Na vsebino
EN

018-007/2019 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka: 018-007/2019-10
Datum sprejema: 14. 3. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in dr. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava kostanjevih drogov«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SES storitve, inženiring, trgovina d.o.o., Opekarska ulica 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 3. 2019

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, št. 30-1/2018-51243 z dne 30. 11. 2018.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 11.902,15 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije, št. 30-1/2018-26497 z dne 13. 6. 2018, izvaja postopek oddaje javnega naročila »Dobava kostanjevih drogov«. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 27. 6. 2018 pod št. objave JN004311/2018-W01.

Dne 31. 8. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 30-1/2018-37372, s katero je javno naročilo oddal SES storitve, inženiring, trgovina d.o.o., Opekarska ulica 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj). Navedena odločitev je bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 4. 9. 2018 pod št. objave JN004311/2018-ODL01.

Ponudnik ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), je na naročnika dne 10. 9. 2018 naslovil Zahtevo za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, v kateri je navedel, da je ponudba vlagatelja nedopustna, saj ne izpolnjuje referenčnega pogoja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je dne 11. 9. 2018 sprejel odločitev, s katero je (1) razveljavil odločitev o oddaji naročila, št. 30-1/2018-37372 z dne 31. 8. 2018, na podlagi katere je javno naročilo oddal vlagatelju, ter (2) javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 18. 9. 2018 vložil Zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 11. 9. 2018 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Naročnik je s sklepom, št. 30-1/2018-42695 z dne 8. 10. 2018, zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, Državna revizijska komisija pa je s sklepom, št. 018-172/2018-8 z dne 13. 11. 2018, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila z dne 11. 9. 2018 ter naročniku naložila povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 11.902,15 EUR.

Dne 30. 11. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 30-1/2018-51243, s katero je javno naročilo ponovno oddal izbranemu ponudniku. Navedena odločitev je bila 10. 12. 2018 objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN004311/2018-ODL02, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom. Naročnik je v obrazložitvi odločitve pojasnil, da je ponovno preveril vlagateljevo ponudbo in ugotovil, da je ta nedopustna, saj predložene reference ne ustrezajo referenčni zahtevi naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj je predložil referenčni potrdili, potrjeni s strani ELEKTRO CELJE d.d. in ELEKTRO MARIBOR d.d. Glede referenčnega posla z ELEKTRO CELJE d.d. je bilo ugotovljeno, da so bile tehnične zahteve referenčnega naročnika milejše ter da je ELEKTRO CELJE d.d. potrdil zgolj dobavo v skladu z njegovimi zahtevami. Posledično je naročnik referenco ELEKTRO CELJE d.d. štel kot neustrezno. ELEKTRO MARIBOR d.d. pa je potrdil referenco za dobavo očiščenih kostanjevih drogov z odstranjenim lubjem in odsekanimi grčami, ne pa tudi kostanjevih drogov, očiščenih do beljave, kot je bilo zahtevano v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Posledično je naročnik tudi referenco ELEKTRO MARIBOR d.d. štel kot neustrezno.

Vlagatelj je dne 17. 12. 2018 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila z dne 30. 11. 2018; zahteva pa tudi, da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka.

Vlagatelj uvodoma navaja, da je v svoji ponudbi predložil dve referenčni potrdili, in sicer Potrdilo o referencah ponudnika, potrjeno s strani ELEKTRO CELJE d.d., in Potrdilo o referencah ponudnika, potrjeno s strani ELEKTRO MARIBOR d.d., pri čemer vsako od teh dveh potrdil izkazuje, da izpolnjuje zahtevani referenčni pogoj iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Dalje vlagatelj navaja, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na nobenem mestu ne določa, da morajo predložene reference ustrezati tehničnim razpisnim pogojem. Zahteva se zgolj uspešna dobava in vgradnja kostanjevih drogov v relevantnem obdobju in v zahtevani višini. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila prav tako nikjer izrecno ne loči med kostanjevimi drogovi, očiščenimi do beljave, in kostanjevimi drogovi, ki so očiščeni na način, da so brez lubja in da so odsekane grče. Vlagatelj navaja, da s tehničnega vidika ni jasno, kakšna je sploh kvalitativna razlika med enimi in drugimi kostanjevimi drogovi, ter dodaja, da gre za neke vrste umetno razlikovanje, ki je nastalo na podlagi navedb izbranega ponudnika in ki nikakor ni uveljavljeno v stroki. Vlagatelj dalje navaja, da je bilo na Portalu javnih naročil sicer objavljeno vprašanje: »Ali se kot referenca za uspešno dobavo razumeva dobavo kostanjevih drogov, ki tehnično ustrezajo zahtevam vaše razpisne dokumentacije?«, na katerega je naročnik odgovoril: »Da«, vendar tega po njegovem mnenju ni mogoče razumeti na način, da se kot referenca za uspešno dobavo kostanjevih drogov upošteva zgolj in izključno dobava kostanjevih drogov, ki tehnično (v vseh točkah do potankosti) ustrezajo tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. S tem v zvezi vlagatelj še opozarja, da nejasnih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče šteti v škodo ponudnikom. Vlagatelj podredno izpostavlja, da v kolikor bi naročnik ali Državna revizijska komisija zavzela stališče, da morajo zahtevane reference ustrezati tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, njegovi referenci, potrjeni s strani ELEKTRO CELJE d.d. in ELEKTRO MARIBOR d.d., tudi sicer ustrezata vsem tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj ponovno poudarja, da v stroki ni razlikovanja med kostanjevimi drogovi, očiščenimi do beljave, in drogovi, ki so zgolj gladki, brez lubja ali sledi lubja (rjavi del), ter predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija s tem v zvezi imenuje neodvisnega izvedenca ustrezne (lesne) stroke. Vlagatelj še poudarja, da zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da morajo biti kostanjevi drogovi očiščeni do beljave, gladki, brez lubja ali sledi lubja (rjavi del), po njegovem mnenju ni mogoče razumeti na način, da navedena zahteva predstavlja nekakšno nadstandardno kvaliteto, ki je druga podjetja za električno distribucijo v Sloveniji ne zahtevajo.

Naročnik je dne 10. 1. 2019 sprejel Sklep, št. 30-1/2019-1054, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, zavrnil pa tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. V obrazložitvi navaja, da je na Portalu javnih naročil na objavljeno vprašanje: »Ali se kot referenca za uspešno dobavo razumeva dobavo kostanjevih drogov, ki tehnično ustrezajo zahtevam vaše razpisne dokumentacije?«, odgovoril: »Da«, kar pomeni, da je ustrezna referenca tista, ki (med drugimi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) potrjuje tudi dobavo kostanjevih drogov, očiščenih do beljave, gladkih, brez lubja ali sledi lubja. Naročnik dalje navaja, da je preveril vlagateljevi referenci, potrjeni s strani ELEKTRO MARIBOR d.d. in s strani ELEKTRO CELJE d.d., ter v zvezi s tem povzema vsebino elektronskih sporočil, ki jih je prejel s strani navedenih referenčnih naročnikov. Referenčni naročnik ELEKTRO CELJE d.d. je naročniku dne 23. 8. 2018 po elektronski pošti sporočil, da zahteve, navedene v njegovih tehničnih specifikacijah, niso enake zahtevam v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, in sicer so slednje ostrejše, zato glede njih ne more podati mnenja, ampak lahko zgolj potrdi dobavo v skladu z njegovimi zahtevami. Referenčni naročnik ELEKTRO MARIBOR d.d. pa je dne 11. 9. 2018 po elektronski pošti odgovoril, da potrjuje referenco za vlagateljeve uspešne dobave kostanjevih drogov, ki so bili očiščeni (brez lubja, odsekane grče), dodatnih zahtev v smislu, da morajo biti očiščeni do beljave, pa sam ni imel. Naročnik je zato obe vlagateljevi referenci štel kot neustrezni, posledično pa je vlagateljevo ponudbo izločil kot nedopustno in javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 11. 1. 2019, 28. 1. 2019 in 6. 2. 2019, skladno s prvim in četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo opredelil z Opredelitvijo do navedb naročnika, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 24. 1. 2019 in iz katere izhaja, da vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj ponovno navaja, da je zahteva iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da morajo biti kostanjevi drogovi olupljeni do beljave, povsem enaka zahtevi, da morajo biti kostanjevi drogovi olupljeni – to pomeni, da se odstrani lubje. Drugačna razlaga že pojmovno ni mogoča, drog se namreč lahko le olupi do beljave ali pa se ga sploh ne olupi. Da je potrebno odstraniti del beljave ali celotno beljavo, pa nikjer ni zahtevano in je tudi v nasprotju z lesno stroko (obstojnost oz. kvaliteta drogov se namreč s posegom v beljavo zmanjša). Ob upoštevanju navedenega je povsem jasno, da reference vlagatelja ne morejo biti sporne. ELEKTRO CELJE d.d. in ELEKTRO MARIBOR d.d. v svojih tehničnih zahtevah ne uporabljata besede beljava, saj je povsem jasno, da če se odstrani lubje, se drog olupi do beljave.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik ravnal nezakonito, ko je njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno. Naročnik je svojo odločitev utemeljil z navedbo, da vlagateljeve reference niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vlagatelj pa takšni ugotovitvi naročnika nasprotuje.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar ponudnik (med drugim) izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3) in kadar ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Iz citiranih določil ZJN-3 je razvidno, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, pri čemer je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila.

V zvezi z določanjem pogojev za priznanje sposobnosti ZJN-3 določa, da lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na (a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, (b) ekonomski in finančni položaj ter (c) tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (drugi odstavek 76. člena ZJN-3). Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik opredeli zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil.

Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko gospodarski subjekt kot dokaz za lastno tehnično in strokovno usposobljenost (med drugim) predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točki a in b osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

V obravnavanem primeru je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju »2. POGOJI ZA UDELEŽBO« določil, da morajo ponudniki v svoji ponudbi (med drugim) priložiti »dokazilo/referenčno potrdilo ponudnika, da je v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2018 uspešno dobavil kostanjeve drogove elektrodistribucijskim podjetjem v Republiki Sloveniji ali na področju drugih članic ENTSO-E, pri katerih so bili ti vgrajeni, v vrednosti 200.000,00 EUR«.

Naročnik je na Portalu javnih naročil na vprašanje: »Ali se kot referenca za uspešno dobavo razumeva dobavo kostanjevih drogov, ki tehnično ustrezajo zahtevam vaše razpisne dokumentacije?« odgovoril: »Da«.

Dalje je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju »3. TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI (OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)« med drugim določil, da morajo biti drogovi »očiščeni do beljave, gladki, brez lubja ali sledi lubja (rjavi del)«.

Med strankama je sporno, ali vlagatelj izpolnjuje zgoraj citirani referenčni pogoj iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik meni, da ne, ker po njegovem razumevanju nobeden od referenčnih naročnikov ni potrdil, da so bili dobavljeni kostanjevi drogovi »očiščeni do beljave«, ter se pri tem sklicuje na elektronski sporočili obeh referenčnih naročnikov, s katerima sta slednja odgovorila na poizvedbe naročnika o opravljenih referenčnih poslih. Vlagatelj pa nasprotno v zahtevku za revizijo zatrjuje, da obe predloženi referenci vsaka zase ustrezata vsem zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, saj kvalitativna razlika med kostanjevimi drogovi, očiščenimi do beljave, in drogovi, ki so zgolj gladki, brez lubja ali sledi lubja (rjavi del), ne obstaja.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je slednji v ponudbi predložil (ustrezno) izpolnjena obrazca Priloga št. 11a – Potrdilo o referencah, potrjena s strani ELEKTRO CELJE d.d. in ELEKTRO MARIBOR d.d.

Državna revizijska komisija je dalje vpogledala v elektronsko sporočilo z dne 11. 9. 2018, ki ga je M.Š., zaposlen pri ELEKTRO MARIBOR d.d., posredoval M.P, ki je zaposlena pri naročniku. V slednjem elektronskem sporočilu je navedeno:

»V družbi ELEKTRO MARIBOR d.d. smo vam potrdili reference za uspešne dobave družbe SES d.o.o. za kostanjeve drogove po spodaj priloženih tehničnih specifikacijah. Drogovi so očiščeni, lubje je odstranjeno, grče so odsekane. V naših tehničnih zahtevah nismo zahtevali kakšne posebne obdelave drogov (dodatno oblanje), temveč imajo drogovi samo odstranjeno lubje. [...]
Še 1x vam lahko potrdimo, da je družba SES d.o.o. dobavila ustrezno količino drogov po naših tehničnih zahtevah, kar pomeni, da je sposobna dobaviti ustrezne drogove v zahtevanih količinah. Družba Elektro Ljubljana pa je tista, ki mora v svojih razpisnih zahtevah določiti, ali zahteva poleg odstranitve lubja še dodaten postopek (dodatno oblanje). V naši družbi takšne dodatne zahteve po oblanju nismo imeli, lubje se samo odstrani do beljave, res pa je, da odležani drogovi s časom postanejo rjave barve. [...]«

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v obrazložitvi izpodbijane odločitve povzel zgolj prvi odstavek zgoraj citiranega elektronskega sporočila in na tej podlagi zaključil, da drogovi, ki jih je vlagatelj dobavil referenčnemu naročniku ELEKTRO MARIBOR d.d., niso bili očiščeni do beljave. Državna revizijska komisija takšnemu zaključku naročnika ne more slediti. Potrebno je namreč upoštevati celotno vsebino elektronskega sporočila in ne zgolj posamezne dele le-tega. M.Š., zaposlen pri ELEKTRO MARIBOR d.d., je namreč v drugem odstavku elektronskega sporočila (med drugim) zapisal: »v naši družbi takšne dodatne zahteve po oblanju nismo imeli, lubje se samo odstrani do beljave«, slednje pa je po presoji Državne revizijske komisije mogoče razumeti na način, da so bili drogovi, ki jih je vlagatelj dobavil referenčnemu naročniku ELEKTRO MARIBOR d.d., očiščeni do beljave. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je referenčni posel vlagatelja, potrjen s strani ELEKTRO MARIBOR d.d., označil za neskladnega z zgoraj citirano referenčno zahtevo. Referenca, ki jo je predložil vlagatelj, je skladna s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije naročnika in je tudi vrednostno ustrezna. Z zavrnitvijo ponudnika, ki je predložil ustrezno referenco, je naročnik kršil določbo prvega odstavka 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Upoštevaje zgoraj navedeno ugotovitev, da je referenčni naročnik ELEKTRO MARIBOR d.d. potrdil, da so bili drogovi, ki mu jih je dobavil vlagatelj, očiščeni do beljave, Državna revizijska komisija ni dalje presojala vlagateljevih revizijskih navedb o neobstoju kvalitativne razlike med kostanjevimi drogovi, očiščenimi do beljave, in drogovi, ki so zgolj gladki, brez lubja ali sledi lubja (rjavi del), saj obravnava teh navedb na vlagateljev položaj v postopku ne bi mogla v ničemer več vplivati. Posledično je Državna revizijska komisija kot nepotreben zavrnila tudi v tej zvezi podan dokazni predlog vlagatelja s postavitvijo izvedenca lesne stroke. Upoštevaje dejstvo, da je naročnik zahteval predložitev zgolj enega referenčnega potrdila, skladnega z njegovo referenčno zahtevo, ter upoštevaje zgoraj navedeno ugotovitev Državne revizijske komisije o ustreznosti vlagateljevega referenčnega posla, potrjenega s strani ELEKTRO MARIBOR d.d., Državna revizijska komisija tudi ni presojala navedb vlagatelja o ustreznosti reference, ki jo je potrdil referenčni naročnik ELEKTRO CELJE d.d..

Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni imel podlage v ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno, zato je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, št. 30-1/2018-51243 z dne 30. 11. 2018.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje javnega naročila v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v obravnavanem postopku sprejme katero od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: OT), priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 10.199,81 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo),
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.679,94 EUR (3.000 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 OT in ob upoštevanju 22% DDV,
- materialne stroške v višini 22,40 EUR (40 točk), kar je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena OT in ob upoštevanju 22% DDV.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 11.902,15 EUR. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroškov nagrade za obrazloženo vlogo med postopkom (in s tem povezane izdatke po 11. členu OT), saj v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena OT). Navedbe v vlogi, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 14. 3. 2019


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
– ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana,
– ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran