Na vsebino
EN

018-004/2019 Občina Domžale

Številka: 018-004/2019-4
Datum sprejema: 7. 2. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Športna ploščad Krtina - 1. faza« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Inkaing, gradnje, posredovanje, prodaja d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Glušič, o.p., d.o.o., Pod javorji 6, PC Žeje pri Komendi, Komenda (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 2. 2019

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 15. 11. 2018 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 007878/2018-W01.

Naročnik je dne 28. 11. 2018 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4301-27/2018-15, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Elicom gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 106 A, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je naročnik prejel šest ponudb ter da je ponudba izbranega ponudnika dopustna in (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 10. 12. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Navaja, da predstavlja del predmeta javnega naročila tudi dobavo športne opreme, pri čemer je izbrani ponudnik v predračunsko postavko 7 (Oprema igrišč) vpisal ceno na enoto in skupno vrednost postavke. Vlagatelj opozarja na naročnikov odgovor, ki je bil dne 21. 11. 2018 objavljen na Portalu javnih naročil, s katerim je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo navesti tako proizvajalca, kakor tudi tehnične karakteristike športne opreme. Vlagatelj opozarja tudi na točko 1.4 Povabila k oddaji ponudbe, v kateri je naročnik izrecno zapisal, da bodo vsi njegovi odgovori s trenutkom objave na Portalu javnih naročil postali sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike. Navaja tudi, da takšno določilo (v 67. členu) vsebuje tudi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3). Tudi Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah navedla, da je ena izmed predpostavk dopustne ponudbe njena skladnost z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah. Ker je ponudnik v ponudbi dolžan dokazati, da ponuja blago oziroma storitve z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, mora naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila med drugim določiti tudi način izkazovanja ustreznosti predmeta ponudbe. V konkretnem primeru je naročnik to storil tako, da je od ponudnikov zahteval navedbo proizvajalca in tehničnih karakteristik ponujene športne opreme. Izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel niti proizvajalca opreme niti ni podal tehničnih karakteristik opreme oziroma ni predstavil ponujenega predmeta javnega naročila, zaradi česar njegova ponudba ni dopustna. Navedena pomanjkljivost pa je takšna, da je tudi ni več mogoče odpraviti, saj ponudnik (v skladu z določilom šestega odstavka 89. člena ZJN-3) ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, takšno stališče pa je v več odločitvah zavzela tudi Državna revizijska komisija (npr. v zadevi št. 018-038/2018). Vlagatelj opozarja tudi na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-067/2017, in navaja, da je potrebno pri pripravi ponudbe posebno skrbnost nameniti prav delu, v katerem je predstavljen predmet. Navedenega dela ponudbe ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati, v obravnavanem primeru pa tudi ne gre za očitno napako, česar pa prav tako ne zatrjujeta niti izbrani ponudnik niti naročnik.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 20. 12. 2018, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Opozarja, da je naročnik s podanim odgovorom ponudnike pozval, »naj navedejo proizvajalca in tehnične karakteristike«, ni pa zapisal (kot to navaja vlagatelj), »da morajo navesti proizvajalca in tehnične karakteristike«, poleg tega naročnik tudi ni zahteval prospektnega materiala. Zatrjuje tudi, da naročnik v popisu del ni predvidel dodatnega prostora, kamor bi lahko ponudniki vpisali proizvajalca in tehnične karakteristike. Navaja, da je ponudil opremo proizvajalca Elan oziroma takšno opremo, ki jo je kot referenčno določil že naročnik, zato se mu ni zdelo smiselno, da bi v ponudbi v zvezi s tem karkoli dodal. Poleg tega gre v obravnavanem primeru za postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3), naročniku pa v takšnem postopku ni potrebno preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen v primeru, če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav iz ESPD.

Naročnik je z dokumentom št. 4301-27/2018-27, z dne 8. 1. 2019, zahtevek za revizijo zavrnil ter posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je bil njegov odgovor, v skladu s katerim naj bi ponudniki navedli proizvajalca in tehnične karakteristike športne opreme, na Portalu javnih naročil objavljen dne 21. 11. 2018, vlagatelj pa je pri tem spregledal, da je glede istega dela razpisne dokumentacije dne 22. 11. 2018 objavil tudi njen popravek. Z navedenim popravkom so bili objavljeni popravljeni popisi del, v katerih so navedene vse tehnične zahteve in karakteristike, ki jih morajo izpolniti ponudniki, med njimi tudi zahteve, ki se nanašajo na športno opremo. V popravljene popise so zajete vse spremembe in pojasnila glede posameznih postavk, ni pa vključena tudi zahteva, ki se nanaša na proizvajalca športne opreme. V kolikor bi bilo to zahtevano, bi bil v ta namen predviden tudi prostor za vpis proizvajalca. Zato je potrebno v obravnavanem primeru slediti načelu »lex posterior derogat legi priori« oziroma ugotoviti, da je popravek razpisne dokumentacije (popisa del), ki je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne 22. 11. 20218, v svoji vsebini razveljavil oziroma spremenil vse predhodne zahteve iz razpisne dokumentacije. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi načelo »lex superior derogat legi inferiori«, saj ima popravek razpisne dokumentacije večjo težo kot zgolj odgovor na postavljeno vprašanje. Navedenemu v prid govori tudi dejstvo, da se le popravki (in torej ne tudi odgovori) objavijo tudi v Uradnem listu EU. Poleg tega se razpisne zahteve razlaga v korist ponudnikov ter z namenom zagotavljanja čim večje konkurence in ne restriktivno ter z namenom zmanjševanja kroga konkurenčnih ponudnikov. Naročnik še opozarja, da četudi bi sledil vlagateljevim očitkom, da je bila zahtevana navedba proizvajalca in tehničnih karakteristik, mu skladno z določbami tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 ni potrebno preverjati navedb iz ponudb. Ker je že v popisu del navedel proizvajalca in tehnične karakteristike športne opreme, je pri vseh tistih ponudnikih, ki niso navedli drugih dobaviteljev športne opreme, smatral, da bodo dobavili takšno opremo, kot jo je navedel sam. Navedeni argumentaciji je možno slediti tudi ob upoštevanju načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter tudi načela sorazmernosti, saj je bistveno, da bo dobavljena športna oprema ustrezala njegovim zahtevam. V kolikor bi se navedba proizvajalca športne opreme štela za bistveno zahtevo, v fazi izvedbe ne bi imel mehanizma, v skladu s katerim bi lahko priznal drugo opremo, ki bi prav tako ustrezala postavljenim tehničnim zahtevam.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 16. 1. 2019, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj se strinja z naročnikom in izbranim ponudnikom v tem, da niti v prvotnem niti v popravljenem popisu ni predvidenega prostora za vpis proizvajalca športne opreme, vendar opozarja, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne 21. 11. 2018 objavil odgovor na vprašanje, s katerim je od ponudnikov zahteval, da morajo navesti proizvajalca in tehnične karakteristike športne opreme. Naročnik želi prikazati, da naj bi kasnejša objava razveljavila prejšnjo, čemur pa ni mogoče slediti, saj gre za dve različni zahtevi - ena se nanaša na popis del (ki je bil s popravkom spremenjen), druga pa je naročnikova zahteva po navedbi proizvajalca in tehničnih karakteristik. Da naj bi s popravljenim popisom del naročnik kakorkoli izključil zahtevo po navedbi proizvajalca športne opreme ne izhaja iz nobenega dela spremenjenega popisa del. Dejstvo je namreč, opozarja vlagatelj, da naročnik s svojimi navedbami spreminja jasno razpisno dokumentacijo, kar je po roku za oddajo ponudb prepovedano (vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-147/2016). Naročnik je tudi navedel, da je sam določil tehnične karakteristike športne opreme, a to na zahtevo po navedbi proizvajalca ne more vplivati, saj si je naročnik ravno z zahtevo po navedbi proizvajalca in tehničnih karakteristik ponujene športne opreme zagotovil, da bo lahko preveril, ali ponujena oprema izpolnjuje tehnične karakteristike. V izvedbeni fazi pa bo naročnik prav tako le na ta način lahko preveril, ali je dobavljena tista oprema, ki je bila ponujena. Iz ponudbe izbranega ponudnika pa ni mogoče ugotoviti, kaj sploh ponuja, s tem pa je njegova ponudba nepopravljivo nedopustna. Vlagatelj še navaja, da način objave dodatnih informacij na njihovo veljavnost nima nobenega vpliva, saj drugi odstavek 67. člena ZJN-3 jasno določa, da postanejo informacije del razpisne dokumentacije, prav takšno opozorilo pa izhaja tudi iz točke 1.4 Povabila k oddaji ponudbe (vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-036/2016 in 018-094/2018). Prav tako tudi ni utemeljeno naročnikovo stališče, da naj bi se odgovori, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, razlagali v skladu z namenom zagotavljanja večje konkurence. Primarno je namreč potrebno vsa določila razpisne dokumentacije razlagati tako kot se glasijo, šele v primeru, če so ta nejasna, gre razlaga nejasnih določil v korist ponudnikov Poleg tega sklicevanje na tretji odstavek 47. člena ZJN-3 ni uporabljivo, saj v danem primeru ne gre za preverjanje obstoja in vsebine navedb iz ponudbe, temveč za to, da izbrani ponudnik vsebine svoje ponudbe v spornem delu sploh ni predstavil in zato naročnik ne ve, kaj je ponudil. Vlagatelj še opozarja, da niti iz popisa del niti iz morebitnih drugih delov dokumentacije ne izhaja, da naj bi odsotnost navedbe proizvajalca pomenila, da ponudnik ponuja opremo proizvajalca Elan. Poleg tega je naročnik proizvajalca navedel zgolj v točki 7.1.1 (za košarkarsko konstrukcijo, vgradni koš in fiksni košarkarski obroč).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Kot zatrjuje vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker ni ravnal v skladu z odgovorom naročnika, podanim tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, in za ponujeno športno opremo ni navedel proizvajalca in tehničnih karakteristik.

V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna zgolj tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji podrobno opisati in specificirati predmet javnega naročila. Na podlagi opisa predmeta naročila se potencialni ponudniki seznanijo s pričakovanji naročnika in ocenijo, ali lahko ponudijo ustrezen predmet z ustrezno kvaliteto. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je odvisen od lastnosti in kompleksnosti predmeta. Naročnik s tehničnimi zahtevami opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oziroma specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Zato je določitev predmeta ena od ključnih nalog naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Tehnične zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila, so nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo dopustnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji.

Predmet obravnavanega javnega naročila je ureditev javnih športnih površin naselja Zgornja Krtina. Manjši del predmeta javnega naročila predstavlja tudi dobavo opreme igrišč, ki jo je naročnik navedel in specificiral v popisu del, v postavkah od točke 7.1.1 do vključno 7.1.3.

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je naročnik od enega izmed potencialnih ponudnikov prejel naslednjo prošnjo:

»Prosimo za tehnične specifikacije športne opreme (koš, gol mreža …).«

Naročnik se je odzval z naslednjim pojasnilom (poziv in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 31. 11. 2018):

»Košarka:
- Koš kot npr. ELAN VGRADNI KOŠ (z zaščito stebra), skladno s SIST EN 1270.
- Tabla iz armiranega poliestra z nosilnim vložkom po celi površini, za zunanjo uporabo; dim. 180 x 105 cm. Tabla kot npr. ELAN, plošča poliester.
- Obroč kovinski, skladen z EN 1270; kot npr. ELAN, obroč KRPAN.
- Mrežica kot npr. ELAN, za zunanjo uporabo.
- Vključno s temeljem in vgradnjo v temelj, skladno z navodili dobavitelja.

Nogomet:
- Dobava in montaža mreže za rokometni gol. Mreža 4 mm, izdelana iz polietilenskega materiala, dimenzije mreže so: 208 x 316 / 90 x 100.

Opomba: Vsa športna oprema mora ustrezati športnim in varnostnim standardom za to vrsto športne opreme (SIST EN 1270). Vsa športna oprema mora biti namenjena za zunanjo postavitev in antivandalske izvedbe. Vsa šolska oprema mora biti namenjena šolski rekreativni in ne tekmovalni rabi. Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike športne opreme.«

Naročnik je dne 22. 11. 2018 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 007878/2018-K02, objavil popravek razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na popis del. V Oddelku VII: Spremembe oziroma pod točko VII.1.2 (Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu) je navedel:

»Revidiran popis del, skladen s podanimi odgovori na Portalu javnih naročil.«

Naročnik je popis del v delu, ki se nanaša na opremo igrišč, popravil tako, da se te postavke (po novem) glasijo:

»op.7.1.1 Dobava in vgradnja košarkarske konstrukcije z dolžino roke 220 cm, s stebrom dimenzije 100 x 100 mm, ki je vroče cinkan, npr. ELAN VGRADNI KOŠ (z zaščito stebra), vodoodporna košarkarska tabla dim. 180 x 105 cm iz armiranega poliestra z nosilnim vložkom po celi površini (kot npr. ELAN); fiksni košarkarski obroč (npr. ELAN KRPAN), mrežica za obroč za zunanje površine, puša dimenzije 100 x 100 mm; vključno s potrebnim sidranjem, celoten koš v skladu s certifikatom EN 1270. V ceni upoštevati izdelavo temelja za konstrukcijo po navodilih dobavitelja opreme.

op.7.1.2 Dobava in montaža gola za mali nogomet. Gol izdelan in dobavljen v enem kosu, konstrukcija je kovinska, stative fi 80, prašno, mehansko odporno obarvan. Globina zgoraj 80 in spodaj 100 cm. Pritrditev gola v asfalt.

op.7.1.3 Dobava in montaža mreže za rokometni gol. Mreža 4 mm, izdelana iz polietilenskega materiala, dimenzije mreže so: 208 x 316 / 90 x 100.

op.7.1.4 Talne označbe igrišča na poliuretansko podlago; mali nogomet, košarka.«

Primerjava prvotnega in revidiranega popisa športne opreme pokaže, da je naročnik v tem delu dopolnil (spremenil) le postavko 7.1.1, in sicer tako, da je tako pri košarkarski konstrukciji, kakor tudi pri košarkarski tabli in fiksnem košarkarskem obroču dodal referenčni produkt. Vse ostale zahteve (tehnične specifikacije) so ostale nespremenjene.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je naročnik v točki 1.4 Povabila k oddaji ponudbe (Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) ponudnike izrecno opozoril, da bodo vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije s trenutkom objave na Portalu javnih naročil postale sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoče za vse ponudnike in da takšno določilo v 67. členu vsebuje tudi ZJN-3. A ker je naročnik ponudnike tudi obvestil, da je revidiran popis del skladen s podanimi odgovori na Portalu javnih naročil in ker poleg tega popis del ni imel predvidenega mesta za vpis proizvajalca in tehničnih karakteristik ponujene športne opreme (ponudniki so morali v popis del vpisati le ceno za eno enoto in skupno ceno posamezne postavke), Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Naročnik je torej v obravnavanem primeru ponudnike izrecno opozoril, da popravljeni popis del vsebuje vsa pojasnila, ki jih je dal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije oziroma da so v popravljeni popis del (že) zajete vse spremembe oziroma vsi odgovori, ki jih je predhodno objavil na Portalu javnih naročil. Na naveden način je razpisno dokumentacijo v spornem delu (od skupaj šestih sodelujočih ponudnikov) razumelo kar pet ponudnikov. Pregled ponudb namreč pokaže, da so vsi sodelujoči ponudniki popise del v spornem delu izpolnili v skladu z zahtevo naročnika in vanj vpisali (le) cene na enoto in skupno vrednost postavke, le vlagatelj pa je v ponudbi v zvezi s tem (poleg izpolnjenega popisa del) priložil tudi dokument »Tehnična specifikacija opreme«, kamor je vpisal proizvajalca in tehnične karakteristike ponujene športne opreme. Poleg tega popis del, kot že izhaja iz te obrazložitve, ne vsebuje nobenega drugega mesta, kamor bi ponudniki lahko vpisali kakršnekoli druge podatke. Popis del, ki so ga ponudniki izpolnjevali elektronsko, pa je tudi sicer omogočal le vpis cene na enoto in skupne cene.

Celo v primeru, če bi bili vlagateljevi očitki o tem, da gre pri naročnikovem odgovoru na eni strani, in popravljeni verziji popisa del na drugi strani, za dve različni in neodvisni zahtevi, utemeljeni, Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ne bi mogla ugoditi. Tudi v tem primeru bi lahko namreč kvečjemu ugotovila, da je razpisna dokumentacija nejasna, dvoumna in nekonsistentna oziroma da jo je v spornem delu mogoče razumeti na dva načina. Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat opozorila, da mora naročnik pri določanju razpisnih zahtev ravnati pregledno. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vse zahteve v razpisni dokumentaciji določene jasno, natančno, nedvoumno in vnaprej, oziroma tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako ter da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam (prim. npr. sodbo Sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Naročnikova dolžnost je, da pripravi jasno in nedvoumno razpisno dokumentacijo ter da postavljenim razpisnim zahtevam sledi tudi pri ocenjevanju ponudb. Ker je naročnik tisti, ki opredeli predmet in njegove tehnične specifikacije, nosi tudi odgovornost za njihovo skrbno in natančno pripravo. Če je zahteva zapisana tako, da dopušča več možnih razumnih razlag, je Državna revizijska komisija že večkrat navedla, da je v razmerju do ponudnika potrebno uporabiti razlago, ki gre v njegovo korist, oziroma zapisala, da nejasnih zahtev ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov. Navedeno velja še toliko bolj v primeru, kadar se nejasno določilo nanaša na predmet javnega naročila, saj predstavlja predmet tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Ponudniki lahko namreč v določenih delih ponudbo tudi dopolnijo, popravijo ali pojasnijo, vendar pa naročnik (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake) ne sme dopustiti dopolnitve ali popravka tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Vlagatelj sicer pravilno ugotavlja, da niti iz popisa del niti iz morebitnih drugih delov dokumentacije ne izhaja, da naj bi odsotnost navedbe proizvajalca pomenila, da ponudnik ponuja opremo referenčnega proizvajalca (Elan). Poleg tega je naročnik referenčnega proizvajalca, kot prav tako pravilno navaja vlagatelj, navedel zgolj v točki 7.1.1 (za košarkarsko konstrukcijo, vgradni koš in fiksni košarkarski obroč) in ne tudi v točkah 7.1.2 in 7.1.3. Vlagatelj tudi pravilno opozarja, da ravno navedba proizvajalca opreme omogoča naročniku, da preveri, ali oprema ustreza postavljenim tehničnim karakteristikam ter da bo naročnik le na ta način tudi v izvedbeni fazi lahko preveril, ali je dobavljena (t)ista oprema, ki je bila ponujena. A po poteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo (prvi in drugi odstavek 25. člena ZPVPJN), vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način kot je določen v razpisni dokumentaciji. Ker od ponudnikov ni mogoče terjati več ali drugače, kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, izbrani ponudnik pa je v spornih postavkah pravilno izpolnil popis del, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Ker vlagatelju ni uspelo izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 7. 2. 2019
Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale,
- Odvetniška družba Glušič, o.p., d.o.o., Pod javorji 6, PC Žeje pri Komendi, Komenda,
- Elicom gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 106 A, Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran