizijo vloži ne glede na določbe prvega do sedmega odstavka 25. člena ZPVPJN v katerikoli fazi postopka javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila. Zatrjuje, da je zahtevek za revizijo vložil pravočasno, saj je bi vložen znotraj roka 45 delovnih dni od dneva, ko je izvedel za kršitev (tj. dne 18. 10. 2019) in pred potekom 12 mesecev od začetka izvajanja pogodbe (podpisane dne 6. 9. 2019).

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 22. 1. 2020 in dne 31. 1. 2020, na podlagi prvega in drugega odstavka 53. člena ZPVPJN, odstopil pritožbo in dokumentacijo o postopku javnega naročanja skupaj z dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Da bi naročnik sprejel zahtevek za revizijo v (vsebinsko) obravnavo, morajo biti, skladno z drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN, izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, med drugim pogoj, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Če navedeni procesni pogoj ni izpolnjen, naročnik zahtevek za revizijo, skladno s tretjim odstavkom istega člena ZPVPJN, zavrže s sklepom.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga kot eden izmed zagovornikov javnega interesa v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZPVPJN.

V tretjem odstavku 6. člena ZPVPJN je določeno, da se zahteva za pravno varstvo javnega interesa v predrevizijskem in revizijskem postopku lahko vloži v skladu s 25. členom ZPVPJN. Ta v osmem odstavku ureja posebne določbe o zahtevku za revizijo, ki ga vlaga zagovornik javnega interesa. Le-ta lahko, ne glede na določbe prvega do sedmega odstavka 25. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vloži v kateri koli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Kot pravilno navaja vlagatelj, je bila z novelo ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17) odpravljena (nasprotujoča si) ureditev iz ZPVPJN, ki je veljala do takrat in ki je v 6. členu zagovornikom javnega interesa omogočala vložitev zahtevka za revizijo najpozneje do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, v 25. členu pa omogočala vložitev zahtevka za revizijo v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Po spremembi je v 6. členu ZPVPJN določen sklic na ustrezno določbo zakona, ki ureja roke za vložitev zahtevka za revizijo, in sicer na 25. člen ZPVPJN, ki določa, kot navedeno zgoraj.

Skladno s predstavljenimi določbami ZPVPJN je torej odgovor na vprašanje, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja pravočasen, odvisen od tega, ali je bil vložen v 45 delovnih dneh od dneva, ko je vlagatelj izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil vlagatelj o kršitvi naročnika obveščen dne 18. 10. 2019, ko je prejel elektronsko sporočilo X.X., v katerem ga je le-ta opozoril na nekatere sporne določbe dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Elektronsko sporočilo z naslovom »Pritožba – informacija«, evidentirano pri vlagatelju kot vhodni dokument št. XX dne 18. 10. 2019, je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da iz objav na portalu javnih naročil (št. objave JN004530/2019-Pog01, JN004530/2019-Pog02, JN004530/2019-Pog03, JN004530/2019-Pog04, JN004530/2019-Pog05, JN004530/2019-Pog06, vse z dne 10. 10. 2019) izhaja, da je naročnik vse pogodbe z izbranimi ponudniki sklenil dne 6. 9. 2019, in sicer za obdobje od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2022.

Ker je bil zahtevek za revizijo vložen dne 23. 12. 2019 (kar izhaja iz kuverte zahtevka za revizijo, poslanega naročniku priporočeno s povratnico), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil, glede na predhodno predstavljeno dejansko stanje, zahtevek za revizijo vlagatelja vložen tako znotraj 45 delovnih dni od dneva, ko je vlagatelj izvedel za kršitev (tj. dne 18. 10. 2019), kot tudi znotraj roka 12 mesecev od začetka izvajanja pogodbe (tj. od dne 16. 9. 2019), in torej v rokih, ki jih določa osmi odstavek 25. člena ZJVPJN. Naročnikove navedbe o nepravočasnosti zahtevka za revizijo, ki jih izvaja v navezavi na okoliščino pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, tako niso utemeljene.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno, zaradi česar je njegovi pritožbi, skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila naročnikov sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega.

V skladu z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 11. 2. 2020


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
- Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
- Avto center Vovk d.o.o., Podjetniška ulica 7, 8210 Trebnje
- Avtotehnika Celje d.o.o., Bežigrajska cesta 13, 3000 Celje
- Trgo ABC, Istrska cesta 12, 6000 Koper
- Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna 93, 1000 Ljubljana
- Štajerski avto dom d.o.o., Tržaška 38, 2000 Maribor
- Avtocenter Krašna d.o.o., Škocjan 22, 8275 Škocjan
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran