Na vsebino
EN

018-015/2020 Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d

Številka: 018-015/2020-2
Datum sprejema: 29. 1. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava plastičnih NN kabelskih omaric - prostostoječih« v zvezi s predlogom vlagatelja SES storitve, inženiring, trgovina d.o.o. , Opekarska ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Grošelj, o.p., d.o.o., Trg revolucije 2C, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 1. 2020

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik po odprtem postopku oddaja javno naročilo za »Dobava plastičnih NN kabelskih omaric – prostostoječih«, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 2. 12. 2019 pod št. objave JN008388/2019-E01 in na Uradnem listu Evropske unije dne 3. 12. 2019 pod št. objave 2019/S 233-572635.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 1. 2020, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi in podredno, da se razveljavi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in odgovore naročnika na vprašanja zainteresiranih ponudnikov v tistih delih, ki zadevajo tehnične zahteve, ki niso neposredno povezane s predmetom naročila in niso objektivno utemeljene in vlagatelju onemogočajo oddajo dopustne konkurenčne ponudbe. Predlaga tudi izdajo sklepa za zadržanje postopka iz 19. člena ZPVPJN (v nadaljevanju: predlog vlagatelja).

Naročnik je Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisu z dne 21. 1. 2020 odstopil zahtevek za revizijo s predlogom vlagatelja.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na svoji strani ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima pravico, da skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj vloži predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila pri naročniku, mora le-ta, skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN, v treh delovnih dneh od prejema tega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu izrekel v dopisu z dne 21. 1. 2020. Navedel je, da niso podani razlogi za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, da ne glede na morebitni sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, do dokončanja postopka pravnega varstva ne bo smel skleniti pogodbe, ustaviti postopka, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka; če bo zahtevku za revizijo ugodeno pa bo moral v celoti ali delno razveljaviti postopek oddaje javnega naročila ali odpraviti kršitve še v razpisni fazi, zaradi česar bo vlagatelju omogočena oddaja ponudbe. Naročnik je navedel, da je podaljšal rok za oddajo ponudb tako, da bo v primeru ugoditve zahtevku za revizijo tudi vlagatelj lahko oddal ponudbo. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in odstopljene dokumentacije ugotavlja, da naročnik ni sprejel sklepa s katerim bi zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN), temveč je predlog vlagatelja odstopil Državni revizijski komisiji (ravnanje po drugi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN).

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru vlagatelj predloga za zadržanje postopka javnega naročanja z ničemer ni utemeljil in ni navedel nobenih okoliščin, ki bi zadržanje postopka utemeljevale, s tem v zvezi tudi ni predlagal nobenih dokazov. Ker tudi Državna revizijska komisija ni ugotovila posebnih oziroma izjemnih okoliščin, zaradi katerih bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, je na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 29. 1. 2020


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj,
- Odvetniška družba Grošelj, o.p., d.o.o., Trg revolucije 2C, 1420 Trbovlje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran