Na vsebino
EN

018-017/2019 Nacionalni inštitut za javno zdravje

Številka: 018-017/2019-7
Datum sprejema: 18. 2. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Pfizer Export B.V., Rivium Westlaan 142, Capelle aan den IJssel, Nizozemska, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Karanović & Nikolić – Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 167, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 2. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 28. 1. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, katerega oddaja po odprtem postopku, na portalu javnih naročil objavil dne 14. 1. 2019, pod št. objave JN000162/2019-B01, dne 15. 1. 2019 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2019/S 010-018319.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 28. 1. 2019 vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, s katerim je predlagal razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, oziroma podredno, naj se naročniku naloži odprava zatrjevanih kršitev. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 7. 2. 2019 z dokumentom št. 4300-137/18-6/172 zahtevek za revizijo v točki VII/d in delno v točki VI. zavrgel kot nedopustnega, v preostalem delu pa zavrnil kot neutemeljenega, ter posledično zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj je naročnikov sklep prejel dne 11. 2. 2019.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 14. 2. 2019 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, s katero zahtevek za revizijo z dne 28. 1. 2019 umika ter uveljavlja zahtevo za povračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je omenjeno vlogo prejela dne 15. 2. 2019.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 18. 2. 2019


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Karanović & Nikolić – Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana,
- NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran