Na vsebino
EN

018-217/2019 Občina Ivančna Gorica

Številka: 018-217/2019-6
Datum sprejema: 29. 1. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata, dr. Mateje Škabar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »Zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Ivančni Gorici« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj FIT ŠPORT, storitve, šport in rekreacija, d.o.o., Sv. Trojica 87, Dob (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik), 29. 1. 2020

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-0032/2019-16 z dne 13. 11. 2019.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 3.902,23 EUR v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavil na Portalu javnih naročil dne 9. 10. 2019, pod številko objave JN007026/2019-W01.

Naročnik je dne 13. 11. 2019 sprejel in dne 26. 11. 2019 na Portalu javnih naročil (pod št. objave JN007026/2019-ODL01) objavil Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-0032/2019-16, s katero je naročilo oddal ponudniku Greenstudio Anže Vardjan s.p., Mariborska ulica 24, Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Lobnik - Odvetnik, Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki je bil izbran kot ekonomsko najugodnejši.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 12. 2019 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil 89. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 s sprem.; v nadaljevanju ZJN-3) s tem, ko je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je javno naročilo oddal ponudniku, ki ni oddal dopustne ponudbe, kršil 90. člen ZJN-3 v zvezi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja določenega v točki 2.4.2 Pogoji za sodelovanje, skladno s katerim mora ponudnik v ponudbi navesti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., s sprem.; v nadaljevanju GZ) in bo sodeloval pri predmetnem javnem naročilu. Iz 14. člena GZ izhaja, da mora imeti izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje določene v 14. členu GZ (druga alineja prvega odstavka 14. člena GZ), nadalje pa iz druge alineje četrtega odstavka 14. člena GZ izhaja, da mora biti vodja del vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: IZS). Vlagatelj navaja, da je po javno dostopnih podatkih pri izbranemu ponudniku zaposlena le ena oseba tako, da nominirani vodja del P.O., ki naj bi sodeloval pri predmetnem javnem naročilu pri izbranem ponudniku ni zaposlen. Prav tako nominirani vodja del ni zaposlen niti pri partnerju niti morebitnem podizvajalcu, saj je izbrani ponudnik ponudbo oddal samostojno. Kljub temu, da iz odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na vodjo del, in sicer na predložitev dokazil, da izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ in točke 2.4.2 Pogoji za sodelovanje predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter k predložitvi pogodbe o zaposlitvi oz. obrazca M-1, pa vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ponudbe ni mogel ustrezno dopolniti, saj nominirani vodja del P.O. pri izbranem ponudniku ni zaposlen. Navaja, da z vsebino dopolnitve sicer ni seznanjen, vendar v kolikor je izbrani ponudnik v dopolnitvi zamenjal oziroma navedel drugega vodjo del, to ni skladno z določili ZJN-3. Vlagatelj dalje zatrjuje tudi, da nominirani vodja del P.O. ni vpisan v imenik vodij del pri IZS, kar je razvidno iz vpogleda v imenik vodij del pri IZS, prav tako ni pooblaščeni inženir, kar izhaja iz vpogleda v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, niti ni vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in prav tako ne v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS), kar je zahtevano v tretji in četrti alineji četrtega odstavka 14. člena GZ. Na podlagi navedenega zatrjuje, da naročnik ni v zadostni meri pregledal in ocenil ponudbe izbranega ponudnika in je javno naročilo oddal ponudniku, ki ni oddal dopustne ponudbe.

Naročnik je s sklepom št. 430-0032/2019-23 z dne 23. 12. 2019 (v nadaljevanju: Sklep o zavrnitvi zahtevka) zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik pojasnjuje, da je izbranega ponudnika pozval k pojasnitvi in dopolnitvi ponudbe, in sicer je zahteval, da izbrani ponudnik predloži dokazila, da nominirani vodja del P.O. izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ in točke 2.4.2 Pogoji za sodelovanje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik je svojo ponudbo dopolnil z zahtevanimi dokazili, predložil je kopijo Pogodbe o zaposlitvi, kopijo M-1 obrazca, kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo del, ter kopijo potrdila o zavarovanju odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. Na podlagi navedenih dokazil je naročnik ugotovil, da ima nominirani vodja del P.O. srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov (gradbeni tehnik), ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj (pogoj za opravljanje strokovnega izpita), opravljen strokovni izpit za vodenje del pri IZS, kar vse izhaja iz kopije potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz odgovornega vodenja del, hkrati je naročnik ugotovil, da je izpolnjen tudi pogoj vpisa v imenik vodij del pri IZS. Pri preverjanju pogoja v zvezi z vpisom vodje del v imenik vodij del pri IZS, je naročnik upošteval 14. člen GZ v povezavi z drugim odstavkom 120. člena GZ, ki določa: »Osebe, ki lahko ob začetku uporabe tega zakona na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04,s sprem.; v nadaljevanju: ZGO-1) nastopajo kot odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, morajo podati vlogo za vpis v imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti kot po ZGO-1, pri čemer morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik vodij del v skladu z določili tega zakona. Če posamezniki ne vložijo vloge za vpis v roku dveh let po začetku uporabe tega zakona, izgubijo že pridobljene pravice.«. Na podlagi navedenega zatrjuje, da glede pogoja obveznega vpisa vodje del v imenik IZS velja prehodno obdobje dveh let od začetka uporabe GZ, t.j. do 31. 5. 2020. Naročnik prav tako zatrjuje, da je na podlagi predloženih dokazil v dopolnitvi ugotovil, da ima izbrani ponudnik z nominiranim vodjo del P.O. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter da v dopolnitvi ponudbe ni zamenjal navedenega vodje del, zaradi česar je ponovno ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna.

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 17. 12. 2019 in vlagateljeve revizijske navedbe zavrnil. Navaja, da izpolnjuje pogoj določen v točki 2.4.2 Pogoji za sodelovanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z nominiranim vodjo del P.O. in da nominiranega vodje del v dopolnitvi ponudbe ni zamenjal. Navaja, da je nominirani vodja del P.O. po poklicu gradbeni tehnik, da ima opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke, kar izhaja iz potrdil IZS, da ima preko 10 let delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, s čimer izpolnjuje vse pogoje določene v 14. členu GZ. Zatrjuje tudi, da za nominiranega P.O. kot odgovornega vodjo del velja prehodno obdobje dveh let (14. člen GZ v povezavi z 120. členom GZ), v katerem so varovane pravice vodij del oziroma oseb, ki so lahko ob začetku uporabe GZ na podlagi ZGO-1 nastopale kot odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, zaradi česar šteje, da je tudi pogoj vpisa izpolnjen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 27. 12. 2019, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je skladno s četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN z dopisom z dne 9. 1. 2020 naročnika pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije, naročnik je dopolnitev odstopil dne 15. 1. 2020.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 8. 1. 2020 opredelil do navedb naročnika v Sklepu o zavrnitvi zahtevka. Vztraja pri svojih navedbah v zahtevku za revizijo in dodaja, da iz naročnikove obrazložitve izhaja, da dopušča možnost, da se vodja del naknadno t.j. po roku za oddajo ponudb vpiše v imenik vodij del pri IZS, kar ni skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. S takšnim ravnanjem naročnik po roku za oddajo ponudb jasnemu pogoju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila daje drugačen pomen in širšo vsebino, kar ni skladno z javno naročniško zakonodajo, niti prakso Državne revizijske komisije. S takšnim tolmačenjem in razširjanjem pomena pogoja naročnik krši načelo transparentnosti in načelo enakega obravnavanja ponudnikov, saj bi v primeru, da bi že iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhajalo, da lahko pogoj v delu, kjer je zahtevan vpis vodij del v IZS, ponudniki izpolnijo tudi po roku za oddajo ponudb, ponudbe lahko oddali tudi drugi ponudniki (ki ob oddaji še niso imeli vpisanega vodje del v imenik IZS). Poleg tega iz navedb naročnika izhaja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil dokazila, da je nominirani vodja del vlogo za vpis v imenik vodij del pri IZS že vložil, na podlagi česar bi lahko naročnik sploh zaključil, da bo nominirani vodja del res vpisan v IZS.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med strankama ni sporno, potrjeno pa je tudi z vpogledom Državne revizijske komisije v odstopljeno dokumentacijo, da izbrani ponudnik ponudbo oddaja samostojno, za vodjo del pri predmetnem javnem naročilu pa je priglasil osebo P.O. Sporno med strankama pa je ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil za dopustno in posledično konkretno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, saj vlagatelj v okviru revizijskih navedb zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Iz citiranih določil ZJN-3 je razvidno, da lahko naročnik naročilo odda le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, pri čemer je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila.

V zvezi z določanjem pogojev za priznanje sposobnosti ZJN-3 določa, da lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 med drugim določa, da lahko naročnik zapiše zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-3 pa lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, med drugim lahko skladno s f) točko osmega odstavka 77. člena ZJN-3 zahteva dokazilo o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev, gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja.

Ob vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v zvezi z izkazovanjem sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila pogoje za priznanje sposobnosti določil v 2. poglavju Navodila uporabnikom za izdelavo ponudbe v točki 2.4.2 Pogoji za sodelovanje, kjer je med drugim določil: »Ponudnik mora v ponudbi navesti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ in bo sodeloval pri javnem naročilu«. Iz izpostavljenega dela dokumentacije jasno in nedvoumno izhaja, da so bili ponudniki tako dolžni v ponudbi navesti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ in ki bo sodeloval pri izvedbi naročila.

GZ v prvem odstavku 14. člena določa, da mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu.

Skladno s četrtim odstavkom 14. člena GZ, je predhodno navedeni pogoj druge alineje prvega odstavka izpolnjen, če vodja del:
- izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del IZS in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,
- izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri OZS ali
- izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri GZS.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz točke 2.4.2 Pogoji za sodelovanje, ki se nanaša na drugo alinejo prvega odstavka 14. člena GZ (sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z vodjo del).

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev določil ESPD obrazec, poleg tega je določil, da ponudnik ponudbi ali na poziv naročnika predloži dokazila, da bo pri predmetnem javnem naročilu sodeloval navedeni odgovorni vodja del torej vodja del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ. Izbrani ponudnik, ponudbi ni predložil dokazil iz katerih bi izhajalo izpolnjevanje pogojev iz 14. člena GZ, zaradi česar ga je naročnik z dopisom z dne 4. 11. 2019 pozval, da predloži dokazila, da navedeni vodja del izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ in točke 2.4.2 Pogoji za sodelovanje, ter pogodbo o zaposlitvi oziroma obrazec M-1 za nominiranega vodjo del P.O.

Na podlagi navedenega poziva je izbrani ponudnik dne 8. 11. 2019 predložil:
- Pogodbo o zaposlitvi z osebo P.O. (nominirani vodja del), in sicer gre za pogodbo sklenjeno za določen čas od 30. 10. 2019 do 30. 11. 2019, pogodba pa je bila sklenjena dne 30. 10. 2019;
- M-1 obrazec, iz katerega izhaja, da je datum pričetka zavarovanja osebe P.O. z dnem 30. 10. 2019, obrazec pa je bil izpolnjen in oddan dne 6. 11. 2019.;
- Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu osebe P.O. in
- Potrdilo o zavarovanju.

Na podlagi tako predložene dokumentacije izbranega ponudnika je naročnik ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna iz česar izhaja, da je ugotovil, da med drugim izpolnjuje tudi pogoj iz druge alineje prvega odstavka 14. člena GZ (sklenjena pogodba o zaposlitvi z vodjo del), vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da za naročnikovo ugotovitev v zvezi z izpolnjevanjem pogoja druge alineje prvega odstavka 14. člena GZ v teh dokumentih ni podlage. Presečni datum za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je rok, ki ga naročnik določi za oddajo ponudbe. V konkretnem primeru je bil rok za oddajo ponudbe določen za 23. 10. 2019 (kar izhaja iz vpogleda na Portal javnih naročil in iz osnovnih podatkov portala Elektronskega javnega naročanja). Ker iz vlagateljeve ponudbe (Pogodbe o zaposlitvi in obrazca M-1) izhaja, da je bil nominirani vodja P.O. pri njem zaposlen šele dne 30 .10. 2019 torej po 23. 10. 2019, gre pritrditi vlagateljevim navedbam, da izbrani ponudnik pogoja v zvezi z zaposlitvijo nominiranega vodje del ni izpolnjeval (na rok za oddajo ponudbe). Posledično tudi naročnik ni imel podlage za zaključek, da vlagatelj izpolnjuje pogoj iz 2.4.2 točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na drugo alinejo prvega odstavka 14. člena GZ.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz točke 2.4.2 Pogoji za sodelovanje, ki se nanaša na četrti odstavek 14. člena GZ (vpis v imenik IZS, GZS ali OZS). Iz dokumenta izbranega ponudnika z dne 8. 11. 2019 izhaja, da je v zvezi s pogojem iz četrtega odstavka 14. člena GZ predložil le Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu osebe P.O., potrdila o vpisu v ustrezen imenik pri IZS, OZS ali GZS pa ni predložil.

Državna revizijska komisija je že večkrat ugotovila, da mora naročnik pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določitvi pogojev ravnati pregledno. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vse zahteve in pogoji v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določene jasno, natančno in nedvoumno, oziroma tako, da lahko vsi razumno obveščeni, strokovno usposobljeni in skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako ter da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam (prim. sodbo Sodišča EU št. C-368/10, Komisija proti Nizozemski, točka 109). Pri presoji dopustnosti ponudb mora naročnik upoštevati tiste pogoje in zahteve, ki so bili navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer na način, kot so bili zapisani. Pogoj oziroma zahtevo, ki je jasen, je potrebno razlagati tako, kot je zapisan in ga ni dopustno razlagati izven okvirov pomena, kot izhaja iz njene jasne dikcije. Naročnik posameznemu pogoju in zahtevi po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati drugačne vsebine od tiste, ki iz nje ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj to po svoji vsebini pomeni prepozno in s tem nedopustno določanje konkretne vsebine pogoja ali zahteve oziroma nezakonit poseg v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Nasprotno ravnanje pomeni kršitev drugega odstavka 67. člena ZJN-3, načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).

Iz vsebine pogoja, določenega v točki 2.4.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila jasno izhaja, da naročnik zahteva od ponudnikov, da navedejo odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ, med drugim tudi pogoj v zvezi z vpisom v ustrezen imenik.
Naročnik je zahteval, da vodja del, ki bo sodeloval pri predmetnem javnem naročilu izpolnjuje tudi pogoj, ki izhaja iz četrtega odstavka 14. člena GZ in se nanaša na vpis v ustrezen imenik, iz Sklepa o zavrnitvi zahtevka pa izhaja, da je štel izpolnjevanje pogoja ob upoštevanju 120. člena GZ, ki za vpis vodij del v imenik IZS določa prehodno obdobje. Ker iz nobenega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče razbrati, da bo naročnik štel, da je pogoj v zvezi z vpisom vodje del v ustrezen imenik izpolnjen tudi, če imenovani vodja del ne bo vpisan v ustrezen imenik oziroma če imenovani vodja del ne bo vpisan v ustrezen imenik do dne 31. 5. 2020, ni mogoče slediti naročnikovim navedbam in navedbam izbranega ponudnika v zvezi s sklicevanjem na 120. člen GZ v okviru preverjanja pogoja iz četrtega odstavka 14. člena GZ. S širjenjem pomena vsebine pogoja iz 2.4.2. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila namreč naročnik po poteku roka za oddajo ponudb spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in s tem krši drugi odstavek 67. člena ZJN-3, pa tudi 6. in 7. člen ZJN-3. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik upoštevaje določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni imel podlage za zaključek, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj iz 2.4.2 točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na četrti odstavek 14. člena GZ.

Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v konkretnem primeru z izbiro ponudbe izbranega ponudnika ravnal v nasprotju z lastno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in v nasprotju s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 v zvezi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je ob vsem navedenem (v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN) zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila.

Z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da v postopku preverjanja ponudb upošteva določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške plačane takse v višini 3.902,23 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 3.902,23 EUR v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 29. 1. 2020

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
- FIT ŠPORT, storitve, šport in rekreacija, d.o.o., Sv. Trojica 87, 1233 Dob,
- Matevž Lobnik - Odvetnik, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran