Na vsebino
EN

018-161/2019 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Številka: 018-161/2019-5
Datum sprejema: 24. 9. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Interaktivni zasloni SIO-2020«, v zvezi s predlogom vlagatelja INOVATIO, distribucija, prodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Igor Marinšek, Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika ARNES, Tehnološki park 18, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 9. 2019

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo, z dne 12. 9. 2019, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 11. 6. 2019 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN003987/2019-B01 ter istega dne tudi v Uradnem listu EU, pod številko objave 2019/S 111-271493.

Naročnik je dne 3. 9. 2019 sprejel Odločitev o izidu javnega naročila, iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo skupnima ponudnikoma - družbama LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor in RoLAN d.o.o., Jadranska cesta 27, Maribor. Iz obrazložitve je razvidno, da so bile preostale tri ponudbe izločene kot nedopustne. Vlagateljeva ponudba je bila izločena iz razloga, ker ponujena oprema ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj z vlogo, z dne 12. 9. 2019, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi, da naročnik izda sklep o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Kot je navedel vlagatelj, ima v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo velike možnosti za uspeh, zato bi oddaja predmetnega javnega naročila pomenila velik poseg v njegove premoženjske pravice.

Naročnik je z dopisom, z dne 16. 9. 2019, predlog za zadržanje postopka odstopil Državni revizijski komisiji. Naročnik je navedel, da je bila odločitev o izbiri že sprejeta, ker pa na podlagi ZPVPJN ne sme podpisati pogodbe z izbranim ponudnikom, je vlagateljev predlog brezpredmeten.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (druga alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi zavrnitev vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, ustavitev postopka javnega naročanja ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

V predmetnem postopku je potrebno pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, upoštevati, da je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila oziroma da je bil zahtevek za revizijo vložen po objavi odločitve o oddaji naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne navaja). Vlagatelj bi torej lahko s predlogom za zadržanje postopka praviloma dosegel le zadržanje sklenitve pogodbe. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila brezpredmeten. Vlagatelj je pravno posledico (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila) dosegel že s pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

V Ljubljani, dne 24. 9. 2019

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- ARNES, Tehnološki park 18, Ljubljana,
- odvetnik Igor Marinšek, Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
- LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor,
- RoLAN d.o.o., Jadranska cesta 27, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.
Natisni stran