Na vsebino
EN

018-206/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-206/2019-9
Datum sprejema: 24. 1. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup enega reševalnega vozila modularne izvedbe in enega avtomobila za medklinične prevoze«, v sklopu 1: »Nujno reševalno vozilo modularne izvedbe z opremo«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Meditra zdravstvene storitve d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Marovt in Partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.01.2020

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, objavil na Portalu javnih naročil dne 10. 4. 2019, pod številko objave JN002169/2019-B01 ter v Uradnem listu EU dne 11. 4. 2019, pod številko objave 2019/S 072-169889. Naročnik je javno naročilo razdelil na dva sklopa, in sicer sklop 1: »Nujno reševalno vozilo modularne izvedbe z opremo« ter sklop 2: »Vozilo za medklinične prevoze pacientov, osebja in opreme«.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila št. 845080102-143-18/14, z dne 6. 11. 2019, oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je javno naročilo v 1. sklopu oddal v izvedbo ponudniku Medicop - specialna oprema d.o.o., Nemčavci 81, Murska Sobota. Iz obrazložitve je razvidno, da sta obe ponudbi dopustni in da je izbrana ponudba prejela večje število točk.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 19. 11. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj navaja, da je naročnik v 7. točki točke 3.63.1 zahteval integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve. Naročnik je v točki 3.63 (Mobilni transportni sistem) zapisal, da predstavlja mobilni transportni sistem bolniško ležišče s transportnim podvozjem, ki omogoča uravnavanje (dvigovanje in spuščanje) sistema brez človeškega napora, kot npr. elektro-hidravlična nosila Power Brava (TG 1000) proizvajalca Kartsana ali Power-Pro XT proizvajalca Stryker ali enakovredno. Naročnik je v tej točki tudi navedel, da so v izdelavi uporabljeni pretežno lahki in/ali nerjaveči materiali. Iz navedenih naročnikovih navodil izhaja, da so ponudniki lahko ponudili mobilni transportni sistem obeh navedenih proizvajalcev (ali drug enakovreden sistem), vendar je potrebno upoštevati tudi točko 3.63.1, kjer je naročnik zahteve, ki se nanašajo na transportno podvozje mobilnega transportnega sistema, še podrobneje določil. Izbrani ponudnik je ponudil sistem proizvajalca Stryker, ki ne izpolnjuje zahtev iz točke 7 (integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve), zato njegova ponudba ni dopustna. Naročnik je sicer dopustil, da ponudniki izkažejo izpolnjevanje tehničnih zahtev na način, da ponudijo enakovredno blago, vendar je ob tem določil nivo kvalitete oziroma tehnične zahteve, ki jih je moral izpolnjevati tudi enakovreden mobilni transportni sistem. Izbrani ponudnik je predložil »načrt«, iz katerega je razvidno, da sporne zahteve ni izpolnil, tudi sicer proizvajalec Stryker v svojem programu ne nudi rešitve, v skladu s katero bi imelo transportne podvozje integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve. Da navedena zahteva ni izpolnjena izhaja tudi iz v ponudbi predloženih opcij za nosila Stryker Power Pro XT (load system), kjer ni navedena možnost osvetlitve ali kakršnokoli izpolnjevanje zahteve iz točke 7. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil lastne zahteve in temeljno načelo enakopravne obravnave, saj njegova ponudba (za razliko od ponudbe izbranega ponudnika) to zahtevo izpolnjuje. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik pri pripravi ponudbe ni izkazal ustrezne skrbnosti, poleg tega bi lahko, če mu zahteva ni bila dovolj jasna, postavil tudi vprašanje. Vlagatelj še navaja, da so morali ponudniki predložiti podroben opis predmeta ponudbe oziroma opis, iz katerega je moralo biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve. Opis je moral vsebovati izpolnjeno preglednico (Priloga 1 Obrazca 3 - Specifikacija ponudbe ponudnika) in katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno dokumentacijo, v katerem (kateri) bodo jasno razvidne strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 28. 11. 2019, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je njegova ponudba dopustna, kar je ugotovil že naročnik, navedeno pa je razvidno tudi iz njegove ponudbe. Izbrani ponudnik navaja, da je moral v skladu z naročnikovo zahtevo v ponudbi predložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe, ki obsega tudi izpolnjeno preglednico (Priloga 1 Obrazca 1). Enaka zahteva izhaja tudi iz 10. točke Obrazca 1 (Ugotavljanje sposobnosti), pri čemer je bila pod točko c zahtevana še podpisana in žigosana izjava o skladnosti ponujenega reševalnega vozila z zahtevami standarda EN 1789 (Priloga 5 k Obrazcu 1). Vse navedene dokumente je v ponudbi predložil, zato je očitno, da ponujeno vozilo z vsemi pritiklinami oziroma predmeti, ki se nahajajo v njem, vključno z nosili, v celoti izpolnjuje vse naročnikove zahteve. Zatrjuje, da iz domnevno sporne točke 3.63.1 izhaja označba Da (po specifikaciji Stryker Power Pro XT- load system), v rubriki proizvajalec pa je naveden skupaj s Strykerjem. Iz ponudbe tudi izhaja, da ne ponuja zgolj sistema proizvajalca Stryker, temveč dodelana nosila, ki so skladna s postavljenimi strokovno tehničnimi zahtevami, vključno z »integriranimi lučmi (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve«. Poudarja, da je zastopnik in serviser proizvajalca Stryker (hppts://www.medicop.eu/si/&medicop/29/zastopstva.), poleg tega je njegova glavna dejavnost, kot je razvidno iz poslovnega registra, »32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov«. Navedeno pomeni, da je usposobljen za nadgradnjo in dodelavo produktov proizvajalca Stryker, katerega zastopništvo ima. Glede na to, da je v Prilogi 1 Obrazca 1 izrecno potrdil, da ponujeni predmet v celoti izpolnjuje vse naročnikove zahteve, je torej očitno, da je ponudil dodelana nosila in ne nosila, ki so navedena v Priročniku o delovanju. Izbrani ponudnik zahteva povrnitev stroškov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je z dokumentom št. 845080102-143-18/18, z dne 10. 12. 2019, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je pri določanju strokovno tehničnih zahtev izhajal iz lastnih potreb, zahteve pa je, upoštevajoč dolgoletno strokovno znanje sodelavcev ter ostale stroke, določil na način, ki omogoča oddajo dopustne ponudbe. V ta namen je predhodno izvedel analizo trga reševalnih vozil in opreme, še posebej na področju mobilnih transportnih sistemov, ki omogočajo uravnavanje (dviganje in spuščanje) sistema brez človeškega napora. Naročnik poudarja, da je pri postavitvi tehničnih zahtev ravnal v skladu z 68. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), saj jih je določil na podlagi objektivno opravičljivih okoliščin. Naročnik še navaja, da je v okviru analize trga opravil pregled ponudbe na področju mobilnih transportnih sistemov, ki je pokazal, da obstajajo trije ponudniki, ki takšne sisteme tržijo in so hkrati zastopniki tujih proizvajalcev. Ob tem je bilo ugotovljeno, da mobilni transportni sistem Power-Pro (proizvajalca Stryker, ki ga na slovenskem trgu zastopa izbrani ponudnik) in mobilni transportni sistem Power Brava (proizvajalca Kartsana, ki ga na slovenskem trgu zastopa vlagatelj), ustrezata postavljenim zahtevam. Napravi za nalaganje/razlaganje mobilnih transportnih sistemov obeh navedenih proizvajalcev sta izvedbeno različni, v smislu funkcionalne uporabnosti pa povsem enakovredni, kar je tudi navedel ter dodal še besedno zvezo »ali enakovredno«. Na ta način je jasno, nedvoumno in nediskriminatorno navedel, da so zanj sprejemljive funkcionalno enakovredne naprave. Tako je bilo dopuščeno, da zahteve, ki se ne nanašajo na bazične konstrukcijske elemente mobilnih transportnih sistemov, in ne posegajo v področje veljavnosti pridobljenih certifikatov, izdanih s strani VCA (zahteve, ki so opredeljene pod točkami 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14 točke 3.63.2 in točko 7 iz točke 3.63.1), ponudniki lahko izpolnijo v okviru dodatne opreme in rešitev. Navedeno pomeni, da lahko ponudnik poleg sistema, opreme in rešitev osnovnega proizvajalca mobilnih transportnih sistemov, ponudi tudi opremo in rešitve drugih proizvajalcev (naročnik navaja, da sta ponudnika tovrstne opreme za mobilne transportne sisteme Stryker npr. Mefina in Schnitzler). Naročnik navaja, da iz točke 3.63.1 ponudbe izbranega ponudnika nedvomno izhaja označba Da (po specifikaciji Stryker Power Pro XT - load system), kot proizvajalca pa sta navedena tako izbrani ponudnik, kakor tudi Stryker. Iz ponudbe tudi izhaja, da izbrani ponudnik ne ponuja zgolj sistema proizvajalca Stryker, temveč ponuja dodelana nosila, ki so skladna s postavljenimi strokovno tehničnimi zahtevami, tudi s točko 3.63.1, oziroma ponuja (tudi) integrirane luči spredaj in zadaj s funkcijo opozarjanja in osvetlitve. Naročnik še poudarja, da je izbrani ponudnik zastopnik in serviser proizvajalca Stryker, kot to izhaja iz spletne strani (hppts://www.medicop.eu/si/&medicop/29/zastopstva.), kar pomeni, da je usposobljen za nadgradnjo in dodelavo vseh tistih produktov pod okriljem proizvajalca Stryker, ki se vežejo na medicinsko področje. Proizvajalci mobilnih transportnih sistemov (zaradi zaščite konkurenčne prednosti) v javno dostopne kataloge ne vnašajo vseh možnih nadgradenj in rešitev, ki jih ti omogočajo, temveč so dostopne le proizvajalcu oziroma njihovim pooblaščenim zastopnikom. Naročnik še opozarja, da je v podtočkah točke 1.9 strokovno tehničnih zahtev navedel zahtevano dokumentacijo, ki mu jo mora predložiti ponudnik ob predaji reševalnega vozila. V podtočki 1.9.3 je pod zahtevo c zapisano, da ponudnik ob primopredaji reševalnega vozila naročniku predloži tudi dokumentacijo o uspešno opravljenem preverjanju tehničnih rešitev zaradi posebnih zahtev naročnika. Razumevanje pomena tega zapisa pa podajajo točke 1.3.1, 1.6.3, 1.6.4 in 1.6.5 strokovno tehničnih zahtev ter na točko 1.3.1 nanašajoča se izjava ponudnika (Priloga 5 k obrazcu št. 1). Izbrani ponudnik se je s podpisom izjave zavezal, da bo za vse izvedene dodelave, ki so vezane na posebej opredeljene naročnikove zahteve, pridobil potrebna dokazila najkasneje do primopredaje vozil. Naročnik opozarja tudi na točko 1.16, kjer so (v točkah 2, 2a in 2b) prav tako podane usmeritve za izpolnjevanje specifikacije ponudbe. Navaja, da je lahko ponudnik za izpolnitev posebnih zahtev ponudil tudi neoriginalno ter nenormirano rešitev in opremo, vendar bo moral ustreznost uporabljene rešitve in opreme dokazati najkasneje ob primopredaji vozil.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 16. 12. 2019, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (Prva pripravljalna vloga). Zatrjuje, da je naročnik po prejemu zahtevka za revizijo očitno ugotovil, da mobilni transportni sistem izbranega ponudnika nima integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve. Če je tudi izbrani ponudnik navedel enako kot naročnik, in sicer da iz tehnične dokumentacije izpolnjevanje te zahteve ni razvidno iz razloga, ker proizvajalci zaradi zaščite konkurenčne prednosti ne objavljajo vseh podatkov, gre za zavajajočo in lažno razlago. Vlagatelj poudarja, da njegova ponudba in ponudba izbranega ponudnika nista primerljivi, saj izbrani ponudnik ne more ponuditi zahtevanega mobilno transportnega sistema. Zaveza izbranega ponudnika, da bo vso tehnično dokumentacijo predložil ob dobavi vozila, prav tako ne pomeni, da izpolnjuje sporno tehnično zahtevo. Vlagatelj še navaja, da ima naročnik v uporabi več sistemov Stryker PoverPro XT, ki jih je dobavilo njegovo podjetje in torej ne izbrani ponudnik. Zatrjuje, da je bil od leta 2000 do 2018 pooblaščen serviser opreme Stryker, zato zavrača neresnične navedbe o možnostih in pooblastilih glede predelav in dodelav, sploh z vidika certificiranja in odobritve predelav s strani proizvajalca Stryker. Opozarja še, da je izbrani ponudnik lahko kvečjemu pooblaščeni serviser in torej ne dodelovalec in predelovalec standardnih produktov proizvajalca Stryker. Iz spletne strani tudi ni razvidno, ali je izbrani ponudnik pooblaščeni serviser, omenjena povezava navaja le zastopstvo. Vlagatelj predlaga, naj Državna revizijska komisija od izbranega ponudnika pridobi dokazila o tem, ali ima pravico dodelave in predelave transportnega sistema oziroma ali zagotavlja zgolj pooblaščeni servis. Prav tako je neresnična tudi naročnikova ugotovitev o tem, da na trgu obstaja tovrstna oprema drugih proizvajalcev in da sta to proizvajalca Mefina in Schnitzler. Oba navedena proizvajalca proizvajata izključno dodatno opremo in ne nadgradnje oziroma predelave originalne opreme Stryker. Ta oprema se na originalna nosila pripenja ali obeša brez posega. Gre za izključno mehanske pripomočke, za katere je proizvajalec izvedel samostojna testiranja in so na trgu prisotna v okviru lastnih blagovnih znamk. Namestitev in integracija luči na nosila zahteva poseg v nosila oziroma grob poseg v osnovna nosila in obširno testiranje zaradi sprememb na osnovnem produktu, kar že zaradi stroškov ni izvedljivo, zagotovo pa je za poseg v električno napeljavo in izdelavo pritrdišč za svetilke, instalacijo in upravljalne elemente, nemogoče pridobiti soglasje proizvajalca Stryker. Za opremo Stryker PowerPro torej ni mogoče naročiti originalne opreme, ki je skladna z zahtevo iz 7. točke točke 3.63.1 (Integrirane luči spredaj in zadaj s funkcijo opozarjanja in osvetlitve), prav tako tej zahtevi ni mogoče zadostiti niti v okviru neoriginalnih rešitev. Zaradi tega, poudarja vlagatelj, je ponudil opremo Kartsana, ki izpolnjuje vse zahteve.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik sicer ponudil referenčni mobilni transportni sistem, vendar naveden sistem ne izpolnjuje tehnične zahteve, v skladu s katero je moralo imeti transportno podvozje integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve. Zatrjuje tudi, da pomeni integracija luči zahteven poseg v osnovna nosila in obširno testiranje zaradi opravljenih sprememb, kar ni izvedljivo že zaradi previsokih stroškov, poleg tega za takšen poseg ni mogoče pridobiti proizvajalčevega soglasja.

Predmet obravnavanega javnega naročila v izpodbijanem sklopu je nujno reševalno vozilo modularne izvedbe z opremo. Tehnične zahteve za razpisano reševalno vozilo izhajajo iz Strokovno tehničnih karakteristik reševalnega vozila, ki jih je naročnik razdelil na 1. Splošne zahteve, 2. Zahteve za vozilo, 3. Zahteve za bolniški del in 4. Zahteve za medicinsko tehnično opremo. Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na bolniški del (točka 3 - Zahteve za bolniški del), določil v več poglavjih - Splošne zahteve, Okoljski sistem, Električni sistem, Sistem oskrbe s kisikom, Pohištveni in drug interier ter oprema, Pohištveni in drug interier ter oprema predelne stene, Pohištveni in drug interier ter oprema leve stene, Pohištveni in drug interier ter oprema desne stene, Interier ter oprema stropa in Osnovna transportna oprema za pacienta in njena namestitev.

V poglavju Osnovna transportna oprema za pacienta in njena namestitev je naročnik navedel zahteve za mobilni transportni sistem:

»3.63 - Mobilni transportni sistem
Mobilni transportni sistem (v nadaljevanju: MTS) predstavlja bolniško ležišče s transportnim podvozjem, ki omogoča uravnavanje (dvigovanje in spuščanje) sistema brez človeškega napora, kot npr. elektro-hidravlična nosila Power Brava (TG 1000), proizvajalca Kartsana ali Power-Pro XT, proizvajalca Stryker ali enakovredno. V izdelavi so uporabljeni pretežno lahki in /ali nerjaveči materiali.

3.63.1 Transportno podvozje
1. v izvedbi X dvižnega okvirja je opremljeno z elektro-hidravličnim pogonom za vertikalno dvigovanje in spuščanje sistema in poljubno nastavitev delovne višine,
2. sistem oskrbujejo hitro in enostavno (brez uporabe orodij) zamenljive litij-ionske baterije, 12 V napajanje preko integriranega polnilnega vmesnika, dodatna baterija in pomožni polnilec sta priložena,
3. zagotovljen mehak zagon pomika, aktiviran preko enostavnega, jasnega in barvno razločljivega upravljalnega elementa, ki podaja tudi informacijo o stanju baterij in prisotnosti zaznanih napak,
4. zagotovljena uporabnost v primeru izpada električnega sistema - na prvi stopnji napajanje preko sprejemne postaje ali priložene servisne enote ter ročno upravljanje na drugi stopnji,
5. štiri (4) vrtljiva kolesa (Ø ≥ 150 mm), na naložni strani zaklenjena v smeri vožnje, na upravljalni strani opremljena z zavoro,
6. možnost skrajšanja naložnega dela podvozja ob dvignjenem vzglavju ležišča,
7. integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve,
8. dolžina sistema = 2.000 mm,
9. nosilnost sistema = 300 kg.

3.63.2 Bolniško ležišče
1. širina ≥ 550,
2. dolžina ležalnega dela ≥1.925 mm,
3. hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem naklona,
4. možnost podaljšanja naslona za glavo,
5. dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog,
6. preklopna ali zložljiva obojestranska zaščitna ograjica,
7. polička za odlaganje opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu,
8. medicinska letev za obešanje opreme,
9. zložljiv nosilec za infuzijo,
10. brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila,
11. blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na naslon za glavo,
12. pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke,
13. fiksna opora z zaščito za noge/stopala,
14. možnost naknadne razširitve ležalnega dela za prevoz oseb s povečano telesno težo.«

Kot je razvidno iz zgoraj citiranih zahtev, je mobilni transportni sistem sestavljen in bolniškega ležišča in transportnega podvozja. Naročnik je v obravnavanem primeru navedel dva referenčna mobilna transportna sistema, in sicer Power Brava (TG 1000), proizvajalca Kartsana in Power-Pro XT, proizvajalca Stryker, ponudnikom pa je dopustil, da lahko ponudijo tudi enakovreden mobilni transportni sistem. Naročnik je tudi navedel, da mora biti mobilni transportni sistem izdelan iz pretežno lahkih in/ali nerjavečih materialov ter da mora omogočati uravnavanje (dviganje in spuščanje) sistema brez človeškega napora. Poleg tega je naročnik za oba dela mobilnega transportnega sistema postavil več tehničnih zahtev, med drugim je zahteval od ponudnikov, da mora imeti transportno podvozje integrirane luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve (7. točka točke 3.63.1). V zvezi z navedeno zahtevo na Portalu javnih naročil ni bilo postavljenega vprašanja.

Naročnik je v Splošnih zahtevah (1. točka Strokovno tehničnih karakteristik reševalnega vozila) zahteval listine, ki jih je bilo potrebno predložitvi že v ponudbi (točka 1.5 - Dokazovanje kakovosti in izpolnjevanja zahtev ob prijavi na javno naročilo), za nekatere dokumente si je bodisi pridržal pravico, da jih ponudniki predložijo v roku največ sedmih dni od poziva bodisi najkasneje do oziroma ob primopredaji reševalnega vozila (točka 1.6), v točki 1.9 pa je navedel tiste listine, ki jih je bilo potrebno predložiti ob primopredaji reševalnega vozila.

Tako je naročnik v točki 1.3.1 točke 1.3 (Prijavi na JN je potrebno predložiti) zapisal:

»Prijavi na JN je potrebno predložiti:

Podpisano in žigosano izjavo (obrazec razpisne dokumentacije) predelovalca/dodelovalca reševalnega vozila, s katero potrjuje, da je ponujeno/bo dobavljeno reševalno vozilo, razen v zahtevah, ki jih je naročnik posebej ali drugače opredelil, izdelano in preverjeno po standardu EN 1789.«

Podobni zahtevi sta razvidni tudi iz točke 1.6, 1.6.3 točke 1.6.4, ki se glasita:

Dodatno si naročnik pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji javnega naročila od ponudnika zahteva, da v roku največ sedmih koledarskih dni ali izjemoma (za točke 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 in 1.6.8) najkasneje do/ob primopredaj-e/-i reševalnega vozila predloži:

Dokazil-o/-a o uspešni izvedbi dinamičnih ali drugih varnostno-tehničnih preizkušanj bolniškega dela (po EN 1789), razen zahtev, ki jih je naročnik posebej ali drugače opredelil.

Dokazil-o/-a o izpolnjevanju drugih zahtev po EN 1789, vezanih na izkazovanje ustrezne izdelave in preverjanja bolniškega dela, razen zahtev, ki jih je naročnik posebej ali drugače opredelil.«

Nadalje je naročnik v točkah 1.9.2 in 1.9.3 točke 1.9 zapisal:

»Ob predaji reševalnega vozila naročniku ponudnik/dobavitelj predloži:

Izjavo predelovalca/dodelovalca/opremljevalca - 1. Izjava izkazuje, da je dobavljeno reševalno vozilo izdelano in preverjeno z veljavnimi predpisi in kot tako ustreza zahtevam za specialno reševalno vozilo, najmanj za tip B (EN 1789). 2. Izjava vključuje najmanj podatke o predelovalcu/dodelovalcu/opremljevalcu, predelavi/dodelavi in opremljanju bolniškega dela (najmanj o dinamičnem testiranju, dimenzijah bolniškega prostora, številu bolniških nosil, številu sedišč, dopustni masi mobilne in prenosne opreme) in morebitnih drugih bistvenih značilnostih. 3. Reševalno vozilo je dodatno opremljeno z nalepko ali tablico, ki izkazuje ustreznost predelave/dodelave in opremljanja bolniškega dela, vključno s podatki za predhodno izpostavljene karakteristike bolniškega dela.

a) Dokumentacijo, opredeljeno pod točko 1.6.3.
b) Drugo dokumentacijo iz točki 1.6 podrejenih točk.
c) Dokumentacijo (dokazil-o/-a) o uspešno opravljenem preverjanju tehničnih rešitev zaradi posebnih zahtev naročnika.
d) Poročilo o kontroli za tehnično spremembo in registracijo vozila oziroma za uporabo v prometu.
e) Drugo tehnično dokumentacijo v povezavi s celotno predelavo/dodelavo in opremljanjem reševalnega vozila.«

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je izbrani ponudnik ponudil enega izmed referenčnih transportnih mobilnih sistemov - to je transportni mobilni sistem Power-Pro XT, proizvajalca Stryker, ki je izdelan iz pretežno lahkih in/ali nerjavečih materialov in ki omogoča uravnavanje (dviganje in spuščanje) sistema brez človeškega napora. Mobilni transportni sistem navedenega proizvajalca tehnične zahteve iz 7. točke točke 3.63.1 (transportno podvozje torej nima integriranih luči (spredaj in zadaj) s funkcijo opozarjanja in osvetlitve) ne izpolnjuje. Vendar je naročnik v konkretnem primeru dopustil, da so lahko ponudniki nekatere tehnične zahteve izpolnili tudi s pomočjo drugih proizvajalcev, s čimer se strinja tudi vlagatelj. Katere izmed zgoraj citiranih tehničnih zahtev iz točk 3.63.1 in 3.63.2 sodijo v ta okvir naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, saj jih je opredelil zgolj kot »posebej ali drugače opredeljene zahteve« (naročnik je tehnične zahteve, ki so jih ponudniki v tem delu lahko ponudili s pomočjo drugih proizvajalcev, navedel šele v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, kjer je zapisal, da so to tiste zahteve, ki so opredeljene pod točkami 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14 točke 3.63.2 in točko 7 iz točke 3.63.1). Da je potrebno zahtevo iz 7. točke 3.63.1 uvrstiti med »posebej ali drugače opredeljene zahteve« pa vsaj posredno izhaja iz dejstva, da je eden izmed obeh referenčnih mobilnih transportnih sistemov ne izpolnjuje. Ponudniki so torej lahko v obravnavanem primeru uporabili tudi neoriginalno rešitev drugih proizvajalcev, vendar so morali ustreznost takšne rešitve (v skladu z zgoraj citirano točko c točke 1.9.3) izkazati šele ob primopredaji reševalnega vozila. S Prilogo 5 k obrazcu 1 (Izjava) pa so se ponudniki zavezali, da bodo vsa dokazila v zvezi s tem dostopna v pisni obliki najkasneje do dne primopredaje vozila (kar je izbrani ponudnik tudi storil, saj je navedeno izjavo predložil v ponudbi ter jo podpisal in žigosal). Navedeno pa je, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, smiselno in razumljivo, saj za nestandardne rešitve dokazil ni mogoče pridobiti vnaprej.

Izbrani ponudnik je v zvezi s sporno zahtevo v Specifikacijo ponudbe (v točki 3.63.1 -Transportno podvozje) kot proizvajalca navedel sebe (torej družbo Medicop d.o.o., Murska Sobota) in Strykerja. Izbrani ponudnik pa je tudi sicer, kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno, in kot že izhaja iz predhodnega odstavka te obrazložitve, v ponudbi predložil v ta namen s strani naročnika vnaprej pripravljeno Izjavo (Priloga 5 k obrazcu 1), s katero se je zavezal, da ima oziroma bo pridobil pisna dokazila, da je ponujeno oziroma bo dobavljeno reševalno vozilo varnostno in tehnično izdelano in preverjeno po standardu EN 1789 ter da bodo vsa dokazila dostopna v pisni obliki najkasneje do dne primopredaje vozila. Kot pravilno opozarja vlagatelj, je naročnik sicer res zahteval, da morajo ponudniki že v ponudbi predložiti tudi katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno dokumentacijo, iz katerih je moralo biti razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve. A ker je naročnik po drugi strani tudi določil, da je dokumentacijo za »posebej ali drugače opredeljene zahteve« potrebno predložiti šele ob primopredaji vozila, nejasne razpisne dokumentacije pa ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, vlagateljevim očitkom ni bilo mogoče slediti.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da podeljeno zastopstvo in zagotavljanje pooblaščenega servisa še ne pomeni, da ima izbrani ponudnik tudi pravico dodelave ali predelave ponujenega mobilnega transportnega sistema. A naročnik v zvezi s tem ni zahteval nobenih dokazil oziroma je od ponudnikov zahteval le, da v ponudbi predložijo dokument, ki dokazuje, da ima ponudnik ali proizvajalec osnovnega vozila ali predelovalec/dodelovalec/opremljevalec reševalnega vozila ali drug predelovalec ponujene opreme in naprav zagotovljen pooblaščen servis/serviserja v RS ali EU (Strokovne zahteve/pogoji naročnika - 16. stran razpisne dokumentacije), izbrani ponudnika pa je takšno izjavo v ponudbi tudi predložil. Pregled ponudbe izbranega ponudnika namreč pokaže, da je v njej tudi podpisana in žigosana izjava, iz katere je (med drugim) razvidno, da je s strani proizvajalca Stryker pooblaščen za zastopanje, prodajo, servis in oskrbo z nadomestnimi deli opreme Stryker (dokument, z dne 7. 6. 2019). Ker od ponudnika, kot je Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njega zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, tudi tem vlagateljevim očitkom ni bilo mogoče slediti.

Poleg tega je vlagatelj v vlogi, s katero se je opredelil do izjasnitvene vloge izbranega ponudnika (Druga pripravljalna vloga, z dne 27. 12. 2019), v zvezi s tem tudi navedel, da sporne predelave transportnega podvozja ni možno izvesti, čemur naj bi pritrjevali tudi izjavi dveh proizvajalcev dodatne opreme za vozila Stryker (in sicer proizvajalcev Mefina in Schnitzler). Vendar iz njunih izjav ni razvidno, da ponujene predelave ni možno izvesti, pač pa je iz izjave podjetja Mefina razvidno le, da za sporno zahtevo nimajo rešitve (»Sorry, but for this bid we cannot offer any solution.«), iz izjave podjetja Schnitzler pa izhaja, da lahko ponudijo le tiste produkte, ki jih imajo v proizvodnji, katalogu ali na domači spletni strani ter da nimajo luči ali drugih tehničnih proizvodov (»We can only offer the products we have in production, catalogue and Homepage. We do not have lights or any other technical products.«). Zlasti pa vlagatelj v zvezi s tem ni predložil izjave proizvajalca Stryker, čeprav je (kot je navedel v Prvi pripravljalni vlogi, z dne 16. 12. 2019) naročniku dobavil več sistemov Stryker Power ProXT, od leta 2000 do 2018 pa je bil tudi pooblaščen serviser opreme navedenega proizvajalca.

Ob vsem navedenem vlagatelju ni uspelo izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Ljubljani, dne 24.01.2020Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Marovt in Partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.Vložiti:

- v spis zadeve, tu.
Natisni stran