Na vsebino
EN

018-028/2019 Nacionalni inštitut za javno zdravje

Številka: 018-028/2019-5
Datum sprejema: 4. 4. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Unistar LC, d. o. o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Marko Pauletič, odvetnik v Kranju, zoper ravnanje naročnika Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 4. 4. 2019

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o izidu javnega naročila« št. 4301-26/18-15/172 z dne »1. 2. 2012«.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 3.578,47 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 6. 12. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008400/2018-W01) z dokumentom »Odločitev o izidu javnega naročila« št. 4301-26/18-15/172 z dne »1. 2. 2012« obvestil sodelujoča ponudnika, da je izbral ponudbo ponudnika SRC Infonet, d. o. o., Cesta talcev 39, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 2. 2019 in predlagal, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila male vrednosti, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik kršil prvi odstavek 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ker je izbral ponudbo, ki ni dopustna,
- je izbrani ponudnik sklenil pogodbo o sodelovanju z družbo SRC, d. o. o., Ljubljana, ki bo zagotovila kader in bi zato morala pri naročilu male vrednosti sodelovati kot partner ali podizvajalec, izbrani ponudnik pa bi moral zanjo predložiti zahtevano dokumentacijo za podizvajalca,
- družba SRC, d. o. o., Ljubljana ne izpolnjuje pogoja iz podtočke B točke 7.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj »ni registriran[a] za opravljanje dejavnosti vodenja klicnega centra«,
- je izbrani ponudnik, da bi lahko izpolnil referenčni pogoj, le navidezno nominiral družbo Europ Assistance Magyaroszag Kft, Budimpešta, Madžarska kot podizvajalca,
- iz čistopisa akta o ustanovitvi izhaja, da ima izbrani ponudnik dejavnost vodenja klicnega centra vpisano pod šifro 80.220 in ne pod pravilno šifro 82.200, naročnik pa ni razjasnil te nejasnosti,
- je izbrani ponudnik zavrnil možnost preveritve klicnega centra, kar je treba šteti kot neustrezno dopolnitev ali pojasnilo, zaradi česar je treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3,
- je izbrani ponudnik navedel napačno obdobje izvajanja storitev.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 18. 2. 2019 izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo in predlagal, da se zavrne zahtevek za revizijo.

Naročnik je z odločbo št. 4301-26/18-25/172 z dne 25. 2. 2019 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je vlagatelj zamešal uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov s podizvajanjem in nastopanjem v skupini gospodarskih subjektov,
- izbrani ponudnik ni navedel, da je predložil ponudbo kot skupina gospodarskih subjektov, jasno pa je označil podizvajalca, vključno z vlogo in izpolnjevanjem pogojev,
- prijavljeni kader podizvajalca vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo aktivno vključen v izvedbo projekta,
- izbrani ponudnik sam razpolaga z dovolj kadra, ki izpolnjuje zahtevane pogoje,
- so nedokazane vlagateljeve navedbe, da podizvajalec ne razpolaga s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in da ne bo izvajal storitev,
- prošnja za ogled pri izbranem ponudniku se ni mogla nanašati na postopek oddaje javnega naročila, saj je izbrani ponudnik vse elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka za predložitev ponudb, že izkazal v ponudbi,
- je izbrani ponudnik na neformalno prošnjo za ogled zadovoljivo pojasnil, da ni česa dodatnega za videti, saj storitve klicnega centra na ponujeni lokaciji še ne izvaja, predhodno izvajanje storitev na lokaciji, prevideni za naročnika, pa ni bila eden izmed pogojev,
- ne ponudniki ne naročnik niso mogli vedeti, da se pogodbe ne bo sklenilo s predvidenim dnem, na izbranega ponudnika pa tudi ni mogoče prevaliti krivde za zamik in da sami namesto naročnika določijo čas trajanja pogodbe, morebitno podaljšanje roka (do 31. 12. 2019) pa bo moral naročnik izvesti skladno z ZJN-3,
- zakon ne predpisuje šifre dejavnosti, napaka v šifri pa je brezpredmetna.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4301-26/18-26/172 z dne 27. 2. 2019 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 7. 3. 2019 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je pri oddaji naročila male vrednosti storitev (točka II.1.3 objave) prejeti ponudbi razvrstil po merilih (8. točka Navodil ponudnikom) in ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika, ki jo je štel kot dopustno v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, najugodnejša, zato jo je izbral. Vlagatelj se ni strinjal, da je izbrani ponudnik predložil dopustno ponudbo in da bi jo zato naročnik smel izbrati, čemur je naročnik nasprotoval.

Vlagatelj je najprej navedel, da je izbrani ponudnik sklenil pogodbo o sodelovanju z družbo SRC, d. o. o., Ljubljana, ki bo zagotovila vodjo klicnega centra (kader), zato bi morala družba SRC, d. o. o., Ljubljana nastopati v ponudbi bodisi kot partner bodisi kot podizvajalec.

Naročnik skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju 84., 85. in 86. člena ZJN-3 po tem, ko preveri, da so izpolnjeni pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Naročnik pa lahko skladno s prvo povedjo iz četrtega odstavka 89. člena ZJN-3 pri postopku naročila male vrednosti (kot tudi odprtem postopku) odloči, da se ponudbe najprej razvrstijo po merilih in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti zagotavljanja njegovih zahtev glede predmeta javnega naročila, preden se preveri, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje. Neodvisno od ugotovitve, na katerega izmed teh načinov se je naročnik odločil v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, iz obeh pravnih podlag izhaja, da lahko naročnik odda naročilo male vrednosti nekemu gospodarskemu subjektu, če ta gospodarski subjekt izpolnjuje tudi pogoje za sodelovanje, ki jih je določil naročnik.

Naročnik v zvezi z oddajo naročila male vrednosti določi pogoje za sodelovanje pred potekom roka za predložitev ponudb in z njimi seznani gospodarske subjekte na portalu javnih naročil ali prek njega [gl. 6. in 7. člen ZJN-3, prvo poved iz drugega odstavka 67. člena ZJN-3 ter 3. točko prvega odstavka 52. člena ZJN-3 v zvezi s prvo povedjo iz drugega odstavka 52. člena ZJN-3 in tretjo povedjo iz tretjega odstavka 52. člena ZJN-3 glede na alineo c 12. točke Priloge 1 Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/2016)]. Eni izmed pogojev za sodelovanje se lahko nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost (alinea c prvega odstavka 76. člena ZJN-3). Naročnik tako lahko skladno s prvo povedjo iz desetega odstavka 76. člena ZJN-3 med drugim določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti tudi potrebne človeške vire.

Dokazila, s katerimi lahko ponudnik dokaže izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti glede človeških virov (kadrov), so določena v alinei c osmega odstavka 77. člena ZJN-3 (in sicer je to navedba tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti), pa tudi alinei f osmega odstavka 77. člena ZJN-3 (in sicer je to dokazilo o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja pod pogojem, da ne štejejo kot merilo za oddajo javnega naročila). Če pa naročnik oddaja naročilo male vrednosti, se lahko odloči, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev z obrazcem ESPD ali drugo lastno izjavo (prva poved iz tretjega odstavka 47. člena ZJN-3).

Naročnik je v 1. podtočki podnaslova D Tehnična in kadrovska sposobnost točke 7.1 Navodil ponudnikom (str. 12/18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) določil pogoje za »kadrovsko sposobnost«. Naročnik je tako zahteval, da ponudnik »mora imeti za izvajanje e-naročanja pacientov na zdravstvene storitve vodjo klicnega centra«, da »mora zagotavljati za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila najmanj deset svetovalcev v klicnem centru, vključno z vodjem klicnega centra« in da »vsi prijavljeni kadri« morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe, aktivno znanje slovenskega jezika in znanja komunikacijskih veščin. Naročnik je v 1. podtočki podnaslova D Tehnična in kadrovska sposobnost točke 7.2 Navodil ponudnikom (str. 12/18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) določil dokazila. Naročnik je določil, da »ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z izpolnitvijo obrazca Potrdilo o kadrovski sposobnosti« (tj. obrazca P-12) »in predložitvijo ustreznih prilog«, določil pa je tudi, katera dokazila so potrebna za dokazovanje najmanj V. stopnje izobrazbe, aktivnega znanja slovenskega jezika in znanja komunikacijskih veščin.

Iz Navodil ponudnikom je tudi razvidno, da je naročnik določil pravila za Skupno nastopanje in Nastopanje s podizvajalci (gl. 5. točko; str. 4/18 in 5/18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). Ponudnik, ki bo izvajal naročilo male vrednosti s podizvajalci, je zavezan predložiti obrazec P-6 (Podatki podizvajalca).

Naročnik je pripravil obrazec ESPD in v IV. del glede pogojev za sodelovanje vključil izjavo »Izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo«, v zvezi s katero gospodarski subjekt odgovori »DA« ali »NE«. Iz obrazca ESPD tako ni razvidno, da bi ponudniki v njem poimensko predstavili vodjo klicnega centra in svetovalce v klicnem centru, saj so v zvezi z njimi tako, kot za druge pogoje za sodelovanje, podali le splošno izjavo o izpolnjevanju teh pogojev. Ponudniki so vodjo klicnega centra in svetovalce v klicnem centru poimensko predstavili v obrazcu P-12 (Potrdilo o kadrovski sposobnosti). V tem obrazcu so navedena tudi navodila za predložitev dokazil za posamezne kadre.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumentacijo, ki ji jo je posredoval naročnik (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN), in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil obrazec ESPD, v katerem je označil, da ne nastopa z drugimi subjekti (del II, oddelek A), da uporablja zmogljivosti drugih subjektov (del II, oddelek C) in da namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (del II, oddelek D), pri čemer je navedel, da je ta predlagani podizvajalec družba Europ Assistance Magyaroszag Kft, Budimpešta, Madžarska. Med posredovano dokumentacijo se nahaja tudi obrazec ESPD, ki se glasi na družbo SRC, d. o. o., Ljubljana (del II, oddelek A), ki je izjavila, da ne uporablja zmogljivosti drugih subjektov (del II, oddelek C) in da ne namerava oddati dela javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (del II, oddelek D). Iz obrazca ESPD (del II, oddelek A, točka a) za družbo SRC, d. o. o., Ljubljana je še razvidno, da je ta družba navedla, da bo njena vloga pri naročilu male vrednosti »nudenje kadrovskih zmogljivosti«. Med posredovano dokumentacijo se nahaja tudi obrazec ESPD, ki se glasi na družbo Europ Assistance Magyaroszag Kft, Budimpešta, Madžarska (del II, oddelek A), ki je izjavila, da ne uporablja zmogljivosti drugih subjektov (del II, oddelek C) in da ne namerava oddati dela javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (del II, oddelek D). Iz obrazca ESPD (del II, oddelek A, točka a) za družbo Europ Assistance Magyaroszag Kft, Budimpešta, Madžarska je razvidno, da je ta družba navedla, da bo njena vloga pri naročilu male vrednosti »podizvajalec, odgovoren za posamezne naloge«. Iz obrazcev vseh treh družb je razvidno, da so pri izjavi »Izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo« odgovorile z »DA«.

Med posredovano dokumentacijo se nahajajo tudi:
- izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec P-6 z dne 24. 12. 2018, ki se glasi na družbo Europ Assistance Magyaroszag Kft, Budimpešta, Madžarska,
- izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec P-12 z dne 24. 12. 2018, v katerem je družba SRC, d. o. o., Ljubljana navedla, da je vodja klicnega centra [A], zanj pa so predložena še druga dokazila (spričevalo in potrdila oziroma certifikati),
- izpolnjeni in potrjeni (podpis in žig) obrazci P-12 za svetovalce v klicnem centru, hkrati pa še druga dokazila o njih,
in
- dogovor o sodelovanju med družbama SRC, d. o. o., Ljubljana in SRC Infonet, d. o. o., Kranj, sklenjen 24. 12. 2018, iz katerega je razviden dogovor, da bo izbrani ponudnik za kadrovsko sposobnost uporabljal zmogljivost družbe SRC, d. o. o., Ljubljana, in sicer bo imel na voljo osebo [A], ki bo vodja klicnega centra.

Skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt skladno z drugo povedjo iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3 uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku skladno s tretjo povedjo iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3 dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V prvi povedi iz drugega odstavka 81. člena ZJN-3, je določeno, da naročnik v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveri, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahajajo podatki tudi za družbo SRC, d. o. o., Ljubljana in da ta družba izbranemu ponudniku zagotavlja vodjo klicnega centra. To je jasno razvidno iz dogovora o sodelovanju, sklenjenem 24. 12. 2018. Temu pritrjuje tudi izbrani ponudnik, ki je v vlogi z dne 18. 2. 2019 navedel (str. 1), da je družba SRC, d. o. o., Ljubljana zagotovila uporabo kadra (tj. fizično osebo [A]), pri čemer je še navedel, da družba SRC, d. o. o., Ljubljana »ne bo sodeloval[a] pri izvedbi javnega naročila, saj zagotovitev zmogljivosti posamezne fizične osebe še ne pomeni izvedbe storitev, ki jih z javnim naročilom naroča naročnik«. Vendar Državna revizijska komisija opozarja, da je iz dogovora o sodelovanju, sklenjenem 24. 12. 2018, razvidno, da ga nista sklenila izbrani ponudnik (tj. družba SRC Infonet, d. o. o., Kranj) in vodja klicnega centra (tj. fizična oseba [A]), temveč sta ga sklenili pravni osebi (družbi SRC Infonet, d. o. o., Kranj in SRC, d. o. o., Ljubljana), pri čemer tista pravna oseba, ki je delodajalec fizične osebe [A], daje drugi pravni osebi ta kader kot svojo zmogljivost na razpolago za potrebe naročila male vrednosti.

Sklep v zadevi št. 018-190/2017, na katerega se je skliceval izbrani ponudnik (vloga z dne 18. 2. 2019, str. 2), je obravnaval dejansko stanje, ko je tedanji vlagatelj v zvezi z izpolnjevanjem kadrovskega pogoja sklenil neposredno pogodbo s fizično osebo, ne pa z njenim delodajalcem (ki je bil pravna oseba). In že vsaj v tem pravno pomembnem dejstvu (tj. kateri subjekt se je zavezal v zvezi s kadrom) se dejansko stanje v obravnavani zadevi razlikuje od dejanskega stanja iz zadeve št. 018-190/2017.

Vlagatelj je pravilno opozoril na prvi odstavek 81. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik se je skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3 smel sklicevati na kader (tj. vodjo klicnega centra), ki ni njegov. ZJN-3 namreč ne zahteva, da je gospodarski subjekt sam sposoben izvesti javno naročilo neposredno z lastnimi sredstvi oziroma zmogljivostmi, temveč zadošča, da izkaže, da razpolaga z zadostnimi sredstvi oziroma zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila (gl. zadevo št. 018-190/2017). Vendar bi moral izbrani ponudnik pri tem upoštevati še drugo poved iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3, saj bi ta kader (tj. vodjo klicnega centra) lahko uporabil kot zmogljivost drugega subjekta le, če bi ta drugi subjekt izvajal storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Izbrani ponudnik s tem kadrom (tj. vodjo klicnega centra) namreč dokazuje izpolnjevanje vsaj pogoja o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev. Čeprav se v ponudbi izbranega ponudnika za družbo SRC, d. o. o., Ljubljana nahaja obrazec ESPD in bi bilo sporočilo podatkov iz dela II, oddelek A lahko stvar tolmačenja, pa je iz navedb izbranega ponudnika (vloga z dne 18. 2. 2019, str. 1–2), da družba SRC, d. o. o., Ljubljana v primeru obravnavanega naročila male vrednosti »ne ponuja neposredno izvedbe storitev iz javnega naročila niti v celoti niti v posameznem delu«, da »meni, da ni nobene potrebe po tem, da bi bil SRC d.o.o. prijavljen kot podizvajalec, saj ni gospodarski subjekt, ki bi izvajal storitve za naročnika ali za ponudnika« (vloga z dne 18. 2. 2019, str. 2) in da »SRC d.o.o. ni bil prijavljen kot podizvajalec, saj ne bo zagotavljal nobenih storitev pri sami izvedbi javnega naročila« (vloga z dne 18. 2. 2019, str. 3) treba zaključiti, da iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da bi bila družba SRC, d. o. o., Ljubljana v ponudbi izbranega ponudnika priglašena bodisi kot soponudnik (partner oziroma ponudnik v skupnem nastopu) bodisi kot podizvajalec. Iz ponudbe izbranega ponudnika torej ne izhaja, da bo družba SRC, d. o. o., Ljubljana izvajala storitve, za katere se zahteva izpolnjevanje kadrovskega pogoja v zvezi z vodjo klicnega centra.

Ker je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika, ne da bi upošteval, da izbrani ponudnik ni ravnal skladno z drugo povedjo iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3, je izbral ponudbo, za katero ni mogel šteti, da jo je predložil ponudnik, ki izpolnjuje tudi kadrovski pogoj, določen v 1. podtočki podnaslova D Tehnična in kadrovska sposobnost točke 7.1 Navodil ponudnikom (str. 12/18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). Državna revizijska komisija se zato strinja z vlagateljem (zahtevek za revizijo, str. 5), da je naročnik med drugim kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), ko je zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, saj je izbral ponudbo izbranega ponudnika na podlagi milejših pogojev in zahtev, kot jih določata dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, veljati pa morajo enako za vse ponudnike.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 18. 2. 2019 (str. 2) opozoril, da sta družbi SRC Infonet, d. o. o., Kranj in SRC, d. o. o., Ljubljana povezani družbi, vendar to dejstvo ni relevantno, saj sta tudi povezani družbi glede na 527. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s sprem.) pravno samostojni družbi, iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3 pa je jasno razvidno, kako bi glede na dejanske okoliščine moral ravnati izbrani ponudnik v zvezi z vodjo klicnega centra. Na drugačen zaključek ne vpliva niti dejstvo, da »naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno označil obveznosti ponudnika v zvezi s sklicevanjem na zmogljivosti drugih subjektov« (vloga z dne 18. 2. 2019, str. 2), saj mu prvi odstavek 81. člena ZJN-3 ne nalaga, da bi določil obveznosti glede tega, tretji in četrti odstavek 81. člena ZJN-3, ki naročniku dajeta pravico nekaj zahtevati, pa se ne nanašata na položaj, ki je sporen v obravnavani zadevi. Poleg tega je iz tretje povedi iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3 razvidno, da naslavlja ponudnika, dokaz, ki je v njem naveden, pa je naveden le primeroma. Na drugačen zaključek ne vpliva niti dejstvo, da je naročnik uredil nekatera vprašanja nastopanja ponudnikov v skupnem nastopu (5. točka Navodil ponudnikom; str. 4/18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) ali s podizvajalci (5. točka Navodil ponudnikom; str. 5/18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), ne pa tudi vprašanj v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov (vloga z dne 18. 2. 2019, str. 2), saj obveznosti ponudnikov, ki se sklicujejo na zmogljivosti drugih subjektov, določa že (prvi odstavek 81. člena) ZJN-3, ki naročniku ne nalaga, da bi za kadrovski pogoj podrobneje uredil ta vprašanja. Kako oziroma s čim pa naj bi ponudnik dokazoval izpolnjevanje kadrovskega pogoja v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, pa je Državna revizijska komisija že navedla, da to ureja tretja poved iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3.

Že ugotovitev neskladnosti v zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskega pogoja v zvezi z vodjem klicnega centra zadošča, da je Državna revizijska komisija skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev o oddaji naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o izidu javnega naročila« št. 4301-26/18-15/172 z dne »1. 2. 2012«. Državna revizijska komisija ni obravnavala še drugih očitanih kršitev, saj ne glede na ugotovitev, ali so te podane, to ne bi moglo več vplivati ne na vlagateljev položaj ne na sprejeto odločitev.

Skladno z drugo povedjo iz tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek oddaje naročila male vrednosti vrne v trenutek pred njenim sprejemom, naročnik pa je znova zavezan sprejeti eno izmed odločitev, ki jih omogočajo drugi in peti odstavek 90. člen ZJN-3. Naročnik mora pri svojem ravnanju zagotoviti spoštovanje tudi temeljnih načel iz 6. in 7. člena ZJN-3.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 2.724,50 eurov, stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 40 OT) v višini 688,50 eurov (1.500 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 839,97 eurov, in izdatke (11. člen OT) v višini 11,48 eurov (25 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 14 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 3.578,47 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Državna revizijska komisija ni priznala povračila priglašenih izdatkov nad priznanimi, saj glede na vrednost naročila male vrednosti v OT ni podlage za drugačno ravnanje.

Državna revizijska komisija je zato kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 3.578,47 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 4. 4. 2019

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, 4000 Kranj,
- SRC Infonet, d. o. o., Cesta talcev 39, 4000 Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran