Na vsebino
EN

018-065/2019 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-065/2019-5
Datum sprejema: 3. 6. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba Mega d.o.o., Sermin 71 E, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v imenu in za račun katerega postopek oddaje predmetnega javnega naročila po pooblastilu izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 6. 2019

odločila:

Vlagateljeva vloga, z dne 25. 4. 2019, poimenovana »Pritožba na ne vračilo takse glede zahtevka za revizijo za SNAGA-116/18 - Dobava osebne varovalne opreme« se kot prepozna zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 13. 12. 2018 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 008555/2018-B01.

Naročnik je dne 4. 3. 2019 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. JHL-214-020/2019-001, s katero je predmetno javno naročilo v 1. sklopu (obutev) oddal v izvedbo ponudniku Asteko d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana. Iz obrazložitve je razvidno, da je naročnik v 1. sklopu prejel štiri ponudbe. Vlagateljeva ponudba se je sicer po edinem merilu (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto. A ker vlagateljeva ponudba ni izpolnila vseh naročnikovih tehničnih zahtev (zgornji del ponujene obutve in jezik obutve nista izdelana iz usnja) je bila izbrana naslednja najugodnejša in dopustna ponudba.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 14. 3. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je navedel, da je iz istega razloga kot njegova ponudba, nedopustna tudi ponudba izbranega ponudnika, saj je tudi izbrani ponudnik ponudil obutev, katere zgornji del obutve in jezik sta ravno tako iz sintetičnega materiala (umetnega usnja).

Naročnik je dne 26. 3. 2019 zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil izpodbijano odločitev v sklopu 1 (dokument št. JHL-214-020/2019-016). Naročnik se je strinjal z vlagateljem v tem, da tudi ponudba izbranega ponudnika ni dopustna. Navedel je, da je zgornji del obutve, ki jo ponudil izbrani ponudnik, iz sintetičnega oziroma umetnega usnja, v tehnični dokumentaciji pa je bilo zahtevano, da mora biti zgornji del v celoti izdelan iz vodoodbojnega voščenega usnja, jezik obutve pa je moral biti izdelan iz naravnega usnja. V pravnem pouku je vlagatelja opozoril, da je zahtevku za revizijo ugodil in le delno razveljavil postopek javnega naročanja, zato lahko vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 29. člena ZPVPJN v roku treh (3) delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo pri naročniku vloži predlog za začetek revizijskega postopka

Vlagatelj je dne 25. 4. 2019 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo (Pritožba na ne-vračilo takse glede zahtevka za revizijo za SNAGA-116/18 - Dobava osebne varovalne opreme«). Vlagatelj navaja, da je dne 27. 3. 2019 prejel naročnikov sklep, s katerim je odločil o njegovem zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je v zakonskem roku 5 delovnih dni od vložitve zahtevka za revizijo, to je dne 15. 3. 2019 naročniku poslal zahtevo za povračilo vplačane takse v znesku 6.000,00 EUR. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovemu zahtevku za revizijo ugodil, poleg tega zatrjuje, da je ravnal v skladu z zakonom in je zato upravičen do povračila vplačane takse.

V skladu z drugim odstavkom 29. člena ZPVPJN, lahko vlagatelj v primeru, kadar naročnik zahtevku za revizijo ugodi in le delno razveljavi postopek javnega naročanja, v roku treh delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, pri naročniku vloži predlog za začetek revizijskega postopka. Prvi odstavek 51. člena ZVPJN pa določa, da če je v tem zakonu predvidena možnost pritožbe zoper odločitev naročnika v predrevizijskem postopku, se pritožba vloži najpozneje v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve (pritožba zoper naročnikovo odločitev o stroških je predvidena v desetem odstavku 70. člena ZPVPJN). Oba roka sta prekluzivna in začneta teči od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

Ne glede na to, ali je potrebno vlagateljevo vlogo šteti kot predlog za začetek revizijskega postopka v smislu drugega odstavka 29. člena ZVPJN (na navedeno možnost, je bil vlagatelj, kot že izhaja iz te obrazložitve, opozorjen v pravnem pouku sklepa, s katerim je naročnik odločil o zahtevku za revizijo) ali kot pritožbo v smislu določila desetega odstavka 70. člena ZPVPJN), je vložena prepozno. V obeh primerih je namreč dan, od katerega je v konkretnem primeru potrebno šteti rok za vložitev bodisi predloga za začetek revizijskega postopka bodisi pritožbe, dan prejema odločitve o zahtevku za revizijo (med naročnikom in vlagateljem sicer ni spora o tem, da je vlagatelj odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 27. 3. 2019, navedeno pa potrjuje tudi odstopljena dokumentacija). To pomeni, da se je v obravnavani zadevi tridnevni rok za vložitev ene izmed obeh navedenih vlog v skladu s pravili o štetju rokov iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/09 s spremembami), ki se na podlagi 13. člena ZPVPJN uporabljajo tudi v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, ter v skladu s pravili ZPVPJN, ki zahtevajo, da se v računanje roka štejejo le delovni dnevi, iztekel dne 1. 4. 2019.

Ob vsem navedenem je potrebno ugotoviti, da je vlagateljeva vloga, ki jo je vlagatelj Državni revizijski komisiji poslal s priporočeno pošto dne 25. 4. 2019, vložena prepozno ter jo kot takšno po vsebini ni več mogoče obravnavati.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 3. 6. 2019


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mega d.o.o., Sermin 71 E, Koper,
- Javni Holding Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana,
- Asteko d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.Natisni stran