Na vsebino
EN

018-008/2020 ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Številka: 018-008/2020-4
Datum sprejema: 17. 1. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Sama Červeka in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik KORONA inženiring d.d., Cesta v Mestni log 88A, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 1. 2020

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 9. 12. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja omejeni postopek v skladu z 41. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, s sprem.).

Naročnik je dne 27. 11. 2019 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila po omejenem postopku za izdelavo »Študije HVDC povezave Slovenija – Italija«, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku BRANCH WSP UK Ltd., Kneza Miloša 3, Beograd, Srbija.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 12. 2019. Vlagatelj je zatrjeval, da je bila njegova ponudba na nezakonit način opredeljena kot nedopustna in posledično izločena.

Naročnik je s Sklepom z dne 10. 1. 2020 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov. Naročnik je dne 15. 1. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil Umik zahtevka za revizijo z dne 15. 1. 2020, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 16. 1. 2020. V njem vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo z dne 9. 12. 2019, ki ga je vložil v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija« in zahteva vračilo polovice vplačane takse v višini 10.324,86 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 17. 1. 2020

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- KORONA inženiring d.d., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- BRANCH WSP UK Ltd., Kneza Miloša 3, 11000 Beograd, Srbija,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran