Na vsebino
EN

018-078/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-078/2019-4
Datum sprejema: 13. 6. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup terapevtskih blazin«, v sklopu 2 »Osnovna dinamična blazina za enote intenzivne terapije«, na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Veršič – Perčič, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 6. 2019

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 1.917,84 EUR, in sicer v roku 15 od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 335,99 EUR, in sicer v roku 15 od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavil na Portalu javnih naročil dne 4. 2. 2019, pod številko objave JN000579/2019 (popravek objavljen dne 5. 2. 2019). Naročnik je javno naročilo razdelil na šest sklopov, med katerimi je tudi sklop 2 »Osnovna dinamična blazina za enote intenzivne terapije«.

Dne 19. 4. 2019 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 845080102-149-18/5, iz katerega (med drugim) izhaja njegova odločitev, da se predmetno javno naročilo v sklopu 2 odda ponudniku Helpy, d.o.o., Dobrave 7b, Trzin. Vlagateljevo ponudbo za omenjeni sklop je naročnik označil za strokovno neustrezno.
Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 4. 2019 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 2, podredno pa razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na navedeni sklop. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo«, št. 845080102-149-18/7 z dne 8. 5. 2019 (ki je bil vlagatelju vročen dne 10. 5. 2019). Iz izreka navedenega dokumenta izhaja naročnikova odločitev, da se vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 2, kot tudi, da se ugodi »povračilu stroškov po priloženem stroškovniku, in sicer za vplačano takso v višini 1.171,20 EUR ter stroškov odvetnika«. Iz obrazložitve dokumenta ob tem izhaja, da je naročnik vlagatelju priznal odvetniške stroške v skupni višini 683,18 EUR.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 5. 2019 na naročnika naslovil pritožbo zoper odločitev o stroških, kot je vsebovana v naročnikovi odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku. Vlagatelj v pritožbi najprej izpostavlja, da višina priznanih stroškov in rok za plačilo teh nista vsebovana v 2. točki izreka odločitve o revizijskem zahtevku. Vlagatelj s tem v zvezi pojasnjuje, da mora biti izrek odločitve jasen in določen, saj je le takšen izrek lahko izvršljiv. Ker izrek odločitve o stroških (2. točka izreka odločitve o revizijskem zahtevku) ne vsebuje konkretnega zneska v evrih niti roka za plačilo stroškov, temveč le navedbo »ter stroškov odvetnika«, slednjega zaradi pomanjkanja določnosti in datuma zapadlosti v morebitnem izvršilnem postopku zoper naročnika zaradi neplačila stroškov ne bi bilo mogoče izvršiti. Skladno z navedenim je odločitev naročnika o stroških nezakonita, saj ni dovolj jasna in določna. Vlagatelj dalje zatrjuje, da je naročnikov izračun odvetniških stroškov, kot izhaja iz obrazložitve odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, napačen, saj ne upošteva pravilne vrednosti točke na podlagi Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015 in sprem.; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa). Slednja je bila namreč spremenjena in skladno s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št, 22/2019) znaša 0,60 EUR in ne več 0,459 EUR, kar je vrednost, ki jo je nepravilno upošteval naročnik. Vlagatelj zahteva, da se njegovi pritožbi ugodi in se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka, in sicer v višini 1.171,20 EUR za vplačano takso ter 2.065,70 EUR za stroške odvetnika. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pritožbenega postopka v višini 410,65 EUR.


Po pregledu odstopljene dokumentacije in preučitvi pritožbenih navedb je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede pravilnosti naročnikove odločitve o stroških predrevizijskega postopka, kot izhaja iz naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku (dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo«, z dne 8. 5. 2019). Naročnik je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodil in odločil tudi o povrnitvi stroškov, pri čemer pa je, sledeč vlagatelju, neustrezno oblikoval izrek svoje odločitve ter pri izračunu stroškov upošteval napačno vrednost točke na podlagi Odvetniške tarife.

Skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Iz določil prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ob tem izhaja, da so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, vključno s stroški dela, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov.

Z vpogledom v dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo« gre ugotoviti, da je naročnik v stroškovnem delu izreka odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku določno opredelil zgolj stroške takse, preostalih priznanih stroškov (stroškov odvetnika) pa po višini ni opredelil. Naročnik v stroškovnem delu izreka obenem ni določil izpolnitvenega roka, ravno tako pa ni odločil niti o zahtevi po plačilu zamudnih obresti v primeru zamude pri plačilu stroškov.

Iz določil desetega odstavka 70. člena ZPVPJN izhaja, da je pravnomočna odločitev naročnika o potrebnih stroških, nastalih v predrevizijskem postopku, izvršilni naslov. Skladno z določili 21. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in sprem.) pa je izvršilni naslov primeren za izvršbo, če so v njem navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve obveznosti. Iz sodne prakse s tem v zvezi izhaja, da izvršilnega naslova v izvršilnem postopku ni mogoče kakorkoli spreminjati ali dopolnjevati, obveznost pa mora biti v izvršilnem naslovu natančno določena tako, da je povsem jasno, kaj naj se izvrši. V nasprotnem primeru izvršilni naslov ni primeren za izvršbo, sodišče pa predlagane izvršbe ne sme dovoliti (prim. npr. Sklep Višjega sodišča v Celju, opr. št. I Ip 525/2007). Zapisanemu gre dodati še, da stranke zavezuje samo pravnomočni del sodbe, to je izrek, zato imajo stranke pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva zoper zavezujoči del sodbe (izrek), ne pa tudi zoper obrazložitev, ki ni in ne more postati pravnomočna in kot taka tudi ni zavezujoča za stranke, temveč zgolj pojasnjuje in utemeljuje v izreku obseženo odločitev sodišča ter omogoča preizkus pravilnosti le-te (prim. npr. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cpg 87/2000).

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagateljevim pritožbenim navedbam, da je stroškovni del izreka naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku oblikovan neustrezno in na način, ki bi v primeru morebitne potrebe po njegovi prisilni izvršitvi utegnil privesti do zavrnitve na njem temelječega izvršilnega predloga. Naročnik namreč, kot že navedeno, v izreku ni določno opredelil višine stroškov, ki jih je dolžan povrniti vlagatelju, ni določil izpolnitvenega roka niti ni odločil o zahtevi po plačilu zamudnih obresti v primeru zamude pri plačilu stroškov. S tem povezane pritožbene navedbe so utemeljene.

Vlagatelj v pritožbi izpostavlja tudi, da je naročnik pri izračunavanju stroškov upošteval neveljavno vrednost točke po Odvetniški tarifi.

Način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za izvršene pravne storitve, so določeni v Odvetniški tarifi. Skladno z določili 4. člena Odvetniške tarife je vrednost storitve določena s številom točk, cena storitve pa je, kot je to določeno v 12. členu Odvetniške tarife, vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke. Iz določil 13. člena Odvetniške tarife dalje izhaja, da se vrednost točke lahko (pod določenimi pogoji in v določenem obsegu) spreminja, da o spremembi vrednosti točke odloča Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije ter da k sklepu slednjega daje soglasje minister, pristojen za pravosodje.

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je na seji dne 12. 3. 2019 sprejel Sklep o spremembi vrednosti točke, s katerim je bila vrednost točke po Odvetniški tarifi spremenjena na 0,60 EUR (iz prejšnjih 0,459 EUR). Ministrica za pravosodje je k temu sklepu podala soglasje z dopisom, št. 007-96/2019/4 z dne 19. 3. 2019. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019, in je začel veljati dne 6. 4. 2019.
Iz navedenega izhaja, da bi moral naročnik pri odločanju o povrnitvi stroškov predrevizijskega postopka, vodenega na podlagi zahtevka za revizijo z dne 29. 4. 2019, upoštevati vrednost točke po Odvetniški tarifi v višini 0,60 EUR.

Z vpogledom v dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo« gre ugotoviti, da je naročnik pri izračunavanju stroškov (v obrazložitvi navedenega dokumenta) upošteval napačno vrednost točke po Odvetniški tarifi – namesto vrednosti 0,60 EUR je namreč upošteval vrednost 0,459 EUR. Tudi s tem povezane pritožbene navedbe vlagatelja so tako utemeljene.

Ob upoštevanju predstavljenih ugoditev je Državna revizijska komisija, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, vlagateljevi pritožbi ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V nadaljevanju postopka je Državna revizijska komisija odločila o stroških predrevizijskega in pritožbenega postopka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju po temelju priznal vse priglašene stroške, kar je pri odločanju o stroških predrevizijskega postopka upoštevala tudi Državna revizijska komisija.

Ob navedenem je Državna revizijska komisija, skladno s 70. členom ZPVPJN in Odvetniško tarifo, odločila, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti naslednje stroške predrevizijskega postopka:
- strošek vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 1.171,20 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 900 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 658,80 EUR,
- strošek nagrade za posvet v višini 50 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 36,60 EUR,
- strošek nagrade za pregled spisa, listin in druge dokumentacije v višini 50 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 36,60 EUR,
- materialne stroške v višini 20 točk (2% od vrednosti 1000 točk), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 14,64 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanim stroškom odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo, saj glede na vrednost spora (58.560,00 EUR z DDV, kar predstavlja vrednost 97.600 točk) podlage za njegovo priznanje v Odvetniški tarifi ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 1.917,84 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.Vlagatelj v pritožbi zahteva povračilo stroškov pritožbenega postopka.
Vlagatelj je s pritožbo uspel, zato mu je naročnik, skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku.
Ob navedenem je Državna revizijska komisija, skladno s 70. členom ZPVPJN in Odvetniško tarifo, odločila, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti naslednje stroške pritožbenega postopka:
- strošek odvetniške storitve za sestavo pritožbe kot obrazložene vloge med postopkom v višini 450 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 329,40 EUR,
- materialne stroške v višini 9 točk (2% od vrednosti 450 točk), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 6,59 EUR.
Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanim stroškom odvetniške storitve za sestavo pritožbe, saj glede na vrednost spora (58.560,00 EUR z DDV, kar predstavlja vrednost 97.600 točk) podlage za njegovo priznanje v Odvetniški tarifi ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 335,99 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13. 6. 2019


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Veršič – Perčič, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
Vložiti:
- v spis zadeve – tu.

Natisni stran