Na vsebino
EN

018-131/2019 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-131/2019-5
Datum sprejema: 12. 9. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Sama Červeka in Tadeje Pušnar kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev kanalizacijskega sistema naselja Čiginj« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Adriaplan d.o.o., Partizanska cesta 71, Sežana, ki jo zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89h, Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 9. 2019

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 6. 6. 2019 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 003787/2019-W01.

Naročnik je dne 11. 7. 2019 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 10/2019 JN VV-10, s katero je javno naročilo oddal v izvedbo družbi Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je bila vlagateljeva (sicer cenovno najugodnejša) ponudba izločena iz razloga, ker ni v celoti izpolnil vseh referenčnih zahtev.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 17. 7. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev in zahteva za dopolnitev ponudbe, z dne 1. 7. 2019, razveljavita, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da med njim in naročnikom ni spora o tem, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval dve referenci, ki sta morali biti izvedeni v zadnjih petih letih pred datumom objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Ponudniki so morali izkazati izgradnjo najmanj enega javnega vodovodnega sistema - cevovoda v premeru najmanj DN 100 mm, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV ter izgradnjo najmanj enega javnega kanalizacijskega sistema v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV. Prav tako, še navaja vlagatelj, med njim in naročnikom tudi ni spora o tem, da sta obe referenci, ki ju je predložil, skladni z zahtevami naročnika. Med njima pa je sporen način izkazovanja zahtevanih referenc. Kot je namreč navedel naročnik, predložena referenca (ki se nanaša na ureditev infrastrukture v Občini Predvor) izkazuje usposobljenost podizvajalca za izvedbo del, ki jih je ta prevzel (podizvajalec naj bi po naročnikovem izračunu prevzel 31,32 % del, ki se nanašajo na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema). Ker pa bo ponudnik vsa preostala dela predmetnega javnega naročila, ki se nanašajo na ureditev javnega kanalizacijskega sistema, izvajal sam, bi bil dolžan ponudbo dopolniti še s predložitvijo svoje reference, ki bi izkazovala izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Vlagatelj se sklicuje na odločitve Državne revizijska komisije št. 018-205/2011, 018-426/2012 in 018-33/2013. Iz navedenih odločitev je razvidno, ugotavlja vlagatelj, da v primeru, če glavni izvajalec reference nima, jo lahko izkaže z referenco podizvajalca, v tem primeru pa mora izkazati, da bo podizvajalec prevzel večino razpisanih del. V konkretni zadevi pa ne gre za tako preprost primer, saj obsega predmet javnega naročila, poleg polaganja cevi, tudi preddela, zemeljska dela, zaključna dela, montažna in betonska dela ter elektroinstalacije črpališča in izgradnjo javnega vodovodnega sistema, ki obsega zemeljska dela, gradbena dela in montažna dela. Predmetno javno naročilo obsega tri ločene sisteme: gradnjo fekalne kanalizacije, gradnjo meteorne kanalizacije in gradnjo vodovoda. Vsem trem sistemom je skupna izvedba preddel, zemeljskih del in zaključnih del. Navedeno pomeni, da se izkoplje ena trasa in se nato vanjo položi tako fekalna, kakor tudi meteorna kanalizacija in vodovod. Na koncu se ta trasa zasuje in izkopani del asfaltira. Vlagatelj zatrjuje, da sta se zato z nominiranim podizvajalcem (Gradbeništvo Prestor d.o.o.) dogovorila, da bo slednji prevzel »montažna in betonska dela«, ki so po vsebini kanalizacijska dela v višini 141.000,00 EUR, vsa ostala dela, vezana na izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega sistema, pa bo prevzel vlagatelj sam. Preddela, zemeljska dela in zaključna dela je torej v predmetnem javnem naročilu potrebno izvesti le enkrat. Poleg tega navedena dela sploh niso bila postavljena kot referenčni pogoj in ne predstavljajo kanalizacijskega sistema. Kanalizacijski sistem sestavljajo cevovodi, jaški, razbremenilniki itd., dela v zvezi s tem pa bo nominirani podizvajalec izvedel v celoti. Naročnik je že iz vsebine reference, ki se nanaša na izgradnjo vodovoda, lahko razbral, da je vlagatelj preddela, zemeljska dela in zaključna dela že uspešno izvedel. Nerazumljivo je torej dejstvo, da mu naročnik, ko gre za izvedbo vodovoda ta dela priznava, medtem ko mu jih tudi za kanalizacijo ne prizna. Vlagatelj še zatrjuje, da naročnik v izpodbijani odločitvi sam navaja, da je kanalizacijski sistem lahko izveden tudi brez teh del, kar pomeni, da zemeljska in asfalterska dela niso del kanalizacijskega sistema in jih zato podizvajalec tudi ni dolžan izvesti. Ob navedenem je naročnikovo stališče nepravilno, saj bi moral tehnično sposobnost vlagatelja presojati zgolj na opis del, ki jih prevzema in jih bo potrebno dejansko tudi izvesti ne glede na udeležbo glavnega izvajalca. Vlagatelj predlaga imenovanje izvedenca gradbene stroke. Z njegovo pomočjo, zatrjuje vlagatelj, bo dokazal, da kanalizacijski sistem sestavljajo cevovodi, jaški, cestni požiralniki, združitveni objekti kaskade, sifoni, razbremenilniki, zadrževalni bazeni padavinskih vod in fekalna črpališča. Poleg tega naj izvedenec pove, ali je vlagatelj, upoštevajoč definicijo kanalizacijskega sistema ter traso, ki je začrtana v tehničnih specifikacijah, s predloženo referenco usposobljen za izvedbo preddel, zemeljskih del in zaključnih del. Poleg tega bi ga lahko naročnik, še zatrjuje vlagatelj, namesto k predložitvi nove reference pozval k spremembi deleža udeležbe podizvajalca.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 22. 7. 2019, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da je naročnik podal podrobno in nedvoumno obrazložitev, s katero je dokazal, da je vlagateljeva ponudba nedopustna, zato se z njo v celoti strinja.

Naročnik je z dokumentom št. 10/2019 JN VV-14, z dne 30. 7. 2019, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik citira referenčne zahteve in navaja, da je vlagatelj predložil dve referenčni potrdili, in sicer svoje referenčno potrdilo za objekt »Vodovodni sistem Močila - I. faza«, potrjeno s strani Občine Kanal ob Soči in referenčno potrdilo nominiranega podizvajalca (Gradbeništvo Prestor d.o.o.) za objekt »Ureditev infrastrukture v Občini Preddvor«, potrjeno s strani Občine Preddvor. S prvim referenčnim potrdilom izkazuje usposobljenost za izgradnjo javnega vodovodnega sistema, z drugim pa usposobljenost za izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da bo nominirani podizvajalec prevzel izvedbo montažnih del ureditve kanalizacijskega sistema Čiginj, vsa ostala dela, vezana na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema (preddela, zemeljska dela, zaključna dela, ki predstavljajo večino del izgradnje javnega kanalizacijskega sistema), pa ponudnik sam. Ker nominirani podizvajalec ni prevzel večine del, vezanih na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, je vlagatelja pozval k predložitvi še svoje reference, s katero bi izkazal, da je v zadnjih petih letih izvedel izgradnjo kanalizacijskega sistema v vrednosti 150.000,00 EUR brez DDV. Vlagatelj je v dopolnitvi navedel, da je referenca podizvajalca ustrezna tako po višini, kakor tudi po vsebini, da pa dejstvo, da bo podizvajalec izvedel zgolj montažna dela ureditve kanalizacijskega sistema ne pomeni, da kot ponudnik ostalih del, ki se nanašajo na predhodna in pripravljalna dela, ne zna izvesti. Navedeno naj bi izhajalo iz reference za izgradnjo vodovodnega sistema (»Vodovodni sistem Močila« - I. faza), saj referenca obsega tudi izgradnjo meteorne kanalizacije. Naročnik zavrača te navedbe vlagatelja in zatrjuje, da predloženi referenci ne izkazujeta usposobljenosti vlagatelja za izvedbo del, vezanih na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Predmet obravnavanega javnega naročila namreč v delu, ki se nanaša na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, vsebuje tako preddela, zemeljska dela in zaključna dela, kakor tudi montažna in betonska dela ter elektroinstalacije črpališča, v delu, ki se nanaša na obnovo javnega vodovodnega sistema, pa so zajeta zemeljska dela, gradbena dela in montažna dela, pri čemer so pripravljalna dela sicer vezana na oba sklopa, vendar večina teh del odpade na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Navedena dela, ki se bodo torej z izjemo pripravljalnih in nepredvidenih del, izvajala izključno v okviru izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, predstavljajo v vlagateljevi ponudbi 80,53% (450.226,08 EUR brez DDV) celotne ponudbene vrednosti, od tega znašajo montažna dela 31,32 % (141.000,00 EUR brez DDV), dela ki se bodo izvajala v okviru izgradnje javnega vodovodnega sistema pa predstavljajo 6,44 % (36.021,47 EUR brez DDV) celotne ponudbene vrednosti. Naročnik opozarja, da se lahko (v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije) ponudnik sklicuje na reference podizvajalca za celoto izvedenih del le v primeru, če bo podizvajalec izvedel pretežni del javnega naročila. Ker je podizvajalec v konkretnem primeru prevzel izvedbo montažnih del, ki predstavljajo le tretjino del v sklopu izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, oziroma ne predstavljajo večine del izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, bi moral vlagatelj predložiti še svojo referenco. Izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema v konkretnem primeru ne predstavljajo zgolj montažna dela, pač pa tudi pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena in zaključna dela. Slednja so bistvena in predstavljajo dve tretjini vseh del, ki se nanašajo na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Naročnik se sicer strinja z vlagateljem, da je kanalizacijski sistem lahko izveden tudi brez zemeljskih in asfaltnih del (torej po površini), a to ne pomeni, da ta dela v obravnavanem primeru niso del kanalizacijskega sistema. Iz razloga, ker predstavljajo dela, ki se nanašajo na izgradnjo javnega vodovodnega sistema v primerjavi z deli, ki se nanašajo na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema zanemarljiv delež (gre namreč za že obstoječi vodovod, ki ga je potrebno obnoviti), sta bili zahtevani dve ločeni referenci, različni pa sta bili tudi zahtevi, ki se nanašata na njuni vrednosti. Res je, da potekata na določenih odsekih vodovod in kanalizacija vzporedno (iz v razpisni dokumentaciji predloženih listin ni razbrati, da se bo izvajal izkop le ene trase), vendar le v zelo majhnem obsegu, kar pa še vedno ne opravičuje stališča vlagatelja, da bi morala njegova referenca, s katero izkazuje usposobljenost za izgradnjo javnega vodovodnega sistema, ustrezati tudi referenčni zahtevi, ki se nanaša na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Temu bi bilo mogoče pritrditi le v primeru, če bi ta referenca vsebovala tudi dela, vezana na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR, kar pa spričo dejstva, da se je v sklopu ureditve dostopne poti vodohrana uredilo le odvajanje poti z izgradnjo cca. 48 m meteorne kanalizacije s tremi propusti, ni mogoče storiti. Naročnik še navaja, da v kolikor bi pozval vlagatelja k spremembi deleža podizvajalca, bi vlagatelj na ta način ponudbo spremenil in predlagal novo, s tem pa bi bil kršen namen še dopustnega dopolnjevanja ponudbe. Ker vlagatelj zahtevane reference ni izkazal, zaključuje naročnik, je tudi imenovanje izvedenca brezpredmetno.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 2. 8. 2019, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Ponovno navaja, da predmetno javno naročilo obsega tri ločene sisteme: gradnjo fekalne kanalizacije, gradnjo meteorne kanalizacije in gradnjo vodovoda. Vsem trem sistemom je skupna izvedba preddel, zemeljskih del in zaključnih del. Navedeno pomeni, da se izkoplje ena trasa in se nato vanjo položi tako fekalna, kakor tudi meteorna kanalizacija in vodovod. Na koncu se trasa zasuje in izkopani del asfaltira. Ob navedenem, poudarja vlagatelj, je naročnikova ugotovitev o tem, da podizvajalec ne bo prevzel izvedbe javnega kanalizacijskega sistema zmotno, saj ga prevzema v celoti, za kar je predložil referenco. Glavni izvajalec pa izgradnje kanalizacijskega sistema ne bo izvajal, pač pa bo izvedel preddela, zemeljska dela ter zaključna dela in vodovod, za kar je prav tako predložil referenco. Ker so torej preddela, zemeljska dela in zaključna dela skupna tako izvedbi vodovoda, kakor tudi kanalizacije, je referenca, s katero vlagatelj (kot glavni izvajalec) izkazuje znanje za izvedbo del na vodovodnem sistemu, ustrezna tudi za tista dela, ki so enaka na kanalizacijskem sistemu. Znanje in izkušnje, ki se z referenco izkazujejo, je namreč potrebno presojati glede na dela, ki se bodo dejansko izvedla. Zato je tudi predlagal, da se v konkretni zadevi imenuje izvedenca ustrezne stroke, saj je za rešitev spora očitno potrebno strokovno znanje in nepristranost, ki je na naročnikovi strani ni. Vlagatelj ponovno poudarja, da so preddela, zemeljska dela in zaključna dela enaka in jih je potrebno izvesti le enkrat. Vsa ta dela pa poleg tega niso bila postavljena kot referenčni pogoj in ne predstavljajo kanalizacijskega sistema. Glavni izvajalec in podizvajalec torej objektivno gledano istih del ne moreta narediti. Naročnikovo navajanje je tudi sicer nerazumljivo, saj ne gre verjeti, da bo izbrani ponudnik dvakrat kopal jarek na isti trasi (prvič naj bi vanj položil cevovod ter ga nato zasul, ga ponovno odkopal ter vanj položil še kanalizacijo). Navedeno je absurdno, toda naročnik zahteva očitno prav to, saj mu ne priznava reference za dela, ki so vodovodu in kanalizaciji skupna. Vlagatelj še navaja, da je dopolnitev ponudbe s spremembo deležev glavnega izvajalca in podizvajalca dopustna in zakonita. Poleg tega mu mora naročnik (skladno s sodno prakso in načelom gospodarnosti) omogočiti dopustno spremembo, saj to ni zgolj njegova diskrecijska pravica.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da ga je nezakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Revizijske navedbe v zvezi z (ne)izpolnjevanjem naročnikovih referenčnih zahtev je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je ponudba dopustna, kadar ponudnik (med drugim) izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3) in kadar ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Deseti odstavek 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost med drugim predloži: seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točka a) in b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

ZJN-3 v 76. in 77. členu določa le izhodišča za oblikovanje pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti oziroma možna dokazila za njeno izkazovanje, naročnik pa je tisti, ki mora v vsakem konkretnem postopku oddaje javnega naročila, upoštevajoč specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne okoliščine v zvezi z njegovo izvedbo, določiti vsebinske, vrednostne in časovne kriterije posameznih pogojev ter način izkazovanja v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci.

Naročnik je v točki 3.2 točke 3 (Pogoji za sodelovanje in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) razpisne dokumentacije med drugim zapisal:

»Ponudnik je dolžan referenčni pogoj izpolniti sam ali skupaj s partnerji v okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalci, kar pomeni, da se lahko ponudnik sklicuje zgolj na reference svojega partnerja v okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalca, če bo partner oziroma podizvajalec dejansko prevzel tisti del javnega naročila, za katerega izkazuje usposobljenost oziroma če bo izvajal pretežni del javnega naročila. Za tisti del javnega naročila, ki ga partner oziroma podizvajalec ne bo izvajal oziroma ne bo izvajal v pretežni meri, mora ponudnik predložiti svojo referenco (npr. če bo partner oziroma podizvajalec izvajal dela, ki ne predstavljajo večine del, referenca partnerja oziroma podizvajalca ne zadošča za celoto izvedenih del, vezanih na izgradnjo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, ampak mora referenco za izgradnjo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja predložiti tudi ponudnik).«

Naročnik je v enajsti alineji točke 3.3 točke 3 (Pogoji za sodelovanje in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) postavil naslednji referenčni zahtevi:

»Ponudnik je v zadnjih petih letih pred datumom objave tega javnega naročila:

- zgradil najmanj en javni vodovodni sistem - cevovod, premera najmanj DN 100 mm v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV in
- zgradil najmanj en kanalizacijski sistem v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu, …) o izvedbi navedenega referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju).«

V zvezi z referenčnimi zahtevami ni bilo postavljenega nobenega vprašanja.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil dva referenčna obrazca (Podatki o referenčnem delu ponudnika (OBR-11). Prvi referenčni obrazec se nanaša na izgradnjo javnega vodovodnega sistema, drugi pa na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Ponudniki so ju morali izpolniti z nazivom in naslovom referenčnega naročnika ter s podatki o kontaktni osebi, nazivu projekta, izvajalcu, datumom, krajem in lokacijo referenčnega projekta, v referenčni obrazec, ki se nanaša na izgradnjo vodovodnega sistema, pa se morali vpisati še podatke o premeru cevovoda. Obrazca sta morala podpisati (in žigosati) zakonita zastopnika referenčnih naročnikov.

Predmet javnega naročila je ureditev kanalizacijskega sistema v naselju Čiginj. Iz 1. točke Povabila k oddaji ponudbe je razvidno, da navedena ureditev obsega izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter NN elektro priključka za potrebe črpališča. Iz popisa del, ki v obravnavanem primeru predstavlja tudi ponudbeni predračun, je razvidno, da razpisana gradnja, poleg pripravljalnih in nepredvidenih del ter elektroinstalacij (črpališča), vsebuje zlasti izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema (ki obsega izgradnjo petih fekalnih kanalov ter meteornega in tlačnega kanala), manjši del razpisane gradnje pa se nanaša tudi na izgradnjo vodovodnega sistema (na obnovo obstoječega vodovoda).

Referenčne zahteve so dovolj jasne. Naročnik je v obravnavanem primeru zahteval od ponudnikov, da mu izkažejo, da so v zadnjih petih letih pred datumom objave javnega naročila zgradili najmanj en kanalizacijski sistem v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV in najmanj en vodovodni sistem (cevovod premera DN 100 mm) v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. Ponudniki so lahko referenčne zahteve izpolnili bodisi sami bodisi skupaj s partnerji ali podizvajalci pod pogojem, da bosta partner oziroma podizvajalec dejansko prevzela tisti del javnega naročila, za katerega izkazujeta referenco (usposobljenost). V primeru, če partner oziroma podizvajalec ne bosta prevzela večine del, ki se nanašajo na izgradnjo kanalizacijskega omrežja ali vodovodnega omrežja, je moral referenco (referenci) predložiti tudi (glavni) ponudnik. Če torej ponudnikov partner ali podizvajalec ne bi prevzela izvedbe več kot polovice kanalizacijskih ali vodovodnih del, je moral referenco (referenci) v zahtevani(h) vrednosti(h) predložiti tudi ponudnik.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je nominiral enega podizvajalca (to je družbo Gradbeništvo Prestor d.o.o., Kranj). Iz obrazca št. 14 (Podatki o podizvajalcih) je razvidno, da bo nominirani podizvajalec prevzel izvedbo montažnih del na kanalizacijskem sistemu v višini 141.000,00 EUR brez DDV (skupna vrednost vlagateljeve ponudbe sicer zanaša 559.054,71 EUR brez DDV). V ponudbi sta predložena dva referenčna obrazca. Prvi referenčni obrazec se nanaša na izgradnjo javnega vodovodnega sistema (»Vodovodni sistem Močila - I. faza«), ki jo je izvedel vlagatelj sam. Vrednost te reference znaša 207.792,25 EUR brez DDV in je bila izvedena za referenčnega naročnika Občina Kanal ob Soči. Drugi referenčni obrazec se nanaša na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema (»Ureditev infrastrukture v Občini Preddvor«), ki jo je izvedel vlagateljev podizvajalec. Vrednost navedene reference znaša 881.209,55 EUR brez DDV in je bila izvedena za referenčnega naročnika Občino Preddvor.

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da sta bili obe referenčni gradnji izvedeni znotraj postavljenega časovnega obdobja (v zadnjih petih letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil) in v zahtevanih vrednostih. Ravno tako med njima tudi ni spora o njuni vsebinski ustreznosti oziroma sta si edina tudi v tem, da vlagatelj s prvo (to je s svojo) referenco izkazuje usposobljenost za izgradnjo javnega vodovodnega sistema, z drugo (podizvajalčevo) pa usposobljenost za izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Vlagatelj in naročnik pa se ne strinjata tudi v tem, ali navedeni referenci zadoščata vsem zgoraj citiranim referenčnim zahtevam. Naročnik zatrjuje, da nominirani podizvajalec ni prevzel večine del, vezanih na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema (pač pa le tretjino teh del), zato bi moral referenco, ki bi izkazovala izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, predložiti tudi vlagatelj sam. Nasprotno, vlagatelj se z naročnikom ne strinja in navaja, da je iz razloga, ker so v obravnavanem primeru preddela, zemeljska dela in zaključna dela skupna tako izvedbi vodovoda, kakor tudi kanalizacije, referenca, s katero je izkazal znanje za izvedbo teh del na vodovodnem sistemu, ustrezna tudi za enaka dela, ki jih je prevzel na kanalizacijskem sistemu.

Kot že izhaja iz te obrazložitve in na kar pravilno opozarja tudi naročnik, predstavljajo v obravnavanem primeru dela, ki se nanašajo na izgradnjo javnega vodovodnega sistema, v primeru z deli, ki se nanašajo na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, zanemarljiv delež (obstoječ vodovod je potrebno le obnoviti). Naročnik je prepričljivo pojasnil, da je prav iz navedenega razloga zahteval predložitev dveh ločenih referenc, in sicer najmanj eno, ki bo izkazovala usposobljenost za izgradnjo javnega vodovodnega sistema in najmanj eno, ki bo izkazovala usposobljenost za izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema ter da je ob upoštevanju deležev, ki odpade na en oziroma drug sistem oziroma glede na pomembnost izgradnje posameznega voda, določil tudi vrednost obeh referenc. Referenčna gradnja javnega vodovodnega sistema je morala znašati vsaj 50.000,00 EUR brez DDV, vrednost referenčne gradnje javnega kanalizacijskega sistema pa najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. Naročnik se sicer strinja z vlagateljem, da so si dela pri vseh izkopih sorodna, vendar hkrati tudi pravilno opozarja, da so morali ponudniki v obravnavanem primeru izkazati dve ločeni referenci (torej eno referenco, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacijskega sistema in eno, ki se nanaša na izgradnjo vodovodnega sistema), prav tako je moral ponudnik v primeru, če partner ali podizvajalec ne bi prevzela izvedbe pretežnega dela kanalizacijskih ali vodovodnih del, referenco (referenci) v zahtevani(h) vrednosti(h) predložiti tudi sam.

Ob upoštevanju naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, bi torej moral vlagatelj ob dejstvu, da njegov nominiran podizvajalec ni prevzel pretežnega dela izgradnje kanalizacijskega sistema, predložiti še svojo referenco (naročnik je pravilno ugotovil, da predstavljajo dela, ki se bodo izvajala v okviru izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, dobrih 80 % celotne vlagateljeve ponudbene vrednosti, vlagateljev podizvajalec pa je prevzel le dobrih 31 % vrednosti teh del). Ker vlagatelj svoje reference ni predložil (tega ni storil niti po naročnikovemu pozivu, naj dopolni svojo ponudbo še z lastno referenco, ki se bo nanašala na izgradnjo kanalizacijskega sistema) njegova ponudba ni dopustna. Res je sicer, da potekata na določenih, sicer zelo kratkih odsekih, vodovod in kanalizacija vzporedno, vendar tudi navedeno ne upravičuje vlagateljevega stališča, da bi morala njegova referenca, s katero izkazuje usposobljenost za izgradnjo javnega vodovodnega sistema, zadoščati tudi referenčni zahtevi, ki se nanaša na izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Poleg tega je referenčni naročnik (Občina Kanal ob Soči) te reference pojasnil, da projekt »Vodovodni sistem Močila - I. faza« meteorne kanalizacije ni obravnaval oziroma da se je v sklopu ureditve dostopne poti do vodohrama uredilo zgolj odvodnjavanje poti z izgradnjo cca. 48 m meteorne kanalizacije s tremi propusti (dokument z dne 27. 6. 2019), navedeno pa potrjuje tudi popis del, ki ga je v zvezi s to referenco odstopil vlagatelj.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v točki 2.3 razpisne dokumentacije - Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije) in (v kolikor je menil, da referenčne zahteve niso postavljene v skladu z ZJN-3 oziroma da so bodisi nejasne ali pretirane) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Ker ob vsem opisanem (ob upoštevanju naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije) Državna revizijska komisija vlagateljevemu stališču ni mogla slediti, tudi ni sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu, naj imenuje izvedenca gradbene stroke.

Vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik njegovo ponudbo (kot nedopustno) nezakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
Ljubljani, dne 12. 9. 2019Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
člani Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, Tolmin,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.
Natisni stran