Na vsebino
EN

018-178/2019 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-178/2019-8
Datum sprejema: 15. 11. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Sama Červeka in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, ki ga zastopa Vrečko Blaž – odvetnik, Povšetova ulica 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 11. 2019

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Sprememba odločitve o izidu javnega naročila« z dne 10. 9. 2019.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 3.927,67 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 3. 7. 2019, št. objave JN004627/2019-W01 in popravek dne 15. 7. 2019, št. objave JN004627/2019-K01.

Naročnik je dne 29. 8. 2019 sprejel Odločitev o izidu javnega naročila, ki je bila na portalu javnih naročil objavljena dne 3. 9. 2019, št. objave JN004627/2019-ODL01, s katero je javno naročilo oddal vlagatelju. Ponudnik, družba Mollier, inženiring, storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje je na naročnika naslovila vlogo Predlog naročniku za spremembo odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje javnega naročila za »Nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja« z dne 9. 9. 2019. Naročnik je dne 10. 9. 2019 sprejel Spremembo odločitve o izidu javnega naročila, s katero je nadomestil svojo predhodno odločitev. Vlagatelj je na naročnika naslovil vlogo Poziv k spremembi odločitve z dne 11. 9. 2019. Naročnik svoje odločitve ni več spremenil. Sprememba odločitve o izidu javnega naročila je bila dne 10. 9. 2019 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN004627/2019-ODL01P1 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik prejel dve ponudbi. Ponudbo vlagatelja, prvouvrščeno, glede na merilo za oddajo javnega naročila (najnižja cena SKUPAJ Cena za celotno količino v EUR brez DDV, točka 8. dokumenta Navodila ponudnikom), je zavrnil kot nedopustno, javno naročilo pa oddal drugouvrščenemu ponudniku, družbi Mollier, inženiring, storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

V zvezi s ponudbo vlagatelja je naročnik zapisal, da ni dopustna, ker
1) iz predložene dokumentacije ni razvidno, ali ima ponujeni parni sterilizator na strani nalaganja LED prikazovalnik, kot je zahteval naročnik (prvi razlog),
2) je iz predložene dokumentacije razvidno, da strošek instalacije s strani XX inženirja ni vključen v ponudbeno ceno, kar ni skladno z zahtevo po pripravi ponudbe po sistemu »ključ v roke«; z odgovorom, kaj je vključeno v ponudbeni ceni pa je vlagatelj svojo ponudbo nedovoljeno spremenil (drugi razlog).

Vlagatelj je pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 17. 9. 2019, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o oddaji naročila razveljavi. Predlaga tudi, da se mu povrnejo vsi stroški revizijskega postopka.

Vlagatelj navaja, da njegova ponudba v celoti ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da razlogi za nedopustnost njegove ponudbe ne obstajajo, kar je naročnik ugotovil tudi v prvotni odločitvi o oddaji naročila.

V zvezi s prvim razlogom vlagatelj zatrjuje, da že iz priložene dokumentacije jasno izhaja, da ima ponujeni parni sterilizator na strani nalaganja LED prikazovalnik. Na zahtevo naročnika je vlagatelj dne 8. 8. 2019 podal pojasnilo delovanja prikazovalnika procesov nakladanja in razkladanja, dne 22. 8. 2019 pa na drugi poziv naročnika z besedo »DA« nedvoumno potrdil, da ponujena oprema omogoča LED prikaz stanja procesov na strani nakladanja in razkladanja. S predloženo dokumentacijo in z dodatnimi pojasnili je vlagatelj naročniku dokazal, da ima ponujeni parni sterilizator na strani nalaganja LED prikazovalnik, naročnik pa tega ni upošteval.

V zvezi z drugim razlogom vlagatelj zatrjuje, da je iz podpisanega in žigosanega dokumenta Predračun nedvoumno razvidno, da je v točki 2. ponudbe zajeta dostava in montaža parnega sterilizatorja, v njej pa je zajet tudi sporni strošek instalacije. S tem namenom je vlagatelj nominiral podizvajalca, družbo AA, in priložil certifikate o pooblaščenem servisu s strani proizvajalca parnega sterilizatorja, družbe XX, ter poimenske certifikate o usposobljenosti za montažo, instalacijo, vzdrževanje, popravila ter šolanje uporabnika. Prav tako se je vlagatelj s parafiranjem osnutka pogodbe strinjal z njeno vsebino, t.j. da pogodba vključuje GOI dela, dostavo in montažo parnega sterilizatorja in letne redne servise.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik vsebino dokumenta Offer v točkah 1180 in 1190 v delu, da strošek instalacije s strani proizvajalca ni vključen v ceno, razumel napačno, saj gre za del tehnične dokumentacije v ponudbi.

Vlagatelj dodatno izpostavlja še, da je na podlagi naročnikovega zaprosila za pojasnilo dne 8. 8. 2019 izrecno navedel, da je vse v zvezi s prenosom podatkov vključeno v ponudbeno ceno. S tem odgovorom nikakor ni spreminjal svoje ponudbe, saj stroški instalacije nikoli niso bili izključeni iz ponudbene cene. Ponudbena cena je pripravljena po sistemu »ključ v roke«, kar izhaja tako iz ponudbene dokumentacije kot dodatnih pojasnil.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 19. 9. 2019 obvestil o prejetem zahtevku za revizijo in o možnosti izjasitve o navedbah vlagatelja skladno z ZPVPJN. Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil po pooblaščencu, družbi Godec Černeka Nemec odvetniška družba, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, v vlogi z dne 25. 9. 2019 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja). Navaja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti neutemeljen in poleg pomanjkljivosti ponudbe vlagatelja, kot izhajajo že iz odločitve o oddaji naročila, izpostavlja še nekatere druge. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 8. 10. 2019 sprejel Sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

Naročnik v zvezi s prvim razlogom navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil katalog, iz katerega izhaja, da ima ponujeni parni sterilizator na nakladalni strani ekran, občutljiv na dotik, nikjer pa ni navedeno, da gre za tehnologijo LED. Enako izhaja tudi iz vlagateljeve prve dopolnitve, v drugi dopolnitvi pa je tehnologijo LED potrdil z nedvoumnim »da«. Naročnik navaja, da kljub navedenemu ni mogel razbrati, ali vlagatelj dejansko ponuja ustrezen parni sterilizator, saj za svoje navedbe v ponudbi ni predložil ustreznih dokazil in jih zato ni mogoče preveriti. Vlagatelj torej tekom postopka preverjanja ni uspel izkazati navedbe, da ponujena oprema omogoča LED prikaz stanja procesov na strani nakladanja in razkladanja, ki označuje preostali čas delovanja, pripravljenost za nakladanje/razkladanje in napake.

V zvezi z drugim razlogom pa naročnik navaja, da dokument Offer v točkah 1180 in 1190, na katere se sklicuje vlagatelj v svoji ponudbi in v dopolnitvi ponudbe z dne 8. 8. 2019, ne pritrjuje izpolnjevanju pogojev naročnika, ampak nasprotno – v njem je jasno navedeno, da strošek instalacije programa YY s strani XX inženirja ni vključen v ceno. Vlagateljevo navedbo, da je instalacija zajeta v predračunu gre razumeti kot nedovoljeno spremembo ponudbe, saj iz dokumenta izrecno ne izhaja, da zajema tudi predmetno instalacijo, širjenje predmeta predračuna pa pomeni spremembo ponudbe v tehničnem delu.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 9. 10. 2019 in dne 18. 10. 2019, skladno s prvim in četrtim odstavkom ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o oddaji naročila opredelil z vlogo z dne 14. 10. 2019 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika). Navedbam naročnika nasprotuje in izpostavlja, da je naročnik v svojih navedbah nedovoljeno širil razloge za domnevno nedopustnost njegove ponudbe v zvezi s prvim razlogom. Zahteva tudi povrnitev nastalih stroškov.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja iz dveh razlogov označil za nedopustno.

Vlagateljeve navedbe glede dopustnosti njegove ponudbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, po tem, ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3 in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. V skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 lahko naročnik, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti, od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. Predmet javnega naročila (nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja) je naročnik opredelil v dokumentu ePRO – Specifikacije, v katerem je določil splošne zahteve, tehnične zahteve glede parnega sterilizatorja, zahteve glede sterilizacijskih programov in dodatne zahteve.

Prvi razlog za nedopustnost vlagateljeve ponudbe je povezan z zahtevo iz zap.št. 10 tabele Parni sterilizator – sterilizacijski programi v dokumentu ePRO – Specifikacije, v kateri je naročnik določil, da mora parni sterilizator omogočati »Led-prikaz stanja procesov na strani nalaganja in razkladanja, ki označuje preostali čas delovanja, pripravljenost za nalaganje/razkladanje in napake.«.

Naročnik je ponudbo vlagatelja označil kot nedopustno, ker »[…] Iz predložene dokumentacije ni razvidno, ali ima ponujeni parni sterilizator na strani nalaganja LED prikazovalnik.«.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je v odločitvi o oddaji naročila naročnik kot razlog za nedopustnost ponudbe navedel, da iz predložene dokumentacije vlagatelja ni mogel razbrati, ali ima ponujen parni sterilizator LED prikazovalnik na strani nalaganja, v odločitvi o zahtevku za revizijo pa je navedel, da vlagatelj »tekom postopka preverjanja ni uspel izkazati navedbe, da ponujena oprema omogoča LED prikaz stanja procesov na strani nakladanja in razkladanja, ki označuje preostali čas delovanja, pripravljenost za nakladanje/razkladanje in napake.«. Iz navedenega izhaja (kot je v opredelitvi do navedb naročnika izpostavil tudi vlagatelj), da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel nov (drugačen) argument za svojo odločitev o nedopustnosti ponudbe vlagatelja v zvezi s prvim razlogom (neizkaz izpolnjevanja celotne zahteve iz zap.št. 10), kot ga je navedel v postopku oddaje javnega naročila (tj. v izpodbijani odločitvi). Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (npr. v odločitvi v zadevi št. 018-223/2018), je namen odločitve o oddaji javnega naročila iskati zlasti v seznanitvi ponudnikov z zadostnimi informacijami, potrebnimi za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Ker mora naročnik razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3, navesti že v odločitvi o oddaji naročila in ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo praviloma ni dopustno navajati novih kršitev (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), tudi naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo ne sme navajati novih (drugačnih) razlogov za nedopustnost vlagateljeve ponudbe, ki jih ni navedel že v odločitvi o oddaji naročila. Ob upoštevanju navedenega in skladno z ustaljeno prakso Državna revizijska komisija naročnikovega razloga, navedenega šele v okviru predrevizijskega postopka, zato ni upoštevala.

Ker naročnik v odločitvi o oddaji naročila ni navedel, da ponujeni parni sterilizator vlagatelja (dela) sporne zahteve ne izpolnjuje (kot v svoji izjasnitvi zmotno zatrjuje izbrani ponudnik), pač pa, da izpolnjevanje (dela) zahteve iz predložene dokumentacije ni bilo razvidno, je tudi Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavljala (le), ali je naročnik na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj, utemeljeno zaključil, da iz nje ni mogoče razbrati, ali ima ponujeni parni sterilizator na strani nalaganja LED prikazovalnik.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ugotavlja, da je naročnik v točki 4. dokumenta ePRO – Navodila ponudnikom določil, katere obrazce in dokumente mora ponudba vsebovati. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in ugotavlja, da je v svoji ponudbi predložil, med drugim,
- dokument ePRO – Specifikacije z dne 30. 7. 2019, v katerem je v tabelah, ki jih je pripravil naročnik, za vsako zahtevo (tudi za sporno zahtevo iz zap.št. 10 iz tabele Parni sterilizator – sterilizacijski programi) navedel, da jo ponujeni parni sterilizator izpolnjuje (»DA«) in da prilaga dokazilo (»DA«), s podpisom tega obrazca pa izjavil tudi »da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom«;
- dokument Offer z dne 30. 7. 2019, v katerem je podroben tehničen opis ponujenega parnega sterilizatorja in njegovih lastnosti in
- prospekt proizvajalca XX ponujenega parnega sterilizatorja.

Da vlagatelj v ponudbi ne bi predložil vse zahtevane dokumentacije naročnik ne zatrjuje niti taka ugotovitev ne izhaja iz njegove spisovne dokumentacije, izhaja pa, da je naročnik vlagatelja, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, z dopisom z dne 6. 8. 2019 zaprosil »za pojasnilo delovanja prikazovalnika stanja procesov nalaganja in razkladanja ter ali prikazovalnik omogoča prikaz stanja na nakladalni in razkladalni strani.« (točka 3.). Vlagatelj je zahtevano pojasnilo o delovanju prikazovalnika podal v dopisu z dne 8. 8. 2019 ter predložil dodatno tehnično dokumentacijo (točka 3.). Z dopisom z dne 14. 8. 2019 je naročnik vlagatelja zaprosil še »za pojasnilo zahteve naročnika iz specifikacij (preglednica: parni sterilizator-sterilizacijski programi, točka 10) in sicer prosimo za jasen odgovor (da/ne) ali ponujena oprema omogoča LED prikaz stanja procesov na strani nalaganja in razkladanja, ki označuje preostali čas delovanja, pripravljenost za nalaganje/razkladanje in napake.« (točka 1.). Vlagatelj je v vlogi z dne 22. 8. 2019 odgovoril »DA« (točka 1.).

Ob predstavljeni vsebini ponudbene dokumentacije, ravnanju naročnika, ki je ponudbo vlagatelja (izpolnjevanje zahteve) v izpostavljenem delu preverjal na način, da je vlagatelja zaprosil za nedvoumno potrditev (da/ne), ali celotno zahtevo iz zap.št. 10 izpolnjuje in jasnem odgovoru vlagatelja na poziv naročnika z dne 22. 8. 2019 (»DA«), s katerim je še enkrat potrdil izpolnjevanje sporne zahteve (prvič v tabeli Parni sterilizator – sterilizacijski programi v obrazcu ePRO - Specifikacije), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel podlage za zaključek, da iz predložene dokumentacije ni razvidno, ali ima ponujeni parni sterilizator na strani nalaganja LED prikazovalnik.

Drugi razlog za nedopustnost ponudbe vlagatelja je povezan z zahtevo iz zap.št. 9 iz tabele Parni sterilizator – sterilizacijski programi v dokumentu ePRO – Specifikacije, v kateri je naročnik določil, da mora imeti parni sterilizator »Program za spremljanje in shranjevanje podatkov sterilizatorja na zunanji računalnik. Kontrola vseh stopenj cikla sterilizacije mora biti popolnoma avtomatsko krmiljeno PLC.« in z zahtevo po oblikovanju ponudbe po sistemu »ključ v roke«, kot izhaja iz podtočke 2) točke 1. istega dokumenta: »Dobava in montaža novega sterilizatorja s priključitvijo na vse potrebne energetske sisteme in instalacije […]. Po sistemu »ključ v roke« vključno s postavitvijo RF oblog, poskusim zagonom in izobraževanjem zaposlenih. […]«.

Naročnik je ponudbo vlagatelja označil kot nedopustno, ker je ugotovil, da je v dokumentu Offer v zvezi z instalacijo programa YY zapisano, da strošek instalacije s strani XX inženirja ni vključen v ceno, kar ni skladno z zahtevo po oblikovanju ponudbe po sistemu »ključ v roke«. Naročnik navaja, da je vlagatelj z izjavo z dne 8. 8. 2019, da je vse v zvezi prenosom podatkov, kot je opisano v pojasnilu, vključeno v ceno, spremenil svojo ponudbo v nasprotju s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je tudi s tem razlogom v zvezi vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in ugotavlja, da je vlagatelj v ponudbi priglasil dva podizvajalca in predložil:
- dokument ePRO – Specifikacije (prehodno že podrobneje opisan), v katerem je tudi za sporno zahtevo iz zap.št. 9 iz tabele Parni sterilizator – sterilizacijski programi navedel, da jo ponujeni parni sterilizator izpolnjuje (»DA«), s podpisom tega obrazca pa izjavil tudi »da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom«;
- dokument Offer (prehodno že podrobneje opisan), v katerem je v točkah 1180 in 1190 res zapisano, kot navaja naročnik, da stroški instalacije s strani XX inženirja niso vključeni v ceno (»The costs for installation by an XX engineer are not included in the price.«);
- dokument Predračun z dne 25. 7. 2019, v katerem so vpisane cene za »kpl« treh postavk, med drugim postavke »2. Dostava in montaža parnega sterilizatorja, 1 kpl«.

Vlagatelj je z oddajo ponudbe sprejel vse naročnikove zahteve (tudi zahtevo po pripravi ponudbe po sistemu »ključ v roke«), kar je potrdil tudi s podpisom obrazca ePRO – Ponudba-Pogodba, ki v 3. členu vsebuje določbo o vključenosti vseh stroškov v ceno.

Na podlagi ugotovitve, da iz predložene ponudbene dokumentacije izhaja, da ponujeni parni sterilizator omogoča dva različna načina prenosa podatkov je naročnik tudi v tem delu, z dopisom z dne 6. 8. 2019, vlagatelja pozval na pojasnilo, ali sta oba načina prenosa podatkov zajeta v ponudbeno ceno in na pojasnilo prenosa podatkov v praksi. Vlagatelj je v dopisu z dne 8. 8. 2019 pojasnil oba načina prenosa podatkov in se v zvezi s programom YY skliceval na točki 1180 in 1190 v dokumentu Offer iz ponudbe, navedel pa tudi »Vse zgoraj omenjeno je vključeno v ponudbeni ceni«.

V zvezi z dokumentom Offer, ki ga je ponudbi predložil vlagatelj in na katerega se sklicuje tudi v svojem pojasnilu z dne 8. 8. 2019 (relevantno za konkretni primer, sklicevanje na točki 1180 in 1190), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na vseh straneh tega dokumenta glava priglašenega podizvajalca, družbe AA in da je naslovljen na vlagatelja (ne na naročnika). Iz navedenega in v okoliščinah konkretnega primera (oddaja ponudbe s podizvajalci in vsebina predložene ponudbene dokumentacije) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedbo o ne-vključenosti stroškov XX inženirja v ceno potrebno razumeti kot izjavo podizvajalca vlagatelju, da v okviru ponudbe, ki jo je dal vlagatelju za izvedbo dela predmeta javnega naročila, strošek XX inženirja ni vključen v ceno. To pomeni, da torej podizvajalec v razmerju do ponudnika (vlagatelja) storitve instalacije s strani inženirja proizvajalca (tj. inženirja družbe XX, ki v ponudbi ne nastopa) ni ponudil, kar pa ne pomeni, da instalacija programa YY naročniku v okviru oddane ponudbe ni ponujena in bo izvedena bodisi s strani enega od priglašenih podizvajalcev bodisi s strani vlagatelja in da vlagatelj stroška te instalacije v ponudbeno ceno ni vključil.

Ob ugotovljenem v zvezi z dokumentom Offer in vsebino ponudbene dokumentacije vlagatelja, zlasti upoštevaje izjavo, da ponuja predmet javnega naročila – »ponujeno blago/vse storitve«, ki v celoti ustrezajo opisom v dokumentu ePRO – Specifikacije, izrecne označitve izpolnjevanja sporne zahteve iz zap.št. 9 in dokumenta Predračun, v katerem je vlagatelj podal ceno (na ključ) za »1 kpl« dostave in montaže parnega sterilizatorja, v katero (glede na vsebino postavke) sodi tudi izvedba spornega instaliranja programa YY, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel podlage za zaključek, da vlagatelj storitve instaliranja programa YY ni ponudil in vključil v svojo ponudbeno ceno, s tem pa ravnal v nasprotju z zahtevo po oblikovanju ponudbe po sistemu »ključ v roke«. Ker ponudbena dokumentacija vlagatelja ne daje podlage za naročnikov zaključek, da sporne storitve (njenega stroška) vlagatelj ni vključil v ponudbeno ceno, tudi ni podlage za zaključek, da je vlagatelj, z odgovorom z dne 8. 8. 2019, da je vse v zvezi s prenosom podatkov (torej tudi instalacija programa YY) vključeno v ponudbeno ceno, svojo ponudbo kakorkoli spremenil.

Izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi do navedb vlagatelja zatrjuje še nekatere druge pomanjkljivosti ponudbe vlagatelja. Ker teh pomanjkljivosti v odločitvi o oddaji naročila naročnik ni navedel kot razlog za nedopustnost ponudbe vlagatelja, se Državna revizijska komisija do njih ni opredelila.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija, skladno z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Sprememba odločitve o izidu javnega naročila« z dne 10. 9. 2019.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval s sprejemom odločitve o oddaji naročila, mora ponovno presojo ponudbe vlagatelja opraviti skladno z določbami ZJN-3, upoštevaje določbe lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o navedbah vlagatelja zahteval povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v opredelitvi do navedb naročnika zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015 s sprem., v nadaljevanju: OT), priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek plačane takse za zahtevek za revizijo v višini 2.885,30 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo);
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.024,80 EUR (1.400 točk, ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 OT, ob upoštevanju vrednosti točke in ob upoštevanju 22% DDV),
- materialne stroške v višini 17,57 EUR (24 točk, ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena OT, ob upoštevanju vrednosti točke in ob upoštevanju 22% DDV).

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega presežka nad priznanimi stroški za izdatke v pavšalnem znesku po 11. členu OT (4 točke), saj, upoštevajoč priznano vrednost storitve, za njegovo priznanje ni pravne podlage.

Državna revizijska komisija vlagatelju prav tako ni priznala priglašenih stroškov, kot izhajajo iz stroškovnika v opredelitvi do navedb naročnika (obrazložena vloga med postopkom, materialni stroški, DDV), saj v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena OT). Navedbe v vlogi, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške pravnega varstva v višini 3.927,67 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 15. 11. 2019Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
- Vrečko Blaž – odvetnik, Povšetova ulica 29, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Godec Černeka Nemec odvetniška družba, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran