Na vsebino
EN

018-033/2019 Luka Koper, d.d.

Številka: 018-033/2019-4
Datum sprejema: 15. 3. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba NO PROBLEM 2017, agencija za posredovanje delovne sile, d.o.o., Spodnje Škofije 136H, Škofije, ki jo zastopa Odvetnik Tilen Tacol, Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 3. 2019


odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 21. 2. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 14. 11. 2018 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN007873/2018-E01, in dne 15. 11. 2019 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod številko obvestila 2018/S 220-504569.

Naročnik je dne 11. 2. 2019 sprejel Odločitev o izidu javnega naročila, s katero je vse prejete ponudbe izločil kot nedopustne. Vlagateljeva ponudba je bila izločena iz razloga, ker zavarovanje za resnost ponudbe ni podano v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 21. 2. 2019 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je navedel, da je bila njegova ponudba nezakonito izločena.

Naročnik je s sklepom št. JN 654/2018, z dne 6. 3. 2019, zahtevek za revizijo zavrnil (in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov). Naročnik je navedel, da predloženo zavarovanje za resnost ponudbe ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Na menici je bila navedena banka, kar mu onemogoča, da bi jo vnovčil pri katerikoli banki, prav tako na menici ni žiga izdajatelja menice in ponudnika. Naročnik je tudi navedel, da vlagatelj nima pravnega interesa za vložitev zahtevka, saj bo vse ponudnike povabil v nov postopek konkurenčnega dialoga.

Naročnik je z dopisom, z dne 12. 3. 2019, odstopil dokumentacijo in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 8. 3. 2019 na naročnika naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo«. V navedeni vlogi vlagatelj ugotavlja, da ga bo naročnik povabil v nov postopek konkurenčnega dialoga, zato zahtevek za revizijo umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 15. 3. 2019

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, Koper,
- Odvetnik Tilen Tacol, Mala ulica 5, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran