Na vsebino
EN

018-178/2018 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Številka: 018-178/2018-2
Datum sprejema: 23. 10. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »okoljsko manj obremenjujočo prenovo prostorov prijavno odjavne službe ZRSZ, Parmova 32, Ljubljana« (sklop 2: »notranja oprema«) v zvezi s predlogom vlagatelja Atrium – Novi interieri, d. o. o., Kolodvorska ulica 28, Ljutomer (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 23. 10. 2018

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 11. 9. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006269/2018-B01) z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-3/2018-27 z dne 4. 10. 2018 ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 2 izbral ponudbo ponudnika Atlas oprema, d. o. o., Samova ulica 12 a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 10. 2018 in predlagal »izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila izbranemu ponudniku do odločitve o zahtevku za revizijo«, »podredno« »razveljavitev postopka izbire in začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja«, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4301-3/2018-33 z dne 18. 10. 2018 Državni revizijski komisiji odstopil predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (sklep po 19. členu ZPVPJN), pri čemer ni podal mnenja o predlogu za njegovo izdajo.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na svoji strani ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje predlog za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, iz česar je treba razumeti, da ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje naročila za sklop 2 (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN), temveč je ravnal po drugi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN.

Vlagatelj sicer ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog, vendar niti Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov, da bi bilo treba izdati sklep, s katerim bi zadržala postopek oddaje javnega naročila za sklop 2. Iz zahtevka za revizijo je kljub šele »podredno« uveljavljanju predloga za »razveljavitev postopka izbire in začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja« razvidno, da vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila konkurenčnemu ponudniku. V tej fazi postopka oddaje javnega naročila, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila tudi za sklop 2, bi vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila za sklop 2. Vlagatelj pa je že z vložitvijo zahtevka za revizijo glede na prvi odstavek 17. člena ZPVPJN dosegel učinek, ki ga zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila za sklop 2 po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 23. 10. 2018

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
- Atrium – Novi interieri, d. o. o., Kolodvorska ulica 28, 9240 Ljutomer,
- Atlas oprema, d. o. o., Samova ulica 12 a, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran