Na vsebino
EN

018-029/2019 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Številka: 018-029/2019-9
Datum sprejema: 16. 5. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje storitev čiščenja prostorov in okolice Fakultete za upravo«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložil ponudnik TOSA INU d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Damjan Merhar, Koprska ulica 94, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 5. 2019

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 21. 1. 2019 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 23. 1. 2019, pod št. objave JN000352/2019-W01.

Naročnik je dne 12. 2. 2019 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN000352/2019-ODL01) objavil »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 402 - 1/2019-14, s katero je predmetno naročilo oddal ponudniku EES SISTEMI d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik prejel pet ponudb, pri čemer je bila ponudba vlagatelja po merilu uvrščena na drugo mesto (za ponudbo izbranega ponudnika); naročnik je še navedel, da je po odpiranju ponudb ugotovil, da je vlagatelj oddal ponudbeno ceno za 12 mesecev namesto za 24 mesecev, zaradi česar je pri izračunu v okviru meril upošteval ceno za 24 mesecev. Nadalje je še navedel, da je bilo po preverjanju v sistemu e-Dosje ugotovljeno, da razen vlagatelja vsi preostali ponudniki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, vlagatelja pa se zaradi negativnega poročila e-Dosje (šifra poizvedbe 8210) izključi iz postopka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 2. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila ter povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva. Vlagatelj uvodoma zatrjuje pravočasnost zahtevka za revizijo, pri čemer izpostavlja, da se je z naročnikovo odločitvijo o oddaji javnega naročila seznanil šele dne 12. 2. 2019, ko je bila objavljena na portalu javnih naročil, čeprav je dokument datiran na 12. 1. 2019, kar je celo pred datumom objave javnega naročila in pred dnem, ko je naročnik odpiral ponudbe. Opozarja, da naročnik ni objavil obvestila o odločitvi (izbiri ponudnika) na način, da bi imel možnost vpogleda v spis, možnost pritožbe in revizije, ter da naj bi storitve čiščenja že od 11. 2. 2019 dalje brez pravne podlage opravljal stari izvajalec (sedanji izbrani ponudnik). Vlagatelj izpostavlja, da je bil nepravično in šikanozno izključen iz postopka. Kot napačno označuje ugotovitev naročnika, da naj bi imel negativno poročilo e-Dosje – prilaga potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS), iz katerega izhaja, da je imel vse do dne 30. 1. 2019 poravnane vse evidentirane dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V nadaljevanju kot ključno vlagatelj navaja še, da je glede na razpisno dokumentacijo prav on najugodnejši ponudnik: vsi ponudniki so morali in so (skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije) podali ponudbeno ceno brez DDV za obdobje enega leta, naročnik pa je le vlagateljevo ponudbo spremenil s faktorjem »x 2«, cen preostalih ponudnikov pa ni spreminjal, čeravno so ravno tako podane za obdobje enega leta. Navedeno po oceni vlagatelja predstavlja očitno neenakopravnost in nezakonitost, ki je v škodo zgolj in samo vlagatelju.

Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je s sklepom z dne 21. 2. 2019 zavrnil zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Uvodoma pojasnjuje, da je pri zapisu datuma na odločitvi o oddaji javnega naročila prišlo do očitne tipkarske pomote – pravilen datum je tako 11. 2. 2019, tudi sicer pa bi bilo glede na kronologijo dogodkov nemogoče, da bi bila odločitev sprejeta dne 11. 1. 2019, kot zatrjuje vlagatelj. Navaja, da je pri preverjanju prijav ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje obligatornih zakonskih pogojev iz drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ker ima 50 evrov ali več zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in jih pobira Finančna uprava RS, in/ali nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let (iz potrdila ne izhaja konkretna kršitev). Zaradi navedenega je bil vlagatelja primoran izključiti iz nadaljnjega postopka. Naročnik zavrača očitek glede nepravične in šikonozne obravnave vlagatelja, pri čemer poudarja, da so bila merila vnaprej znana, prav tako pa tudi predložene ponudbe preostalih ponudnikov in točkovanje po prejetih ponudbah. Predstavnica vlagatelja je sama poklicala naročnika na dan odpiranja ponudb, ko je ugotovila, da je edina podala ceno za obdobje 12 mesecev, čeprav je bilo potrebno oddati ponudbe za celotno obdobje 24 mesecev, kar so storili vsi preostali ponudniki. Predstavnica vlagatelja je soglašala, da se cena vlagatelja upošteva za celotno obdobje naročila, sicer bi jo naročnik moral takoj izločiti iz postopka zaradi oddaje neobičajno nizke ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 1. 3. 2019 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 4. 3. 2019. Ugotovitve naročnika (razen v delu, ki se nanaša na predhoden preizkus zahtevka) označuje za neutemeljene, pavšalne in delno brezpredmetne. Netočne, absurdne in nerazumljive naj bi bile navedbe o »tipkarski napaki« (glede datuma odločitve o oddaji naročila). Sklicujoč se na potrdilo FURS, ki ga je priložil zahtevku za revizijo, vlagatelj navedbe o njegovi izključitvi iz nadaljnjega postopka označuje za pavšalne in docela neutemeljene. Meni, da ne more in ne sme nositi negativnih posledic, če je evidenca e-Dosje, ki ni izvorna oz. originalna v predmetnem smislu, morebiti napačna, nepopolna ipd. Glede ocenjevanja ponudb vlagatelj navaja, da je bil očitno edini, ki je ponudbo predložil oz. izpolnil ponudbene obrazce (tj. ceno na enoto, določeno za obdobje enega leta) skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj še meni, da se naročnik za potrebe tega postopka sklicuje na ustno komunikacijo z vlagateljem, za kar seveda nima dokazil – vlagatelj s tem v zvezi predlaga, naj se zasliši zakonito zastopnico vlagatelja.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 33. člena ZPVPJN z dopisom dne 13. 3. 2019 zaprosila FURS za pojasnila o pravilnosti podatkov na presečni dan 30. 1. 2019 oz. navedbo razloga, zaradi katerega je bila poizvedba e-Dosje negativna. Pridobljeno pojasnilo FURS (dopis, št. DT 0211-27685/2019-4 z dne 11. 4. 2019) je Državna revizijska komisija poslala v opredelitev vlagatelju. Vlagatelj se je do pojasnila FURS opredelil z vlogo z dne 17. 4. 2019.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v okviru zatrjevanja pravočasnosti zahtevka za revizijo najprej izpostavlja problematiko datuma sprejema odločitve o oddaji javnega naročila, pri čemer se sklicuje na datum, ki je na tem dokumentu naveden (11. 1. 2019).

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Skladno z določbo desetega odstavka 90. člena ZJN-3 naročnik o vseh odločitvah v skladu s tem členom obvesti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena objavi na portalu javnih naročil. Naročnik svojo odločitev obrazloži v skladu z določbami tega člena. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

V obravnavanem primeru je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil dne 12. 2. 2019, skladno s predstavljeno pravno podlago pa se šteje, da je bila tega dne odločitev vlagatelju tudi vročena. Ob upoštevanju navedenega je zato potrebno ugotoviti, da je vlagatelj dne 19. 2. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila.

Ne glede na to, da za vprašanje pravočasnosti zahtevka za revizijo navedba datuma na odločitvi o oddaji naročila niti ne bi bila relevantna, Državna revizijska komisija tudi sicer kot prepričljivo sprejema naročnikovo pojasnilo o tem, da je navedba datuma »11. 1. 2019« na odločitvi o oddaji naročila očitna tipkarska pomota – kot pravilen datum naročnik navaja »11. 2. 2019«, pri tem pa se sklicuje na časovnico izvedbe postopka. Tudi iz vsebine celotne odstopljene dokumentacije izhaja, da je naročnik (šele) dne 21. 1. 2019 sprejel sklep o začetku postavka oddaje javnega naročila (št. dokumenta 402 – 1/2019-1), ter nato (šele) dne 23. 1. 2019 na portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu male vrednosti. Rok za sprejem ponudb v obravnavanem primeru je bil 31. 1. 2019 do 14. ure, iz odstopljene dokumentacije pa je razvidno, da so bile ponudbe odprte tega dne ob 14.10. Iz vsebine odstopljene dokumentacije je nadalje razvidno, da je naročnik (šele) dne 5. 2. 2019 pridobil rezultate poizvedb iz sistema e-Dosje, na katere se sklicuje v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila – pri tem ni nezanemarljivo niti to, da se rezultati poizvedb iz sistema e-Dosje (posledično pa tudi navedbe v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila) nanašajo na stanje na dan 30. 1. 2019 (tj. dan oddaje vlagateljeve ponudbe) oz. 31. 1. 2019 in ne morebiti na kakšen prejšnji datum. Upoštevajoč vse navedeno zato ni mogoče slediti vlagatelju v tem, ko v zahtevku za revizijo izpostavlja, da naj bi bila predmetna odločitev o oddaji naročila sprejeta že dne 11. 1. 2019, pa tudi ne navedbam v vlogi z dne 4. 3. 2019, kjer s spornim datumom povezane navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo označuje kot absurdne, netočne in nerazumljive.

Med strankama je sporno, ali je naročnik iz postopka oddaje javnega naročila utemeljeno izključil vlagatelja na podlagi drugega odstavka 75. člena ZJN-3, skladno s katerim mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik je ta izključitveni razlog navedel tudi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (točka »Razlogi za izključitev« poglavja »POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI«), kot dokazilo pa predvidel predložitev izpolnjenega obrazca št. 4 »Izjava ponudnika«.

Iz točke IV.2.2 obvestila o naročilu male vrednosti in četrtega odstavka točke »Predložitev ponudbe« dokumenta »POVABILO K ODDAJI PONUDBE« izhaja, da je naročnik določil, da morajo ponudniki predložiti ponudbe do 31. 1. 2019 do 14. ure. Iz prvega odstavka iste točke izhaja, da morajo ponudniki predložiti ponudbo v elektronski obliki z uporabo aplikacije e-JN. Vlagatelj je ponudbo preko informacijskega sistema e-JN oddal dne 30. 1. 2019 ob 22.21, pri čemer med strankama ni sporno, da je s ponudbo predložil tudi izpolnjen in podpisan obrazec št. 4 »Izjava ponudnika«, ki ga je naročnik zahteval v zvezi z izključitvenim razlogom iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

Pregled odstopljene dokumentacije potrjuje, da je naročnik tekom preverjanja ponudb dne 5. 2. 2019 v aplikaciji e-Dosje preveril, ali je na dan 30. 1. 2019 pri vlagatelju obstajal razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Iz dokumenta (izpisa) »Poizvedba« (šifra poizvedbe 8210) izhaja, da je za vlagatelja pri razlogu za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v stolpcu »Izpolnjuje pogoj iz zakona« navedeno »NE«, »NE« pa je navedeno tudi v razdelku »Gospodarski subjekt izpolnjuje zgoraj navedene pogoje iz zakona (izključitveni razlogi)«. Upoštevaje navedeno tako ni mogoče soglašati z vlagateljem o tem, da je napačna ugotovitev naročnika o obstoju negativnega poročila e-Dosje. Pravna podlaga za aplikacijo e-Dosje je sicer določena v devetem do dvanajstem odstavku 77. člena ZJN-3, ki ureja enotni informacijski sistem. Pravna podlaga za aplikacijo e-Dosje je torej vključena v člen, ki ureja dokazila pri javnem naročanju. Skladno s prvo povedjo iz desetega odstavka 77. člena ZJN-3 se v enotnem informacijskem sistemu pridobijo javni podatki iz med drugim davčne evidence, ki izkazujejo, ali za ponudnika med drugim ne obstajajo razlogi za izključitev po med drugim ZJN-3. Aplikacija e-Dosje omogoča pridobitev podatkov, ki jih vodi Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), v zvezi z razlogom za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. V enotnem informacijskem sistemu se podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe postopkov javnega naročanja in izvajanja pogodb o izvedbi javnega naročila oziroma okvirnih sporazumov (prva poved iz enajstega odstavka 77. člena ZJN-3). Naročniki uporabljajo te podatke izključno za preveritev ponudb v skladu z (med drugim) 89. členom ZJN-3, pri čemer za posamezen razlog za izključitev iz 75. člena ZJN-3 ali pogoj glede osnovne sposobnosti kandidata ali ponudnika iz zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, o katerem se vodi uradna evidenca ali za razlog za razvezo pogodbe v skladu s 67.a členom ZJN-3, pridobijo le pritrdilen ali zavrnilen podatek o tem, ali ponudnik oziroma izvajalec ali njegov podizvajalec izpolnjuje pogoj (druga poved iz enajstega odstavka 77. člena ZJN-3).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je imel do dne 30. 1. 2019 (dan oddaje ponudbe) poravnane vse evidentirane dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Pri tem se sklicuje na zahtevku za revizijo priloženo potrdilo FURS z dne 14. 2. 2019 (št. DT 42900-10311/2019-1 08), v katerem je navedeno, da je davčni zavezanec (vlagatelj) »[…] imel na dan 30.01.2019 pri Finančni upravi Republike Slovenije plačane vse do 30.01.2019 evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila«. V potrdilu je še navedeno, da so bili pri pripravi dokumenta v zvezi s plačanimi obveznimi dajatvami vključeni vsi poslovni dogodki, ki so bili do izdaje tega dokumenta evidentirani v uradnih knjigovodskih evidencah FURS. Državna revizijska komisija v zvezi s temi navedbami vlagatelja ugotavlja, da vlagatelj zatrjuje (ter s predloženim potrdilom FURS izkazuje) le to, da je imel na dan oddaje ponudbe poravnane vse davke oz. obvezne dajatve, ne pa tudi tega, da je imel na ta dan druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ in tudi ne tega, da je imel na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 33. člena ZPVPJN z dopisom 13. 3. 2019 zaprosila FURS za pojasnila o pravilnosti podatkov na presečni dan 30. 1. 2019 oz. navedbo razloga, zaradi katerega je bila poizvedba e-Dosje negativna. V odgovoru FURS (dopis z dne 11. 4. 2019, št. DT 0211-27685/2019-4) pojasnjuje, da je podatek, ki ga je naročnik pridobil iz sistema e-Dosje, pravilen, saj je bil zavezanec (vlagatelj) na dan 30. 1. 2019 dolžnik iz naslova terjatev, ki FURS le izterjuje, sama terjatev pa je bila nato plačana dne 12. 2. 2019. FURS še navaja, da potrdilo o stanju na dan 30. 1. 2019, na katerega se sklicuje vlagatelj, ni ustrezno za preverjanje izpolnjevanja pogojev na podlagi ZJN-3, saj se ne nanaša tudi na ostale pogoje iz tega zakona (na oddane obračune ali storjene prekrške v zvezi z delom). Vlagatelj v vlogi z dne 17. 4. 2019, s katero se je opredelil do pojasnil FURS, izpostavlja, da je na dan oddaje ponudbe imel zgolj neplačano denarno nedavčno obveznost – sodno takso, ne pa tudi neplačanih davkov, neoddanih davčnih obračunov ali storjene prekrške v zvezi z delom. Meni tudi, da je FURS izdal nepopolno pojasnilo, saj bi moral napisati, da je vlagatelj izpolnjeval vse razen denarne nedavčne obveznosti – sodne takse.

Ne glede na to, ali je pojasnilo FURS o tem, katere vse situacije na prejšnjem potrdilu niso bile zajete (v pojasnilu so bile primeroma naštete situacije neoddanih obračunov in storjeni prekrški v zvezi z delom), morebiti nepopolno, pa je v obravnavanem primeru potrebno ugotoviti, da tudi sam vlagatelj soglaša v tem, da je imel na dan oddaje ponudbe neplačano denarno nedavčno obveznost (sodno takso; gl. tudi prvi odstavek 35. člena Zakona o sodnih taksah, Uradni list RS, št. 37/2008 s sprem., Zakon o finančni upravi, Uradni list RS, št. 25/2014, ter prvi odstavek 146. člena Zakona o davčnem postopku, Uradni list RS, št. 117/2006 s sprem.), prav tako pa ne prereka niti pojasnila FURS o tem, da je bila poizvedba e-Dosje zaradi tega negativna.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je vlagatelja skladno z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3 izključil iz sodelovanja v postopku javnega naročanja, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

Državna revizijska komisija ni presojala preostalih revizijskih očitkov vlagatelja, ki se nanašajo na dopustnost njegove ponudbe, saj vlagatelj ne izkazuje več pravnega interesa za meritorno presojo teh navedb. Ker niso bile ugotovljene kršitve naročnika v že obravnavanem delu glede izključitve vlagatelja iz sodelovanja v postopku javnega naročanja, morebitna presoja ostalih revizijskih očitkov ne bi več mogla vplivati na vlagateljev pravni položaj oziroma njegov interes v postopku oddaje predmetnega naročila male vrednosti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 16. 5. 2019

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Damjan Merhar – odvetnik, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana,
– UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
– EES SISTEMI d.o.o. Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran