Na vsebino
EN

018-077/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-077/2019-11
Datum sprejema: 11. 6. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Sama Červeka in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let« v sklopu 1 »GOI dela z vgradno opremo, s PID in NOV prostorov združenih laboratorijev in spremljajočih prostorov«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 6. 2019

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let« v sklopu 1 »GOI dela z vgradno opremo, s PID in NOV prostorov združenih laboratorijev in spremljajočih prostorov«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 30. 4. 2019, se ustavi.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, katerega oddaja po odprtem postopku, na portalu javnih naročil objavil dne 26. 7. 2018, pod št. objave JN005211/2018-B01, dne 27. 7. 2019 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 143-326308.

Naročnik je dne 18. 4. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005211/2018-ODL01, objavil »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 17. 4. 2019, s katero je predmetno naročilo v sklopu 1 oddal ponudniku SICEA S.r.l., Via Bachelet 8, Vigonza, Italija, ponudbo vlagatelja pa zavrnil kot nedopustno zaradi preseganja zagotovljenih sredstev.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 30. 4. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je naročniku oz. Državni revizijski komisiji predlagal, naj zahtevku ugodi, razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila in vlagatelju povrne priglašene stroške pravnega varstva.

Izbrani ponudnik, ki ga v tem postopku pravnega varstva po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 13. 5. 2019.

Naročnik je dne 23. 5. 2019 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj je naročnikov sklep prejel dne 7. 6. 2019.

Naročnik je z vlogo z dne 7. 6. 2019 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka; Državna revizijska komisija je navedeno prejela dne 10. 6. 2019.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 7. 6. 2019 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, s katero zahtevek za revizijo z dne 30. 4. 2019 umika ter uveljavlja zahtevo za povračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je to vlogo prejela dne 10. 6. 2019.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 11. 6. 2019

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- mag. Franci Kodela – odvetnik, Na Trati 11, 1210 Ljubljana - Šentvid,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran