Na vsebino
EN

018-023/2019 Javni holding Ljubljana, d. o. o.

Številka: 018-023/2019-4
Datum sprejema: 11. 3. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Boruta Smrdela kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »ŽALE-30/18 Nadstrešek nad mrliškimi vežicami«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Lesnina MG oprema, d. d., Parmova ulica 53, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Javni holding Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 3. 2019

odločila:

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 23. 1. 2019, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. JHL-214-121/2018-010 z dne 16. 1. 2019.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 5.739,63 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, dne 27. 9. 2018 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN006688/2018-W01. Dne 16. 1. 2019 je naročnik na portalu javnih naročil objavil obvestilo o oddaji naročila (št. JHL-214-121/2018-010 z dne 16. 1. 2019), iz katerega je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil skupnima ponudnikoma LEANŽE, d. o. o., Savska cesta 3A, Ljubljana, in GP KB, gradbeništvo, d. o. o., Ulica bratov Potočnikov 11, Brezovica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 23. 1. 2019, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval, naj predloži nove reference, s katerimi bo dokazal, da je izvedel dela, ki se nanašajo na izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta (stekleni nadstrešek na jekleni konstrukciji površine vsaj 100,00 m2 in jekla teže vsaj 10.000 kg). Izbrani ponudnik je predložil dve referenci, in sicer referenco naročnika VG5, d. o. o., za podizvajalca Refleks servis, d. o. o., za objekt »DSO Fužine«, ter referenco naročnika Nival invest, d. o. o., za podizvajalca Refleks servis, d. o. o., za objekt »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju«. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik prijavil dva podizvajalca, in sicer družbo Refleks servis, d. o. o., ki naj bi izvedla steklarska dela, ter družbo Erga metal, d. o. o., ki naj bi izvedla ključavničarska dela. Nihče izmed navedenih podizvajalcev nima ustreznih referenc, ki se nanašajo na izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta (stekleni nadstrešek na jekleni konstrukciji površine vsaj 100,00 m2 in jekla teže vsaj 10.000 kg), saj je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., za referenčne naročnike izvajal samo steklarska dela, ne pa tudi jeklenih konstrukcij. Glede reference »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« vlagatelj navaja, da je kot referenčni naročnik podpisan Nival invest, d. o. o., čeprav to ne more biti. Referenčni naročnik in investitor je namreč bila Občina Lovrenc na Pohorju, ki bi morala potrditi referenco. Enako velja tudi za referenco »DSO Fužine«, kjer je bil referenčni naročnik DSO Fužine, ne pa družba VG5, d. o. o., ki je referenco potrdila. Naročnik je v nadaljevanju postopka sicer pridobil tudi referenčni potrdili na obrazcu 5/1, in sicer enega od DSO Fužine, datiranega na 12. 12. 2018, drugega pa od Občine Lovrenc na Pohorju, datiranega na 10. 1. 2019. Vlagatelj pri tem opozarja tudi na elektronsko sporočilo, ki ga je prejel od naročnika dne 21. 1. 2019, kateremu je bilo priloženo elektronsko sporočilo DSO Fužine z dne 7. 12. 2018, poslano naročniku, v katerem je referenčni naročnik DSO Fužine izrecno zapisal, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., opravil samo presteklitev fiksnih sten. Ob tem je vlagatelj ugotovil, da je bila elektronskemu sporočilu z dne 7. 12. 2018 priložena tudi referenca, podpisana dne 12. 12. 2018, kar pa ni mogoče. Edino veljavno referenčno potrdilo z dne 10. 12. 2018, ki velja tudi za podizvajalca Refleks servis, d. o. o., je pridobil vlagatelj sam, iz njega pa je razvidno, da je DSO Fužine potrdil samo izvedbo steklenega nadstreška v izmeri 114,26 m2. Vlagatelj pripominja, da je referenčni naročnik potrdil dve po vsebini različni potrdili, kar vsekakor vzbuja dvom. Po spremembi odločitve in pridobitvi dokumentov je vlagatelj naročnika opozoril, da tudi iz novo pridobljenih potrdil in elektronskega sporočila DSO Fužine izhaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja dveh referenc, saj je očitno, da na objektu »DSO Fužine« ni izvajal jeklene konstrukcije, pač pa samo presteklitev oz. steklarska dela. Tudi sicer referenca na objektu »DSO Fužine«, ki jo je potrdil investitor, glasi na družbo VG5, d. o. o., ne pa na izbranega ponudnika ali njegovega podizvajalca, vsebuje pa drugačne podatke kot prvo referenčno potrdilo. Vlagatelj je pridobil tudi izjavo družbe VG5, d. o. o., da je družba Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvajala samo steklarska dela (brez ključavničarskih del) in da je ustrezna referenca z dne 10. 12. 2018, podpisana s strani DSO Fužine. Iz navedenega je razvidno, zatrjuje vlagatelj, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu izvajal samo steklarska dela. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 29. 1. 2019 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. V vlogi navaja, da je glede objekta »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« predložil potrdilo glavnega izvajalca Nival invest, d. o. o., pridobljeno pa je bilo tudi potrdilo investitorja Občine Lovrenc na Pohorju. Iz teh potrdil je razvidno, da gre za primerljiva dela na primerljivem objektu v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije (stekleni nadstrešek na jekleni konstrukciji površine vsaj 100 m2 in jekla teže vsaj 10.000 kg). Po mnenju izbranega ponudnika naročnik v razpisni dokumentaciji ni podrobneje opredelil, kateri subjekt šteje kot referenčnega naročnika – investitorja, zato ni mogoče zavzeti stališča, da lahko referenčno potrdilo potrdi le investitor. Kot naročnika je mogoče šteti tudi glavnega izvajalca del, ki v razmerju do podizvajalca nastopa kot naročnik. Nival invest, d. o. o., je tako potrdil referenco podizvajalcu Refleks servis, d. o. o., Občina Lovrenc na Pohorju pa je referenco potrdila glavnemu izvajalcu Nival invest, d. o. o., s katerim je bila tudi v poslovnem razmerju. Enako velja tudi za referenco »DSO Fužine«, saj je bil tudi v tem primeru podizvajalec Refleks servis, d. o. o., glavni izvajalec pa družba VG5, d. o. o. Tudi tu sta bili pridobljeni potrdili glavnega izvajalca VG5, d. o. o., ter investitorja DSO Fužine. Referenca na objektu »DSO Fužine« se sicer res glasi na družbo VG5, d. o. o., vendar pa to ne spreminja dejstva, da je steklarska dela (steklene nadstreške in presteklitve fiksnih sten) izvedel podizvajalec Refleks servis, d. o. o., kar je potrdil tako investitor DSO Fužine kot tudi glavni izvajalec VG5, d. o. o. Po mnenju izbranega ponudnika je nepomembno, da podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« ni izvajal jeklene konstrukcije, saj je v ponudbi prijavljen za steklarska dela, za ključavničarska dela pa je prijavljen podizvajalec Erga metal, d. o. o. Izbrani ponudnik je referenčni pogoj izpolnil tako, da je predložil referenco za objekt »Izc Korona« (dobava in montaža raznovrstnih konstrukcij nadstreškov teže jekla 11.542 kg, podkonstrukcij in ograj) ter referenco za objekt »DSO Fužine«, katerega predmet je bila izvedba steklenih nadstreškov nad terasami površine 105 m2 na jekleni konstrukciji. Podizvajalec Refleks servis, d. o. o., bo izvajal steklarska dela, zaradi česar njegove reference za ključavničarska dela niso pomembne, temveč so pomembne reference za steklarska dela, ki jih izkazuje na objektu »DSO Fužine«. Za izvedbo ključavničarskih del je pomembna referenca podizvajalca Erga metal, d. o. o., na objektu »Izc Korona«, kjer je ta izvedel dobavo in montažo jeklenih konstrukcij. Po mnenju izbranega ponudnika razpisne dokumentacije ni mogoče razlagati na način, da bi morala oba podizvajalca predložiti referenco, ki se v celoti glasi nanju in se nanaša tako na izvedbo steklarskih del kot tudi na ključavničarska dela. Zahteva, da naj bi podizvajalec, ki bo izvajal steklarska dela, izkazal referenco tudi za ključavničarska dela, zagotovo ni povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Izbrani ponudnik tako meni, da je s predložitvijo referenc za objekte »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju«, »DSO Fužine« in »Izc Korona« zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 12. 2. 2019 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da mu je glede na vsebino javnega naročila pomembno, da izbere ponudnika, ki je že opravljal dela, po vsebini in zahtevnosti primerljiva s predmetom naročila, in za katera je že prevzel odgovornost za strokovno izvedbo. Naročnik je pred izdajo nove odločitve o oddaji naročila ponovno preveril izpolnjevanje referenčnih zahtev pri izbranem ponudniku in navaja, da se strinja z navedbami, ki jih je slednji podal v vlogi, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo. Naročnik je pred izdajo nove odločitve o oddaji naročila pridobil referenčno naročilo Občine Lovrenc na Pohorju, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., opravil referenčna dela na primerljivem objektu (stekleni nadstrešek na jekleni konstrukciji površine vsaj 100 m2 in jekla teže vsaj 10.000 kg) v skladu s sklenjeno pogodbo. Investitor Občina Lovrenc na Pohorju je referenco predhodno potrdil tudi v korist glavnega izvajalca Nival invest, d. o. o. Naročnik je pridobil tudi referenčno potrdilo končnega investitorja DSO Fužine, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., opravil referenčna dela na primerljivem objektu v skladu s sklenjeno pogodbo. Da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., opravil steklarska dela, je dodatno potrdil tudi predstavnik investitorja v elektronskem sporočilu. Investitor DSO Fužine je dne 12. 12. 2018 referenco potrdil tudi v korist glavnega izvajalca VG5, d. o. o. Na podlagi pridobljenih potrdil glavnih izvajalcev in investitorjev je naročnik sprejel zakonito odločitev, saj ni imel podlage, da bi takšno referenco zavrnil, ponudbo pa izločil kot nedopustno. Po izdaji nove odločitve o oddaji naročila je bil naročnik seznanjen tudi z drugačnimi referenčnimi potrdili, ki jih je predložil vlagatelj, vendar pa je dejstvo, da je naročnik pridobil potrjena referenčna potrdila, zato ponovna sprememba odločitve ne bi bila smiselna, navaja naročnik, in dodaja, naj o tem odloči Državna revizijska komisija. Naročnik je na podlagi pridobljenih informacij presodil, da je referenca ustrezna, poudarja pa, da je soočen z nenavadno situacijo, kjer za istega podizvajalca obstajajo različne informacije glede referenčnih del.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 14. 2. 2019 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 15. 2. 2019 opredelil do navedb naročnika. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne razpisne dokumentacije, ko je izbranemu ponudniku na podlagi pridobljenih referenčnih potrdil priznal tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila, njegovo ponudbo pa ocenil kot dopustno in jo izbral kot najugodnejšo.

Navedeno vprašanje je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar ponudnik (med drugim) izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3) in kadar ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

V zvezi z revizijskimi navedbami, da je naročnik reference, ki jih je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, nepravilno ocenil kot ustrezne, je treba pojasniti, da lahko naročnik v razpisni dokumentaciji določi tiste pogoje za sodelovanje oz. priznanje sposobnosti, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (drugi odstavek 76. člena ZJN-3).

Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik postavi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnem naročilu gradenj, storitev ali blaga, za katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko gospodarski subjekt kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost (med drugim) predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oz. seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točki a) in b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (prim. npr. zadeve št. 018-231/2013, 018-402/2013, 018-179/2016, 018-233/2016, 018-70/2017, 018-83/2017, 018-250/2017, 018-050/2018), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Referenčna dela se morajo seveda nanašati na istovrstna oz. primerljiva opravila, katerih izvedba se pričakuje od izvajalca javnega naročila, saj je le na ta način mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisana dela izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost del, zlasti pa kateri od sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi ali ponudbi s podizvajalci mora razpolagati z referencami in na kakšen način oz. v kakšnem obsegu, pa je v vsakem konkretnem postopku odvisno od naročnika in posamezne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri mora naročnik upoštevati zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve ali okoliščine v zvezi z njegovo izvedbo. Naročnik je torej tisti, ki mora v razpisni dokumentaciji določiti objektivne in subjektivne kriterije referenčnega pogoja – določiti mora torej, kakšna mora biti vsebina referenčnega posla ter kdo izmed subjektov je v primeru ponudbe skupine gospodarskih subjektov dolžan predložiti referenco in v kakšnem obsegu, to pa mora storiti na način, da so posamezne zahteve povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (kar izhaja tako iz drugega odstavka 76. člena ZJN-3 kot tudi iz 8. člena ZJN-3).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik pogoje za priznanje sposobnosti določil v poglavju 3.2 razpisne dokumentacije. Referenčne zahteve je naročnik določil v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije (Tehnična sposobnost), in sicer na naslednji način:

»Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Gospodarski subjekt mora imeti v letih od vključno 2013 do datuma oddane ponudbe najmanj 2 (dve) referenci, ki se nanašata na izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta (stekleni nadstrešek na jekleni konstrukciji površine vsaj 100,00 m2 in jekla teže vsaj 10.000 kg), kot je predmet javnega naročila (priloga 5).

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A, s podpisom izpolnjenega referenčna lista (priloga 5) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 5/1) s katerim potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je ŽALE Javno podjetje d.o.o., ni potrebno predložiti tega potrdila.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.«

Iz citirane določbe razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik zahteval predložitev potrdil o izvedbi najmanj dveh referenčnih poslov, ki sta se morala nanašati na izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta. Kakšen objekt naročnik šteje kot primerljivega, je razvidno iz nadaljevanja referenčnega pogoja: izkazana mora biti izgradnja ali dogradnja steklenega nadstreška na jekleni konstrukciji, pri čemer mora nadstrešek vsebovati vsaj dva elementa z naslednjimi lastnostmi: jekleno nosilno konstrukcijo s težo jekla vsaj 10.000 kg in stekleni nadstrešek s površino vsaj 100 m2. V primeru ponudbe, v kateri nastopa več gospodarskih subjektov (skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci oz. subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik), je naročnik dopustil, da lahko referenčni pogoj izpolni ponudnik sam oz. skupina ponudnikov skupaj, dopustil pa je tudi, da ponudnik izpolni pogoj s podizvajalcem oz. subjektom, katerega zmogljivosti uporablja. Kot dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja je naročnik zahteval predložitev izpolnjenega referenčnega lista na prilogi 5 ter predložitev potrdila referenčnega naročnika – investitorja na prilogi 5/1 (ki ga je morala podpisati odgovorna oseba investitorja), iz katerega mora biti razvidno, da je subjekt kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik si je hkrati pridržal pravico, da na tak način predložene reference preveri, in sicer z vpogledom v originalno dokumentacijo ali z ogledi izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe.

V zvezi z referenčnim pogojem, kot je zapisan v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije, je treba najprej odgovoriti na vprašanje, kako je treba razlagati dikcijo referenčnega pogoja v primeru, kadar ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalcem, ki je predviden za izvedbo določenega dela naročila. Kot je namreč mogoče razumeti vlagatelja, ta meni, da mora podizvajalec, ne glede na to, kateri del naročila prevzema, izkazati referenco v celotnem obsegu (torej tako izvedbo jeklene konstrukcije kot tudi montažo steklene strehe). Po drugi strani izbrani ponudnik, s katerim se strinja tudi naročnik, meni, da lahko podizvajalec v primeru, če prevzema le del naročila, tudi referenco izkaže le v tistem delu, v katerem prevzema naročilo. V konkretnem primeru naj bi to po mnenju izbranega ponudnika in naročnika pomenilo: če podizvajalec prevzema le izvedbo montaže steklene strehe, zadostuje predložitev referenčnega posla, v okviru katerega je izkazana le montaža steklene strehe.

Pri odgovoru na navedeno vprašanje je treba izhajati iz predmeta tega javnega naročila: izvedba nadstreška nad mrliškimi vežicami na lokaciji Tomačevska cesta 2 v Ljubljani (točka 1.1 razpisne dokumentacije). Katera dela sestavljajo predmet tega naročila, je razvidno iz rekapitulacije, v kateri je naročnik dela razdelil na gradbena in obrtniška. Gradbena dela vključujejo preddela, rušitve, zemeljska dela, armirano-betonska dela, tesarska dela ter zidarska dela. Obrtniška dela pa so razdeljena na kleparska dela, ključavničarska in pasarska dela, mizarska dela, kamnoseška dela ter steklarska dela. Kot je razvidno iz referenčnega pogoja, je naročnik kot tista dela, ki so v okviru izvedbe predmetnega naročila tako pomembna, da v zvezi z njimi zahteva izkazovanje preteklih izkušenj, navedel izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta, pri čemer je moral ponudnik izkazati, da je postavil jekleno konstrukcijo s težo jekla vsaj 10.000 kg (da je torej izvedel vsa potrebna, v rekapitulaciji našteta dela, povezana s postavitvijo jeklene konstrukcije) in da je montiral stekleni nadstrešek na jekleno konstrukcijo s površino vsaj 100 m2 (da je torej izvedel vsa potrebna, v rekapitulaciji našteta dela, povezana z montažo steklene strehe na jekleno konstrukcijo). Naročnik je torej v referenčnem pogoju referenčni objekt opredelil z dvema elementoma, postavitvijo jeklene konstrukcije in montažo steklenega nadstreška, na podlagi česar je mogoče sklepati, da gre za dva, med seboj sicer povezana, a hkrati tudi različna elementa, ki za izvedbo zahtevata različna dela in materiale, s tem pa tudi različna znanja in izkušnje. Ob upoštevanju navedenega bi bilo zato v tem konkretnem postopku, upoštevaje konkretni predmet naročila, mogoče zavzeti stališče, da lahko ponudnik v primeru, kadar nastopa v skupini gospodarskih subjektov (skupnih ponudnikov ali podizvajalcev), od katerih eden prevzema postavitev jeklene konstrukcije, drugi pa montažo steklene strehe na konstrukcijo, referenčni pogoj izpolni tudi tako, da subjekt, ki je predviden za postavitev jeklene konstrukcije, izkaže referenčno postavitev jeklene konstrukcije, subjekt, ki je predviden za montažo steklene strehe, pa referenčno montažo steklene strehe. Strinjati se je mogoče z izbranim ponudnikom, da bi lahko bila razlaga, po kateri bi bil referenčni pogoj izpolnjen le tako, da subjekt, ki je predviden le za montažo steklene strehe na jekleno konstrukcijo, izkaže tudi referenčno postavitev jeklene konstrukcije, čeprav te ne bo izvajal, nesorazmerna in nepovezana s predmetom tega konkretnega naročila.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v danem postopku, upoštevaje konkretne okoliščine izvedbe predmeta naročila in dikcijo referenčnega pogoja, slednjega dopustno razlagati tudi na način, da ga je mogoče v primeru skupne ponudbe izpolniti tudi s predložitvijo več referenčnih potrdil, iz katerih je razvidno, da so posamezni subjekti, predvideni za izvedbo dela naročila, že izvedli takšne referenčne posle, ki ustrezajo prevzetim zaključenim sklopom del v ponudbi. Ob tem pa je treba opozoriti, da je naročnik v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije izrecno zahteval predložitev vsaj dveh referenc, ki se nanašata na izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta, kar pomeni, da enako velja tudi v primeru ponudbe, v kateri nastopa več gospodarskih subjektov. Če je torej referenčni pogoj v tem konkretnem primeru dopustno razlagati na način, da posamezen podizvajalec izkaže referenco le za tisti del naročila, ki ga prevzema v ponudbi, je hkrati treba zavzeti stališče, da mora v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije predložiti vsaj dve ustrezni referenci. Referenčnega pogoja namreč ni mogoče izpolniti s predložitvijo dveh referenc, od katerih ena izkazuje postavitev jeklenega nadstreška, druga pa montažo steklene strehe, temveč mora tisti subjekt, ki prevzema postavitev jeklenega konstrukcije, izkazati dve referenčni postavitvi jeklene konstrukcije, tisti subjekt, ki prevzema montažo steklene strehe, pa dve referenčni montaži steklene strehe. Drugačna razlaga bi pripeljala do neenakopravne obravnave ponudnikov, ki nastopajo samostojno, saj bi oni morali izkazati vsaj dve celotni referenci, ki obe obsegata tako postavitev jeklene konstrukcije kot tudi montažo steklene strehe, medtem ko bi ponudniki, ki nastopajo v skupini, lahko izkazali dve delni referenci, ki pa izkazujeta bistveno manjši obseg izvedenih del.

Glede na navedena izhodišča je treba v nadaljevanju ugotoviti, ali je naročnik na podlagi prejete dokumentacije pravilno ugotovil, da je izbrani ponudnik izpolnil referenčni pogoj in da je njegova ponudba posledično dopustna.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta imenoval dva podizvajalca, in sicer družbo Refleks servis, d. o. o., ki je predvidena za montažo steklene strehe, pri čemer njena udeležba v poslu znaša 37,13 %, ter družbo Erga metal, d. o. o., ki je predvidena za ključavničarska dela oz. za postavitev jeklene konstrukcije (o čemer med strankami tudi ni spora), pri čemer njena udeležba v poslu znaša 38,73 %. V ponudbi je izbrani ponudnik predložil tri tabele na prilogi 5, ki so bile predvidene za vpis referenčnih poslov. V prvi tabeli, ki se nanaša na ponudnika LEANŽE, d. o. o., je izbrani ponudnik navedel tri referenčne posle referenčnih naročnikov Žale, d. o. o., HIT, d. d., in DSO Fužine. V drugi tabeli, ki se nanaša na podizvajalca Refleks servis, d. o. o., je izbrani ponudnik navedel pet referenčnih poslov referenčnih naročnikov DSO Fužine, Vrtec Cezanjevci, Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju, Center Slovenskih goric Lenart ter Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V tretji tabeli, ki se nanaša na podizvajalca Erga metal, d. o. o., je izbrani ponudnik navedel dva referenčna posla referenčnih naročnikov HIT, d. d., in Kovinar gradnje st, d. o. o. Navedenim seznamom referenčnih poslov na prilogi 5 je izbrani ponudnik priložil dve referenčni potrdili na prilogi 5/1. Prvo potrdilo se nanaša na referenčna dela razširitve pokritega dvorišča, katerih naročnik je bila družba Žale, d. o. o. V potrdilu je navedeni referenčni naročnik potrdil, da je družba LEANŽE, d. o. o., izvedla razširitev pokritega dvorišča, v okviru katerega je teža jekla znašala 20.394 kg. Drugo potrdilo se nanaša na objekt »Izc Korona v Kranjski gori«, pri čemer so bila referenčna dela opisana kot »izdelava raznovrstnih konstrukcij nadstreškov in podkonstrukcij in ograj« s težo jekla 11.542 kg. Navedeno potrdilo je kot zasebni naročnik potrdila družba Kovinar gradnje st, d. o. o., pri čemer je tudi kot izvajalec del navedena družba Kovinar gradnje st, d. o. o., medtem ko je podizvajalec Erga metal, d. o. o., na potrdilu zgolj podpisan pod tabelo s podatki o referenčnem delu, njegova vloga v referenčnem poslu pa iz potrdila ni razvidna.

Kot je razvidno iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 6. 11. 2018 pozval k dopolnitvi oz. spremembi ponudbe. Med drugim ga je pozval tudi k dopolnitvi v delu, ki se nanaša na izkazovanje referenc, saj naj bi po naročnikovih ugotovitvah manjkala:

»Pravilno izpolnjena in potrjena Priloga 5/1, s katero referenčni naročnik – investitor potrjuje, da je izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Ponudnik je k ponudbi sicer predložil 2 (dve) s strani referenčnega naročnika potrjeni referenci (priloga 5/1), vendar iz potrdil ni razvidnega podatka o površini zahtevanega steklenega nadstreška na jekleni konstrukciji površine (vsaj 100m2). Prav tako se ponudniku ne prizna referenca referenčnega naročnika Žale, d. o. o., saj navedeni objekt »Razširitev pokritega dvorišča« ni primerljiv z objektom kot je predmet javnega naročila (nima steklenega nadstreška na jekleni konstrukciji).«

Na podlagi navedenega poziva je izbrani ponudnik predložil dve novi referenčni potrdili na obrazcu 5/1. Na prvem je družba VG5, d. o. o., kot zasebni naročnik potrdila, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvedel steklarska dela, in sicer steklene nadstreške nad terasami s pripadajočo konstrukcijo, presteklitev fasad, steklenega hodnika in zimskega vrta, pri čemer je površina steklenega nadstreška znašala 114,26 m2, teža jeklene konstrukcije pa 10.211 kg. Na drugem referenčnem potrdilu je družba Nival invest, d. o. o., kot zasebni naročnik potrdila, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« izvedel dobavo in montažo osnovne jeklene konstrukcije in prekritje le-te, pri čemer je površina steklenega nadstreška znašala 198,00 m2, teža jeklene konstrukcije pa 12.800 kg.

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je nadalje razvidno, da je naročnik po razveljavitvi prvotne odločitve o oddaji naročila z dne 19. 11. 2018 naknadno predloženi referenčni potrdili za objekta »DSO Fužine« in »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« preveril pri investitorjih del, pri čemer je pridobil dve novi referenčni potrdili na obrazcu 5/1. Na prvem je Občina Lovrenc na Pohorju potrdila, da je izvajalec Nival invest, d. o. o., na objektu »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« izvedel dobavo in montažo jeklene konstrukcije in steklenega nadstreška, pri čemer je površina steklenega nadstreška znašala 198,00 m2, teža jeklene konstrukcije pa 12.800 kg. Na drugem referenčnem potrdilu je DSO Fužine potrdil, da je družba VG5, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvedla steklene nadstreške nad terasami in balkoni s pripadajočo konstrukcijo ter presteklitev steklenega hodnika in zimskega vrta, pri čemer je površina steklenega nadstreška znašala 105 m2, površina presteklitve fiksnih sten 404 m2, jeklena konstrukcija za nadstreške je imela težo 1.400 kg, jeklena konstrukcija za streho pa 32.000 kg. Na podlagi pridobitve dodatnih referenčnih potrdil je naročnik očitno ocenil, da ta izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja, zaradi česar je dne 16. 1. 2019 izdal novo obvestilo o oddaji naročila, s katerim je predmetno naročilo ponovno dodelil izbranemu ponudniku.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbranemu ponudniku kot ustrezne priznal naslednje tri referenčne posle:

- objekt »Izc Korona v Kranjski gori«,
- objekt »DSO Fužine«,
- objekt »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da z navedenimi referencami niti eden niti drugi podizvajalec izbranega ponudnika nista zadostila referenčnemu pogoju glede izvedbe del, ki se nanašajo na izgradnjo ali dogradnjo primerljivega objekta (stekleni nadstrešek na jekleni konstrukciji površine vsaj 100,00 m2 in jekla teže vsaj 10.000 kg). V zvezi z referenco za objekt »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« vlagatelj zatrjuje, da referenčnega potrdila ne bi smela potrditi družba Nival invest, d. o. o., saj je bila referenčni naročnik in investitor objekta Občina Lovrenc na Pohorju. Glede vprašanja, na kakšen način so bili v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dolžni ponudniki izkazati referenco oz. kdo je moral potrditi referenčno potrdilo, je treba ugotoviti, da je naročnik v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije zahteval, da ponudnik referenčni pogoj izpolni s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 5/1) s katerim potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je torej izrecno zahteval potrdila, potrjena od referenčnih naročnikov – investitorjev, ne pa npr. od subjektov, ki so v razmerju do dejanskega izvajalca naročili oz. financirali izvedbo del (kar je bilo dejansko stanje v zadevi št. 018-148/2017, na katero se sklicuje izbrani ponudnik, zaradi česar navedena zadeva tudi ni uporabljiva v predmetnem postopku). To pomeni, da potrdilo glavnega izvajalca referenčnega posla glede na dikcijo točke 3.2.3 razpisne dokumentacije ni ustrezno, temveč so morali ponudniki predložiti potrdila tistega referenčnega naročnika, ki je bil investitor referenčnega posla (investitor pa je ob upoštevanju 11. točke prvega odstavka 3. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in spremembe) tisti udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam).

Kot je bilo že ugotovljeno, je izbrani ponudnik na podlagi naročnikovega poziva k dopolnitvi oz. spremembi ponudbe z dne 6. 11. 2018 naknadno predložil referenčno potrdilo na obrazcu 5/1, na katerem je družba Nival invest, d. o. o., kot zasebni naročnik potrdila, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju« izvedel dobavo in montažo osnovne jeklene konstrukcije in prekritje le-te, pri čemer je površina steklenega nadstreška znašala 198,00 m2, teža jeklene konstrukcije pa 12.800 kg. Med strankami ni sporno, da družba Nival invest, d. o. o., ni bila investitor objekta »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju«. Naročnik je sicer naknadno, po razveljavitvi prvotne odločitve o oddaji naročila, pridobil tudi referenčno potrdilo na obrazcu 5/1, ki ga je potrdila Občina Lovrenc na Pohorju, vendar pa je investitor na tem potrdilu potrdil le, da je dobavo in montažo osnovne jeklene konstrukcije in steklenega nadstreška s površino 198,00 m2 in težo jeklene konstrukcije 12.800 kg izvedla družba Nival invest, d. o. o. Naročnik ob tem v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navaja, da je pridobil referenčno potrdilo končnega investitorja, Občine Lovrenc na Pohorju, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., opravil referenčna dela, vendar v spis takega potrdila ni predložil. Predloženo je le potrdilo, v katerem investitor Lovrenc na Pohorju potrjuje, da je referenčno delo opravila družba Nival invest, d. o. o.

Tudi v zvezi z referenco za objekt »DSO Fužine« vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da jo je potrdil izvajalec VG5, d. o. o., ki ni investitor referenčnega objekta. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik na podlagi naročnikovega poziva k dopolnitvi oz. spremembi ponudbe z dne 6. 11. 2018 naknadno predložil referenčno potrdilo na obrazcu 5/1, na katerem je družba VG5, d. o. o., kot zasebni naročnik potrdila, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvedel steklarska dela, in sicer steklene nadstreške nad terasami s pripadajočo konstrukcijo, presteklitev fasad, steklenega hodnika in zimskega vrta, pri čemer je površina steklenega nadstreška znašala 114,26 m2, teža jeklene konstrukcije pa 10.211 kg. Ker družba VG5, d. o. o., ni investitor objekta »DSO Fužine«, temveč je to DSO Fužine (o čemer med strankama ni spora), tudi referenčno potrdilo za objekt »DSO Fužine« ne izpolnjuje zahteve, ki jo je naročnik določil v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije. Vendar pa je treba v zvezi z referenco za objekt »DSO Fužine« ugotoviti, da je naročnik naknadno, po razveljavitvi prvotne odločitve o oddaji naročila, pridobil ne samo referenčno potrdilo na obrazcu 5/1, ki ga je izvajalcu VG5, d. o. o., potrdil investitor DSO Fužine, temveč tudi izjavo predstavnika DSO Fužine, da je družba Refleks servis, d. o. o., izvedla presteklitev fiksnih sten. Naročnik torej v primeru reference za objekt »DSO Fužine« razpolaga vsaj z izjavo referenčnega naročnika – investitorja, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na referenčnem objektu izvedel steklarska dela.

Sicer pa je v zvezi z referenco za objekt »DSO Fužine« treba odgovoriti na vprašanje, katera dela je na objektu dejansko izvajal podizvajalec Refleks servis, d. o. o. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ta podizvajalec v okviru referenčnega posla izvedel le steklarska dela oz. montažo steklene strehe, medtem ko naj bi iz referenčnih potrdil izhajalo, da je izvedel tudi jekleno konstrukcijo. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankami pravzaprav ni spora glede dejstva, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvajal steklarska dela, ne pa tudi jeklene konstrukcije. Vlagateljevim navedbam, da podizvajalec Refleks servis, d. o. o., ni izvedel postavitve jeklene konstrukcije, niti izbrani ponudnik niti naročnik ne ugovarjata. Izbrani ponudnik v vlogi z dne 29. 1. 2019, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, namreč navaja, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvedel vsa steklarska dela, in sicer postavitev steklenih nadstreškov in presteklitev steklenih sten. Kot je mogoče razumeti izbranega ponudnika, je z referenco objekta »DSO Fužine« želel izkazati le, da ima podizvajalec Refleks servis, d. o. o., ustrezne reference za steklarska dela, ki jih izkazuje v okviru reference, medtem ko je za ključavničarska dela pomembna referenca podizvajalca Erga metal, d. o. o., na objektu »Izc Korona v Kranjski gori«, kjer je ta subjekt izvedel dobavo in montažo jeklenih konstrukcij. Ker je tudi iz izjave investitorja DSO Fužine ter izjave predstavnika izvajalca VG5, d. o. o., ki jo je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, razvidno, da je podizvajalec Refleks servis, d. o. o., na objektu »DSO Fužine« izvajal samo steklarska dela (brez ključavničarskih del), Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeno dejstvo ni sporno. Pri tem ni pomembna okoliščina, da vlagatelj razpolaga z dvema potrdiloma, podanima na obrazcu 5/1, ki sta datirana na 10. 12. 2018 oz. 12. 12. 2018, saj se obe potrdili nanašata na izvajalca VG5, d. o. o., ne pa na podizvajalca Refleks servis, d. o. o. Za slednjega pa je, kot je bilo že ugotovljeno, v spisu izkazano, da je na objektu izvajal steklarska dela, in sicer montažo steklenega nadstreška, o čemer tudi ni spora.

Glede na navedeno in ob upoštevanju razlage vsebine točke 3.2.3 razpisne dokumentacije v primeru nastopanja s podizvajalci bi bilo treba ponudniku, ki v ponudbi za montažo steklene strehe imenuje podizvajalca, za katerega lahko izkaže, da je že izvedel vsaj dve montaži steklene strehe na jekleno konstrukcijo s površino vsaj 100,00 m2, priznati usposobljenost za izvedbo naročila v tem delu. Vendar pa je treba neodvisno od vprašanja, ali je mogoče izbranemu ponudniku zaradi formalno pomanjkljivih dveh referenčnih potrdil, podanih na obrazcu 5/1 za podizvajalca Refleks servis, d. o. o., priznati sposobnost za montažo steklene strehe, ugotoviti, da izbrani ponudnik sploh ni izkazal ustreznih referenc za postavitev jeklene konstrukcije. Kot je bilo že zapisano in kot to zatrjuje tudi izbrani ponudnik, je v njegovi ponudbi za postavitev jeklene konstrukcije predviden podizvajalec Erga metal, d. o. o. Čeprav izbrani ponudnik zatrjuje, da je sposobnost za izvedbo ključavničarskih del (montažo jeklene konstrukcije), ki jih bo izvajal podizvajalec Erga metal, d. o. o., izkazal z referenco na objektu »Izc Korona v Kranjski gori«, je treba v zvezi s slednjo ugotoviti dve stvari. Prvič, referenčno potrdilo, podano na obrazcu 5/1, je kot zasebni naročnik potrdila družba Kovinar gradnje st, d. o. o., pri čemer je tudi kot izvajalec del navedena družba Kovinar gradnje st, d. o. o. Družba Kovinar gradnje st, d. o. o., je torej referenco potrdila sama sebi, medtem ko je podizvajalec Erga metal, d. o. o., na potrdilu podpisan pod tabelo s podatki o referenčnem delu, ne da bi bila pri tem razvidna njegova vloga v referenčnem poslu. Na podlagi tako predloženega potrdila referenčnega posla naročnik ni imel podlage, da je ugotovil, da je podizvajalec Erga metal, d. o. o., izvajal postavitev jeklene konstrukcije, ki bi ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije. In drugič, tudi če bi upoštevali referenčni posel na objektu »Izc Korona v Kranjski gori«, bi moral izbrani ponudnik za svojega podizvajalca v skladu s točko 3.2.3 razpisne dokumentacije predložiti vsaj še eno ustrezno referenco. Naročnik je namreč v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije zahteval predložitev vsej dveh referenčnih poslov, navedeno zahtevo pa je treba, kot je bilo že zapisano, v primeru nastopanja s podizvajalci, ki so predvideni za izvedbo dela naročila (in lahko zato glede na predmet naročila predložijo tudi referenco, sorazmerno prevzetemu delu), razlagati na način, da morajo tudi podizvajalci predložiti enako število (sorazmerno manj obsežnih) referenc, kot to velja za primer ponudnika, ki nastopa samostojno.

Na podlagi vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi zase in za svoja dva podizvajalca predložil tri reference, in sicer za objekte »Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju«, »DSO Fužine« in »Izc Korona v Kranjski gori«. Medtem ko prvi dve referenci, ki bi vsebinsko sicer lahko izkazovali usposobljenost za izvedbo naročila v delu, ki se nanaša na podizvajalca Refleks servis, d. o. o. oz. na izvedbo montaže steklene strehe, vsebujeta formalne napake, saj izbrani ponudnik kljub pozivu ni predložil potrdil, potrjenih s strani referenčnih naročnikov – investitorjev (te je naročnik pridobil šele naknadno, po dodatnem preverjanju), tudi tretja referenca ne izkazuje, da je podizvajalec Erga metal, d. o. o., izvajal postavitev jeklene konstrukcije, temveč izkazuje le, da je tako konstrukcijo postavil izvajalec VG5, d. o. o. Ker izbrani ponudnik ob tem prav tako ni izkazal druge reference za podizvajalca Erga metal, d. o. o., Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel podlage, ko je izbranemu ponudniku priznal tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot je bilo že zapisano, referenčnega pogoja iz točke 3.2.3 razpisne dokumentacije ni mogoče razlagati na način, da je pogoj predložitve dveh referenc izpolnjen, če ponudnik predloži eno referenco, ki se nanaša na postavitev jeklene konstrukcije, ter eno referenco, ki se nanaša na montažo steklene strehe, temveč mora vsak podizvajalec za izkazovanje svojega dela usposobljenosti predložiti tolikšno število sorazmernih referenc, kolikor jih naročnik zahteva v primeru izkazovanja referenc z enotnim poslom, saj bi drugačna razlaga pripeljala do neenakopravne obravnave ponudnikov.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo uspel izkazati, da naročnik izbranemu ponudniku, glede na lastne določbe razpisne dokumentacije in predloženo ponudbeno dokumentacijo, ne bi smel priznati tehnične in strokovne usposobljenosti za izvedbo naročila. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta št. JHL-214-121/2018-010 z dne 16. 1. 2019.

Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Ob tem je treba opozoriti, da je naročnik izbranega ponudnika že pozval k dopolnitvi ponudbe v delu, ki se nanaša na izkazovanje referenčnih zahtev, zaradi česar mora v zvezi s tem upoštevati določbo petega odstavka 89. člena ZJN-3.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem postopku pravnega varstva zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebne priznala stroške za revizijsko takso, in sicer v višini 5.739,63 EUR. Priznane stroške je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 11. 3. 2019


predsednica senata
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Javni holding Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- Lesnina MG oprema, d. d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
- LEANŽE, d. o. o., Savska cesta 3A, 1000 Ljubljana
- GP KB, gradbeništvo, d. o. o., Ulica bratov Potočnikov 11, 1351 Brezovica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran