Na vsebino
EN

018-176/2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,

Številka: 018-176/2019-4
Datum sprejema: 11. 10. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Letni pregledi ter vzdrževanje polnilnih postaj«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ORBICO ELEKTRO, d.o.o., Savlje 89, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 10. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Letni pregledi ter vzdrževanje polnilnih postaj«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 6. 9. 2019, se ustavi.


Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 6. 2019 na Portalu javnih naročil pod številko JN004385/2019-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti »Letni pregledi ter vzdrževanje polnilnih postaj«.

Dne 30. 8. 2019 je naročnik na Portalu javnih naročil pod številko JN004385/2019-ODL01 objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, številka 313/19-JČV-144/2019-1 z dne 30. 8. 2019, iz katerega izhaja, da je javno naročilo oddal ponudniku Varikon, d.o.o., Ljubgojna 1B, Horjul (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 9. 2019, v katerem je zatrjeval nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika ter predlagal, da jo naročnik izloči iz nadaljnjega postopka in sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 17. 9. 2019 izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo ter jih zavrnil kot neutemeljene.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom »Sklep«, številka 313/2019-EV-144/2019-rev3 z dne 30. 9. 2019, zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 4. 10. 2019 prejela naročnikov dopis, s katerim ji je ta odstopil zahtevek za revizijo ter preostalo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka in postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 10. 9. 2019 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z dne 8. 10. 2019, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo umika, zahteva pa tudi vračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 10. 10. 2019.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 11. 10. 2019

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ORBICO ELEKTRO, d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Varikon, d.o.o., Ljubgojna 1B, 1354 Horjul,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran