Na vsebino
EN

018-198/2019 Mestna občina Slovenj Gradec

Številka: 018-198/2019-12
Datum sprejema: 6. 2. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. (v povezavi s petim odstavkom 31. člena) in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, dr. Mateje Škabar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za projekt "SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA"«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor Koling, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, dne 6. 2. 2020

odločila:


1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 11. 11. 2019, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 – Izgradnja zimskega in letnega bazenskega kompleksa z opremo, kot izhaja iz dokumenta št. 430-0022/2018-48 z dne 28. 10. 2019.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 28.334,26 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 22. 7. 2019 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN005221/2019-B01. Dne 28. 10. 2019 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o javnem naročilu« (dokument št. 430-0022/2018-48 z dne 28. 10. 2019), iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo v sklopu 1 – Izgradnja zimskega in letnega bazenskega kompleksa z opremo dodelil ponudniku Lesnina MG oprema, d. d., Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji naročila je tudi razvidno, da je naročnik v sklopu 1 izvedel popoln pregled vseh ponudb, pri čemer je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nedopustno in jo izločil iz postopka, ker je ugotovil, da vlagatelj ni izpolnil referenčnega pogoja.

Zoper navedeno odločitev v sklopu 1 je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 11. 11. 2019, vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo je vlagatelj navajal, da je naročnik ravnal nezakonito, ko je njegovo ponudbo izločil iz postopka, prav tako pa je zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in zakonodaje. Vlagatelj je ponudbi izbranega ponudnika očital, da naj ne bi učinkovala zaradi nepravilno vpisanega datuma, poleg tega pa naj bi bil glede na medsebojno delitev del tudi napačno vpisan vodilni partner. Ob tem je vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjeval, da zaradi zavrnjenega vpogleda v ponudbeno dokumentacijo ni mogel navesti vseh relevantnih dejstev.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala revizijske navedbe, ki se nanašajo na dopustnost vlagateljeve ponudbe oz. na zakonitost ravnanja naročnika z vlagateljevo ponudbo, pri čemer je ugotovila, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo izkazal neutemeljenost razloga, zaradi katerega je naročnik njegovo ponudbo ocenil kot nedopustno. Posledično je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala tudi aktivno legitimacijo za uveljavljanje kršitev naročnika v delu, ki se nanaša na ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika. Ker naročnik vlagatelju na podlage ocene o nedopustnosti njegove ocene v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) ni omogočil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, v postopku pravnega varstva pa je bilo ugotovljeno, da je bil razlog, zaradi katerega je naročnik podal oceno o nedopustnosti vlagateljeve ponudbe, neutemeljen, je Državna revizijska komisija v predmetnem postopku pravnega varstva dne 24. 12. 2019 najprej izdala sklep št. 018-198/2019-6, s katerim je ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na dopustnost vlagateljeve ponudbe, hkrati pa je naročniku naložila, da mora vlagatelju omogočiti vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika v obsegu, kot ga zagotavlja 35. člen ZJN-3.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik vlagatelju vpogled omogočil dne 31. 12. 2019.

Vlagatelj je po izvedenem vpogledu z vlogo z dne 9. 1. 2020 na podlagi petega odstavka 31. člena ZPVPJN dopolnil zahtevek za revizijo. V vlogi navaja:

- Izbrani ponudnik je kot datum oddaje ponudbe v dokumentu »Ponudba« na Prilogi 4 zapisal 19. 1. 2020, ki še ni nastopil, ponudba pa pred tem datumom ne more učinkovati. Naročnik je izbranega ponudnika pozval, naj ta datum popravi. Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika poteče pred potekom učinkovanja ponudbe, taka ponudba pa ne more več konvalidirati.
- Izbrani ponudnik v popisih za notranjo opremo ni izpolnil postavke za visoki hladilnik oz. cene za to postavko sploh ni vpisal. Naročnik bi zato moral šteti, da izbrani ponudnik te postavke ne ponuja, njegovo ponudbo pa bi moral izločiti kot nedopustno.
- Izbrani ponudnik v popisih za notranjo opremo ni izpolnil postavke za regulirane nogice iz INOX jekla, zato bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti kot nedopustno.
- Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel, da ne uporablja zmogljivosti drugih subjektov, s čimer je potrdil, da ne nastopa s podizvajalci. Iz drugih delov ponudbe pa je razvidno, da nastopa s tremi podizvajalci in se pri tem sklicuje na referenco enega izmed njih. Izbrani ponudnik bi zato moral pritrdilno odgovoriti na vprašanje v ESPD obrazcu, njegova ponudba pa ni dopustna.
- V referenčnem potrdilu za svojega podizvajalca izbrani ponudnik ni predložil potrditve referenčnega naročnika glede kontaktne osebe, e-pošte in telefonske številke, kjer je referenco mogoče preveriti.
- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v ponudbi izbranega ponudnika je veljavno do 3. 2. 2020, kar presega 120 dni od datuma za prejem ponudb, torej do 17. 1. 2020, upoštevaje datum 19. 1. 2019. Ponudba izbranega ponudnika je predložena v nasprotju z zahtevo, da mora biti finančno zavarovanje veljavno 120 dni od datuma za prejem ponudb, obenem pa rok veljavnosti ponudbe, ki je veljavna od 17. 1. 20120, ni usklajen z veljavnostjo finančnega zavarovanja.
- Izbrani ponudnik za finančno zavarovanje ni predložil obrazcev D/3 in D/4.
- Naročnik je izbranega ponudnika pozval k predložitvi potrdil o nekaznovanosti na dan 19. 9. 2019 ali overjenih izjav. Izbrani ponudnik je predložil navedene izjave, na katerih je zapisan datum 19. 9. 2019, čeprav jih je pridobil od naročnika šele z njegovim pozivom z dne 9. 10. 2019 in čeprav so bili podpisi na upravni enoti overjeni od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019. Na izjavah o nekaznovanosti se zato ne more nahajati datum 19. 9. 2019, ker izjave tedaj sploh niso bile pripravljene.
- Naročnik je na vpogledu prepovedal vpogled v reference, za katere trdi, da naj bi bile podane od zasebnega investitorja. Vlagatelj navaja, da bi mu moral biti omogočen tudi vpogled v ta del dokumentacije.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 15. 1. 2020 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja, ki jih je ta podal v vlogi, s katero je dopolnil zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik se opredeljuje do posameznih vlagateljevih argumentov in navaja, da so neutemeljeni, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik se je z vlogo z dne 15. 1. 2020 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja, ki jih je ta podal v vlogi, s katero je dopolnil zahtevek za revizijo. Naročnik v vlogi odgovarja na posamezne vlagateljeve očitke v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika:

- V zvezi z očitki o napačnem datumu naročnik vztraja pri stališču, da gre za očitno napako in da je pravilen podatek lahko ugotovil naročnik sam brez dodatnega pojasnila. Očitna napaka pri datumu je bila na koncu obrazca Ponudba, za katerega je bilo jasno, da je bil podpisan pred 19. 1. 2020. Ta datum takrat sploh še ni nastopil, ponudba pa je bila oddana v skrajnem roku za oddajo ponudb, ki je bil 19. 9. 2019.
- V zvezi z manjkajočima postavkama za visoki hladilnik in regulirane nogice iz INOX jekla naročnik navaja, da šteje, da ju izbrani ponudnik ponuja brezplačno. To je skladno z razpisno dokumentacijo, v kateri je določeno, da se v primeru, če ponudnik vpiše ceno 0 EUR, šteje, da jo ponuja brezplačno.
- Iz dokumentacije izbranega ponudnika jasno izhaja, da nastopa s podizvajalci, naročnik pa dopušča izpolnjevanje referenčnega pogoja s podizvajalci.
- Namen zavarovanja za resnost ponudbe je, da v primeru umika ponudbe po izteku roka za predložitev ponudb omogoča unovčitev finančnega zavarovanja. Predložitev zavarovanja za resnost ponudbe, ki je veljavno dlje časa, ne more predstavljati nevarnosti za unovčljivost instrumenta, po drugi strani pa v celoti pokriva obdobje, kot je zahteval naročnik.
- Obrazca D/3 in D/4 je izbrani ponudnik predložil, več od tega pa naročnik ni zahteval.
- Izbrani ponudnik je naročnika vprašal, ali je pravilno, da je na izjavi o nekaznovanosti datum 19. 9. 2019, naročnik pa je to potrdil. Datum na izjavi je moral biti 19. 9. 2019, datum overitve pa je bil lahko tekoči datum od 10. 10. 2019. Izbrani ponudnik je predložil izjave skladno s pozivom.
- Po mnenju naročnika je pravilno, da referenc zasebnih investitorjev ni razkril, kar je skladno z ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v vlogi z dne 9. 1. 2020, s katero je po opravljenem vpogledu dopolnil zahtevek za revizijo, zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika obstajajo številne pomanjkljivosti, zaradi katerih je naročnik ne bi smel oceniti kot dopustne, temveč bi jo moral izločiti iz postopka.

Opisano naročnikovo ravnanje s ponudbo izbranega ponudnika je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, v skladu s katero je dopustna zgolj ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri, ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in ali je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

V vlogi z dne 9. 1. 2020, s katero je dopolnil zahtevek za revizijo, vlagatelj med drugim zatrjuje, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nedopustno, ker v ponudbenem predračunu nista bili izpolnjeni dve postavki, in sicer za visoki hladilnik ter regulirane nogice iz INOX jekla.

Naročnik je navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna podal v točki 2.5 razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za projekt »SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« GRADNJA ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), v kateri je v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje obrazcev »Ponudba« in »Ponudbeni predračun« (Priloga 4 in 4/1), določil naslednja pravila:

»Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

V kolikor poda ponudnik ponudbo le za en sklop, mora temu ustrezno le za ta sklop izpolniti ponudbeni predračun.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije in bo njegova ponudba izločena iz postopka.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Ponudbenega predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…). Popusta ponudniki ne smejo podajati. V primeru, da ponudnik navede popust, se njegova ponudba izloči iz nadaljnjega postopka.«

V obrazcu »Ponudbeni predračun« na Prilogi 4/1 je naročnik določil še:

»Ponudniki pri izpolnjevanju ponudbenega predračuna ne smejo posegati in spreminjati elementov popisov del (opisa postavk, enote mere, količine in formul v celicah), kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena obarvana polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Ponudnik prav tako ne sem odklepati zaklenjenih celic v excel tabeli. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino popisov del ali odklenil zaklenjene celice v excel tabeli izločil kot nedopustno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj ponudbenega predračuna.«

Iz citiranih delov razpisne dokumentacije je jasno razvidno, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da s cenami izpolnijo vse postavke ponudbenega predračuna, pri čemer je prepovedal kakršnokoli poseganje v tiste dele tabele predračuna, ki jih je izpolnil že naročnik (opisi postavk, enote mere, količine in formule v celicah), oz. v tiste dele tabele, ki so bili zaklenjeni. Naročnik je dovolil le vpisovanje cene v prazna oz. neizpolnjena mesta, ki se nanašajo na ponudbeno ceno. Ob tem je naročnik izrecno določil, da morajo ponudniki s cenami izpolniti vse postavke, tudi v primeru, če jih morda ponujajo brezplačno – v tem primeru je od ponudnikov zahteval, da v za to predvideno mesto vpišejo ceno 0,00 EUR. V primeru, če ponudnik za posamezno postavko ne bi vpisal ničesar, je naročnik jasno določil, da bo štel, da ta postavka ni ponujena in da ponudnik posledično ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. Določilo predmetne razpisne dokumentacije, da mora ponudnik vpisati cene za vse posamezne postavke ponudbenega predračuna in da mora v primeru, če katero izmed njih ponuja brezplačno, vpisati ceno 0,00 EUR, v primeru, če cena ni vpisana, pa bo postavljena domneva, da postavke ne ponuja, je jasno in ga ni mogoče razlagati drugače, kot je zapisano: v primeru, če ponudnik pri posamezni postavki na mesto, predvideno za vpis ponudbene cene, ne vpiše ničesar (niti cene niti vrednosti 0,00 EUR), bo naročnik štel, da postavka ni ponujena in da posledično zahteve niso izpolnjene, na podlagi česar bo sledila izločitev ponudbe iz postopka.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih navedb je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil ponudbeni predračun, katerega del je tudi Excelov dokument z nazivom »ZBUP_notranja oprema«. V navedenem dokumentu so vsebovane različne tabele, ki se nanašajo na različne skupine oprem (notranja oprema, oprema za čiščenje, zdravstvena in reševalna oprema, oprema za pranje, sušenje in likanje perila, bazenska oprema, fitnes oprema, oprema igralnice in kopališki znaki). V zavihku »pohištvena oprema« je izbrani ponudnik predložil tabelo ponudbenega predračuna, ki vsebuje posamezne postavke pohištvene opreme in je sestavljena iz šestih stolpcev. V prvem, drugem, tretjem in četrtem stolpcu so bili vnaprej vpisani podatki o artiklih, tehničnih zahtevah, dimenzijah in številu kosov opreme, peti stolpec je bil predviden za vpis cene posameznega kosa opreme, šesti stolpec pa je vseboval vnaprej določeno formulo, po kateri sta se zmnožila cena in število kosov in se je na ta način vanj samodejno vpisal skupni znesek za posamezen kos opreme. Kot je razvidno iz tabele, je izbrani ponudnik pri vseh postavkah zavihka »pohištvena oprema« v peti stolpec vpisal ponudbene cene, na podlagi česar so se v šestem stolpcu samodejno vpisali skupni zneski, razen pri dveh postavkah, in sicer pri postavki št. 48 »visoki hladilnik« ter pri postavki št. 146 »KOŠ ZA SMETI z nihajnimi vrati, INOX obroč za PVC vrečko in regulirne nogice. Dim. 33 x 23 x 75 cm narejen iz INOX jekla. (kot npr. ali enakovredno Art 100621 EKI KRANJ)«. Pri obeh navedenih postavkah izbrani ponudnik v za to predvideno mesto (peti stolpec tabele z nazivom »cena«) ni vpisal nobene vrednosti, niti cene niti vrednosti 0,00 EUR, posledično pa se tudi ni spremenil znesek v šestem stolpcu tabele.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da izbrani ponudnik ni upošteval jasnih navodil naročnika, v skladu s katerimi je bil dolžan v za to predvideno mesto v tabeli vpisati ponudbene cene za vse postavke ponudbenega predračuna oz. v primeru, če je nameraval posamezne postavke ponuditi brezplačno, za njih vpisati vrednost 0,00 EUR. Takšna pravila so, kot je bilo že zapisano, jasno izhajala iz predmetne razpisne dokumentacije, naročnik pa je v primeru kršitve (torej v primeru, če ponudnik bodisi ne vpiše nobene cene bodisi v primeru brezplačnosti posamezne postavke ne vpiše cene 0,00 EUR) kot posledico izrecno predvidel domnevo, da ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika, ter izločitev ponudbe iz postopka. Navedeno pomeni, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika kljub dejstvu, da ta za ponudbeni postavki št. 48 »visoki hladilnik« in št. 146 »KOŠ ZA SMETI z nihajnimi vrati, INOX obroč za PVC vrečko in regulirne nogice. Dim. 33 x 23 x 75 cm narejen iz INOX jekla. (kot npr. ali enakovredno Art 100621 EKI KRANJ)« ni vpisal ponudbene cene na za to predvideno mesto, kršil lastna pravila. Ob upoštevanju jasnih navodil predmetne razpisne dokumentacije bi moral naročnik glede na ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbenem predračunu ugotoviti, da izbrani ponudnik ni ponudil vseh postavk in tako ni izpolnil vseh zahtev, njegovo ponudbo pa bi moral izločiti iz postopka.

Naročnik mora pri določanju izključitvenih razlogov, pogojev za priznanje usposobljenosti, meril ter drugih zahtev razpisne dokumentacije ravnati pregledno. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vse zahteve v razpisni dokumentaciji določene jasno, natančno in nedvoumno, oz. tako, da lahko vsi razumno obveščeni, strokovno usposobljeni in skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako ter da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam (prim. sodbo Sodišča EU št. C-368/10, Komisija proti Nizozemski, točka 109). Pri presoji dopustnosti ponudb mora naročnik upoštevati tiste zahteve, ki so bile navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer na način, kot so bile zapisane. Zahtevo, ki je jasna, je potrebno razlagati tako, kot je zapisana, in je ni dopustno razlagati izven okvirov pomena, kot izhaja iz njene jasne dikcije. Naročnik posamezni zahtevi po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati ožje ali drugačne vsebine od tiste, ki iz nje ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj to po svoji vsebini pomeni prepozno in s tem nedopustno določanje konkretne vsebine zahteve oziroma nezakonit poseg v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Nasprotno ravnanje pomeni kršitev drugega odstavka 67. člena ZJN-3, načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Iz točke 2.5 razpisne dokumentacije izhaja, da je bila dolžnost ponudnikov izpolniti vse postavke v predračunu in da tudi v primeru, če posamezno postavko ponujajo brezplačno, vpišejo ceno 0,00 EUR. Prav tako iz razpisne dokumentacije izhaja, da bo naročnik v primeru, če določena postavka ponudbenega predračuna ne bo izpolnjena, štel, da postavka ni ponujena in da ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtev, zaradi česar bo njegovo ponudbo izločil iz postopka. Navedena pravila so jasna in jih ni mogoče razlagati drugače, kot so zapisana: v primeru neizpolnitve posamezne postavke predračuna je posledica izločitev ponudbe iz postopka.

Naročnik v vlogi z dne 15. 1. 2020 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja, ki jih je ta podal v vlogi, s katero je dopolnil zahtevek za revizijo, v zvezi z izpolnitvijo ponudbenega predračuna navaja, da je pri obeh spornih postavkah štel, da ju izbrani ponudnik ponuja brezplačno, kar naj bi bilo tudi skladno z razpisno dokumentacijo, saj je cena za obe postavki vpisana v višini 0,00 EUR, zato ni res, da izbrani ponudnik postavk ne ponuja. Tudi izbrani ponudnik v vlogi z dne
z dne 15. 1. 2020, s katero se je opredelil do dopolnitve zahtevka za revizijo, navaja, da ni nikakršne razlike med stolpcema »cena« in »znesek«, zato tudi znesek predstavlja ceno brez DDV. Ker je bila v stolpcu »znesek« vpisana cena 0,00 EUR, naj bi to pomenilo, da je izbrani ponudnik ponudil obe sporni postavki brezplačno. Izbrani ponudnik zatrjuje tudi, da naročnik ni nikjer izrecno zapisal, da mora biti cena na enoto 0,00 EUR, temveč cena. Če bi naročnik mislil na ceno ne enoto, bi to moral izrecno zapisati, navaja izbrani ponudnik, pri čemer se sklicuje tudi na različno pripravljene zavihke, v katerih je prihajalo do različnih poimenovanj cene na enoto in cene. Po mnenju izbranega ponudnika je bila zato razpisna dokumentacija nejasna, saj je omogočala različne interpretacije glede vprašanja, ali je morala biti vpisana cena na enoto 0,00 EUR ali zadostuje, da je vpisana cena 0,00 EUR v stolpcu »znesek«.

Z naročnikom in izbranim ponudnikom se ni mogoče strinjati. Iz točke 2.5 razpisne dokumentacije jasno izhaja dolžnost ponudnika, da v ponudbeni predračun vpiše ponudbene cene za vse postavke. Kot je bilo že pojasnjeno, je v Excelovem dokumentu z nazivom »ZBUP_notranja oprema« v zavihku »pohištvena oprema« vsebovana tabela, ki je sestavljena iz šestih stolpcev. V prvi, drugi, tretji in četrti stolpec je podatke o artiklih, tehničnih podatkih, dimenzijah in številu kosov opreme vpisal že naročnik, celice pa so bile tudi zaklenjene, kar je pomenilo, da ponudniki vanje niso mogli vpisovati ničesar, glede na določila razpisne dokumentacije pa tudi niso smeli. Prav tako je bil zaklenjen šesti stolpec »znesek«, ki je vseboval matematično formulo, po kateri sta se zmnožila količina in cena na enoto. Ponudniki torej tudi v šesti stolpec »znesek« niso niti mogli niti smeli vpisovati ponudbenih cen, saj so bile celice zaklenjene. Iz navedenega je jasno, da so lahko ponudniki vpisovali le cene na enoto oz. da so lahko s ceno za posamezne kose opreme izpolnili le peti stolpec tabele »cena«. To jasno izhaja tudi iz že citiranih navodil, ki jih je naročnik podal v obrazcu ponudbenega predračuna na Prilogi 4/1: »Ponudniki pri izpolnjevanju ponudbenega predračuna ne smejo posegati in spreminjati elementov popisov del (opisa postavk, enote mere, količine in formul v celicah), kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena obarvana polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Ponudnik prav tako ne sme odklepati zaklenjenih celic v excel tabeli. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino popisov del ali odklenil zaklenjene celice v excel tabeli izločil kot nedopustno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj ponudbenega predračuna.« Ob upoštevanju pravila iz točke 2.5 razpisne dokumentacije, ki je od ponudnikov zahtevalo vpis vseh postavk v predračunu, ter ob upoštevanju navodil, ki jih je naročnik podal v obrazcu ponudbenega predračuna na Prilogi 4/1, ne more biti dvoma, da so bili ponudniki dolžni vpisati ceno za posamezne dele opreme oz. posamezne postavke v peti stolpec »cena« in da je bila posledica izločitve ponudbe predvidena za primer, če ponudniki pri posameznih postavkah ne bi izpolnili petega stolpca tabele, ki je bil edini predviden za vpis ponudbene cene. Izbrani ponudnik pri postavkah št. 48 »visoki hladilnik« in št. 146 »KOŠ ZA SMETI z nihajnimi vrati, INOX obroč za PVC vrečko in regulirne nogice. Dim. 33 x 23 x 75 cm narejen iz INOX jekla. (kot npr. ali enakovredno Art 100621 EKI KRANJ)« ni vpisal ponudbene cene v peti stolpec »cena«, o čemer ni spora. Prav tako ni mogoče šteti, da bi vpisal ceno v šesti stolpec »znesek«, saj tega zaradi zaklenjenih celic ni mogel storiti, poleg tega je poseg v ta del ponudbenega predračuna prepovedovala tudi razpisna dokumentacija. To pomeni, da znesek 0,00 EUR, ki je bil vsebovan v šestem stolpcu pri postavkah št. 48 in št. 146, ni bil znesek, ki bi ga vpisal izbrani ponudnik z namenom ponuditi brezplačno opremo, temveč gre za znesek, ki je bil že prednastavljen s strani naročnika, medtem ko je peti stolpec v ponudbi izbranega ponudnika pri postavkah št. 48 in št. 146 ostal popolnoma prazen oz. neizpolnjen. Za takšno ravnanje ponudnika pa je bilo v razpisni dokumentaciji jasno določeno, da bo naročnik štel, da zahtevana oprema ni bila ponujena, da ponudnik s tem ni izpolnil vseh zahtev in da bo ponudba izločena iz postopka.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh zahtev, ki jih je naročnik določil v predmetni razpisni dokumentaciji, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo, ob upoštevanju točke 2.5 razpisne dokumentacije, izločiti iz postopka. Ker je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 ocenil kot dopustno, čeprav ni izpolnjevala njegovih zahtev, ravnal v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije in določili ZJN-3, je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1 – Izgradnja zimskega in letnega bazenskega kompleksa z opremo, kot izhaja iz dokumenta št. 430-0022/2018-48 z dne 28. 10. 2019. Državna revizijska komisija ob tem ni presojala ostalih revizijskih navedb, saj njihova vsebinska presoja ne bi več mogla vplivati na ugotovitev o nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika in s tem na odločitev, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo v sklopu 1 nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določili predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in kasnejših vlogah zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznala naslednje opredeljeno navedene stroške:

- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 25.000,00 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo),
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3.000 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 2.196,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo vloge z dne 9. 1. 2020 v višini 1.500 točk (druga točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 1.098,00 EUR,
- izdatke po 11. členu Odvetniške tarife (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk, tj. 3.500 točk) v višini 55 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 40,26 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 28.334,26 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenega stroška za sestavo vloge z dne 4. 12. 2019, s katero se je opredelil do navedb naročnika, saj v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlogi z dne 4. 12. 2019, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala razlike do priglašenih stroškov za sestavo vloge z dne 9. 1. 2020, saj za njeno priznanje ni pravne podlage.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške v višini 28.334,26 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 6. 2. 2020

Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran