Na vsebino
EN

018-099/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-099/2019-6
Datum sprejema: 30. 7. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Sama Červeka kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup aparatov za avtotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripadajočim potrošnim materialom«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Medias International, trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d. o. o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Vesna Cukrov, o. p., d. o. o., Dunajska 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 7. 2019

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 845080110-005-19/5 z dne 21. 5. 2019.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 4.086,76 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 19. 2. 2019 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN000946/2019-B01. Dne 23. 5. 2019 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila (dokument št. 845080110-005-19/5 z dne 21. 5. 2019), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku MEDITRINA, d. o. o., Dunajska cesta 199, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 4. 6. 2019, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je odločitev o oddaji naročila napačna in nezakonita, saj naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel oceniti kot dopustne. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja s ponujenim blagom ni zajel celotnega predmeta oz. njegovo blago ne ustreza tehničnim specifikacijam naročnika. Izbrani ponudnik je ponudil sete s kataloškimi številkami 04254 (XTRA set za avtotransfuzijo 55 ml), 04255 (XTRA set za avtotransfuzijo 125 ml) in 04257 (XTRA set za avtotransfuzijo 225 ml), ki ne vključujejo sistema za zbiranje in pranje, ki je namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta in vsebuje 4 – smerni adapter, 2 sterilni vrečki s po 1 l kapaciteto za zbiranje PPP in PRP, direktno linijo za črpanje in iglo, kot je to zahteval naročnik. Ponujeni sistemi izbranega ponudnika torej ne omogočajo zahtevane predoperativne separacije krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta, oz. ne vsebujejo zahtevane opreme. Upoštevajoč katalog izbranega ponudnika to opremo vsebuje »Sequestration set«, ki ni del njegove ponudbe, saj ni vključen v predračun, poleg tega pa tudi ne vsebuje igle. Izbrani ponudnik ponuja »Procedure set«, ki pa ne vsebuje »Sequestration set«. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik v ponudbeni predračun ni vključil zbirnega seta za predhodno ločevanje krvi v 3 sestavine z direktno pripravo, čeprav bi ga glede na predmet naročila moral vključiti, kar pomeni, da ne ponuja predmeta v celoti. Po mnenju vlagatelja je ponudbena cena izbranega ponudnika tudi neobičajno nizka, in sicer zato, ker ta ne ponuja celotnega predmeta naročila. Naročnik bi zato moral preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka, in od izbranega ponudnika zahtevati pojasnila. Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna in bi jo moral naročnik izločiti. Prav tako je po mnenju vlagatelja nedopustna tudi ponudba drugo-uvrščenega ponudnika Medicotehna, d. o. o., vendar vlagatelj v ponudbo tega ponudnika ni imel vpogleda. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 13. 6. 2019 opredelil do zahtevka za revizijo. V vlogi navaja, da je ravnal v skladu z navodili naročnika in njegovimi pojasnili na portalu javnih naročil ter v svoji ponudbi ponudil sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, pri čemer je upošteval, da gre za ločen set, ki ga mora ponuditi posebej. Izbrani ponudnik navaja, da njegova ponudba ni neobičajno nizka in da je v tem konkretnem primeru odločitev o tem, ali bo pričel s postopkom preverjanja neobičajno nizke ponudbe, v pristojnosti naročnika. Na podlagi navedenega izbrani ponudnik predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 21. 6. 2019 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je izbrani ponudnik pri vseh treh setih s kataloškimi številkami 04254 (XTRA set za avtotransfuzijo 55 ml), 04255 (XTRA set za avtotransfuzijo 125 ml) in 04257 (XTRA set za avtotransfuzijo 225 ml) ponudil sistem za zbiranje in pranje, ki je namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta in vsebuje 4 – smerni adapter, 2 sterilni vrečki s po 1 l kapaciteto za zbiranje PPP in PRP, direktno linijo za črpanje in iglo. Naročnik je na portalu javnih naročil spremenil svojo prvotno odločitev in se odločil, da ponudniki lahko ponudijo blago na predlagan način. Za spremembo se je odločil, ker je treba zahtevan sistem naročati ločeno, s svojo kataloško številko, saj vsi bolniki, ki potrebujejo avtotransfuzijo, ne potrebujejo nujno tudi seta za predoperativno separacijo krvi. Izbrani ponudnik je za navedene tri sete ponudil blago s kataloško številko 04015, iz priloženega kataloga pa je razvidno, da ima set tudi iglo (spike connector), ki ni bila posebej zahtevana, a je bila ponujena. Gre za ločen sistem oz. set predoperativne separacije krvi, s čimer je izbrani ponudnik izpolnil naročnikove zahteve. Izbrani ponudnik je pravilno in skladno z odgovorom navedel posamezne sete s kataloškimi številkami 04254, 04255 in 04257 pod postavke 30 set za avtotransfuzijo, 40 set za avtotransfuzijo in 50 set za avtotransfuzijo, in dodal kot dopusten, k vsaki postavki, ločen sistem predoperativne separacije krvi s kataloško številko 04015 zbiralni set za predhodno ločevanje krvi v 3 sestavine z direktno pripravo, s čimer je v celoti zadostil naročnikovim zahtevam. Izbrani ponudnik je brez spreminjanja stolpcev v tabeli predračuna tega v celoti izpolnil, v prilogi 2 k pogodbi o nakupu potrošnega materiala – cenik pa je jasno navedel pozicijo 04015 – potrošni material (zbiralni set za predhodno ločevanje krvi v 3 sestavine z direktno pripravo), s čimer je zadovoljil vse zahteve naročnika. Obrazec predračuna po prejemu odgovorov na portalu javnih naročil ni več vseboval zahteve 3 – sistem za zbiranje in pranje, zato je izbrani ponudnik to zahtevo pravilno opredelil v prilogi 2 k pogodbi o nakupu potrošnega materiala. Na strani 25 priloženega kataloga je izbrani ponudnik jasno označil vse zahtevane komponente »sistem za zbiranje in pranje – namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta in vsebuje: 4-smerni adapter, 2 sterilni vrečki s po 1 l kapaciteto za zbiranje PPP in PRP direktna linija za črpanje, igla«. Iz kataloga je razvidno, da je sestavni del seta tudi igla. V zvezi z navedbami o neobičajno nizki ponudbi naročnik navaja, da je ugotavljanje neobičajno nizke ponudbe v njegovi pristojnosti, v danem primeru pa naročnik ni bil dolžan izvesti tega postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 21. 6. 2019 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 7. 2019 opredelil do naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj vztraja pri pravovarstvenem predlogu in pri vseh očitkih iz zahtevka za revizijo in se dodatno opredeljuje do posameznih naročnikovih navedb.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Uvodoma je treba ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zatrjuje nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj sicer v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi nedopustnost ponudbe drugo-uvrščenega ponudnika, katerega ponudbe naročnik ni preverjal. Vendar niti revizijskih navedb o nedopustnosti ponudbe drugo-uvrščenega ponudnika niti revizijskih navedb o ravnanju naročnika z njegovo ponudbo ni mogoče obravnavati kot navedb, ki jih vlagatelj uveljavlja v smislu kršitev iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj namreč te navedbe podaja zgolj v kontekstu utemeljevanja svoje aktivne legitimacije, pri čemer pravilno ugotavlja, da je glede na naročnikovo ravnanje v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb, v katerem je slednji zatem, ko je ponudbe razvrstil glede na merila, preveril le dopustnost ponudbe izbranega ponudnika, aktivno legitimiran za vložitev predmetnega zahtevka za revizijo.

Prav tako je treba, glede na naročnikove trditve, da je določanje tehničnih specifikacij v njegovi pristojnosti, ugotoviti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo v ničemer ne izpodbija tehničnih zahtev, ki se nanašajo na predmet naročila, ali kakšnih drugih določil razpisne dokumentacije. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker naj slednji ne bi ponudil predmeta javnega naročila v celoti, zaradi česar naj njegova ponudba ne bi ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah. Med vlagateljem in naročnikom je torej spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3), ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je ta ponudil predmet naročila v skladu s tehničnimi zahtevami in da je posledično oddal dopustno ponudbo, ki je glede na merila najugodnejša.

Ravnanje naročnika je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko (med drugim) preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, in da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. način delovanja in uporabe, stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki predpisujejo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v ponudbenem predračunu pri setih za avtotransfuzijo 55 ml, 125 ml in 225 ml v 3. točki določil, da morajo ponujeni seti med drugim vsebovati tudi »Sistem za zbiranje in pranje - namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta in vsebuje: 4-smerni adapter, 2 sterilni vrečki s po 1 l kapaciteto, za zbiranje PPP in PRP, direktna linija za črpanje, igla.« (v nadaljevanju tudi: sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi).

V zvezi z navedeno zahtevo je naročnik dne 27. 3. 2019 na portalu javnih naročil prejel naslednje vprašanje oz. predlog:

»STROKOVNA ZAHTEVA POD ŠTEVILKO 3:
Sistem za zbiranje in pranje - namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta in vsebuje: 4-smerni adapter, 2 sterilni vrečki s po 1 l kapaciteto, za zbiranje PPP in PRP, direktna linija za črpanje, igla.
Opisan sistem ni sestavni del seta za avto transfuzijo in ga je potrebno naročati ločeno pod svojo kataloško številko. To je tudi ekonomsko upravičeno, saj vsi bolniki, ki potrebujejo avtotransfuzijo, ne potrebujejo seta namenjenega predoperativni separaciji krvi.
Predlagamo, da se omenjen sistem namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, vključi pod: STROKOVNE ZAHTEVE/ APARAT ZA AVOTRANSFUZIJO 3 KOS POZICIJA 10, / POTROŠNI MATERIAL /TOČKA 2/ POSAMEZNI DELI in da se briše iz POVZETKA PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)/ 30, 40, 50 SET ZA AVTOTRANSFUZIJO/ STROKOVNA ZAHTEVA POD ŠTEVILKO 3.«

Na citirani predlog je naročnik sprva (dne 27. 3. 2019) odgovoril, da njegove zahteve ostajajo nespremenjene, dne 1. 4. 2019 pa je na portalu javnih naročil objavil, da popravlja odgovore na vprašanja, podane dne 27. 3. 2019, in da so pravilni odgovori, podani dne 1. 4. 2019. Med drugim je naročnik spremenil tudi odgovor, podan na zgoraj navedeno vprašanje, in sicer na naslednji način:

»STROKOVNA ZAHTEVA POD ŠTEVILKO 3:
Sistem za zbiranje in pranje - namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta in vsebuje: 4-smerni adapter, 2 sterilni vrečki s po 1 l kapaciteto, za zbiranje PPP in PRP, direktna linija za črpanje, igla.
Opisan sistem ni sestavni del seta za avto transfuzijo in ga je potrebno naročati ločeno pod svojo kataloško številko. To je tudi ekonomsko upravičeno, saj vsi bolniki, ki potrebujejo avtotransfuzijo, ne potrebujejo seta namenjenega predoperativni separaciji krvi.
Predlagamo, da se omenjen sistem namenjen predoperativni separaciji krvi za uporabo, vključi pod: STROKOVNE ZAHTEVE/ APARAT ZA AVOTRANSFUZIJO 3 KOS POZICIJA 10, / POTROŠNI MATERIAL /TOČKA 2/ POSAMEZNI DELI in da se briše iz POVZETKA PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)/ 30, 40, 50 SET ZA AVTOTRANSFUZIJO/ STROKOVNA ZAHTEVA POD ŠTEVILKO 3

ODGOVOR ŠT. 7.2
Naročnik prosi, da ob predložitvi ponudbe napišete tudi cene omenjenih artiklov in posredujete obvestilo proizvajalca na koliko časa se morajo omenjeni artikli menjati, sicer lahko ponudite.«

Iz navedenega odgovora, podanega dne 1. 4. 2019, je nesporno razvidno, da je naročnik želel spremeniti svoj negativni ogovor, podan dne 27. 3. 2019 na isto vprašanje. Na tej podlagi in ob upoštevanju dikcije »sicer lahko ponudite« je mogoče sklepati, da je naročnik dopustil sprva zavrnjeni predlagani način ločenega podajanja ponudbe za sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi. Naročnik je s podanim odgovorom dne 1. 4. 2019 torej dopustil, da se sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ponudi ločeno, v delu, ki se nanaša na potrošni material, ob tem pa je zahteval tudi, da ponudniki napišejo ceno artiklov in posredujejo obvestilo proizvajalca, na koliko časa jih je treba menjati. Vendar pa naročnik istočasno ni spremenil ponudbenega predračuna oz. kljub spremenjenemu odgovoru ni objavil spremembe razpisne dokumentacije, v kateri bi iz ponudbenega predračuna izključil zahtevo za sete za avtotransfuzijo 55 ml, 125 ml in 225 ml, podano v 3. točki (sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi). Naročnik ni določil jasnih navodil o tem, na kakšen način morajo ponudniki ponuditi sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ter kako naj ceno za ta sistem vključijo v skupno ponudbeno ceno. Iz dikcije odgovora »sicer lahko ponudite« izhaja le to, da je ločen prikaz sistema za zbiranje in pranje, namenjenega predoperativni separaciji krvi, s prikazano ceno med potrošnim materialom, zgolj ena od možnosti. Ker pa naročnik ni spremenil predračuna oz. iz njega ni izločil zahteve iz 3. točke, pa so ponudniki lahko razlagali razpisno dokumentacijo tudi na način, da je sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, še vedno mogoče ponuditi tudi v ponudbenem predračunu na način, kot je bilo prvotno predvideno. Naročnik ponudnikom ni dal jasnih navodil, ki bi jih lahko ti razlagali enoznačno, da torej iz ponudbenega predračuna izločijo sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, in ga uvrstijo med potrošni material, saj ponudbenega predračuna ni v ničemer spremenil. Na ta način je povzročil nejasnost tako glede vprašanja, v kateri del ponudbe je treba vključiti sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, kot tudi glede vprašanja, na kakšen način je treba prikazati ceno za ta sistem oz. kako jo vključiti v skupno ponudbeno ceno, ki je predmet ocenjevanja.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil sete za avtotransfuzijo s kataloškimi številkami 04254, 04255 in 04257, ki ne vključujejo sistema za zbiranje in pranje, ki je namenjen predoperativni separaciji krvi, kar naj bi posledično pomenilo, da ponujeni sistemi ne omogočajo zahtevane predoperativne separacije krvi za uporabo, ko se kri črpa direktno iz venskega vstopnega mesta. Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je ta predložil ponudbeni predračun, v katerem je ponudil zahtevane sete za avtotransfuzijo pod kataloškimi številkami 04254, 04255 in 04257. Hkrati je v ponudbo predložil tudi dokument »Priloga 2 k Pogodbi za nakup potrošnega materiala CENIK MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA«, v katerem je pod pozicijo 2.7 navedel »Zbirni set za predhodno ločevanje krvi v 3 sestavine z direktno pripravo (pakirano po 40 kos)«. Za navedeni set je izbrani ponudnik v tabeli ponudil tudi ceno in navedel, da ga ponuja pod kataloško številko 04015. Iz kataloga, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, je pod kataloško številko 04015 ponujen artikel »Sequestration Set X« oz. zbiralni set, pri čemer je iz slike razvidno, da poleg ostalih sestavin vsebuje tudi iglo. Na podlagi navedenega je zato treba pritrditi izbranemu ponudniku in naročniku, da je v ponudbi izbranega ponudnika ponujen tudi sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, kot je bilo za posamezne sete za avtotransfuzijo opredeljeno v 3. točki ponudbenega predračuna, in sicer na način, da ga je izbrani ponudnik ponudil ločeno v prilogi 2 k pogodbi za nakup potrošnega materiala. Predmet izbranega ponudnika torej vsebuje sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, in posledično omogoča predoperativno separacijo krvi, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik ne bi ponudil predmeta naročila v celotnem obsegu, kot to v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj. Način, na katerega je izbrani ponudnik ponudil sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, in sicer ločeno v prilogi 2 k pogodbi za nakup potrošnega materiala, je bil glede na naročnikov odgovor, podan dne 1. 4. 2019, dovoljen, zaradi česar njegove ponudbe v tem delu ni mogoče oceniti kot nedopustne.

Ne glede na navedeno pa je treba ugotoviti, da je naročnik z odgovorom na vprašanje, ki je bil objavljen dne 1. 4. 2019, povzročil takšno nejasnost v zvezi z vprašanjem načina prikazovanja sistema za zbiranje in pranje, namenjenega predoperativni separaciji krvi, in vključevanja njegove cene v skupno ponudbeno ceno, da bi se posledica nejasnosti lahko kazala tudi v neprimerljivosti ponudb posameznih ponudnikov in posledično v neenakopravni obravnavi. Nejasnost, ki jo je naročnik povzročil s tem, da je sicer dopustil ločeno prikazovanje sistema za zbiranje in pranje, namenjenega predoperativni separaciji krvi, hkrati pa iz ponudbenega predračuna ni na jasen in nedvoumen način izločil zahteve iz 3. točke specifikacij za sete za avtotransfuzijo in dal ponudnikom v zvezi s tem jasna navodila, je imela za posledico, da so nekateri ponudniki sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ponudili v okviru ponudbenega predračuna, drugi ponudniki, med njimi izbrani ponudnik, pa so ta sistem ponudili ločeno med potrošnim materialom. Posledično so tisti ponudniki, ki so sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ponudili v okviru ponudbenega predračuna, ceno zanj vključili v ponudbeni predračun oz. skupno ponudbeno ceno, ki je bila predmet ocenjevanja in na podlagi katere je naročnik medsebojno primerjal posamezne ponudbe. Iz ponudbe izbranega ponudnika, ki je sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ponudil ločeno, pa ni razvidno, ali je ceno za ta sistem sploh vključil v skupno ponudbeno ceno. V dokumentu »Priloga 2 k Pogodbi za nakup potrošnega materiala CENIK MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA« je namreč izbrani ponudnik navedel cene za posamezne postavke, pri čemer je cena postavk »XTRA set za avtotransfuzijo 55 ml«, »XTRA set za avtotransfuzijo 125 ml« in »XTRA set za avtotransfuzijo 225 ml« identična kot cena, ki jo je navedel v ponudbenem predračunu za posamezne sete za avtotransfuzijo. Cena za sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, je v dokumentu »Priloga 2 k Pogodbi za nakup potrošnega materiala CENIK MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA« navedena ločeno in ni prikazana nikjer drugje, niti v ponudbenem predračunu niti v dokumentu »Priloga 1 k Pogodbi za nakup potrošnega materiala SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA ŠT.: 432/MED-PM/2019«. Na tej podlagi bi bilo mogoče sklepati, da izbrani ponudnik cene za sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ki ga je prikazal ločeno, sploh ni vključil v skupno ponudbeno ceno, čeprav je jasno, da ga bo naročnik v določenem številu primerov potreboval in naročal. Posledično pa navedeno pomeni, da je naročnik primerjal medsebojno neprimerljive ponudbe, saj cene posameznih ponudnikov zaradi nespremenjenega predračuna vsebujejo tudi cene za sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, in sicer za celoten obseg setov za avtotransfuzijo, medtem ko iz ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče ugotoviti, da bi ceno za ta sistem vključil v skupno ponudbeno ceno.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zaradi povzročene nejasnosti razpisne dokumentacije primerjal medsebojno neprimerljive ponudbe, katerih ponudbene cene ne vsebujejo enakih ponudbenih postavk, posledično pa je prišlo do neenakopravne obravnave ponudnikov. Čeprav je iz zgoraj citiranega vprašanja in odgovora na portalu javnih naročil razvidno, da se sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ne uporabi vsakič, ko se uporabi set za avtotransfuzijo, pa se v določenem številu primerov vendarle uporablja. Ponudniki, ki so sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, ponudili v ponudbenem predračunu v celotnem obsegu in ceno vključili v skupno ponudbeno ceno, so zato v neenakopravnem položaju v primerjavi s ponudniki, ki so ta sistem ponudili ločeno kot potrošni material in bodisi cene v skupni ponudbeni ceni sploh niso upoštevali bodisi so jo upoštevali v manjšem obsegu, kot to sicer zahteva ponudbeni predračun. Državna revizijska komisija je zato, ob upoštevanju zahtevka za revizijo, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 845080110-005-19/5 z dne 21. 5. 2019, saj iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, na kakšen način, če sploh, je ceno za sistem za zbiranje in pranje, namenjen predoperativni separaciji krvi, vključil v skupno ponudbeno ceno. Državna revizijska komisija (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN pojasnjuje, da mora navedeno dejstvo v ponovljenem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb nesporno ugotoviti naročnik, na tej podlagi pa mora zatem preveriti, ali je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel ponudbe, ki jih sploh lahko medsebojno primerja. Če bo pri tem ugotovil, da ponudbene cene posameznih ponudnikov zaradi nejasnosti razpisne dokumentacije vsebujejo različne postavke in da jih zato ne more medsebojno primerjati, ne da bi kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne bo mogel oddati naročila, temveč ga bo moral končati brez izbire najugodnejšega ponudnika na način, kot je predviden v ZJN-3. V morebitnem ponovljenem postopku oddaje pa bo moral naročnik oblikovati jasna navodila in ponudnikom na enoznačen način sporočiti, katere postavke naj vključijo v ponudbeni predračun in skupno ponudbeno ceno, katere postavke pa lahko prikažejo ločeno in na kakšen način naj v tem primeru upoštevajo njihovo ceno.

V zvezi z revizijskimi navedbami, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je naročnik v konkretnem primeru prejel zgolj tri ponudbe, zato k obligatornemu preverjanju neobičajno nizke ponudbe ni bil zavezan, ker za to niso bili izpolnjeni zakonski pogoji, kot jih določa prvi odstavek 86. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila, da je odločitev o tem, ali bo naročnik (ob predpostavki, da niso izpolnjeni pogoji za obvezno preverjanje ponudbe) pričel postopek ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, predmet njegove avtonomne presoje; ravno tako je predmet naročnikove avtonomne presoje (vsaj z vidika konkurenčnih ponudnikov) odločitev, ali bo po izvedbi postopka ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe takšno ponudbo izločil ali pa sprejel. Upoštevajoč navedeno zato naročniku v obravnavanem primeru ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z ZJN-3 s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni obravnaval in posledično zavrnil kot neobičajno nizke ter s tem nedopustne. Res pa je, da mora naročnik v nadaljevanju postopka, kot je bilo že zapisano, z vidika zagotavljanja enakopravne obravnave vseh ponudnikov preveriti, ali je cena izbranega ponudnika nižja od ostalih ponudb zaradi ločenega prikaza sistema za zbiranje in pranje, namenjenega predoperativni separaciji krvi, in nevključitve cene tega sistema v skupno ponudbeno ceno.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in vlogi, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je njegov zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015 in spremembe; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške:

- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 3.044,39 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.400 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke 0,60 EUR in 22 % DDV znaša 1024,80 EUR,
- izdatke po 11. členu Odvetniške tarife (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk, tj. 400 točk) v višini 24 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 17,57 EUR.


Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 4.086,76 EUR, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega stroška za sestavo vloge, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, saj v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlogi, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 30. 7. 2019
Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Vesna Cukrov, o. p., d. o. o., Dunajska 20, 1000 Ljubljana
- MEDITRINA, d. o. o., Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran