Na vsebino
EN

018-165/2019 SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Številka: 018-165/2019-5
Datum sprejema: 10. 10. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava plinov 2019-2021«, v sklopu 2, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika BUTAN PLIN, d.d., Verovškova 64 a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Dean Gončin, Miklošičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 10. 2019

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku naročila male vrednosti, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 2. 7. 2019, pod št. objave JN004604/2019.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 2. 9. 2019 objavil odločitev o oddaji javnega naročila z dne 28. 8. 2019, s katero je predmetno javno naročilo v sklopu 2 oddal ponudniku Istrabenz plini, d.o.o., Sermina 8a, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izpostavljene odločitve izhaja, da se je dopustna ponudba izbranega ponudnika glede na merila za oddajo javnega naročila uvrstila na prvo mesto.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 9. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop 2 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh rubrik predračuna, pač pa je navedel le skupno ceno za sklop 2. Ker izbrani ponudnik ni vpisal cene na enoto za nobeno od štirih postavk predračuna za sklop 2, bi moral naročnik, v skladu z vnaprej določenimi zahtevami, ugotoviti, da izbrani ponudnik teh postavk ne ponuja. Zaradi umanjkanja cen na enoto ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče preizkusiti, predmet ponudbe pa ni jasen. Izbrani ponudnik je v predračunu za sklop 2 navedel »UNP propan-butan«, kar pogojno ustreza le tretji postavki, ki jo vlagatelj ponuja po bistveno nižji ceni.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 17. 9. 2019, s katero se je opredelil do revizijskih navedb, navaja, da je pravilno izpolnil in predložil vse zahtevane obrazce. V sistemu e-JN je v razdelek »Predračun« pripel predračun s končnimi ponudbeni cenami po sklopih, v razdelek »ostala dokumentacija« pa v celoti izpolnjen vnaprej pripravljen Obrazec 2 – Predračun, v katerem je navedel cene za posamezne vrste plinov.

Naročnik je dne 18. 9. 2019 zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da vlagateljeve navedbe temeljijo na predračunu izbranega ponudnika, ki je bil objavljen in javno dostopen na portalu e-JN in v katerem je izbrani ponudnik navedel le skupne ponudbene vrednosti posameznih sklopov. Izbrani ponudnik je preko sistema e-JN predložil tudi izpolnjen Obrazec 2 – Predračun, ki poleg skupne ponudbene vrednosti vsebuje tudi cene po posameznih pozicijah. V navedeno bi se lahko vlagatelj prepričal, če bi zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 20. 9. 2019 odstopil dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo ni prejela vlagateljeve opredelitve do naročnikovih navedb iz odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ki mu je bila vročena dne 20. 9. 2017 (razvidno iz poštne povratnice).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je ponudbo izbranega ponudnika, ki se je glede na merilo za oddajo javnega naročila uvrstila na prvo mesto, ocenil za dopustno in posledično javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3). Skladno s prvim odstavkom 89. ZJN-3 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu ni navedel cen na enoto za posamezne postavke, ampak zgolj skupno ponudbeno vrednost, zato bi moral naročnik v skladu z vnaprej določenimi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotoviti, da izbrani ponudnik ne ponuja postavk ponudbenega predračun in posledično ponudbo izbranega ponudnika zavrniti.

Del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je Obrazec 2 – Predračun, v katerem je naročnik za sklop 2 oblikoval tabelo, v kateri je po postavkah navedel štiri različne vrste plinov (katerih dobava je predmet javnega naročila za skop 2) in okvirno količino posameznega plina, ponudniki pa so vpisali ceno za kg posameznega plina, vrednost posamezne postavke in skupno ponudbeno vrednost. Navodila v zvezi z izpolnjevanjem tega obrazca je naročnik določil v 10.2.2. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri je (med drugim) zapisal, da če ponudnik cene za posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da te postavke ne ponuja. Naročnik je v 10.2.2. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila nadalje zahteval, da ponudniki ta obrazec naložijo v sistemu e-JN, preko katerega so ponudniki oddali ponudbe, v razdelek »Predračun«.

Na podlagi vpogleda v odstopljeno dokumentacijo, katere del je tudi ponudba izbranega ponudnika, gre ugotoviti, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahajata dva predračuna, in sicer Predračun, št. 3/2019-RČ, in Obrazec 2 – Predračun. V Predračunu, št. 3/2019-RČ, ki predstavlja lasten dokument izbranega ponudnika, je izbrani ponudnik navedel zgolj skupno ponudbeno vrednost (za sklop 1 in) sklop 2, ni pa navedel cen na enoto za postavke v sklopu 2. Ta predračun je objavljen (in še vedno dostopen) preko javno dostopnega dela sistema e-JN, ki se nanaša na predmetno javno naročilo. Del ponudbe izbranega ponudnika je tudi v celoti izpolnjen vnaprej pripravljen Obrazec 2 – Predračun. V Obrazcu 2 – Predračun je izbrani ponudnik navedel ceno na enoto za vsako izmed štirih vnaprej določenih postavk oz. za vsako vrsto posameznega plina, vrednost posamezne postavke in skupno ponudbeno vrednost za sklop 2 (ki je identična skupni ponudbeni vrednosti za sklop 2, navedeni v Predračunu, št. 3/2019-RČ).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da predstavljeni del ponudbe izbranega ponudnika ne potrjuje revizijskih navedb, da izbrani ponudnik ni navedel cen na enoto oz. da ni izpolnil vseh rubrik ponudbenega predračuna. Ugotoviti sicer gre, da izbrani ponudnik v sistemu e-JN, v skupino Predračun, ni pripel Obrazca 2 – Predračun, v katerem so navedene cene na enoto, kot je to zahteval naročnik, pač pa je pripel Predračun, št. 3/2019-RČ, v katerem cene na enoto niso navedene (posledično pa cene na enoto niso bile javno objavljene in dostopne preko sistema e-JN). Vendar pa sestavni del ponudbe izbranega ponudnika sestavljajo tudi ostali dokumenti, ki jih je ta pravočasno posredoval naročniku preko sistema e-JN, zato je bil naročnik pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika upravičen (in dolžan) upošteval tudi izpolnjen in predložen Obrazec 2 – Predračun. V slednjem dokumentu, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, pa so cene na enoto za vsako izmed štirih vnaprej določenih postavk jasno in nedvoumno navedene.

Ker so torej v ponudbi izbranega ponudnika navedene cene na enoto, je potrebno kot neutemeljene zavrniti revizijske navedbe, da izbrani ponudnik glede na točko 10.2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ki v primeru umanjkanja cene na enoto za posamezno postavko vzpostavlja domnevo, da ponudnik te postavke ne ponuja) ne ponuja nobene od štirih postavk ponudbenega predračuna in da ni jasen predmet ponudbe izbranega ponudnika. Izpostavljene revizijske navedbe namreč temeljijo na (napačni) predpostavki, in sicer, da izbrani ponudnik ni navedel cen na enoto za posamezne postavke.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 10. 10. 2019Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
– odvetnik Dean Gončin, Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana,
– Istrabenz plini, d.o.o., Sermina 8a, 6000 Koper,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran