Na vsebino
EN

018-025/2019 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Številka: 018-025/2019-6
Datum sprejema: 20. 3. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Nine Velkavrh kot članice senata in dr. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup urgentnega reševalnega vozila«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MEDICOP – specialna oprema, d. o. o., Obrtna ulica 43, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnica Nina Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, Nazarje (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 3. 2019

odločila:

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 6. 2. 2019, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. JN_8/2018 z dne 30. 1. 2019.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 4.440,68 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, dne 20. 11. 2018 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN008007/2018-W01. Dne 30. 1. 2019 je naročnik na portalu javnih naročil objavil obvestilo o oddaji naročila (dokument št. JN_8/2018 z dne 30. 1. 2019), iz katerega je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku MEDITRA zdravstvene storitve, d. o. o., Stegne 21c, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 6. 2. 2019, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ne ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehnični specifikaciji. Naročnik po mnenju vlagatelja pri oddaji naročila ni ravnal transparentno niti ni ponudnikov obravnaval enakopravno, poleg tega pa je kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik enak predmet že poskušal oddati v prejšnjem postopku, v katerem je podal enako zahtevo glede delovanja baterije kontrolne enote do 18 ur, izbrani ponudnik pa je ponudil blago Weinman Medumat Standard 2, ki ponuja delovanje baterije do 10 ur, kar je manj od zahtevanega. V nadaljevanju vlagatelj naročniku očita naslednje kršitve:

- Naročnik vlagatelju kljub trem pozivom ni posredoval vse dokumentacije, ki se nanaša na dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika, s čimer je kršil pravico do vpogleda.
- Naročnik je izločil ponudbo najugodnejšega ponudnika CIB Commerce, d. o. o., med drugim zato, ker dokazilo o ustreznosti ni bilo prevedeno v slovenski jezik, izbranega ponudnika pa je pozval k predložitvi vse tehnične dokumentacije v slovenskem jeziku, kar kaže na neenakopravno obravnavo. Ker izbrani ponudnik prevodov k primarni ponudbi ni predložil, ponudba že iz tega razloga ni dopustna. Poleg tega je bil izbrani ponudnik pozvan tudi k predložitvi obrazca 3_2 ponudba, v katerem je moral navesti pravilen predmet naročila, k predložitvi podpisanega in skeniranega elektronskega obrazca ESPD z dopolnjenim poglavjem C ter k predložitvi pojasnila obrazca 3_3 Tehnična dokumentacija v točkah 78, 209 in 222 na način, da navede oznako v predloženem dokazilu. Navedeno pomeni, da ponudba izbranega ponudnika ni bila pravilno oddana, naročnik pa ga je k dopolnitvi pozval v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3).
- Iz primerjave prvotne in naknadno predložene ponudbene dokumentacije je razvidno, da ne gre za isti predmet. V primarni dokumentaciji je katalog za vozilo VW T6 Kombi, iz naknadno predloženih prevodov pa je razvidno, da gre za vozilo Volkswagen T5, pri čemer so tudi dimenzije vozil različne. Gre torej za dve vozili, ki se razlikujeta tako v modelu kot tudi v specifikacijah notranjega prostora. Tudi glede iz obsega naknadno predložene dokumentacije je razvidno, da ni šlo samo za prevod obstoječih dokumentov, temveč za posredovanje popolnoma drugih dokumentov, ki dopolnjujejo ponudbo v tehničnem delu, kar ni dopustno. V dopolnjenih dokumentih poleg tega še vedno ni izpolnjena postavka 216 »rok dobave«.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji določil, da mora reševalno vozilo v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015 tip B, izbrani ponudnik pa ni predložil ustreznega certifikata.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo dodatni akumulator in meglenke spredaj, iz dokumentacije izbranega ponudnika pa ni razvidno, da bi bila ta zahteva izpolnjena.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo dodatno bralno lučko na sovoznikovi strani na stebru, reševalno vozilo izbranega ponudnika pa ima bralno lučko v stropu.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj, v dokumentaciji izbranega ponudnika pa je navedeno, da ima vozilo en boks z zunanjim dostopom zadaj. Poleg tega je naročnik zahteval, da ima zunanji boks na desni strani zadaj prostor za spravilo določene opreme z ustreznimi nosilci za pritrditev opreme in da ima enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju ter dodatno ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa, ponujeno vozilo pa ima zgolj en zunanji boks, ne pa desnega zunanjega boksa zadaj.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 oC z dopustno toleranco +-1 oC. Izbrani ponudnik ponuja vozilo, ki ima »Kuhlbox, torej hladilni predal, katerega delovanje je odvisno od temperature okolice in lahko pri zunanji temperaturi + 35 oC hladi le do 20 oC.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo prostor za 2 x 10 l jeklenki za kisik, ki morata biti umeščeni na levem boku zadaj z dostopom za zamenjavo od zunaj, iz dokumentacije izbranega ponudnika pa ni razvidno, kje so te jeklenke nameščene, zaradi česar zahteva ni izpolnjena.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo dva aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika), pri čemer morata biti oba izhoda kisika v stropu. Iz dokumentacije izbranega ponudnika ne izhaja, da bi bila izhoda kisika nameščena v stropu, zato zahteva ni izpolnjena.
- Naročnik je v Tehnični specifikaciji zahteval, da mora imeti reševalno vozilo prenosni ventilator za montažo v vozilu ter ventilator, respirator, z vgrajenim zaslonom, prikazom krivulje in vseh nastavljenih parametrov. Zahteval je, da mora delovati s pomočjo stisnjenega kisika, da ima baterijski vir napajanja kontrolne enote z delovanjem baterije do 18 ur in da omogoča regulacijo vpihov med 5 in 60. Aparat, ki ga ponuja izbrani ponudnik, ne zagotavlja 18 urnega delovanja, temveč 5 urno delovanje. Poleg tega ne zagotavlja regulacije vpihov med 5 in 60, temveč med 5 in 50. Enako izhaja tudi iz angleške verzije posredovane dokumentacije, v kateri je navedeno, da je čas obratovanja do 10 ur, odvisno od naprave, in tudi za vpihe je navedba enaka.

Na podlagi navedenega vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev iz tehnične specifikacije in da je bila tudi nedopustno dopolnjena, zaradi česar predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 13. 2. 2019 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik se opredeljuje do posameznih vlagateljevih argumentov in navaja, da so neutemeljeni, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 20. 2. 2019 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da v postopku ni kršil načela transparentnosti ali načela enakopravne obravnave ponudnikov. Izbranega ponudnika je izbral v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, poziv k dopolnitvi ponudbe pa je izvedel v skladu s petim in šestim odstavkom 89. člena ZJN-3. Naročnik zavrača navedbe o kršitvi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in navaja, da so revizijske navedbe, ki se nanašajo na neenakopravno obravnavo ponudbe ponudnika CIB Commerce, d. o. o., nerazumljive in neutemeljene, saj je vlagatelj predložil samostojno ponudbo. Naročnik tudi ugotavlja, da mu vlagatelj očita kršitve, vezane na že izvedeni in pravnomočno zaključeni postopek, kar je po njegovem mnenju nedopustno. V nadaljevanju se naročnik opredeljuje do posameznih očitkov iz zahtevka za revizijo:

- Naročnik je vlagatelju pravočasno omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, saj mu je posredoval celotno tehnično dokumentacijo izbranega ponudnika. Tretjo zahtevo za vpogled v dokumentacijo pa je naročnik ocenil za nedopustno, saj je ocenil, da ni dolžnost naročnika omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo postopka.
- V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na ponudnika CIB Commerce, d. o. o., naročnik ugotavlja, da gre za kršitve, vezane na izločitev drugega ponudnika. Sicer pa naročnik meni, da je dopolnitev ponudbe dopustil v skladu z določbami ZJN-3, saj je šlo za elemente, katerih obstoj je bilo mogoče pred iztekom roka za predložitev ponudb objektivno preveriti. Obrazec ponudbe ni bil skladen z vsebino ponudbe, vendar je iz ponudbe nedvoumno mogoče ugotoviti, kaj je predmet ponudbe. Pri postavkah 78 in 220 obrazca 3_3 Tehnična dokumentacija je naročnik zahteval le pojasnilo, pri čemer se ponudba ni spremenila. V obrazcu ESPD pa je naročnik dopustil dopolnitev z izjavo v poglavju C, pri čemer je dopolnitev zahteval tako od izbranega ponudnika kot tudi od vlagatelja.
- Predložena tehnična dokumentacija v ponudbi izbranega ponudnika je naročniku v celoti omogočila seznanitev s predmetom naročila in ugotovitev o ustreznosti ponujene opreme, laični prevod pa ni v ničemer spremenil ponudbe.
- Naročnik ni zahteval dokazil o ustreznosti. V razpisni dokumentaciji je določil, da bo izbrani ponudnik v celoti odgovoren za ustrezno pritrditev na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Izbrani ponudnik bo za to jamčil s predložitvijo bančne garancije za življenjsko dobo vozila.
- Ponujeno vozilo ustreza zahtevi, da mora imeti dodatni akumulator in meglenke spredaj, kar je izbrani ponudnik potrdil z navedbo v stolpcu z oznako ponujene opreme, izbrani ponudnik pa bo za to jamčil tudi s predložitvijo bančne garancije.
- Ponujeno vozilo ustreza zahtevi, da mora imeti dodatno bralno lučko na sovoznikovi strani na stebru, saj ima kar dve lučki za voznika in sovoznika.
- Ponujeno vozilo ustreza zahtevi, da mora imeti dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj. Izbrani ponudnik ponuja ustrezno opremo, kar je razvidno iz ponudbenega predračuna ter iz njegove navedbe, da bo izdelava bolniškega prostora in montaža fiksne opreme izvedena po specifikaciji naročnika.
- Ponujeno vozilo ustreza zahtevi, da mora imeti kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 oC z dopustno toleranco +-1 oC.
- Ponujeno vozilo ustreza zahtevi, da mora imeti prostor za 2 x 10 l jeklenki za kisik, ki morata biti umeščeni na levem boku zadaj z dostopom za zamenjavo od zunaj. Po mnenju naročnika je dopustno, da gre za prilagoditve v sklopu izdelave bolniškega prostora in montaže fiksne opreme po specifikaciji naročnika.
- Ponujeno vozilo ustreza zahtevi, da mora imeti dva aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika), pri čemer morata biti oba izhoda kisika v stropu. Po mnenju naročnika je dopustno, da gre za prilagoditve v sklopu izdelave bolniškega prostora in montaže fiksne opreme po specifikaciji naročnika.
- Ponujeno vozilo ustreza pričakovanjem naročnika, da mora imeti prenosni ventilator za montažo v vozilu ter ventilator, respirator, z vgrajenim zaslonom, prikazom krivulje in vseh nastavljenih parametrov, da mora delovati s pomočjo stisnjenega kisika, da ima baterijski vir napajanja kontrolne enote z delovanjem baterije do 18 ur in da omogoča regulacijo vpihov med 5 in 60.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 25. 2. 2019 opredelil do navedb naročnika. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 26. 2. 2019 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in razpisne dokumentacije, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v celotno zahtevano dokumentacijo, ko je izbranemu ponudniku dopustil dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbe in ko je po preučitvi prejete ponudbene dokumentacije ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot tehnično ustrezno ter jo izbral kot najugodnejšo.

Revizijske navedbe, ki se nanašajo na tehnično ustreznost ponudbe izbranega ponudnika, je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko (med drugim) preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, pri čemer je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. način delovanja in uporabe, stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki predpisujejo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

Na podlagi pregleda razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik tehnične zahteve za reševalno vozilo in opremo določil dokumentu »OBR 3_3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA«. Naročnik je tehnične zahteve določil v posebni tabeli, v kateri je v posameznih točkah opisal lastnosti, ki jih mora imeti ponujeno vozilo in oprema, pri čemer je v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja tehničnih zahtev določil:

»Naročnik v nadaljevanju podaja opis pričakovanih lastnosti vozila in opreme. Ponudnik mora za veljavnost ponudbe v stolpec »ponujena oprema« vpisati številčno oznako iz dokazila, ki ga prilaga ponudbi in iz katerega bo naročnik lahko nedvoumno ugotovil ustreznost ponujene opreme, ki jo navaja v seznamu.

Vsa dokazila morajo biti kopije originalov. Dokazila, ki so izdana v tujem jeziku, morajo imeti priložen laični slovenski prevod.«

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje več nepravilnosti vozila, ki ga ponuja izbrani ponudnik, oz. izpostavlja več tehničnih zahtev, ki naj ne bi bile izpolnjene. Med drugim vlagatelj zatrjuje, da reševalno vozilo izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev, določenih v točkah 208 in 209 tabele s tehničnimi specifikacijami, v katerih je naročnik podal naslednje opise zahtevanih lastnosti:

»208: Prenosni ventilator za montažo v vozilu:

209: Ventilator, respirator. z vgrajenim zaslonom, prikazom krivulje in vseh nastavljenih parametrov. Delovanje s pomočjo stisnjenega kisika. Baterijski vir napajanja kontrolne enote, delovanje baterije do 18 ur.

Možnost ventilacije:
SIMV w/PSV
A/C (VCV, PVC)
BiLVLI w/PSV
CPAP (MCPR)
intubiran CPR odrasli, otrok in novorojenček.
Možna uporaba pri pacientih od 6 kg naprej. Dihalni volumen od 50-2000 ml- Minutni volumen se avtomatsko preračuna na podlagi ostalih parametrov. Regulacija vpihov med 5 in 60.«

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da se izbrani ponudnik pri ponujeni opremi sklicuje na prilogo 16, iz katere izhaja, da ponujeni aparat ne zagotavlja 18 urnega delovanja, temveč le 5 urno delovanje. Poleg tega naj ponujeni aparat tudi ne bi izpolnjeval zahteve glede regulacije vpihov med 5 in 60, saj naj bi zagotavljal le regulacijo vpihov med 5 in 50.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta predložil obrazec »OBR 3_3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA«, v katerem je bila tabela s tehničnimi zahtevami. Na mesto, kjer so morali ponudniki vpisati, katero opremo ponujajo oz. iz katerega dela ponudbe izhaja izpolnjevanje zahtev, je izbrani ponudnik v stolpec pod št. 208 vpisal, da je lastnost ponujene opreme razvidna iz priloge št. 16, medtem ko v stolpec pod št. 209 ni vpisal nobenega podatka. Na podlagi naročnikovega poziva k dopolnitvi ponudbe z dne 23. 1. 2019 je izbrani ponudnik posredoval novo tabelo iz obrazca »OBR 3_3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA«, v katero je tudi v stolpec pod št. 209 vpisal, da je lastnost ponujene opreme razvidna iz priloge št. 16. Priloga št. 16 v ponudbi izbranega ponudnika vsebuje katalog proizvajalca Weinmann, v katerem je predstavljen ventilator »Medumat standard2«. V prvotno ponudbo je izbrani ponudnik predložil katalog v angleškem jeziku, naknadno, po pozivu naročnika, pa je predložil še katalog s podatki o ventilatorju »Medumat standard2« v slovenskem jeziku. Iz kataloga, ki ga je izbrani ponudnik predložil v slovenskem jeziku, je v zvezi z delovanjem baterije razviden naslednji podatek: »baterija Li Ion, omogoča neprekinjeno vsaj 5 urno delovanje«. V katalogu, ki ga je izbrani ponudnik predložil v angleškem jeziku, pa je v zvezi z delovanjem baterije na strani 4 razviden naslednji podatek »Battery life of 10 hours ensures a high level of mobility«. Enak podatek je razviden tudi iz 11. strani angleškega kataloga (»Li Ion removable battery with a life up to 10 hours«) ter iz 15. strani angleškega kataloga (»Rechargable battery – operating time up to 10 hrs (depending on device and options) – charging time (0 % - 95 %): 3.5 h«). Iz ponudbe izbranega ponudnika je torej razvidno, da ponuja ventilator z baterijo, ki zagotavlja od 5 do največ 10 urno delovanje, odvisno od naprave in opcij, kar ne ustreza zahtevam naročnika iz tehnične specifikacije, v katerih je zahtevano do 18 urno delovanje baterije.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, v zvezi z zahtevo po 18 urnem delovanju baterije ventilatorja navaja le: »Naročnik ugotavlja, da ponujena oprema ustreza zahtevam in pričakovanjem naročnika.« Naročnik torej v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ni pojasnil, na kakšen način je ugotavljal ustreznost delovanja baterije. Naročnik ni navedel, katera konkretna dejstva je ugotovil po pregledu ponudbene dokumentacije in dodatnih pojasnil, niti ni pojasnil, katere konkretne okoliščine je upošteval pri presoji ponudbe izbranega ponudnika v tem delu. Njegova obrazložitev, ki je popolnoma splošna in je niti ni mogoče preveriti oz. upoštevati pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, ne izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 28. člena ZPVPJN, ki določa, da mora naročnik pri odločanju o zahtevku za revizijo opraviti vsa dejanja, ki so potrebna za ugotovitev določenega dejstva in presojo navedb v zahtevku za revizijo, zlasti tista, ki jih ni izvedel v postopku oddaje javnega naročila, pa bi jih moral, in upoštevati navedbe vlagatelja, zagovornika javnega interesa in izbranega ponudnika in se do njih opredeliti ter utemeljiti svoja stališča.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 13. 2. 2019, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, navaja, da je naročnik zahteval delovanje baterije do 18 ur, to pa po njegovem mnenju ne pomeni, da mora baterija delovati 18 ur, ampak je 18 urno delovanje zgornji mejnik, za naročnika pa je sprejemljiva katerakoli baterija, ki je pod tem mejnim pragom. Z razlago izbranega ponudnika se ni mogoče strinjati. V zvezi z zahtevo glede delovanja baterije je treba izhajati iz same vsebine zahtevane lastnosti. Po naravi stvari je delovanje baterije v določeni prenosni napravi nedvomno lastnost, ki jo je treba z vidika kakovosti ocenjevati glede na čas delovanja naprave, ki ga baterija zagotavlja. Baterije, katerih avtonomija delovanja je krajša, imajo v primerjavi z baterijami, katerih avtonomija delovanja je daljša, slabšo lastnost, in obratno. Uporabnik naprave, ki jo napaja baterija, po naravi stvari pričakuje čim daljši čas delovanja naprave brez menjave ali polnjenja baterije, ne pa čim krajšega. Toliko bolj je ta lastnost pomembna v primeru prenosnih medicinskih naprav, ki so namenjene oskrbi pacientov na terenu. Navedeno pomeni, da ponudnik, ki ponudi napravo z baterijo z daljšim časom delovanja, primerjalno ponudi blago višje kakovosti kot ponudnik, ki ponudi napravo z baterijo s krajšim časom delovanja.

Slediti razlagi izbranega ponudnika bi pomenilo, da bi moral naročnik kot enako ustrezno oceniti tako baterijo, ki bi zagotavljala eno uro delovanja naprave, kot tudi baterijo, ki bi zagotavljala 18 urno delovanje naprave. Še več: naročnik bi moral kot tehnično ustrezno oceniti baterijo, ki bi zagotavljala minimalni čas delovanja naprave, npr. zgolj eno minuto, medtem ko baterija, ki bi zagotavljala 19 urno delovanje naprave, ne bi bila več skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj bi presegala (po mnenju izbranega ponudnika) zgornji mejnik delovanja baterije. Takšna razlaga, kot jo zagovarja izbrani ponudnik, bi torej pripeljala do povsem absurdnega položaja, ko bi bil kot tehnično ustrezen ocenjen ventilator z delovanjem baterije, bistveno krajšim od 18 ur, medtem ko bi bila ponudba z ventilatorjem z bistveno boljšo lastnostjo avtonomije delovanja, ki bi presegla 18 ur, izločena iz postopka. To pomeni, da je zahtevo po delovanju baterije do 18 ur mogoče razumeti le na način, da je to minimalni čas trajanja delovanja baterije oz. da mora aparat z baterijo delovati vsaj 18 ur. Tehnična zahteva glede delovanja baterije je bila v tem delu jasna in ni dopuščala različnih razlag, zlasti pa ne razlage, kot jo zagovarja izbrani ponudnik. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v številnih odločitvah, mora naročnik ravnati strogo v skladu z merili in zahtevami, ki jih je sam določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ta stroga obveznost pa je del načela enakega obravnavanja ponudnikov in iz njega izhajajoče obveznosti preglednosti, ki ju morajo naročniki spoštovati. Ponudnik je tisti, od katerega se pričakuje, da ponudbo pripravi z ustrezno skrbnostjo in odgovornostjo, v kolikor ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, pa posledice nosi ponudnik sam.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 13. 2. 2019, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, navaja tudi, da pri Weinmannu velja čas pri uporabi maksimalnih opcij ob standardnih pogojih. Podatek 5 ur naj bi tako veljal za ventilator z maksimalnimi opcijami s CO2 opcijo, do 10 ur pa za napravo z maksimalnimi opcijami brez CO2. V tem primeru je zahtevan respirator z osnovnimi opcijami in ker številnih opcij ni, je baterijski čas neznan, zagotovo pa je znatno daljši od deklariranega, zatrjuje izbrani ponudnik, pri čemer dodaja, da je proizvajalec izvedel testiranje samo polno opremljenih naprav. Izbrani ponudnik še navaja, da je naročnik zahteval baterijski vir napajanja kontrolne enote in delovanje baterije do 18 ur, kontrolna enota pa je le platforma, na katero so nameščene opcije, in dodaja: »Sama kontrolna enota je ni porabnik energije, kapaciteta baterija za pogon kontrolne enote je torej enaka samo-izpraznitveni dobi baterije (cca. 3 mesece). Poleg tega ventilator Medumat Standard2 omogoča hitro menjavo baterije, s katero se lahko avtonomija poljubno povečuje.«

V zvezi s citiranimi navedbami izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz kataloga, ki ga je predložil izbrani ponudnik, tako angleškega kot slovenskega, izhaja enak podatek o delovanju baterije, in sicer do največ 10 ur, glede na samo napravo in različne opcije. Iz dikcije »operating time up to 10 hrs (depending on device and options)« je nedvomno mogoče razbrati, da proizvajalec zagotavlja do 10 ur delovanja naprave in da je pri tem upošteval različne opcije oz. da je testiral delovanje aparata z različno opremo. Navedbam izbranega ponudnika, da je zaradi manjšega števila vključenih opcij baterijski čas neznan oz. da je zagotovo daljši od deklariranega, zato ni mogoče slediti. Prav tako ni mogoče slediti izbranemu ponudniku, da je naročnik zahteval delovanje baterije le v povezavi s kontrolno enoto in da naj ta, kot je mogoče razumeti izbranega ponudnika, ne bi bila porabnica energije, zaradi česar je kapaciteta baterije za pogon kontrolne enote enaka samo-izpraznitveni dobi baterije. Takšna razlaga tehničnih zahtev bi pripeljala do položaja, ko ponudniku sploh ne bi bilo treba zagotoviti delovanja same naprave, temveč le delovanje kontrolne enote. Pojasnilo izbranega ponudnika, da ventilator Medumat Standard2 omogoča hitro menjavo baterije in da se s tem avtonomija poljubno poveča, pa je sicer možno sprejeti, vendar je iz določb razpisne dokumentacije razvidno, da takšna izpolnitev zahteve po 18 urnem delovanju ni bila dopuščena.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika ne daje podlage za ugotovitev, da je slednji ponudil ventilator z baterijo, ki omogoča do 18 urno delovanje. Naročnik je zato kršil določbe ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da ustreza njegovim potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter jo ocenil kot dopustno. Ob tem je treba opozoriti, da gre za napako v predmetu naročila oz. za napako v tistem delu ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ponudbe pa v tem delu, glede na določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ni dopustno dopolnjevati ali popravljati.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. JN_8/2018 z dne 30. 1. 2019. Državna revizijska komisija ob tem ni obravnavala drugih vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na pravico do vpogleda v dokumentacijo, dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika in izpolnjevanje drugih tehničnih zahtev. Njihova vsebinska presoja ne bi mogla več vplivati na ugotovitev, da vlagateljeve ponudbe glede na definicijo iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni mogoče obravnavati kot dopustne, s tem pa tudi ne bi mogla več vplivati na odločitev, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročniku v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN nalaga, da v primeru, če bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila, pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika upošteva, da njegova ponudbena dokumentacija ne daje podlage za ugotovitev, da je ponudil ventilator z baterijo, ki omogoča do 18 urno delovanje, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče označiti kot takšne, ki bi ustrezala naročnikovim potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN in skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT) priznala strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 3.530,15 EUR, strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v zahtevani višini 1.600 točk (prva točka Tarifne številke 40 po OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 895,97 EUR, in izdatke po 11. členu OT (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk, tj. 600 točk) v višini 26 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 14,56 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 4.440,68 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega stroška za sestavo vloge, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, saj v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena OT). Navedbe v vlogi, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Državna revizijska komisija vlagatelju prav tako ni priznala priglašenih stroškov »povečanje za 10 % za zastopanje dveh strank«, saj za njihovo priznanje ni podlage.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške v višini 4.440,68 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 13. 2. 2019, s katero se je opredelil do revizijskih navedb, priglasil tudi stroške, ki so mu nastali zaradi revizije.

Državna revizijska komisija izbranemu ponudniku ne priznava stroškov, ki jih je priglasil v vlogi z dne 13. 2. 2019, saj je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, zato navedbe izbranega ponudnika naročniku niso pripomogle k uspehu. Državna revizijska komisija je tako štela, da priglašeni stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 20. 3. 2019

predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
- Odvetnica Nina Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o, Rozmanova 12, 1001 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran