Na vsebino
EN

018-220/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-220/2018-25
Datum sprejema: 30. 7. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup dializnega materiala« v sklopu 1 in v sklopu 2, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Razdevšek d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 7. 2019

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagatelju se na njegov račun vrne preostali znesek založenega predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom v višini 15,58 EUR.

3. Naročniku se na njegov račun vrne preostali znesek založenega predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom v višini 15,58 EUR.

4. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

5. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 12. 12. 2017 in Obvestila o naročilu, št. objave JN010235/2017-B1, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno 15. 12. 2017, s popravki, v Uradnem listu Evropske unije pa dne 16. 12. 2017, št. objave 2017/S 242-502503, s popravki, izvaja postopek oddaje naročila z namenom izbire dobaviteljev za nakup dializnega materiala v 12 sklopih.

Naročnik je dne 6. 11. 2018 sprejel Odločitev o oddaji naročila (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je predmetno javno naročilo v sklopu 1: Bikarbonatna hemodializa (BHD) ali on-line hemodiafiltracija (HDF)/hemofiltracija (HF) z možnostjo pre- ali post-dilucijske HDF in kombinacije obeh ter z možnostjo regionalne citratne antikoagulacije (v nadaljevanju: sklop 1) in v sklopu 2: Bikarbonatna hemodializa (HD) / hemodiafiltracija (HDF) z uporabo centralne kisle raztopine (v nadaljevanju: sklop 2) oddal ponudniku Fresenius medical care Slovenija, d.o.o., Gaji 28, 3000 Celje, ki ga zastopa Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

V odločitvi o oddaji naročila je naročnik navedel, da ponudba vlagatelja v sklopu 1 in v sklopu 2 »ne izpolnjuje vseh strokovnih zahtev iz RD, saj dializni aparat ne omogoča sprotnega merjenja recirkulacije, ampak le oceno verjetnosti, da je recirkulacija prisotna […]. Prav tako aparat ne omogoča spremljanja relativnega volumna bolnikove krvi […]«, zaradi česar se ponudba vlagatelja »izloči«.

Odločitev o oddaji naročila je bila dne 6. 11. 2018 objavljena na portalu javnih naročil, št. objave JN010235/2017-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 16. 11. 2018 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 in v sklopu 2 razveljavi. Vlagatelj od naročnika zahteva tudi povračilo stroškov pravnega varstva.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil iz nadaljnje obravnave v obeh navedenih sklopih, saj izpolnjuje vse tehnične zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v nadaljnjo obravnavo pa neutemeljeno uvrstil ponudbo izbranega ponudnika, ki vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne izpolnjuje.

Vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik v zvezi s tehično zahtevo za hemodializne monitorje »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« na portalu javnih naročil podal dve pojasnili, in sicer odgovor št. 130 dne 29. 3. 2018 ob 11:01 in odgovor št. 209 dne 26. 4. 2018 ob 14:18. Navaja, da je naročnik že pri prvem odgovoru št. 130 pojasnil, da morajo hemodializni monitorji nuditi možnost merjenja oziroma ocene recirkulacije in potrdil, da tehnične zahteve v tem delu ne spreminja, posledično pa je bilo ponudnikom jasno, da se je naročnikova tehnična zahteva že od vsega začetka nanašala na to, »da mora hemodializni monitor oz. aparat nuditi možnost merjenja oziroma ocene recirkulacije.«. Če temu ne bi bilo tako, bi bil naročnik v zvezi s to tehnično zahtevo zagotovo zaprošen za dodatna pojasnila.

Vlagatelj dalje navaja, da se je naročnik, na podlagi izvedenega predhodnega preverjanja trga, podrobno seznanil z »načini »merjenja« recirkulacije« in tehničnimi lastnostmi vseh hemodializnih monitorjev še preden je bilo objavljeno predmetno javno naročilo, nedvomno pa je seznanjen tudi s smernicami, ki veljajo na tem področju, vključno s tem, kako se meri oziroma ocenjuje recirkulacija v AVF ali graftu.

V zvezi z očitkom naročnika, da ponujeni hemodializni monitor vlagatelja ne izpolnjuje tehnične zahteve »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« vlagatelj zatrjuje, da je svoji ponudbi priložil izjavo družbe Nipro Medical Europe, iz katere izhaja, da proizvajalec Nipro nudi dve opciji za sprotno merjenje potencialne recirkulacije. Ker prvo opcijo predstavlja poseben aparat, je izjava v 2. točki osredotočena na pojasnilo sprotnega merjenja potencialne recirkulacije, ki je dosegljiva preko menija na hemodializnem monitorju Surdial X, ki ga je v ponudbi ponudil vlagatelj. Iz izjave izhaja, da hemodializni monitor Surdial X meri potencialno recirkulacijo; da tehnika, ki jo uporablja hemodializni monitor prikazuje sprotno in istočasno dve vrednosti (Dose Finder in Dose Detector) in da razlika v vrednostih med obema pokazateljema potencialno lahko kaže na recirkulacijo na žilnem pristopu, večjo ali manjšo, glede na to ali je razlika velika ali pa ne. Vlagatelj navaja, da proizvajalec izraze »lahko« ali »potencialno« uporablja zato, ker ve, da je razlog lahko kje drugje (npr. pravilnost nameščanja dializnih igel ali linij, na kar v prospektu opozarja tudi proizvajalec Fresenius Medical Care (tj. proizvajalca ponujenega hemodializnega monitorja izbranega ponudnika, op. Državne revizijske komisije)) in ker ve, da se recirkulacija lahko res meri, le s posebnimi, za to uporabo namenjenimi aparati.

Vlagatelj navaja, da iz prospekta proizvajalca Fresenius Medical Care izhaja, da hemodializna monitorja CorDiax 5008 in CareSystem 6008 nudita funkcijo merjenja recirkulacije, ko vsebujeta modul BTM – Blood Temperature Monitor (v nadaljevanju: modul BTM). Vlagatelj citira del poglavja »Recirculation« omenjenega prospekta, v katerem je pojasnjeno, da je v primeru, ko je vrednost za recirkulacijo nizka (manj kot 10%), le-to mogoče pripisati le neizbežni kardiopulmonarni recirkulaciji (»this is probably attributable to […] only«), kadar je visoka (nad 20%) je verjetno prisotna (»there is probably«) precejšnja recirkulacija v fistuli, kadar gre za vrednost med 10% in 20% pa obstaja možnost (»it is possible«), da ima bolnik zelo visoko stopnjo kardiopulmonarne recirkulacije ali pa da je prisotna recirkulacija v fistuli. Navaja, da je potrebno podatek, izražen v odstotku, interpretirati, odčitani izračun pa nikakor ne pomeni nobenega potrjenega izmerka recirkulacije, čeprav se proizvajalec poslužuje terminologije »merjenje recirkulacije«. Hemodializni monitor meri razliko v temperaturi in po nekem algoritmu daje oceno recirkulacije, vendar šele po interpretaciji s strani zdravnika. Vsi izrazi, ki jih v prospektu uporablja proizvajalec Fresenius Medical Care (»je mogoče pripisati«, »je verjetno prisotna«, »obstaja možnost recirkulacije«) kažejo na to, da se tudi ta proizvajalec zaveda, da je njegovo merjenje recirkulacije samo ocena možnosti prisotnosti recirkulacije.

Dalje vlagatelj navaja, da veljavne smernice KDOQI Giudelines (National Kidney Foundation's Kidney Disease Outcome Quality Initiative, KDOQI 2006) opisujejo protokol preverjanja pretoka na žilnem pristopu (preverjanje cirkulacije in recirkulacije), v zvezi z načinom merjenja pa opredeljujejo, naj se kot prva izbira načina merjenja ustreznosti pretoka na žilnem pristopu uporabi t.i. »ultrasound dilution« metoda. Tehniko, ki nudi visoko natančnost, nudita vsaj dva, v Sloveniji dobavljiva aparata (med drugim Nephroflow proizvajalca Nipro), ki nista del/modul nobenega hemodializnega aparata. Ker ponujeni hemodializni monitor izbranega ponudnika ne uporablja »ultrasound dilution« metode, sodi v skupino proizvajalcev hemodializnih aparatov, ki ponujajo, vsak na svoj način, ocenjevanje možne prisotnosti recirkulacije.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da je zahteva naročnika, da se mora meritev oziroma ocena recirkulacije izvajati sprotno, nepotreben pleonazem, saj se izvajanje ne more vršiti drugače kot tokom poteka dialize posameznega bolnika, nikakor pa ne ves čas dialize kontinuirano. Tak način je značilen tako za hemodializne monitorje proizvajalca Nipro (Surdial X) kot tudi hemodializne monitorje proizvajalca Fresenius Medical Care (CorDiax 5008 in CareSystem 6008).

Za mnenje glede pojmov meritev/ocena je vlagatelj zaprosil prof. dr. J. T. iz Fakultete za elektrotehniko. Ta je v svojem odgovoru navedel, da nekateri proizvajalci hemodializnih monitorjev uporabljajo besedo »meritev«, drugi pa »ocena«, v resnici pa gre za algoritem, na osnovi katerega posamezni proizvajalci ocenjujejo stopnjo recirkulacije krvi in da gre v primeru obeh hemodializnih monitorjev (Surdial X, funkcija Dose Finder, Dose Detector ter CorDiax 5008, modul BTM) za oceno, in ne meritev.

S tem očitkom v zvezi vlagatelj zaključuje, da tako hemodializni monitor Surdial X, ki ga je ponudil sam, kot tudi hemodializni monitor CorDiax 5008, ki ga je ponudil izbrani ponudnik oziroma model CareSystem 6008, ki bi ga moral ponuditi izbrani ponudnik, nudijo oceno recirkulacije, sprotno oziroma intermitentno in vsi potrebujejo interpretacijo rezultatov s strani zdravnika (kar je naročnik uvidel v trenutku, ko je pojasnil, da ga zanima »meritev« in to besedo pospremil s pojasnilom »oz. ocena«).

V zvezi z očitkom naročnika, da ponujeni hemodializni monitor vlagatelja ne izpolnjuje tehnične zahteve »sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF« vlagatelj zatrjuje, da izpolnjevanje navedene zahteve izhaja iz navodil za uporabo, ki so bila priložena v ponudbi (stran 2-7, stran 18-1), in meni, da je podatek o izpolnjevanju sporne tehnične zahteve naročniku, pri pregledu njegove ponudbe, ušel.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da so v ponudbi izbranega ponudnika pomanjkljivosti, in sicer:
- izbrani ponudnik ni ponudil hemodializnega monitorja zadnje generacije, ki ga je proizvajalec dal na tržišče, saj bi moral ponuditi model CareSystem 6008, ki je na tržišču od leta 2016,
- dimenzije ponujene prenosne reverzne osmoze presegajo zahtevano širino, saj aparat namesto zahtevanih 25 cm, v širino meri 52 cm,
- ponudbi izbranega ponudnika je veljavnost potekla dne 8. 11. 2018.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 28. 11. 2018 pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Vlagateljeve navedbe prereka kot neresnične in neutemeljene, zahteva pa tudi povračilo stroškov (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja).

Izbrani ponudnik navaja, da iz odgovora št. 130 in odgovora št. 209, ki ju je naročnik objavil na portalu javnih naročil, nedvoumno izhaja, da zahteva po sprotnem merjenju recirkulacije ni bila spremenjena. Navaja, da naročnikovi odgovori niso dopuščali interpretacije, za katero se zavzema vlagatelj in da besede »ocena« v odgovoru št. 130 ni mogoče razumeti na način, da je naročnik dopustil oceno, ali je recirkulacija sploh prisotna, ampak jo je potrebno razumeti v kontekstu ocene, koliko znaša recirkulacija. Naročnikova zahteva po sprotnem merjenju recirkulacije je bila utemeljena, jasna in enoznačna.

Dalje izbrani ponudnik navaja, da vlagatelj že sam pojasnjuje, da posebnega aparata proizvajalca Nipro (NephroFlow), ki omogoča merjenje potencialne recirkulacije, ni ponudil – pa tudi, če bi ga, ta ne bi bil ustrezen glede na ostale naročnikove tehnične zahteve za hemodializne monitorje. Vlagatelj s svojo utemeljitvijo izpolnjevanja spornega pogoja (ki jo opira na metodo, predstavljeno v dopisu proizvajalca ponujenega hemodializnega monitorja) že sam pojasni, da v primeru uporabe te metode ne gre za sprotno merjenje recirkulacije, enako pa izhaja tudi iz dopisa proizvajalca Nipro. V zvezi z mnenjem prof. dr. J. T. izbrani ponudnik ugotavlja, da iz njega ni razvidno, na katero literaturo opira svoje zaključke in koliko jo je bilo dejansko preučene. Navaja, da ne gre za izvedensko mnenje, niti za mnenje, podano s strani strokovnjaka ustrezne stroke (nefrologije). Ker prof. dr. J. T. tudi očitno ni preveril delovanja obeh monitorjem v praksi, ni merodajen komentar o tem, kakšne funkcije omogočata.

Izbrani ponudnik poudarja, da ponujeni hemodializni monitor CorDiax 5008 omogoča sprotno merjenje recirkulacije (in ne morebitne ocene recirkulacije oziroma ocene možne prisotnosti recirkulacije, kar skuša prikazati vlagatelj), izpolnjevanje tehnične zahteve pa izhaja iz prospekte dokumentacije, predložene v ponudbi, ter iz več člankov neodvisnih strokovnjakov s področja nefrologije, priloženih izjasnitvi o navedbah vlagatelja.

V zvezi z navedbami vlagatelja o potrebnosti interpretiranja dobljenega odstotka vrednosti recirkulacije izbrani ponudnik odgovarja, da proizvajalec Fresenius Medical Care izraze »je mogoče pripisati«, »je verjetno prisotna«, »obstaja možnost recirkulacije« uporablja, ko govori o vzrokih, ki do recirkulacije pripeljejo in ne o verjetnosti za recirkulacijo, kot to napačno interpretira vlagatelj. Glede smernic, na katere se sklicuje vlagatelj, navaja, da so bile pripravljene leta 2006, ob upoštevanju takratnega stanja tehnika in znanja na področju nefrologije in da ne predstavljajo obveznih navodil, ki bi jim naročnik moral slediti pri oblikovanju svojih strokovnih zahtev.

Izbrani ponudnik glede očitanih pomanjkljivosti svoje ponudbe navaja, da
- model CareSystem 6008 še ni bil odobren za prodajo na slovenskem trgu, saj je predvidena šele za leto 2020, zaradi česar ponujeni hemodializni monitor CorDiax 5008 ustreza zahtevi glede najsodobnejšega hemodializnega monitorja zadnje generacije,
- je aparat za prenosno reverzno osmozo glede na zunanje mere in dejstvo, da se obrača okoli svoje osi, zaradi česar sta širina in globina aparata odvisni od njegove postavitve v prostoru, ustrezen,
- je naročnik odločitev o oddaji naročila sprejel dne 6. 11. 2018, ko je bila njegova ponudba še veljavna, pa tudi sicer je dne 19. 11. 2018 naročnika sam obvestil o podaljšanju veljavnosti svoje ponudbe.

Naročnik je dne 7. 12. 2018 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

Naročnik odgovarja, da so trditve vlagatelja, da naj bi z odgovorom št. 130 spremenil strokovno zahtevo glede merjenja recirkulacije v »možnost merjenja oz. ocene recirkulacije«, napačne, ker tak zaključek iz tega odgovora ne izhaja, in da je v odgovoru jasno navedel, da »zahteva ostaja nespremenjena«, tako pa je bilo tudi končno besedilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik pojasnjuje, da med »merjenjem recirkulacije« in »opozorilom, da je le-ta možna oziroma verjetno prisotna« obstaja razlika. Recirkulacija krvi pomeni, da kri bolnika, ki je že prešla skozi dializni aparat, po tem, ko se skozi vensko iglo vrne v bolnika, ponovno potuje v nasprotni smeri naravnega toka krvi proti arterijski igli, kar povzroči, da isto kri ponovno odvzamemo bolniku in jo še enkrat speljemo skozi aparat, zaradi česar dvakrat zaokroži (re-cirkulira), kar zmanjšuje učinkovitost dializne procedure in nakazuje na možnost težav pri žilnem pristopu. Ker je recirkulacija tudi eden izmed možnih vzrokov za znižanje učinkovitosti dialize, na njeno možno prisotnost lahko opozorijo tudi drugi pokazatelji, a v tem primeru ne gre več za meritev, temveč za opozorilo na njeno možno prisotnost. Naročnik dalje pojasnjuje, da je mogoče pretoke, vključno z recirkulacijo, ki predstavlja delež pretoka, meriti s t.i. dilucijskimi metodami, ki predstavljajo zlati standard. Varianto te metode uporablja tudi ponujeni hemodializni aparat izbranega ponudnika, ki omogoča meritev recirkulacije krvi in rezultat poda v odstotku pretoka krvi skozi aparat, med tem, ko nekateri drugi proizvajalci, med drugim tudi proizvajalec ponujenega vlagateljevega aparata, uporabljajo druge tehnike, ki zaznajo zgolj neučinkovitost dializne procedure, vzrok katere je lahko tudi morebiten obstoj recirkulacije, in tako merijo učinkovitost dializne procedure s tem, da primerjajo dejansko (izmerjeno) učinkovitost dializne procedure in dejansko pričakovano učinkovitost (če je razlika med njima prevelika, je potrebno poiskati vzrok za to, eden od njih je lahko tudi recirkulacija krvi), ne merijo pa recirkulacije krvi.

V zvezi s podatki iz prospekta Fresenius Medical Care, ki jih navaja vlagatelj in v zvezi z navedbami o potrebni interpretaciji izmerjene velikosti recirkulacije, njenega pomena in strokovnih mnenj ter smernic glede stopnje recirkulacije, naročnik odgovarja, da predstavljajo ločeno vprašanje, ki postane pomembno šele, ko se z meritvijo stopnje recirkulacije že razpolaga.

Ob na novo sporočenih podatkih naročnik pritrjuje vlagatelju, da njegov hemodializni monitor Surdial X izpolnjuje tehnično zahtevo »sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF«, vendar navaja, da to ne spremeni njegove odločitve o oddaji naročila, saj ponujeni hemodializni monitor še vedno ne izpolnjuje tehnične zahteve »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«.

Glede pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika naročnik navaja, da
- je zahtevo po »generaciji« hemodializnih monitorjev potrebno razumeti širše; da proizvajalci ob vpeljavi »nove generacije« običajno povsem spremenijo ime, ne le številke (npr. 5008 v 6008) in da je bila strokovna zahteva postavljena z namenom preprečevanja ponujanja zastarele opreme po dumpinških cenah; ponujeni CorDiax 5008 morda res ni povsem zadnji model, ki je prišel na tržišče, vendar pa gre za zadnjo generacijo aparatov, zaradi česar ustreza strokovni zahtevi,
- ponujeni aparat za prenosno reverzno osmozo v tlorisu izpolnjuje tehnične zahteve, zamenjava širine in globine pa je irelevantna, saj se aparat obrača in je na koleščkih,
- je bila ponudba izbranega ponudnika veljavna do dne 22. 11. 2018, in ne zgolj do dne 8. 11. 2018, odločitev o oddaji naročila pa je bila sprejeta pred njenim potekom, dne 6. 11. 2018; ne glede na to, je izbrani ponudnik naročnika z dopisom z dne 19. 11. 2018 obvestil, da je njegova ponudba za vse sklope veljavna še do dne 28. 2. 2019.

Naročnik zaključuje, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične zahteve; da je dopustna in da je bila v času sprejema odločitve o oddaji naročila veljavna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 11. 12. 2018 in dne 27. 12. 2018, skladno s prvim in četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 14. 12. 2018 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika). V celoti vztraja pri svojem zahtevku za revizijo in odgovarja na naročnikove navedbe.

Dodaja, da navedbe naročnika glede zatrjevane spremembe tehnične zahteve niso točne in da prihaja očitno do različnega razumevanja besednih in stavkovnih zvez, zato je za strokovno jezikovno pojasnilo naročnikovega odgovora št. 130 vlagatelj zaprosil doc. dr. N. J., znanstveno sodelavko na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša – SAZU, ki je potrdila njegovo razumevanje – da je naročnik želel dobiti aparat, ki nudi merjenje oziroma oceno recirkulacije že v svoji prvotni zapisani zahtevi. S trditvijo, da zahteva ostaja nespremenjena, je naročnik potrdil, kar je v sami osnovi mislil v zvezi z zapisanim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj meni, da naročnik s pojasnjevanjem razlike med merjenjem recirkulacije in opozorilom, da je le-ta možna oziroma verjetno prisotna pritrjuje vlagatelju, da se meritev recirkulacije lahko izvaja s posebnimi, za to namenjenimi aparati, nikakor pa merjenja recirkulacije v pravem pomenu besede ne more izvajati noben hemodializni monitor.

Iz pojasnila mag. M. G. iz Urada RS za meroslovje, priloženega opredelitvi do navedb naročnika izhaja, kaj v mednarodnem slovarju meroslovnih izrazov JCGM 200:2012 pomeni »measurement« (»process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably be attributed to a quantity«), da »ocena« (»estimate«) v tem slovarju ni določena, se pa v meroslovju izraz uporablja, ko se s pomočjo merilne negotovosti ocenjuje povezavo med meritvijo in pravo vrednostjo količine, ki se meri ter da se izraz potencialno lahko uporabi tudi v primeru, ko se nečesa ne meri, ampak določa vrednost prek npr. zgodovinskih podatkov ali izkušenj. Vlagatelj dodaja, da se ta razlaga povsem sklada z mnenjem prof. dr. J. T..

Da tudi hemodializni monitor izbranega ponudnika ne meri recirkulacije, ampak meri temperaturo bolusa, izhaja tudi iz naročnikovega sklepa (točka 1.1) ter proizvajalčevega prospekta za modul BTM, ki na strani 15 pojasni, da merjenje recirkulacije vzpodbudi kratek temperaturni bolus, v razponu 2,5 stopinj Celzija za čas 2,5 minut preko dializata in da je razmerje med temperaturo bolusov izmerjeno na arterijskem in venskem senzorju ekvivalentno odstotku recirkulacije krvnega pretoka. Tako ne gre za direktno meritev recirkulacije, ampak za »meritev«, ki sloni na algoritmu in predstavlja oceno večje ali manjše možnosti prisotnosti recirkulacije krvi, kar modul BTM izrazi v odstotkih.

Vlagatelj je, tako kot ostali ponudniki, razumel naročnikovo pojasnilo tehnične zahteve na način, da naj hemodializni monitor omogoča oziroma nudi sprotno merjenje oziroma oceno recirkulacije, tudi zaradi tega, ker na tržišču ne obstaja aparat, ki bi opravljal vse zahtevane dializne postopke, kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in istočasno tudi meril recirkulacijo v pravem pomenu besede.

Vlagatelj navaja, da naročnik neustrezno in izključno sledeč svoji želji, da kot edinega, tehnično ustreznega, obdrži hemodializni monitor izbranega ponudnika, navaja, da metoda termodilucije, ki jo uporablja hemodializni monitor izbranega ponudnika in ki je varianta dilucijske metode, predstavlja zlati standard, pri tem pa z negativnim prizvokom omenja druge metode, ki zaznavajo zgolj učinkovitost dializne procedure. Termodilucijska metoda v smernicah KDOQI nima nobenega posebnega statusa, ki bi to metodo postavil nad ostale, ampak so, nasprotno, v smernicah v tabeli na strani 281 različne metode navedene enakovredno, s poudarkom, naj se meritve izvajajo enkrat mesečno. Metodi sprotnega merjenja oziroma ocene recirkulacije hemodializnih monitorjev vlagatelja in izbranega ponudnika sta tako enakovredni.

Vlagatelj prilaga še dodatno pojasnilo proizvajalca hemodializnega monitorja Surdial X, v katerem je še enkrat podrobneje pojasnjeno delovanje Dose Finder in Dose Detector, v povzetku pa gre prebrati, da je razlika med vrednostma (Dose Finder in Dose Detector) izražena numerično in je prvi korak recirkulacije v AVF ali graftu, po tem, ko so bili s strani operaterja (medicinske sestre), izločeni drugi možni razlogi za nastalo razliko v obeh vrednostih, kot npr. dializator, pretok dializata. Zaradi navedenega vlagatelj zatrjuje, da trditev naročnika, da ponujeni hemodializni monitor vlagatelja uporablja tehniko, ki meri oziroma zaznava zgolj neučinkovitost dializne procedure in omogoča le opozorilo, da je le-ta morda prisotna, ne drži, je napačna in zavajajoča.

Vlagatelj vztraja tudi pri svojih navedbah v zvezi z očitanimi pomanjkljivostmi v ponudbi izbranega ponudnika v delu, ki se nanašajo na tehnično zahtevo po najsodobnejšem hemodializnem monitorju zadnje generacije, na tehnično zahtevo glede dimenzij aparata za prenosno reverzno osmozo in na veljavnost njegove ponudbe.

Na podlagi obravnave revizijskih navedb je Državna revizijska komisija ocenila, da je za ugotovitev oziroma presojo nekaterih vlagateljevih navedb potrebno specifično strokovno znanje, s katerim sama ne razpolaga, zato je na podlagi 34. člena in prvega odstavka 36. člena ZPVPJN, s sklepom št. 018-220/2018-8, z dne 20. 5. 2019, odredila pridobitev strokovnega mnenja, za izdelavo katerega je določila strokovnjaka, doc. dr. P.K., univ. dipl. inž. el. (v nadaljevanju: strokovnjak), vlagatelju in naročniku pa naložila založitev predujma za pridobitev strokovnega mnenja. Državna revizijska komisija je strokovnjaku predala dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vloge strank s prilogami, del ponudbe vlagatelja in izbranega ponudnika, ki se nanaša na izpolnjevanje strokovnih/tehničnih zahtev ter mu zastavila vprašanji, ali ponujeni hemodializni monitor vlagatelja ter ponujeni hemodializni monitor izbranega ponudnika izpolnjujeta tehnično zahtevo »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«. Naročnik je z vlogo z dne 29. 5. 2019 predlagal izvedbo dokaza s strokovnjakom ali izvedencem medicinske stroke – nefrologom. Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 6. 2019 priglasil dodatne stroške za plačilo predujma za strokovnjaka.

Državna revizijska komisija je prvo strokovno mnenje prejela dne 20. 6. 2019, dodatno strokovno mnenje pa dne 2. 7. 2019. Kot izhaja iz obeh predloženih strokovnih mnenj, ju je strokovnjak pripravil na podlagi dokumentacije, prejete s strani Državne revizijske komisije, recenziranih znanstvenih člankov, objavljenih v strokovnih revijah s faktorjem vpliva in upoštevaje mednarodno usklajena navodila s področja meroslovja JCGM (Joint Committee for Guides in Metrology), dokument JCGM 200:2012 in dokument JCGM 100:2008. Pojasnil je, da je recirkulacija žilnega pristopa v splošnem definirana kot delež pretoka krvi, ki se vrača iz venoznega v arterijski vod, brez cirkulacije preko telesnega krvnega obtoka, izražen v odstotkih; da je spremljanje recirkulacije pomembno pri zagotavljanju učinkovitosti hemodialize in da obstaja več vrst načinov spremljanja recirkulacije. Nadalje je pojasnil metodo delovanja posameznega hemodializnega monitorja in definicije (merjenje, metoda merjenja, postopek merjenja, rezultat meritve, ocena), kot so definirane z mednarodno usklajenimi navodili s področja meroslovja JCGM in pojasnil zaključke, ki izhajajo iz uporabljenih recenziranih znanstvenih člankov. Na podlagi navedenega je odgovoril na zastavljeni vprašanji. Strokovni mnenji Državna revizijska komisija ocenjuje kot jasni, nedvoumni in prepričljivi in se v nadaljevanju pri presoji vlagateljevih navedb nanju tudi opira.

Strokovni mnenji je Državna revizijska komisija posredovala vlagatelju, naročniku in izbranemu ponudniku v seznanitev ter morebitno opredelitev. Izbrani ponudnik se je do strokovnih mnenj opredelil z vlogo z dne 10. 7. 2019, vlagatelj pa z vlogo z dne 15. 7. 2019. Državna revizijska komisija naročnikove opredelitve v postavljenem roku (niti kasneje) ni prejela. Izbrani ponudnik se z navedbami strokovnjaka v strokovnih mnenjih strinja, vlagatelj pa jim nasprotuje in se do njih v vlogi opredeljuje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, ob upoštevanju pridobljenih strokovnih mnenj in opredelitve vlagatelja in izbranega ponudnika do slednjih, kakor tudi ob upoštevanju ostalih izvedenih dokazov, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je a) ponudbo vlagatelja »izločil«, ker ponujeni hemodializni monitor ne izpolnjuje dveh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« in »sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF«, ter b) ponudbo izbranega ponudnika uvrstil v nadaljnjo obravnavo kljub temu, da vseh tehničnih zahtev ne izpolnjuje.

Naročnik, ob upoštevanju določil 68. člena ZJN-3, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in s tem določi zahtevane značilnosti gradnje, storitve ali blaga, ki odražajo njegova pričakovanja glede namena, ki ga želi z izvedbo javnega naročila doseči. Čeprav je pri opisu predmeta javnega naročila in njegovih pričakovanih tehničnih lastnostih naročnik načeloma samostojen, mora izhajati iz temeljnih načel javnega naročanja in zagotoviti, da ponudnikom zagotavlja enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovira odpiranja javnih naročil konkurenci (četrti odstavek 68. člena ZJN-3). Na podlagi opisa predmeta javnega naročila, katerega način in obseg je odvisen predvsem od lastnosti predmeta in njegove kompleksnosti, se potencialni ponudniki seznanijo s potrebami naročnika in ocenijo, ali zahtevan predmet javnega naročila lahko ponudijo. V svoji ponudbi morajo z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, dokazati, da ponujeni predmet izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija po vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v dokumentu STROKOVNE ZAHTEVE PO POSAMEZNIH SKLOPIH, v sklopu 1 in v sklopu 2, v točki E) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog določil, da mora »izbrani dobavitelj« zagotoviti (tudi) najem hemodializnih monitorjev, ki morajo izpolnjevati opredeljene tehnične zahteve, med drugim:
- »sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF« ter
- »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«.

V zvezi s tehnično zahtevo »sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF«, katere neizpolnjevanje je naročnik v odločitvi o oddaji naročila navedel kot enega od dveh razlogov za »izločitev« vlagateljeve ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je po pregledu dodatnih podatkov ugotovil, da vlagatelj sporno tehnično zahtevo dejansko izpolnjuje. Ker vprašanje izpolnjevanja tehnične zahteve »sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF« med vlagateljem in naročnikom ni več sporno, Državna revizijska komisija s tem povezanih navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika vsebinsko ni obravnavala.

Sporno pa je med vlagateljem in naročnikom ostalo vprašanje, ali ponujeni hemodializni monitor vlagatelja, Surdial X, izpolnjuje tehnično zahtevo »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« in posledično, ali je naročnik, zaradi ugotovljenega neizpolnjevanja navedene tehnične zahteve, ponudbo vlagatelja utemeljeno »izločil« iz nadaljnje obravnave.

Po vpogledu na portal javnih naročil Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v zvezi s sporno tehnično zahtevo prejel dve vprašanji potencialnih ponudnikov, in sicer

- vprašanje pod zap.št. 130:
»Vprašanje vezano na vašo tehnično zahtevo – hemodializni monitorji – Sklop 1 in Sklop 2
V obeh sklopih med obveznimi tehničnimi karakteristikami zahtevami navajate, da mora monitor nuditi možnost sprotnega merjenja recirkulacije. V izogib revizijskim postopkom, katere bi lahko sprožila uporaba besedne zveze »možnost merjenja« v tekstu vašega besedila, vas prosimo, da dikcijo spremenite. To vas prosimo zato, ker se besede » merjenje« v svojem prospektu poslužuje samo proizvajalec Fresenius, ki je hkrati tudi edini možni ponudnik svojega proizvodnega programa na predmetnem JN. V ozkem pogledu razumevanja besede »merjenje« bi to lahko pomenilo, da je edino aparat Fresenius ustrezen, da se ponudi na vašem JN (v prospektu Fresenius sicer lahko preberemo: aparat ima modul BTM, ki lahko meri potencialno recirkulacijo…).
Dejstvo je, da noben hemodializni monitor niti ne meri, še manj pa z gotovostjo ne potrjuje recirkulacije oz. recirkulacije v AV fistuli, katera zanima nefrologa, ampak različni aparati nudijo oz. prikazujejo podatke, iz katerih je možno sklepati, da obstaja možnost recirkulacije, in to počnejo vsak svoj način. Interpretacijo teh podatkov z ekrana pa bo vsak dobavitelj moral tako itak razložiti uporabniku tokom šolanja.
Torej prosimo:
Spremenite dikcijo iz »Možnost sprotnega merjenja recirkulacije« v »Možnost sprotne zaznave potencialne recirkulacije«.«

na katerega je dne 29. 3. 2018 ob 11:01 odgovoril:
»130. Možnost merjenja oz. ocene recirkulacije je pomembna pri spremljanju AVF in graftov. Zahteva ostaja nespremenjena.«

in

- vprašanje pod zap.št. 209:
»Vprašanje za sklop 1 in sklop 2
V enem od vaših prejšnjih odgovorov (št. 130) ste zapisali, da je možnost merjenja oziroma ocene recirkulacije za vas pomembna pri spremljanju AVF in graftov.
V tehničnih zahtevah kakor tudi v Prilogi obrazca 1 k obrazcu predračuna pod točko 1.16 v obeh sklopih pa navajate samo dikcijo »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«. Prosimo, da dikcijo razširite skladno z vašim pojasnilom v odgovoru 130, V: »Možnost sprotnega merjenja oz. ocene za prisotnost recirkulacije v AVF ali graftu.« Na tak način bo vaša zahteva bolj razumljiva.«

na katerega je dne 26. 4. 2018 ob 14:18 odgovoril:
»209. Zahteva ostaja nespremenjena.«.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da domnevnih kršitev, ki se nanašajo na sporno tehnično zahtevo in tako na vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo naročila v fazi, ko se obravnava zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila vlagatelj ne more več (uspešno) uveljavljati. V skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN namreč vlagatelj, po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. S tem v zvezi Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj, v kolikor gre njegove navedbe, da je naročnik izpolnjevanje sporne tehnične zahteve priznal le izbranemu ponudniku, kljub temu, da se je na podlagi izvedene analize trga podrobno seznanil z »načini »merjenja« recirkulacije pri vseh hemodializnih monitorjih, še preden je bil objavljen javni razpis za dobavo dializnega materiala.« in tehničnimi lastnostmi vseh hemodializnih monitorjev, razumeti na način, da vlagatelj z njimi zatrjuje kršitev temeljnih načel javnega naročanja, ker bi sporno tehnično zahtevo (lahko) izpolnil le en ponudnik, s takimi navedbami prepozen. Navedbe so namreč usmerjene zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vlagatelj pa ni niti zatrjeval, niti dokazal, da zatrjevanih kršitev ni mogel uveljavljati že pred potekom roka za predložitev ponudb. Enako gre ugotoviti tudi glede vlagateljevih navedb o nepotrebnosti besede »sprotno« v sporni tehnični zahtevi.

Dalje ugotavlja, da je za presojo spornega vprašanja, ali ponujeni hemodializni monitor vlagatelja izpolnjuje tehnično zahtevo »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« potrebno ugotoviti, kaj je v zvezi s sporno tehnično zahtevo naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot že navedeno, je naročnik v zvezi s sporno tehnično zahtevo prejel dve vprašanji, v katerih se je (so se) potencialni ponudnik(i) zavzemal(i), da bi se sporna tehnična zahteva glasila »Možnost sprotne zaznave potencialne recirkulacije« (vprašanje št. 130) oziroma »Možnost sprotnega merjenja oz. ocene za prisotnost recirkulacije v AVF ali graftu.« (vprašanje št. 209). Naročnik je odgovoril »Možnost merjenja oz. ocene recirkulacije je pomembna pri spremljanju AVF in graftov. Zahteva ostaja nespremenjena.« (odgovor na vprašanje št. 130) oziroma »Zahteva ostaja nespremenjena« (odgovor na vprašanje št. 209).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta odgovora naročnika jasna in (vsebine) sporne tehnične zahteve ne spreminjata na način, za katerega se zavzema vlagatelj, in sicer, »da mora hemodializni monitor oz. aparat nuditi možnost merjenja oziroma ocene recirkulacije.«. Po presoji Državne revizijske komisije namreč nobeden od naročnikovih odgovorov (na vprašanje št. 130 in na vprašanje št. 209), ne glede na razlago, ki jo je podala doc. dr. N. J. in ki jo vlagatelj navaja kot dodaten argument v prid svoji razlagi sporne tehnične zahteve, ne daje podlage za zaključek, kot ga je izpeljal vlagatelj. Iz odgovorov namreč ne izhaja, da je naročnik z njima kakorkoli posegal v tehnično zahtevo, kot je bila določena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, nasprotno, naročnik je v prvem odgovoru (št. 130) le pojasnil, da je pri spremljanju AVF in graftov pomembna meritev recirkulacije oz. njena ocena (da gre za dva različna pojma izhaja že iz navedb vlagatelja, ki se zavzema za spremembo osnovne tehnične zahteve, pa tudi iz strokovnega mnenja angažiranega strokovnjaka), hkrati pa dvakrat izrecno navedel, da zahteva ostaja nespremenjena. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je sporna tehnična zahteva za hemodializne monitorje, kot opredeljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v dokumentu STROKOVNE ZAHTEVE PO POSAMEZNIH SKLOPIH, v sklopu 1 in v sklopu 2, v točki E) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, jasna in nedvoumna in da je naročnik z odgovori na portalu javnih naročil ni spremenil. Navedbi vlagatelja, da je z objavo odgovora št. 130 »postalo jasno, da je naročnik pojasnil, da je imel v mislih že v osnovni razpisni dokumentaciji, da lahko hemodializni monitorji nudijo možnost sprotnega merjenja recirkulacije oz. oceno recirkulacije.«, zaradi česar »se naročnikova zahteva nanaša na to, da mora hemodializni monitor oz. aparat nuditi možnost merjenja oziroma ocene recirkulacije.« ter ostalim njegovim navedbam, usmerjenim v zatrjevanje spremembe sporne tehnične zahteve, glede na ugotovljeno zato ni mogoče slediti. Za presojo ustreznosti hemodializnih monitorjev je tako potrebno upoštevati tehnično zahtevo v vsebini, kot je bila določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (že od prve objave na portalu javnih naročil dalje), in sicer »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila, je vlagatelj v sklopu 1 in v sklopu 2 ponudil hemodializni monitor Surdial X, s funkcijo Dose Finder in Dose Detector, proizvajalca Nipro. Navedeno med vlagateljem in naročnikom ni sporno, o tem pa se je z vpogledom v ponudbo vlagatelja prepričala tudi Državna revizijska komisija. V tabeli, ki jo je priložil svoji ponudbi, je vlagatelj v zvezi z izpolnjevanjem tehnične zahteve »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« v stolpcu »podatek za ponujeni aparat« navedel »DA/Dosefinder/Dosedetector«, podatek o tem pa naj bi se nahajal v dokumentih »Izjava proizvajalca, Instruction manual str. 10-27, 10-28, 10-29, 11-20«.

V odločitvi o oddaji naročila je naročnik navedel, da hemodializni monitor vlagatelja podaja le oceno verjetnosti, da je recirkulacija prisotna, zaradi česar ne ustreza tehnični zahtevi »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«.

Vlagatelj se z naročnikovo obrazložitvijo v odločitvi o oddaji naročila ne strinja. V zahtevku za revizijo navaja, da ponujeni hemodializni monitor Surdial X zadosti »tehnični zahtevi po sprotnem merjenju oziroma oceni recirkulacije« in, tako kot tudi ostali, nudi »oceno recirkulacije«. Ker je Državna revizijska komisija predhodno že ugotovila, da je bila sporna tehnična zahteva jasna, da je naročnik z odgovori na portalu javnih naročil ni spremenil in da se glasi »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« (in ne ocene recirkulacije, za kar se zavzema vlagatelj), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s trditvami in dokazi, da ponujeni hemodializni monitor Surdial X nudi možnost ocene recirkulacije, ni in ne more izkazati, da sporno tehnično zahtevo izpolnjuje. Posledično vlagatelj ne more uspeti niti v zatrjevanju, da je naročnik iz tega razloga njegovo ponudbo neutemeljeno »izločil« iz nadaljnje obravnave.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne more vplivati na drugačno ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz prejšnjega odstavka te obrazložitve, Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da ugotovitev, da ponujeni hemodializni monitor vlagatelja ne izpolnjuje sporne tehnične zahteve »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«, izhaja tudi iz strokovnega mnenja z dne 2. 7. 2019, ki ga je v predmetnem postopku pridobila Državna revizijska komisija.

V strokovnem mnenju strokovnjak pojasnjuje način oziroma metodo delovanja posameznega hemodializnega monitorja. Ob sklicevanju na ponudbeno dokumentacijo vlagatelja navaja, da Dose Finder izračuna model spreminjanja Kt/V glede na pacientovo težo, čas dialize in pretoka črpalke krvi (navodila za uporabo, strani 10-27, 11-20); da Dose Detector meri prevodnost in s tem preračunava očiščenje krvi (K – clearance) ter z algoritmom izračuna Kt/V; da je iz slik navodil za uporabo razvidno, da Dose Detector prikazuje tri različne številke: Target Kt/V, Current Kt/V in Estimated Kt/V (navodila za uporabo, strani 10-28, 10-29) in da merilnika konduktivnosti CD1 in CD4 merita v območju med 10.0 do 20.0 mS/cm z relativno natančnostjo +- 2% (navodila za uporabo, stran 11-16). Dalje navaja, da je v prezentaciji dr. Nikoline Smokavske, Sarajevo, Oktober 2017, ki jo je izjasnitvi o navedbah vlagatelja priložil izbrani ponudnik, v poglavju z naslovom Surdial X – Kt/V, prikazan tudi način merjenja parametra Kt/V. Strokovnjak v strokovnem mnenju povzema tudi izjavo družbe (proizvajalca) Nipro Medical Europe »Additional information on Recirculation Measurement with Nipro/Surdial-X«, iz katere izhaja, da sta za merjenje recirkulacije ponujeni dve opciji, in sicer NephroFlow in Surdial X – Dose Detector. Strokovnjak ugotavlja, da NephroFlow v navodilih za uporabo ni opisan, in navaja, da mu ni znano, ali je bil v ponudbi vlagatelja ponujen, med tem ko je Dose Detector naveden z vsemi specifikacijami. Na tem mestu Državna revizijska komisija pripominja, da med strankama ni sporno, da vlagatelj aparata NephroFlow v svoji ponudbi ni ponudil, kar sam dodatno potrjuje s svojimi navedbami v zahtevku za revizijo v delu, ko opisuje strukturo sestavljene izjave proizvajalca (»Ker prvo opcijo predstavlja poseben aparat, se je priložena izjava pod točko 2. osredotočila na pojasnitev sprotnega merjenja potencialne recirkulacije, ki je dosegljiva preko menija na aparatu Surdial X, to je dializnega monitorja, ki ga je vlagatelj ponudil tako v sklopu 001 kot v sklopu 002.«, stran 4).

Strokovnjak nadaljuje, da je v zvezi z recirkulacijo v izjavi proizvajalca poudarjeno, da Dose Detector meri sproti vrednost Kt/V, pri čemer naj bi nizko vrednost Kt/V lahko povzročila recirkulacija v žilnem pristopu ter da Dose Finder in Dose Detector lahko potencialno indicirata recirkulacijo v žilnem pristopu. Razlika med obema številkama, ki sta izpisani na zaslonu hemodializnega monitorja bi lahko pomenili recirkulacijo, primerjavo pa mora narediti usposobljeni zdravnik. Strokovnjak dodaja, da proizvajalec navaja, da je bila razlika med obema številkama preverjena z NephroFlow napravo (v zvezi s to napravo strokovnjak ugotavlja, da uporablja ultrazvočno dilucijsko tehnologijo za neinvazivno merjenje pretoka, glede na metodo, ki jo uporablja, pa posredno lahko izmeri recirkulacijo).

Strokovnjak je dalje zapisal, da v strokovni literaturi parameter Kt/V naslavljajo kot »zlati standard« pri merjenju učinkovitosti hemodialize. Kt/V se torej uporablja kot merilo, kako učinkovita je hemodializa in temelji na testu količine ureje v odvzeti krvi pred in po hemodializi. Rezultat enačbe Kt/V (očiščenost »Clearence« (K, ml/min) zmnoženo s časom hemodialize (t, min) in deljena z volumnom (V, ml)) je brezdimenzijski faktor, za katerega je cilj »target Kt/V« 1,2. Z višjimi vrednostmi se čas dialize lahko ustrezno skrajša, nižje vrednosti pa predstavljajo neuspešno dializo. Vzrok za nizke vrednosti Kt/V so lahko prekratek čas dialize, težave s krvnim pretokom, premajhno zalogo krvi v umetni ledvici ali recirkulacija pri fistuli.

Ugotavlja tudi, da v navodilih za uporabo ponujenega hemodializnega monitorja proizvajalec ne navaja merjenja recirkulacije, primerjava izpisanih vrednosti Dose Finder (ki omogoča izračun Kt/V parametra iz pacientov podatkov ter poteka hemodialize) in Dose Detector (ki omogoča sprotno merjenje parametra Kt/V z merjenjem prevodnosti arterijskega in venskega krvnega obtoka) pa omogoča usposobljeni osebi, da zazna potencialno recirkulacijo. Pri tem proizvajalec sam opozori, da metoda takega ocenjevanja ni točna in zanesljiva. Strokovnjak v zaključku ugotavlja, da faktor Kt/V ne zagotavlja meritve recirkulacije, da je recirkulacija lahko samo ena od možnosti za neučinkovito hemodializo in da »Hemodializni monitor vlagatelja Nipro Surdial X ne izpolnjuje naročnikove zahteve, možnost sprotnega merjenja recirkulacije, če v svoji ponudbi ni podal tudi modula NephroFlow«. Na podlagi zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da predstavljeni zaključki strokovnjaka potrjujejo pravilnost ugotovitev naročnika, kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, in sicer, da ponujeni hemodializni monitor Surdial X ne izpolnjuje tehnične zahteve »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«.

Čeprav v posledici ugotovljenega zaradi neizpolnjevanja sporne tehnične zahteve vlagateljeva ponudba ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zaradi česar vlagatelj, ob upoštevanju prvega odstavka 14. člena ZPVPJN in ustaljene prakse Državne revizijske komisije, kot bo pojasnjeno v zadnjem delu obrazložitve, ne izkazuje več pravnega interesa za obravnavo preostalih navedb iz zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno z vidika zagotavljanja načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) vseeno odgovoriti na navedbe vlagatelja, da tudi ponujeni hemodializni monitor izbranega ponudnika CorDiax 5008 nudi le oceno recirkulacije, in recirkulacije ne meri.

V nasprotju z navedbami vlagatelja tako izbrani ponudnik kot naročnik zatrjujeta, da ponujeni hemodializni monitor izbranega ponudnika sporno tehnično zahtevo izpolnjuje, da torej meri recirkulacijo, kot je zahteval naročnik.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je izbrani ponudnik v sklopu 1 in v sklopu 2 ponudil hemodializni monitor CorDiax 5008, z modulom BTM, proizvajalca Fresenius Medical Care. Navedeno med strankami ni sporno, o tem pa se je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika prepričala tudi Državna revizijska komisija. V tabeli, ki jo je priložil svoji ponudbi, je izbrani ponudnik v zvezi z izpolnjevanjem tehnične zahteve »možnost sprotnega merjenja recirkulacije« v stolpcu »podatek za ponujeni aparat« navedel »5008 Hemodializni sistem Navodila za uporabo«, podatek o tem pa naj bi se nahajal v navodilih za uporabo na strani »14-28«.

V strokovnem mnenju z dne 20. 6. 2019 in strokovnem mnenju z dne 2. 7. 2019 strokovnjak pojasnjuje, da modul BTM hemodializnega monitorja izbranega ponudnika meri recirkulacijo s termodilucijsko metodo, pri kateri »na izhodu iz dializnega aparata vsilimo spremembo temperature na krvnem obtoku ter spremljamo, koliko časa potrebuje krvni obtok, da se temperatura spremeni na arterijskem vhodu v dializno napravo. Recirkulacijo dobimo na podlagi merjenja spremembe temperature krvi na vhodu in izhodu, ter čas med obema izmerjenima predhodnima pojavoma.«. Ob dodatnem sklicevanju na prilogo BTM – Blood Temperature Monitor, proizvajalca Fresenius Medical Care, ki jo je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj, strokovnjak navaja, da ima hemodializni monitor dva senzorja, ki sta ne invazivna in spremljata temperaturo v ekstrakorporalnem pretoku; da je z uporabo BTM mogoče izmeriti skupno recirkulacijo krvi z ne invazivno tehniko ter tako zaznati vaskularne težave, ki zmanjšajo učinkovitost dialize. Strokovnjak se sklicuje tudi na klinične študije, objavljene v strokovnih revijah s faktorjem vpliva (ki jih je strokovnim mnenjem tudi priložil) iz katerih izhaja, da modul BTM meri recirkulacijo s termodilucijsko metodo, da je čas merjenja relativno dolg, saj je za določitev recirkulacije potrebno od 2-3 minute. Strokovnjak navaja » […] da merimo temperaturo in čas, recirkulacijo pa iz izmerjenih vrednosti izračunamo. Standardna deviacija meritev recirkulacije z BTM je v rangu +/- 1,2% na območju celotne skale.«; da se meritev recirkulacije lahko ponavlja samodejno po vsaki končani meritvi in iz kliničnih študij, ki so primerjale merjenje recirkulacije z ostalimi metodami izhaja, da izmerjeni rezultati niso statistično značilno različni.

Strokovnjak zaključuje, da ponujeni hemodializni monitor izbranega ponudnika CorDiax 5008 z vgrajenim modulom BTM vsiljuje spremembo temperature dializni tekočini ter meri temperaturni odziv na strani arterijskega ter venskega krvnega obtoka, iz meritev obeh temperatur in časa med odzivoma pa algoritem izračuna recirkulacijo. Strokovnjak v zaključku ugotavlja, da hemodializni monitor CorDiax 5008 »v skladu z mednarodno usklajenimi navodili s področja meroslovja meri recirkulacijo« in »izpolnjuje tehnično zahtevo »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«. Na podlagi zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja, da ponujeni hemodializni monitor izbranega ponudnika CorDiax 5008 nudi oceno recirkulacije, in ne meritve, neutemeljene.

Vlagatelj v odgovoru na strokovno mnenje vztraja, da je naročnik z odgovori na portalu javnih naročil spremenil sporno tehnično zahtevo tako, da morajo hemodializni monitorji nuditi možnost merjenja oziroma ocene recirkulacije in v tem smislu zatrjuje tudi ustreznost ponujenega hemodializnega monitorja. Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že v uvodnem delu obrazložitve tega sklepa, morajo ponujeni hemodializni monitorji (med drugim) ustrezati tehnični zahtevi »možnost sprotnega merjenja recirkulacije«, zato vlagateljevim navedbam v odgovoru na strokovno mnenje, s katerimi zatrjuje, da izpolnjuje sporno tehnično zahtevo zato, ker ponujeni hemodializni monitor omogoča oceno recirkulacije in njegovim navedbam, da bi se strokovnjaku zastavljena vprašanja, glede na spremenjeno tehnično zahtevo, morala glasiti drugače (in sicer »Ali hemodializni aparat … nudi možnost merjenja recirkulacije oziroma nudi možnost ocene recirkulacije?«), ni mogoče slediti. Ker vlagatelj zahtevo, naj Državna revizijska komisija pozove strokovnjaka k dopolnitvi strokovnih mnenj, utemeljuje na napačni razlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi tej zahtevi ni mogoče slediti.

Državna revizijska komisija zavrača tudi navedbe vlagatelja o tem, da strokovnjak glede na uporabljeno literaturo, na katero se sklicuje, sprejema netočne zaključke, saj je navedba nekonkretizirana in pavšalna.

Dalje Državna revizijska komisija ni sledila niti podrednemu predlogu vlagatelja, da se v postopek pritegne drugega strokovnjaka ustrezne stroke. Razlog, da se vlagatelj s strokovnimi mnenji ne strinja, ne predstavlja zadostne podlage za ugoditev predlogu, hkrati pa v konkretnem primeru niso zatrjevane niti podane okoliščine, ki bi vzbujale dvom v strokovnost in nepristranskost strokovnjaka, ki mu je bila zaupana priprava strokovnih mnenj.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da je dejansko stanje, potrebno za odločitev v predmetnem postopku pravnega varstva, dovolj razjasnjeno, je kot nepotrebnega zavrnila tudi naročnikov dokazni predlog s postavitvijo strokovnjaka ali izvedenca medicinske stroke – nefrologa.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja tudi nekatere druge pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, zaradi katerih bi moral naročnik njegovo ponudbo v sklopu 1 in v sklopu 2 izločiti iz nadaljnje obravnave, in sicer, ker
- ni ponujen najsodobnejši hemodializni monitor zadnje generacije, ki ga je proizvajalec dal na tržišče. S tem v zvezi se sklicuje na odgovor naročnika na portalu javnih naročil št. 190 in odgovor št. 208, zahtevku za revizijo pa prilaga tudi izjavo za javnost proizvajalca ponujenega hemodializnega monitorja izbranega ponudnika z dne 25. 5. 2016,
- mere ponujenega aparata prenosne reverze osmoze ne ustrezajo zahtevanim meram iz tehničnih zahtev,
- je ponudbi izbranega ponudnika potekla veljavnost dne 8. 11. 2018, njena neveljavnost pa ni bila podaljšana.

Tako izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja kot naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, vlagateljevim navedbam nasprotujeta.

Ob upoštevanju prvega odstavka 14. člena ZPVPJN in ustaljene prakse Državne revizijske komisije (npr. odločitev v zadevi št. 018-186/2018) ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot nedopustna, v revizijskem postopku pa je bila ugotovljena zakonitost takšne odločitve, ne priznava več drugega elementa aktivne legitimacije, tj. realne stopnje verjetnosti nastanka škode. Če zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti ponudbe ni mogoče obravnavati kot dopustne, jo je potrebno v skladu z drugim odstavkom 90. člena ZJN-3 zavrniti. To pomeni, da tak ponudnik (celo v primeru, če bi se njegove navedbe glede drugih kršitev v postopku oddaje javnega naročila izkazale za utemeljene) dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot ekonomsko najugodnejši, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ki se ne nanašajo na utemeljenost zavrnitve njegove ponudbe, ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati škoda. Ob upoštevanju navedenega, Državna revizijska komisija (preostalih) revizijskih navedb, ki se nanašajo na domnevne pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika (hemodializni monitor zadnje generacije, mere aparata prenosne rezerve osmoze, veljavnost ponudbe) ni vsebinsko obravnavala. Vlagatelj namreč za obravnavo teh navedb, ki niso usmerjene v zatrjevanje neenakopravne obravnave v postopku oddaje javnega naročila, ne izkazuje pravnega interesa.

Ob navedenem, zlasti pa ob upoštevanju strokovnega mnenja z dne 20. 6. 2019 in strokovnega mnenja z dne 2. 7. 2019, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zatrjevanih kršitev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni uspel izkazati, zato je Državna revizijska komisija, skladno s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je vlagatelju in naročniku s sklepom, št. 018-220/2018-8 z dne 20. 5. 2019, na podlagi drugega odstavka 36. člena ZPVPJN naložila, naj za izdelavo strokovnega mnenja založita predujem, vsak v znesku 1.000,00 EUR, kar sta tudi storila. Strokovnjak je svoje delo obračunal v znesku 1.968,84 EUR, katerega višino Državna revizijska komisija ocenjuje kot ustrezno ter mu jo priznava v celoti. Glede na navedeno znaša preostanek skupaj založenega zneska predujma 31,16 EUR, ki se vlagatelju in naročniku vrne na njun račun, vsakemu polovico, 15,58 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, v opredelitvi do navedb naročnika, v vlogi z dne 5. 6. 2019 in v opredelitvi do strokovnega mnenja zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je povrnitev stroškov odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, vlagatelj pa za zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o navedbah vlagatelja in v opredelitvi do strokovnega mnenja zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato njegovi stroški niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 30. 7. 2019Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Razdevšek d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
- Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran