Na vsebino
EN

018-071/2019 Radiotelevizija Slovenija javni zavod

Številka: 018-071/2019-4
Datum sprejema: 20. 5. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Računalniški strežniki za digitalni arhivski sistem Mediateke RTV Slovenija« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba XENYA, Inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Celovška cesta 172, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 5. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Računalniški strežniki za digitalni arhivski sistem Mediateke RTV Slovenija«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 26. 4. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil dne 14. 3. 2019, pod številko objave JN001475/2019-W01.

Dne 19. 4. 2019 je naročnik izdal (in istega tudi objavil na Portalu javnih naročil) dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila JN-B0864«, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo je naročnik izločil kot nedopustno.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 4. 2019 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zahteva, da se prekliče izbiro izbranega ponudnika, da se ugotovi, da ne obstajajo razlogi za izključitev vlagateljeve ponudbe in se to opredeli kot dopustno ter da se vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 30. 4. 2019 izjasnil o navedbah vlagatelja iz revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelja Xenya d.o.o.«, z dne 13. 5. 2019, s katerim je tega v celoti zavrnil.
Vlagatelj je dne 16. 5. 2019 na naročnika in Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo (z dne 15. 5. 2019), s katero je svoj revizijski zahtevek umaknil. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za povračilo polovice vplačane takse.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN). Sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 20. 5. 2019


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana,
- XENYA, d.o.o., Celovška cesta 172, Ljubljana,
- Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor,
- SRC, d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana

V vednost:
- finančna služba – tu.

Vložiti:
- v spis zadeve – tu.

Natisni stran