Na vsebino
EN

018-114/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Številka: 018-114/2019-3
Datum sprejema: 31. 7. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »MORS 53/2019-JNMV, promocijski material« v sklopu 2 »Piščalka, svetilka, magneti, nahrbtnik,..«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložil ponudnik IDENTIKS d.o.o., Vnanje Gorice, Nova pot 124A, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 7. 2019

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 1. 2019 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 29. 3. 2019, pod št. objave JN001886/2019-W01.

Naročnik je dne 14. 6. 2019 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001886/2019-ODL01) objavil »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, iz katere izhaja, da v sklopu 2 ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda. V obrazložitvi odločitve je naročnik pojasnil, da ni prejel nobene dopustne ponudbe. Kot razlog za nedopustnost vlagateljeve ponudbe navaja, da predloženi vzorci ne izpolnjujejo tehničnih zahtev naročnika: ovratni trak URSZR je svetlo modre barve, zahtevana je temno modra, PVC zaponke so črne barve, zahtevane so modre; magneti 112 niso prave velikosti in oblike; za ovratna trakova ICZR in SIQUAKE vlagatelj ni predložil vzorca.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 6. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Ne strinja se z ugotovitvami naročnika. Navaja, da je bil v razpisni dokumentaciji in v tehničnih specifikacijah ovratni trak naveden pod točko 4 kot ovratni trak, v treh grafično oblikovno različnih variacijah (pod kar spada barva vmesne sponke, barva varnostne sponke, barva traku in sam potisk traku), sama tehnična struktura traku pa je za vse tri različne grafično oblikovne variacije identična, zato je bil tudi oddan le en sam trak, ki tehnično povsem ustreza zahtevanim tehničnim zahtevam. Dodaja, da samih grafik in končnega oblikovanja pred podpisom pogodbe ni imel, seveda pa bi po podpisu pogodbe posamezno grafično oblikovno variacijo uskladil z naročnikovimi zahtevami. V zvezi z magnetom 112 vlagatelj navaja, da je bil poslan vzorec kvadraten, velikosti 3,9 cm x 3,9 cm in z debelino folije 0,5 mm. S tehničnimi specifikacijami je bila zahtevana kvadratna oblika približno 3,5 cm x 3,5 cm – vlagatelj meni, da oznaka »približno« lahko pomeni tudi dimenzijo 3,6 cm, na kar se aplicira še dopustno 10% odstopanje.

Naročnik je s sklepom z dne 3. 7. 2019 zavrnil zahtevek za revizijo. Sklicujoč se na vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navaja, da bi moral ponudnik predložiti vzorce, ki povsem ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika (razen glede logotipov). Meni, da vlagatelj napačno tolmači, da barve vmesne in varnostne sponke traku ter barva traku spadajo pod grafično oblikovno variacijo, ki bi naj bil predmet usklajevanj po podpisu pogodbe. Ugotavlja, da ne držijo navedbe vlagatelja o obliki in merah poslanega vzorca magneta 112; pojasnjuje, da je bil poslan vzorec pravokotne oblike in dimenzij 5 cm x 6 cm, magnetna folija pa debeline 1 mm, ob čemer zaključuje, da je utemeljeno ugotovil, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje tehničnih zahtev, ter jo izločil kot nedopustno.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 11. 7. 2019 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v predmetnem postopku pravnega varstva spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastnimi zahtevami, ko je za vlagateljevo ponudbo ugotovil, da ne ustreza njegovim zahtevam in potrebam, določenim v tehničnih specifikacijah oz. v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar jo je zavrnil kot nedopustno. Naročnik je svojo odločitev utemeljil z navedbo, da vlagatelj ni predložil ustreznih vzorcev, vlagatelj pa takšni ugotovitvi naročnika nasprotuje.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3). Tehnične specifikacije v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti (23. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik je tehnične specifikacije predmeta naročila določil V. poglavju dokumenta »RAZPISNA DOKUMENTACIJA«, pri čemer je za sporne predmete v sklopu 2 določil:

»4. Ovratni trak
• Material je poliester (gladek).
• Količina : 16.500 kos
• Iztegnjena dolžina traku je približno 90 cm (2 x 45 cm), širina: 2 cm.
• Dodatki: kovinski karabin, PVC sponka (da se spodnji del traku lahko odpne) ter varnostna sponka (za vratom) in zanka za USB ključ na.
• Pakiranje: Trakovi so pakirani po 100 kosov skupaj.
• Oblikovanje 15.000 kos – URSZR: Trak je temno modre barve, modra PVC sponka, modra varnostna sponka (pantone 288 ali cmyk 100C, 60M), po zunanji in notranji strani je izmenično potiskan z belim napisom www.sos112.si in barvnim logotipom 112 (logo mora biti obrobljen s tanko belo črto). Na delu traku pod PVC sponko je na obeh straneh viden odtisnjen logo 112.
• Oblikovanje 500 kos – ICZR:
Trak je bele barve, bela PVC sponka, bela varnostna sponka, po zunanji in notranji strani je izmenično potiskan s črnim napisom Izobraževalni center za zaščito in reševanje ter barvnim logotipom ICZR. Na delu traku pod PVC sponko je na obeh straneh odtisnjen logo ICZR.
• Oblikovanje 1.000 kos – projekt SIQUAKE
Trak je bele barve, bela PVC sponka, bela varnostna sponka. Po zunanji in notranji strani je izmenično potiskan barvni logotip projekta in EU zastava. Na delu traku pod PVC sponko je na obeh straneh odtisnjen logo projekta.«

in

»7. Magnet 112
• Format: kvadrat - približno 3,5 x 3,5 cm
• Količina : 1500 kos
• Material: upogljiva (flex) magnetna folija debeline približno 0,5 mm,
• Barvni tisk: 2/0 – logo 112 v velikosti magneta (pantone 185C in 137C), potiskana stran je prevlečena z zaščitno mat folijo.
• Pakiranje: vsak magnetek posebej pakiran v pvc folijo in nato po 100 magnetkov pakiranih skupaj.

Opomba: navedene mere lahko odstopajo za +/– 10%.«

V istem poglavju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik določil še:

»Naročnik si pridružuje pravico, da bo od ponudnikov v fazi pregleda in analize ponudb, pred sprejetjem odločitve zahteval predložitev vzorca artikla. Ponudniki bodo morali vzorec predložiti naročniku najkasneje v roku pet (5) delovnih dni od posredovanja poziva s strani naročnika. Posredovani vzorci so brez logotipa.

Ponudnik, ki ne bo pravočasno posredoval/dostavil vzorca na naslov naročnika bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročila.

V kolikor bo naročnik iz predloženega vzorca artikla in tehnične dokumentacije ugotovil, da ponujeno blago ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji, bo naročnik ponudbo kot nedopustno izločil iz nadaljnje obravnave. […]«

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelja dne 13. 5. 2019 pozval, naj mu v roku petih delovnih dni posredujete vse vzorce za sklopa 2 in 5, pri čemer naj bodo posredovani vzorci brez logotipa; naročnik je dopolnitev z vzorci prejel v zahtevanem roku.

Med strankama ni sporno, da je vlagatelj predložil (le) en vzorec ovratnega traku svetlo modre barve. Upoštevajoč določilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki predvideva predložitev vzorcev brez logotipa (ne pa vzorcev, ki bi odstopali tudi glede barv posameznih sestavnih delov artikla, kot to navaja vlagatelj), ter s tem skladen poziv naročnika na predložitev vzorcev, Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v tem, da vlagatelj ni predložil ustreznih vzorcev za nobeno od treh različic ovratnega traku, saj je predložil zgolj en vzorec brez logotipa, ki pa barvno ne ustreza nobeni od treh razpisanih različic traku.

V zvezi z vzorcem magneta Državna revizijska komisija pojasnjuje, da za presojo zakonitosti odločitve naročnika ni bistvena interpretacija določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede zahtevanih mer magneta, kar izpostavlja vlagatelj v zahtevku za revizijo, ko zatrjuje, da naj bi bili tudi poslani vzorci magneta v obliki kvadrata s stranicami 3,9 cm ustrezni z vidika dimenzij. Ob pregledu odstopljene dokumentacije in vzorcev namreč Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku v tem, da je bil poslani vzorec pravokotne oblike z dimenzijami stranic pribl. 5 cm x 6 cm in debelino folije pribl. 1 mm (in torej ne zahtevani vzorec v obliki kvadrata s stranico pribl. 3,5 cm x 3,5 cm ±10 % z debelino folije pribl. 0,5 mm ±10 %, kot je bilo zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila). Ob upoštevanju navedenega (vlagatelj tem ugotovitvam oz. navedbam naročnika ni oporekal, saj se do navedb naročnika ni opredelil) je utemeljen in pravilen zaključek naročnika, da vlagatelj ni predložil vzorca, ki bi bili skladen z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob upoštevanju navedenega je potrebno ugotoviti, da naročnik na podlagi predloženih vzorcev ni mogel ugotoviti, da ponujeno blago v sklopu 2 v celoti ustreza potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na tej podlagi pa v predmetnem sklopu obravnavati ponudbo vlagatelja kot dopustno. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in lastnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je vlagateljevo ponudbo posledično zavrnil kot nedopustno.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 31. 7. 2019

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– IDENTIKS d.o.o., Vnanje Gorice, Nova pot 124A, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.


Natisni stran