Na vsebino
EN

018-159/2019 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Številka: 018-159/2019-5
Datum sprejema: 19. 9. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Postopno naročanje tiskarskih storitev«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Tiskarna Oman, Peter Oman s.p., Cesta na Rupo 55, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 9. 2019

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Postopno naročanje tiskarskih storitev«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 23. 8. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 11. 6. 2019, pod št. objave JN003969/2019-W01.

Naročnik je dne 19. 8. 2019 sprejel Odločitev št. 402-3/2019-21, s katero je odločil, da bo okvirni sporazum sklenil z dvema ponudnikoma - z družbama Grafex grafično podjetje d.o.o., Podlipovica 31, Izlake in Birografika Bori Invalidsko podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Linhartova cesta 1, Ljubljana. Iz obrazložitve je razvidno, da je preostale tri prejete ponudbe izločil kot nedopustne. Vlagateljeva ponudba je bila izločena iz razloga, ker kljub pozivu ni predložil manjkajočih dokazil o izobrazbi nominiranega kadra oziroma iz razloga, ker je na mesto knjigoveza nominiral drugo osebo, s čimer je nedopustno spremenil ponudbo.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 23. 8. 2019 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je navedel, da je njegova ponudba, ki se je uvrstila na tretje mesto, dopustna in da ga je naročnik neupravičeno izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.
Naročnik je s sklepom št. 402-3/2019-32, z dne 10. 9. 2019, zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom, z dne 11. 9. 2019, pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Opredelitev vlagatelja na sklep št. 402-3/2019-32«, z dne 16. 9. 2019. V navedeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse v višini 500,00 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 19. 9. 2019

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana,
- Tiskarna Oman, Peter Oman s.p., Cesta na Rupo 55, Kranj,
- Grafex grafično podjetje d.o.o., Podlipovica 31, Izlake,
- Birografika Bori Invalidsko podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Linhartova cesta 1, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran