Na vsebino
EN

018-120/2019 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Številka: 018-120/2019-8
Datum sprejema: 13. 9. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Sama Červeka kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »prenapetostne odvodnike« (sklop 3) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Izoelektro, d. o. o., Limbuška cesta 2, Limbuš (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Blaž Ivančič, odvetnik v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 13. 9. 2019

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 31. 1. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000493/2019-W01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-54/2018-11 z dne 12. 6. 2019 med drugim obvestil ponudnike, da je za sklop 3 (NN prenapetostni odvodniki za zunanjo montažo) izbral ponudbo ponudnika J-Rupert, d. o. o., Litostrojska cesta 40, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 13. 6. 2019 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, ki mu ga je naročnik omogočil 18. 6. 2019, o čemer je vodil zapisnik, v katerem je med drugim navedel, da je vlagatelj vpogledal v »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev (zakrit stolpec PONUJENO)« in da je v tem obsegu prejel tudi kopijo tega dokumenta.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 6. 2019 in predlagal, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in da se razveljavi odločitev o oddaji naročila male vrednosti, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik kršil drugi in peti odstavek 35. člena ter 6. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ker ga pri vpogledu ni seznanil s celotno specifikacijo blaga, ki ga je ponudil izbrani ponudnik,
- je naročnikovo ravnanje v nasprotju s prakso Državne revizijske komisije (zadevi št. 018–079/2018 in 018-207/2018)
- specifikacija ponujenega blaga ne more biti poslovna skrivnost v smislu Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/2019; v nadaljevanju: ZPosS),
- mu je naročnik z omejitvijo seznanitve s specifikacijo ponujenega blaga kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo in pravico do pravnega varstva,
- ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ponujeni odvodnik ne izpolnjuje zahteve »Stopnja zaščite IP ≥ IP44«:
o glede na bilančne podatke proizvajalec Zaščite, d. o. o., do konca leta 2018 gotovo ni opravil tipskega testa za ponujeno blago in ni pridobil certifikata o skladnosti ponujenega blaga s standardom, slednjega vsaj ne pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti v Evropski uniji, prav tako pa je nemogoče, da bi proizvajalec Zaščite, d. o. o., proizvajal prenapetostne odvodnike z lastnostmi, ki bi zadoščale zahtevam iz tehničnih specifikacij, zlasti pa zahtevi »Stopnja zaščite IP ≥ IP44«,
o je na trgu proizvajalcev prenapetostnih odvodnikov prisoten več kot 20 let, zato ta trg dobro pozna in ve, da tudi veliko večji ponudniki s tradicijo, z lastnim razvojem in velikimi finančnimi zmožnostmi pri prenapetostnih odvodnikih ne morejo izpolniti zahteve »Stopnja zaščite IP ≥ IP44«, zato je nemogoče, da bi jih dosegel proizvajalec, ki nima lastnih razvojnih sredstev in ima zelo kratek obstoj,
o se je izbrani ponudnik v stolpcu »Izpolnjevanje zahteve (št. strani)« iz tabele »Tehnične zahteve« skliceval le na stran 33 in torej na dokazilo, ki ima le eno stran, kar še dodatno dokazuje, da ponujeno blago nima opravljenih ustreznih tipskih testov in nima ustreznih certifikatov, »a tudi tega podatka vlagatelj ni mogel pridobiti zaradi nezakonitega postopanja naročnika«.

Naročnik je s sklepom št. 2201-54/2018-17 z dne 11. 7. 2019 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- iz 13. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila jasno izhaja, katere podatke lahko ponudnik označi kot zaupne in kako naj bodo ti označeni,
- je v času objave javnega naročila in ob prejemu ponudb veljal Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1), saj je ZPosS začel veljati šele 20. 4. 2019 in zato se nanj ni mogoče opirati,
- je izbrani ponudnik v ponudbi predložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti z dne 21. 2. 2019 in v njem je določeno, da se kot poslovno skrivnost varujejo tisti deli ponudbene dokumentacije, ki so označeni s »POSLOVNA SKRIVNOST« in »ZAUPNO«,
- je vlagatelju omogočil vpogled in pri tem ravnal skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-207/2018,
- iz zadeve št. 018-079/2018 izhaja, da mora naročnik upoštevati sklep o določitvi poslovne skrivnosti,
- je iz zadeve št. 018-330/2012 razvidno, da je treba pravico do vpogleda v ponudbo obravnavati v kontekstu uveljavljanja pravnega varstva,
- pravice do vpogleda v dokumentacijo ni mogoče razumeti kot abstraktno in neomejeno pravico vlagatelja v smislu preverjanja pravilnosti naročnikove odločitve, temveč je lahko vpogled v dokumentacijo le sredstvo, s katerim vlagatelj pridobi dodatne informacije za uveljavljanje pravnega varstva,
- je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil zahteve in katera dokazila morajo predložiti ponudniki,
- je izbrani ponudnik ponudil blago, ki izpolnjuje vse zahteve, zanj pa je tudi predložil zahtevana dokazila,
- zaradi uporabe veznikov »ali« iz točke 3 tehničnih zahtev za sklop 3 jasno izhaja, da se ponudnik odloči, katero dokazilo bo predložil v ponudbi,
- izbrani ponudnik je predložil izjavo o skladnosti s standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1 in s tem zadostil zahtevi iz točk 2 in 3 tehničnih zahtev za sklop 3,
- je izbrani ponudnik na poziv z dne 2. 4. 2019 predložil vsa zahtevana dokazila, in sicer prospekt proizvajalca Zaščite, d. o. o., in Test report št. 086.06/18/NZL/NBR/NN, februar 2019,
- iz predloženih dokazil nedvoumno izhaja, da ponujeni prenapetostni odvodnik izpolnjuje zahtevo, da je stopnja zaščite enaka ali večja kot IP44,
- so vlagateljevi očitki pavšalni in nenatančni, niti ni zanje predložil dokazil, ugibanjem pa ni mogoče slediti (zadeva št. 018-069/2014).

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2201-54/2018-18 z dne 16. 7. 2019 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 18. 7. 2019 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je navedel, da prilaga dokazila, v katera mu ni bil omogočen vpogled, iz njih pa izhaja, da odvodnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, ne zagotavlja zahtevane stopnje zaščite, saj ima le zaščito IP00, kar je razvidno iz dokumenta, na katerega se je skliceval naročnik v sklepu št. 2201-54/2018-17 z dne 11. 7. 2019, vendar s pravilno številko 086.05/18/NZL/NBR/NN. Vlagatelj je še navedel, da je ta dokazila pridobil na podlagi podatkov iz sklepa št. 2201-54/2018-17 z dne 11. 7. 2019 od poljskega inštituta, pri čemer je prejel tudi pojasnilo, da je so testirali varistor, ki je le del prenapetostnega odvodnika, in se testno poročilo ne nanaša na ponujeni proizvod. Vlagatelj je navedel, da sta naknadno predloženi testni poročili pravočasni, v primeru dvoma pa naj Državna revizijska komisija opravi poizvedbe pri poljskem inštitutu. Vlagatelj je predlagal, da Državna revizijska komisija uvede postopek o prekršku zoper izbranega ponudnika zaradi prekrška iz 5. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Vlagatelj je priglasil nadaljnje stroške.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vlagateljeve navedbe iz vloge z dne 18. 7. 2019 lahko relevantne za rešitev obravnavane zadeve, je z dopisom št. 018-120/2019-4 z dne 1. 8. 2019 pozvala naročnika, da se opredeli do vloge z dne 18. 7. 2019 in navedb v njej. Državna revizijska komisija je ta dopis poslala v vednost tudi izbranemu ponudniku.

Naročnik je v dopisu št. 2201-16/2019-2 z dne 7. 8. 2019 zavrnil vlagateljeve navedbe, pri čemer je sklicujoč se na testni poročili pojasnil, zakaj je odvodnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, skladen s tehničnimi specifikacijami in ima zahtevano stopnjo zaščite. Naročnik je predlagal pridobitev strokovnega mnenja.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-120/2019-6 z dne 9. 8. 2019 vlagatelju posredovala dopisa št. 018-120/2019-4 z dne 1. 8. 2019 in 2201-16/2019-2 z dne 7. 8. 2019 ter mu omogočila, da se v petih delovnih dneh od prejema opredeli do navedb iz slednjega.

Vlagatelj je v dopisu z dne 14. 8. 2019 navedel, da se tudi naročnik strinja, da ima odvodnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, stopnjo zaščite le IP00 in to izhaja iz obeh testnih poročil. Vlagatelj je še navedel, da je naročnik stopnjo zaščite vezal na odvodnik in ne na varistor, ki sicer ima stopnjo zaščite IP66. Vlagatelj je predlagal, da Državna revizijska komisija opravi poizvedbe pri poljskem inštitutu in imenuje izvedenca. Vlagatelj je priglasil nadaljnje stroške.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je relevantno dejansko stanje, ki je potrebno za rešitev zadeve, mogoče ugotoviti že na podlagi dokumentacije, ki sta ji jo posredovala oziroma predložila naročnik in vlagatelj, zato neodvisno od odgovora, ali so dokazni predlogi za opravo poizvedb pri poljskem inštitutu in pridobitev strokovnega oziroma izvedenskega mnenja pravočasni, teh dokazov zaradi nepotrebnosti za ugotavljanje relevantnega dejanskega stanja ne bi bilo treba izvesti in jih Državna revizijska komisija tudi ni izvedla. Državna revizijska komisija dodaja, da je v zvezi s tehničnimi specifikacijami kot osnovno treba ugotoviti, kaj je v zvezi z njimi določil naročnik in ali je to določil jasno, natančno in nedvoumno, kar je zahteva načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), česar ne morejo ugotavljati poljski inštitut ali strokovnjak oziroma izvedenec. Šele od ugotovitve, kaj je v zvezi s tehničnimi specifikacijami določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je mogoče ugotavljati, ali je naročnik kršil ZJN-3, ker je štel, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo, ki je skladna s tehničnimi specifikacijami. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za javno naročilo blaga (točka II.1.3 objave), ki ga oddaja kot naročilo male vrednosti, za sklop 3 prejel le ponudbi izbranega ponudnika in vlagatelja, pri čemer je po merilu, po katerem je relevantna le cena (točka II.2.5 objave in 10. točka dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), kot cenejšo izbral ponudbo izbranega ponudnika, za katero je tudi ugotovil, da je dopustna. Vlagatelj je nasprotoval, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3), saj ni skladna s tehničnimi specifikacijami, dodatna dejstva in dokaze v zvezi s temi očitki pa bi navedel oziroma predložil, če mu naročnik ne bi kršil pravice do vpogleda v dokumentacijo in bi mu omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v obsegu, ki ga določa ZJN-3. Naročnik je nasprotoval vlagatelju in pojasnil, zakaj ni ravnal v nasprotju z ZJN-3 ne zaradi omejitve obsega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ne pri izbiri ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je v 12. točki seznama prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) naštel obrazec »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«. Državna revizijska komisija je vpogledala vanj in ugotovila, da je naročnik za sklop 3 (str. 9–12 obrazca) na str. 9 obrazca določil tabelo, v kateri je navedel, kateri dve vrsti NN prenapetostnih odvodnikov nabavlja [razdelka iz stolpca »Naziv materiala«: »NN prenapetostni odvodnik za zunanjo montažo za nazivno napetost 230 V (kpl s priključnim priborom za priključitev na SKS)« in »NN prenapetostni odvodnik za zunanjo montažo za nazivno napetost 230 V (kpl s priključnim priborom za priključitev na gole vodnike)«] in koliko jih nabavlja [razdelka iz stolpca »Količina (kom)«: 9.000 in 1.000]. Ponudniki so morali glede na četrti odstavek točke 11.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) izpolniti ta obrazec in torej v tabeli navesti cene [razdelki iz stolpcev »Cena/kom (EUR) (brez DDV)« in »Skupaj cena (EUR) (brez DDV)« ter vrstice »Vse skupaj (brez DDV)«] in konkretizirati ponujeno blago [razdelka iz stolpca »Proizvajalec, tip (oznaka iz kataloga)«], pod tabelo pa navesti podatke o ponudniku in proizvajalcu. Naročnik je v nadaljevanju obrazca (str. 10–12 obrazca) določil zahteve (naslov »Tehnične zahteve«, točke 1–12), pri čemer je:
• v točko 1 (str. 10 obrazca) vključil tabelo (poimenovano kot »Tabela zahtev«), v kateri je določil, da ponudnik navede proizvajalca in tip ponujenih odvodnikov za sklop 3, pa tudi, kaj ponuja [stolpec »Ponujeno« glede na lastnosti ali vrednosti (razdelki iz stolpca »Zahtevano«) za zahteve iz desetih razdelkov iz stolpca »Opis zahteve«] in s katere strani ponudbe je to razvidno [stolpec »Izpolnjevanje zahteve (št. strani)«],
• v točki 2 (str. 11 obrazca) zahteval, da ponujeni odvodniki »morajo ustrezati standardu SIST EN 61643-11 ali enakovrednimi standardi«,
• v točki 3 (str. 11 obrazca) zahteval, da »ponudnik mora za proizvode v ponudbi priložiti:
- certifikat skladnosti z navedenim standardom (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU)
ali
- proizvajalčevo izjavo ES o skladnosti (po 3. in 7. členu ZTZPUS, Ur l. št. 17/11) z navedenim standardom in rezultate tipskih testov v skladu z navedenim standardom (izdano pri akreditiranem organu za preskušanje priznanemu v EU)
ali
- dobaviteljevo izjavo o skladnosti (v skladu s SIST EN ISO/IEC 17050-1:2010 in SIST ISO/IEC 17050-2/2005)«,
• v točki 4 (str. 11 obrazca) določil:
»Ponudnik v ponudbi priloži tehnično dokumentacijo izdano s strani proizvajalca (npr. tehnični podatki iz proizvajalčevega kataloga ali tehnični podatki žigosani s strani proizvajalca). Tehnična dokumentacija se poleg papirnate oblike priloži tudi v digitalni obliki na priloženem CD ali DVD ali USB ključku«,
• v točki 5 (str. 11 obrazca) določil:
»Ponudnik v ponudbi priloži navodila za montažo, uporabo, pravilno delovanje, vzdrževanje in skladiščenje za ponujeno blago«,
• v točki 6 (str. 11 obrazca) določil:
»Ponudnik (oziroma dobavitelj) mora na zahtevo naročnika kadarkoli v roku 5 (pet) delovnih dni naročniku dostaviti:
- akreditacijo (številko akreditacije) neodvisne akreditirane inštitucije, ki je izvedla tipske preizkuse, iz katere izhaja usposobljenost le-te za izvajanje v tipskem testu navedenih preizkusov,
- kopije ali omogočiti vpogled v originalne dokumente, ki se nanašajo na tehnične karakteristike blaga in
- poročilo o tipskih preizkusih v digitalni obliki«,
• v točkah 11 in 12 (str. 12 obrazca) določil, da »vsa priložena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku«, razen »dokumentacij[e] proizvajalca in dokumentacij[e] neodvisne akreditirane inštitucije v EU«, ki »sta lahko v angleškem jeziku«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik med drugim predložil izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v delu, ki se nanaša na sklop(a) 3 (in 4) (za sklop 3 str. 28–31 ponudbe). Vsaka stran tega obrazca za sklop(a) 3 (in 4) je označena z oznako »ZAUPNO«. Izbrani ponudnik je str. 9 obrazca (str. 28 ponudbe) izpolnil v celoti, pri čemer je iz vpisanih podatkov razvidno, da je proizvajalec ponujenih odvodnikov Zaščite, d. o. o., Kamnik, ti ponujeni odvodniki pa so tip A PRO 15/275. Enaka podatka o proizvajalcu in tipu izhajata iz tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca (str. 29 ponudbe). Izbrani ponudnik je v tabeli pod točko 1 na str. 10 obrazca (str. 29 ponudbe) izpolnil vse razdelke v stolpcu »Ponujeno«, pri čemer je iz vpisanih podatkov razvidno, da je zadostil lastnostim ali vrednostim, kot jih je naročnik določil v razdelkih iz stolpca »Zahtevano«. Izbrani ponudnik je v tabeli pod točko 1 na str. 10 obrazca (str. 29 ponudbe) izpolnil razdelke iz stolpca »Izpolnjevanje zahteve (št. strani)« tako, da je v vse razdelke vpisal isto številko, tj. 33. Izbrani ponudnik je za tem delom obrazca predložil dokument »Izjava o skladnosti« z dne 20. 2. 2019, ki se nanaša na odvodnik A PRO 15/275 proizvajalca Zaščite, d. o. o., Kamnik (str. 32 ponudbe), in dokument »Tehnični podatki – prospekt«, ki med drugim vsebuje tabelo s predstavitvijo tehničnih lastnosti odvodnika A PRO 15/275 proizvajalca Zaščite, d. o. o., Kamnik (str. 33 ponudbe). Nadaljnje tri strani ponudbe izbranega ponudnika (tj. str. 34–36) so tudi dokumenti, ki se nanašajo na odvodnike A PRO proizvajalca Zaščite, d. o. o., Kamnik, in sicer so to »Konstrukcija A PRO in prikaz odvodnika pred in po delovanju odklopne naprave« (str. 34 ponudbe) in »Navodila za montažo, uporabo, pravilno delovanje, vzdrževanje in skladiščenje za A PRO« (str. 35–36 ponudbe). Tudi ta dokazila (str. 32–36 ponudbe) so označena z oznako »ZAUPNO«.

Str. 49 ponudbe je sklep o določitvi poslovne skrivnosti z dne 21. 2. 2019, iz katerega izhaja, da se vsi predloženi dokumenti, razen nekaterih, med katerimi so »specifikacij[e] ponujenega blaga in storitev«, določijo kot poslovna skrivnost.

Naročnik je z dopisom št. 2201-54/2018-8 z dne 3. 4. 2019, ki ga je poimenoval »Dopolnitev ponudbene dokumentacije«, izbranega ponudnika pozval, da med drugim ravna skladno s 6. točko obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v delu, ki se nanaša na sklop 3, in predloži tista dokazila, ki so našteta v treh alineah 6. točke tega obrazca. Izbrani ponudnik je na ta poziv predložil tri testna poročila, in sicer:
- št. 086.02/18/NZL/NBR/O z dne 3. 1. 2019 (4 strani),
- št. 086.05/18/NZL/NBR/O z dne 12. 2. 2019 (70 strani),
- št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019 (11 strani).

Državna revizijska komisija najprej opozarja, da ugotovitev kršitve pravice do vpogleda v dokumentacijo ne bi bila podlaga za razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti, saj se je ta kršitev lahko najprej zgodila šele po tem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila male vrednosti in zato ugotovitev nezakonitosti kasnejšega dejanja ne bi pomenila, da je nezakonito tudi prejšnje dejanje (tj. sprejem odločitve o oddaji naročila male vrednosti). Kršitev pravice do vpogleda v dokumentacijo tako ni v vzročni zvezi z vprašanjem zakonitosti sprejema odločitve o oddaji naročila male vrednosti. Vlagatelj primarno tudi nima interesa, da bi le dosegel vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, temveč je treba njegov interes poiskati v možnosti pridobiti naročilo male vrednosti v izvedbo. Državna revizijska komisija je to upoštevala pri reševanju obravnavane zadeve.

Tretja poved iz petega odstavka 35. člena ZJN-3 določa, v katerem obsegu naročnik dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Za rešitev obravnavane zadeve ni ključno ugotoviti, ali je treba poslovno skrivnost tolmačiti skladno z ZPosS ali ZGD-1, saj je treba upoštevati, da sta oba zakona določila vsebinsko enako pravilo, in sicer podatki, ki so po zakonu javni (tretji odstavek 39. člena ZGD-1 pred uveljavitvijo ZPosS), oziroma informacije, ki so po zakonu javne (tretji odstavek 2. člena ZPosS), ne morejo biti določeni oziroma določene kot poslovna skrivnost. Eni izmed podatkov, ki so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni, so specifikacije ponujenega blaga. Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali bi bilo treba pojem specifikacije ponujenega blaga iz drugega odstavka 35. člena ZJN-3 tolmačiti v obsegu, kot si je to prizadeval vlagatelj, ali pa bi ga bilo treba tolmačiti le v obsegu, kot je naročnik vlagatelju že dovolil vpogled, temveč je na podlagi lastnega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika upoštevala, da bi vlagatelj v primeru možnosti vpogleda v obrazec »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v delu, ki se nanaša na sklop 3, v tabeli pod točko 1 na str. 10 obrazca (str. 29 ponudbe) videl, da so v razdelkih iz stolpca »Ponujeno« vpisani podatki, na podlagi katerih izhaja, da je izbrani ponudnik zadostil lastnostim ali vrednostim, kot jih je naročnik določil v razdelkih iz stolpca »Zahtevano«. Vlagatelj pa je bil z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika že seznanjen, kdo je proizvajalec ponujenih odvodnikov in kateri tip odvodnikov je ponudil izbrani ponudnik. To je očitno tudi iz zahtevka za revizijo, saj je vlagatelj večkrat (zahtevek za revizijo, str. 9 in 10) pravilno navedel firmo proizvajalca odvodnikov (tj. Zaščite, d. o. o) in tip odvodnikov tega proizvajalca, ki jih je za sklop 3 ponudil izbrani ponudnik (tj. A PRO 15/275). Državna revizijska komisija zato ni štela, da bi domnevno nezakonita omejitev možnosti vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na obrazec »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v delu, ki se nanaša na sklop 3, tabela pod točko 1 na str. 10 obrazca (str. 29 ponudbe), lahko vplivala na to, da bi vlagatelj lahko ugotovil podatke, ki ne bi bili skladni z zahtevami, ki jih je naročnik določil v tej tabeli v razdelkih iz stolpca »Zahtevano«. Vlagatelj z vpogledom v zakriti del tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« (str. 29 ponudbe) torej ne bi mogel dobiti podatkov, ki bi lahko že sami po sebi utemeljili razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti. Da so podatki iz ponudbe izbranega ponudnika skladni z zahtevami, ki jih je naročnik določil v razdelkih iz stolpca »Zahtevano« tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«, implicitno izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-54/2018-11 z dne 12. 6. 2019, saj je naročnik navedel, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna. Taka ponudba pa je tista, ki med drugim »ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila« (gl. 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3). Na podano ugotovitev ne vpliva dejstvo, da je »v tabeli […] pri vseh karakteristikah navedena le stran 33« (zahtevek za revizijo, str. 10), saj je naročnik v točki 4 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v delu, ki se nanaša na sklop 3 (str. 11), zahteval predložitev tehnične dokumentacije, pri čemer so podatki lahko razvidni tudi iz kataloga. Izbrani ponudnik je na strani 33 ponudbe predložil prospekt, ki je potrjen po proizvajalcu Zaščite, d. o. o., Kamnik (podpis in žig), in ta vsebuje tabelo, v kateri so navedeni podatki, ki izhajajo iz zakritega dela tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« (str. 29 ponudbe). Vlagatelj niti z vpogledom v ta prospekt torej ne bi dobil podatkov, ki ne bi bili skladni z zahtevami, ki jih je naročnik določil v razdelkih iz stolpca »Zahtevano« tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«, zato niti podatki iz tega prospekta ne bi mogli že sami po sebi utemeljiti razveljavitve odločitve o oddaji naročila male vrednosti.

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokument »Izjava o skladnosti« z dne 20. 2. 2019, ki se nanaša na odvodnik A PRO 15/275 proizvajalca Zaščite, d. o. o., Kamnik (str. 32 ponudbe), ugotavlja, da ta ne vsebuje konkretnih tehničnih podatkov, ki so navedeni v razdelkih iz stolpca »Ponujeno« tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«, zato vlagatelj z vpogledom vanj ne bi mogel ugotoviti, da ne bi bila izpolnjena katera izmed zahtev iz stolpca »Zahtevano« tabele pod točko 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik vlagatelju sicer ni omogočil vpogleda v testni poročili št. 086.05/18/NZL/NBR/O z dne 12. 2. 2019 in 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019, vendar ga je po drugi strani v sklepu št. 2201-54/2018-17 z dne 11. 7. 2019 seznanil (str. 11) vsaj s tem, da je izbrani ponudnik med drugim predložil testno poročilo št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019. Vlagatelj je k vlogi z dne 18. 7. 2019 predložil poročili št. 086.05/18/NZL/NBR/O z dne 12. 2. 2019 in 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019, Državna revizijska komisija pa je v zvezi z njima omogočila, da se naročnik in vlagatelj izjavita, saj je naročniku poslala poziv na opredelitev št. 018-120/2019-4 z dne 1. 8. 2019, vlagatelju pa poziv na opredelitev št. 018-120/2019-6 z dne 9. 8. 2019. Vlagatelj zato ni bil prikrajšan v možnosti, da se seznani z naročnikovimi stališči o teh poročilih ter da se opredeli do teh poročil in naročnikovih stališč o teh poročilih. Morebitna kršitev pravice do vpogleda v dokumentacijo bi bila tudi sanirana, saj ne more biti ključno, da se vlagatelj ni seznanil s tema poročiloma z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika, temveč je lahko bistveno, da se je seznanil s tema poročiloma.

Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj očital, da odvodnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, ni skladen z naročnikovo zahtevo za stopnjo zaščite. Iz vloge z dne 18. 7. 2019 ni razvidno, da bi vlagatelj navedel, da odvodnik, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, ni skladen s še katero drugo naročnikovo zahtevo. Drugače ni mogoče razbrati niti iz dopisa z dne 14. 8. 2019.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahtevo za stopnjo zaščite določil tako, da je v tabeli v točki 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v razdelku iz stolpca »Opis zahteve« navedel »Stopnja zaščite IP«, v razdelku iz stolpca »Zahtevano« pa »≥ IP44«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v poročilu št. 086.05/18/NZL/NBR/O z dne 12. 2. 2019 nahaja podatek o stopnji zaščite IP 00 (točka 4.4, str. 5 od 70), v poročilu št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019 pa se nahajata dva podatka o stopnji zaščite IP, in sicer 00 (točka 4, str. 4 od 11) in 66 (točka 2, str. 3 od 11 in točka 4, str. 4 od 11; gl. tudi zaključek na str. 6 od 11). Glede na zahtevo »Stopnja zaščite IP« »≥ IP44« iz tabele v točki 1 na str. 10 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« ne more biti sporno, da stopnja zaščite IP 00 ne bi zadoščala, zadoščala pa bi stopnja zaščite IP 66. Dejstvo, da sta v teh poročilih za stopnjo zaščite navedena dva podatka o stopnji zaščite, ni sporno niti naročniku (dopis št. 2201-16/2019-2 z dne 7. 8. 2019, str. 3 in 4), ki je pojasnil, da je treba upoštevati podatek o stopnji zaščite IP 66, saj se ta nanaša na ponujene NN prenapetostne odvodnike za sklop 3, kar je razvidno iz poročila št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019, čemur je vlagatelj nasprotoval (vloga z dne 14. 8. 2019).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sklop 3 poimenoval »NN prenapetostni odvodniki za zunanjo montažo« (str. 9 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«), vendar je iz tabele na str. 9 obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F«, kaj vsebujeta poziciji (razdelka iz stolpca »Naziv materiala«), razvidno, da je pojem »NN prenapetostni odvodniki za zunanjo montažo« treba obravnavati skupaj s priključnim priborom. Naročnik je v nadaljevanju obrazca »Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom – priloga F« v točki 1 na str. 10 obrazca določil tehnične specifikacije, pri čemer je določil, da »Stopnja zaščite IP« »≥ IP44«, ki je zahteva, ki jo vlagatelj in naročnik različno tolmačita. Državna revizijska komisija ni mogla šteti, da je ta zahteva določena tako, da bi izključevala tolmačenje, ki ga je naročnik podrobneje predstavil v dopisu št. 2201-16/2019-2 z dne 7. 8. 2019 (str. 4), kjer je navedel, da »pod stopnjo zaščite IP prenapetostnega odvodnika se razume preprečitev vdora prašnih delcev in vdora vode v notranjost ohišja, kjer je varistor«. Naročnik ima podporo za svoje stališče v točkah 13.6.2 (»After the test no talcum powder was observed near varistors inside tested SPD's (see Table 3).«) in 14.3 (»The water has not entered in the protected space near varistors inside tested SPD's (see Table 4).«) poročila št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019 ter zaključku na strani 6 od 11 tega poročila (»The verification result of the IP degree of protection procided by enclosure acc. to EN 60529:1991 + A1:2000 is positive.«). Državna revizijska komisija tako ni mogla šteti, da bi moral naročnik podatke iz tabele iz točke 2 (»IP code for varistor inside SPD« »IP 66«) in besedilo iz točke 4 [»Analysis of the SPD construction and test shown that for the SPD type A PRO due to accesible terminal scan be assigned code IP 00. The manufacturer has declared that fort he varistor (which is inside SPD) can be assigned code IP66.«] poročila št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019 obravnavati neodvisno od točke 13.6.2 in 14.3 poročila št. 086.06/18/NZL/NBR/O z dne 20. 2. 2019 ter zaključka na strani 6 od 11 tega poročila. Podatek o IP 66 pa je, kot že ugotovljeno, naročniku omogočal, da lahko zaključi, da je izpolnjen minimalni prag IP 44.

Upoštevajoč vse navedeno Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti kršitev ZJN-3, zaradi katerih bi morala razveljaviti izpodbijano odločitev, zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo, zato je Državna revizijska komisija zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 13. 9. 2019

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- odvetnik Blaž Ivančič, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
- J-Rupert, d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran